1472/ROP1/423-105-109/05/IW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypożyczanie klientom urządzeń do automatycznego podawania kleju w zamian za zakup kleju stanowi podstawę do traktowania takiego urządzenia jako środka trwałego i dokonywania od jego wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych?

1472/ROP1/423-105-109/05/IW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpisy aktualizujące
  3. urządzenie
  4. wartość początkowa środka trwałego
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity-Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654), dalej updop w związku z wnioskiem Spółki XXX Sp. z o.o. z dnia 01.04.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 01.04.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje m. in. sprzedaży kleju na terytorium kraju. W związku z tym wypożycza klientom urządzenia do automatycznego podawania kleju na okres, w którym klej jest zakupowany od Spółki.

Urządzenia te mogą być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do klejów kupowanych w spółce XXX Sp. z o.o. Spółka XXX Sp. z o.o. zachowuje prawo własności tych urządzeń i w przypadku niezachowania warunków umowy klient zobowiązany jest je zwrócić. Umowy zawarte z kontrahentami nie mają charakteru umowy użyczenia. Są to umowy sprzedaży towarów połączone z udostępnieniem klientom do używania urządzeń niezbędnych do przetwarzania kleju. Z treści tych umów wynika, że mają charakter obustronnie zobowiązujący. Oddający rzecz zobowiązuje się do przekazania urządzenia do automatycznego podawania kleju, a otrzymujący do jego wykorzystywania wyłącznie do produktów zakupionych od oddającego.

Przedmiotem zapytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, była kwestia:

Czy wypożyczanie klientom urządzeń do automatycznego podawania kleju w zamian za zakup kleju stanowi podstawę do traktowania takiego urządzenia jako środka trwałego i dokonywania od jego wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem podatnika w powyższym stanie faktycznym Spółka ma prawo do odliczenia kosztów związanych z zakupem urządzeń do podawania kleju jako kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 updop. W przypadku, gdy urządzenia spełniają definicję Srodka trwałego zgodnie z art. 16a updop i są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wydatki z nimi związane należy odnosić w koszty w formie odpisów amortyzacyjnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, zauważa, co następuje:

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jednakże umowy, na podstawie których jedna ze stron oddaje do używania określone środki trwałe, nie pobierając z tego tytułu czynszu, zobowiązując jednocześnie drugą stronę do zakupu jej produktów oraz przetwarzania zakupionych produktów przy użyciu otrzymanych środków trwałych, nie są umowami użyczenia z wszystkimi skutkami podatkowymi takiej kwalifikacji. Umowy takie są w istocie umowami nienazwanymi, które nie powodują przeniesienia własności tych urządzeń na kontrahenta. Natomiast sprzedaż towaru połączona z udostępnianiem urządzeń do jego przetwarzania ma wpływ na wielkość osiąganych przez właściciela tych urządzeń przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Spółka będąca właścicielem urządzeń do podawania kleju ma prawo zaliczyć wydatki związane z zakupem tych urządzeń do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust.1 updop, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Jeżeli urządzenie takie spełnia warunki określone art. 16a updop - na podstawie których można uznać je za środek trwały, wtedy takim kosztem będą odpisy amortyzacyjne - stosowanie do art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a – 16m, z uwzględnieniem art. 16 updop.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 -2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie składane do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia w/w postanowienia. Zażalenie, o którym mowa, wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.