1430/NP/443/3/05/MZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług na urządzenie placu zabaw SWW 1749-2, PKWiU 36.40?

1430/NP/443/3/05/MZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. plac zabaw
  2. podatek od towarów i usług
  3. stawki podatku
  4. urządzenie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

Spółka zwróciła się z zapytaniem jaką stawką podatkową powinny być opodatkowane urządzenia ogródków dziecięcych SWW 1749 -2 .W odpowiedzi na zapytanie jednostki zawarte w w pismie działając na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśniamy:

Zgodnie z art 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz.535) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust.2-12 art.83, art.119 ust.7, art.120 ust.2 i 3 , art.122 i art.129 ust.1 stawka podatku VAT na urządzenia ogródków dziecięcych SWW 1749-2 wynosi 22%.

Stosownie do art.146 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 ,poz.535 ) do 31 grudnia 2007r stosuje się stawkę podatku 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z art.146 ust.2 powołanej ustawy ) rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego.Przez infrastrukturę towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu zgodnie z ust.3 powołanego przepisu rozumie się między innymi urządzenia i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi dojscia , dojazdy zieleń i małą architekturę .

W sytuacji, gdy zgodnie z klasyfikacją statystyczną przedmiotem świadczenia wynikającego z zawartej umowy jest usługa , winna być opodatkowana , zgodnie z powołanym wyżej art.146 ust.1 okt.2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 , poz.535) obniżoną stawką podatku w wysokości 7% przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w przepisie. Jeżeli natomiast przedmiotem sprzedaży zgodnie z normami statystycznymi są towary winny być one opodatkowane stawką podatku właściwą dla danego towaru.

Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane ) wyroby (sprzęt, maszyny , urządzenia ), z następującymi zastrzeżeniami:- roboty instalacyjne , wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu- gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób .

W świetle cytowanych wyżej przepisów usługa polegająca na budowie bądź remoncie placu zabaw będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7%, gdyż plac zabaw dla dzieci - jako obiekt małej architektury jest obiektem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Jeżeli natomiast usługa wykonania placu zabaw nie jest związana z budownictwem mieszkaniowym podlega opodatkowaniu według stawki 22%.

Również sprzedaż sprzętu i wyposażenia do urządzenia ogródków dziecięcych są opodatkowane stawką 22%.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu podziela stanowisko jednostki zawarte w pytaniu.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.