Urządzenie przemysłowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie przemysłowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Wobec powyższego, wynajmowany przez Spółkę sprzęt IT nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Sprzęt ten jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie można go uznać za urządzenie przemysłowe. Reasumując, w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT, Spółka w świetle przepisów zawartych w art. 12 UPO PL-DE nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła ani w sytuacji, gdy podmiot niemiecki jest osobą fizyczną, ani w sytuacji, gdy jest to osoba prawna. Także sądy administracyjne w swoich orzeczeniach przedstawiały oceny prawne, zbieżne ze stanowiskiem Spółki. Przykładowo podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. II FSK 1476/10. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w związku z uiszczeniem opłat leasingowych za sprzęt komputerowy na rzecz niemieckiej spółki komandytowej, której wspólnikami są osoby fizyczne i osoba prawna, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego u źródła ani na mocy art. 21 ustawy o CIT, ani na podstawie art. 29 ustawy o PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
9
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Wobec powyższego wynajmowany przez Spółkę sprzęt IT nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Sprzęt ten jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie można go uznać za urządzenie przemysłowe. Reasumując, w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT, Spółka w świetle przepisów zawartych w art. 12 UPO PL-DE, nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła ani w sytuacji, gdy podmiot niemiecki jest osobą fizyczną, ani w sytuacji, gdy jest to osoba prawna. Także sądy administracyjne w swoich orzeczeniach przedstawiały oceny prawne, zbieżne ze stanowiskiem Spółki. Przykładowo podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. II FSK 1476/10. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w związku z uiszczeniem opłat leasingowych za sprzęt komputerowy na rzecz niemieckiej spółki komandytowej, której wspólnikami są osoby fizyczne i osoba prawna, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego u źródła ani na mocy art. 21 ustawy o CIT, ani na podstawie art. 29 ustawy o PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku Sprzęty stanowią w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „urządzenia przemysłowe”, których najem od kontrahentów z zagranicy będących osobami fizycznymi, obliguje do pobrania podatku u źródła

Fragment:

Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 29 updof opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Kontenery na odpady budowlane, podnośniki, sztaplarki, wózki widłowe, dźwigi, rusztowania, płoty, ogrodzenia budowlane, młoty, tarcze, piły do betonu, nagrzewnice, osuszacze oraz samochody, niewątpliwie stanowią mechanizmy lub zespoły elementów służących do wykonywania przez wynajmującego czynności. Są zatem urządzeniem przemysłowym. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, Spółka będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu tych należności wypłacanych na rzecz podmiotów z rezydencją na terenie Niemiec, Czech, Anglii i Chorwacji. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego niemieckiemu Usługodawcy za najem narzędzia budowlanego

Fragment:

Zatem termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć szeroko jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. Jednocześnie takie rozumowanie wydaje się nieuzasadnione, gdyż przyjęcie wykładni proponowanej przez Wnioskodawcę prowadziłoby do sytuacji, w której podobne urządzenie jest różnie kwalifikowane do celów podatkowych w zależności od przedmiotu działalności podatnika. Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 21 updop opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Z uwagi na powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat czynszu najmu narzędzia budowlanego dla Usługodawcy z siedzibą w Niemczech, należy uznać za nieprawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego włoskiemu Usługodawcy za najem narzędzia budowlanego

Fragment:

Zatem termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć szeroko jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. Jednocześnie takie rozumowanie wydaje się nieuzasadnione, gdyż przyjęcie wykładni proponowanej przez Wnioskodawcę prowadziłoby do sytuacji, w której podobne urządzenie jest różnie kwalifikowane do celów podatkowych w zależności od przedmiotu działalności podatnika. Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 21 updop opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Z uwagi na powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat czynszu najmu narzędzia budowlanego dla Usługodawcy z siedzibą we Włoszech, należy uznać za nieprawidłowe.

2015
5
mar

Istota:

Obowiązek pobrania podatku „u źródła”, w związku z zawartą umową najmu cystern kontenerowych.

Fragment:

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest rozumienie użytego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu „ użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu ”, a w szczególności pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. Zarówno w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych, jak i międzynarodowej umowie podatkowej, brak jest definicji legalnej słowa „ urządzenie przemysłowe ”. Dokonując wykładni znaczenia niniejszego pojęcia, należy odwołać się do wykładni językowej. Zatem, za punkt wyjścia przy interpretacji znaczenia wyrazów „ urządzenie ” i „ przemysłowe ” należy przyjąć ich znaczenie słownikowe. Według Słownika Języka Polskiego (PWN Warszawa 1996 r., tom II, str. 575), „ urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe ”. Podobnie według Słownika Języka Polskiego PWN (udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem sjp.pwn.pl) „ urządzenie ” oznacza „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności ”. Zgodnie z Nowym Słownikiem Języka Polskiego (red. B. Dunaja, s. 749), określenie „ przemysłowy ” oznacza „ związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle ”. Z kolei pod pojęciem „ przemysł ” należy rozumieć „ działalność polegającą na produkcji towarów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn ” (Wielki Słownik Języka Polskiego, www.wsjp.pl); „ podstawowy dział gospodarki, obejmujący masowe wytwarzanie za pomocą środków technicznych określonej grupy wyrobów ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red.

2015
8
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca, w związku z wypłacaniem na rzecz kontrahenta z Republiki Federalnej Niemiec należności za najem cystern kontenerowych, zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z uwzględnieniem art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest rozumienie użytego w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop zwrotu „ użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu ”, a w szczególności pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. Zarówno w updop, jak i międzynarodowej umowie podatkowej (na co zwrócił uwagę również Wnioskodawca) brak jest definicji legalnej słowa „ urządzenie przemysłowe ”. Dokonując wykładni znaczenia tego pojęcia, należy odwołać się do wykładni językowej. Zatem, za punkt wyjścia przy interpretacji znaczenia wyrazów „ urządzenie ” i „ przemysłowe ” należy przyjąć ich znaczenie słownikowe. Według Słownika Języka Polskiego (PWN Warszawa 1996 r., tom II, str. 575), „ urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe ”. Podobnie według Słownika Języka Polskiego PWN (udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem sjp.pwn.pl) „ urządzenie ” oznacza „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności ”. Zgodnie z Nowym Słownikiem Języka Polskiego (red. B. Dunaja, s. 749), określenie „ przemysłowy ” oznacza „ związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle ”. Z kolei pod pojęciem „ przemysł ” należy rozumieć „ działalność polegającą na produkcji towarów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn ” (Wielki Słownik Języka Polskiego, www.wsjp.pl); „ podstawowy dział gospodarki, obejmujący masowe wytwarzanie za pomocą środków technicznych określonej grupy wyrobów ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red.

2015
1
sty

Istota:

Czy Spółka postępowała prawidłowo kwalifikując wynajmowane wózki widłowe, wykorzystywane przy pracach budowlanych, do urządzeń przemysłowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i potrącając 5% podatku u źródła zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy od każdego wynagrodzenia brutto wypłacanego firmie niemieckiej z tytułu wynajmu ww. wózków widłowych?

Fragment:

W ocenie organu upoważnionego pojęcie „ urządzenie przemysłowe ” należy zatem rozumieć jako urządzenie służące wykonywaniu danej czynności w przemyśle w szerokim tego słowa znaczeniu (np. przemyśle budowalnym, o którym wspomina Wnioskodawca), a więc obejmuje ono także teleskopowe wózki widłowe. Podkreślenia wymaga, że wyrażenie „ urządzenie przemysłowe ” obejmuje wszelkie wytwory przemysłowe – pojęcia tego nie można zawężać wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji. W zakresie tej definicji mieści się również teleskopowy wózek widłowy, gdyż jest zespołem elementów i służy do wykonywania określonych czynności, w szczególności jest urządzeniem transportowym (Klasyfikacja Środków Trwałych zalicza wózki widłowe do środków transportu). Co więcej, dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy wprost wskazuje, że urządzeniem przemysłowym jest także środek transportu. Tym samym należy traktować wózki widłowe jako „ urządzenie przemysłowe ” w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z przywołanym art. 3 ust. 2 tej umowy. Potwierdzenie tego poglądu znajdziemy m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2014 r. (II FSK 1342/12): „ Część tego przepisu "za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego" stanowi jedną wyodrębnioną grupę rzeczy (urządzeń), których użytkowanie lub prawo użytkowania rodzi określone w tym przepisie konsekwencje podatkowe.

2014
22
lip

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu z tytułu dzierżawy urządzeń biurowych

Fragment:

Wobec powyższego, wynajmowany przez Spółkę sprzęt nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Sprzęt ten jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie można go uznać za urządzenie przemysłowe. Reasumując, w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu Spółka nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła ”. Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. wyrok NSA z 21 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1476/10, w którym to wyroku sąd wskazał, że: „ Wynajmowany przez Spółkę sprzęt (biurowy) nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Niewątpliwie każde urządzenie przemysłowe jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie każde urządzenie ułatwiające pracę jest urządzeniem przemysłowym ”. Analogiczne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2973/11 oraz w wyroku z 8 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 748/10, potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że na gruncie updop przychody z tytułu należności płaconych przez Spółkę zagranicznym kontrahentom za użytkowanie maszyn budowlanych nie wchodzą w zakres hipotezy art. 21 ust. 1 pkt 1 updop.

2012
4
lip

Istota:

Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?

Fragment:

Organ ogranicza się więc do stwierdzenia, że każde urządzenie ułatwiające pracę uznać należy za urządzenie przemysłowe. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Sąd zwrócił uwagę, że w sprawie rozstrzygnięcia wymaga, czy sprzęt IT w postaci desktopów, laptopów, drukarek, skanerów, monitorów i stabilizatorów napięcia, wykorzystywany w pracy biurowej oraz przy realizacji procesów serwisowych sprzętu telekomunikacyjnego może być uznany za urządzenie przemysłowe w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 12 ust. 3 umowy polsko - niemieckiej. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył również, że w umowie polsko – niemieckiej, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawidłowo Sąd pierwszej instancji, posiłkując się definicjami ze słowników języka polskiego („ Słownik Języka Polskiego ” oraz „ Mały słownik języka polskiego ”) wskazał, że „ urządzeniem przemysłowym ” będzie takie urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się ściśle z tą dziedziną. Zdaniem Sądu, komputer ze swej istoty przeznaczony jest do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami.