Urządzenie przemysłowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie przemysłowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku Sprzęty stanowią w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „urządzenia przemysłowe”, których najem od kontrahentów z zagranicy będących osobami fizycznymi, obliguje do pobrania podatku u źródła

Fragment:

Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 29 updof opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Kontenery na odpady budowlane, podnośniki, sztaplarki, wózki widłowe, dźwigi, rusztowania, płoty, ogrodzenia budowlane, młoty, tarcze, piły do betonu, nagrzewnice, osuszacze oraz samochody, niewątpliwie stanowią mechanizmy lub zespoły elementów służących do wykonywania przez wynajmującego czynności. Są zatem urządzeniem przemysłowym. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, Spółka będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu tych należności wypłacanych na rzecz podmiotów z rezydencją na terenie Niemiec, Czech, Anglii i Chorwacji. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego niemieckiemu Usługodawcy za najem narzędzia budowlanego

Fragment:

Zatem termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć szeroko jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. Jednocześnie takie rozumowanie wydaje się nieuzasadnione, gdyż przyjęcie wykładni proponowanej przez Wnioskodawcę prowadziłoby do sytuacji, w której podobne urządzenie jest różnie kwalifikowane do celów podatkowych w zależności od przedmiotu działalności podatnika. Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 21 updop opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Z uwagi na powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat czynszu najmu narzędzia budowlanego dla Usługodawcy z siedzibą w Niemczech, należy uznać za nieprawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego włoskiemu Usługodawcy za najem narzędzia budowlanego

Fragment:

Zatem termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć szeroko jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. Jednocześnie takie rozumowanie wydaje się nieuzasadnione, gdyż przyjęcie wykładni proponowanej przez Wnioskodawcę prowadziłoby do sytuacji, w której podobne urządzenie jest różnie kwalifikowane do celów podatkowych w zależności od przedmiotu działalności podatnika. Termin „ urządzenie przemysłowe, handlowe ” powinno być rozumiane autonomicznie, z uwzględnieniem celu, który chciał osiągnąć ustawodawca. Nie sposób zatem uznać, że celem ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego przepisu art. 21 updop opodatkowania płatności z tytułu używania urządzeń budowlanych. W podobnej kwestii (opodatkowania prawa do korzystania z urządzeń budowlanych) m.in. WSA w Warszawie zajął analogiczne stanowisko w wyroku sygn. akt III SA/Wa 516/10. Z uwagi na powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat czynszu najmu narzędzia budowlanego dla Usługodawcy z siedzibą we Włoszech, należy uznać za nieprawidłowe.

2015
5
mar

Istota:

Obowiązek pobrania podatku „u źródła”, w związku z zawartą umową najmu cystern kontenerowych.

Fragment:

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest rozumienie użytego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu „ użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu ”, a w szczególności pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. Zarówno w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych, jak i międzynarodowej umowie podatkowej, brak jest definicji legalnej słowa „ urządzenie przemysłowe ”. Dokonując wykładni znaczenia niniejszego pojęcia, należy odwołać się do wykładni językowej. Zatem, za punkt wyjścia przy interpretacji znaczenia wyrazów „ urządzenie ” i „ przemysłowe ” należy przyjąć ich znaczenie słownikowe. Według Słownika Języka Polskiego (PWN Warszawa 1996 r., tom II, str. 575), „ urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe ”. Podobnie według Słownika Języka Polskiego PWN (udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem sjp.pwn.pl) „ urządzenie ” oznacza „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności ”. Zgodnie z Nowym Słownikiem Języka Polskiego (red. B. Dunaja, s. 749), określenie „ przemysłowy ” oznacza „ związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle ”. Z kolei pod pojęciem „ przemysł ” należy rozumieć „ działalność polegającą na produkcji towarów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn ” (Wielki Słownik Języka Polskiego, www.wsjp.pl); „ podstawowy dział gospodarki, obejmujący masowe wytwarzanie za pomocą środków technicznych określonej grupy wyrobów ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red.

2015
8
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca, w związku z wypłacaniem na rzecz kontrahenta z Republiki Federalnej Niemiec należności za najem cystern kontenerowych, zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z uwzględnieniem art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest rozumienie użytego w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop zwrotu „ użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu ”, a w szczególności pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. Zarówno w updop, jak i międzynarodowej umowie podatkowej (na co zwrócił uwagę również Wnioskodawca) brak jest definicji legalnej słowa „ urządzenie przemysłowe ”. Dokonując wykładni znaczenia tego pojęcia, należy odwołać się do wykładni językowej. Zatem, za punkt wyjścia przy interpretacji znaczenia wyrazów „ urządzenie ” i „ przemysłowe ” należy przyjąć ich znaczenie słownikowe. Według Słownika Języka Polskiego (PWN Warszawa 1996 r., tom II, str. 575), „ urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe ”. Podobnie według Słownika Języka Polskiego PWN (udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem sjp.pwn.pl) „ urządzenie ” oznacza „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności ”. Zgodnie z Nowym Słownikiem Języka Polskiego (red. B. Dunaja, s. 749), określenie „ przemysłowy ” oznacza „ związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle ”. Z kolei pod pojęciem „ przemysł ” należy rozumieć „ działalność polegającą na produkcji towarów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn ” (Wielki Słownik Języka Polskiego, www.wsjp.pl); „ podstawowy dział gospodarki, obejmujący masowe wytwarzanie za pomocą środków technicznych określonej grupy wyrobów ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red.

2015
1
sty

Istota:

Czy Spółka postępowała prawidłowo kwalifikując wynajmowane wózki widłowe, wykorzystywane przy pracach budowlanych, do urządzeń przemysłowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i potrącając 5% podatku u źródła zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy od każdego wynagrodzenia brutto wypłacanego firmie niemieckiej z tytułu wynajmu ww. wózków widłowych?

Fragment:

W ocenie organu upoważnionego pojęcie „ urządzenie przemysłowe ” należy zatem rozumieć jako urządzenie służące wykonywaniu danej czynności w przemyśle w szerokim tego słowa znaczeniu (np. przemyśle budowalnym, o którym wspomina Wnioskodawca), a więc obejmuje ono także teleskopowe wózki widłowe. Podkreślenia wymaga, że wyrażenie „ urządzenie przemysłowe ” obejmuje wszelkie wytwory przemysłowe – pojęcia tego nie można zawężać wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji. W zakresie tej definicji mieści się również teleskopowy wózek widłowy, gdyż jest zespołem elementów i służy do wykonywania określonych czynności, w szczególności jest urządzeniem transportowym (Klasyfikacja Środków Trwałych zalicza wózki widłowe do środków transportu). Co więcej, dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy wprost wskazuje, że urządzeniem przemysłowym jest także środek transportu. Tym samym należy traktować wózki widłowe jako „ urządzenie przemysłowe ” w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z przywołanym art. 3 ust. 2 tej umowy. Potwierdzenie tego poglądu znajdziemy m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2014 r. (II FSK 1342/12): „ Część tego przepisu "za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego" stanowi jedną wyodrębnioną grupę rzeczy (urządzeń), których użytkowanie lub prawo użytkowania rodzi określone w tym przepisie konsekwencje podatkowe.

2014
22
lip

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu z tytułu dzierżawy urządzeń biurowych

Fragment:

Wobec powyższego, wynajmowany przez Spółkę sprzęt nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Sprzęt ten jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie można go uznać za urządzenie przemysłowe. Reasumując, w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu Spółka nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła ”. Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. wyrok NSA z 21 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1476/10, w którym to wyroku sąd wskazał, że: „ Wynajmowany przez Spółkę sprzęt (biurowy) nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Niewątpliwie każde urządzenie przemysłowe jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie każde urządzenie ułatwiające pracę jest urządzeniem przemysłowym ”. Analogiczne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2973/11 oraz w wyroku z 8 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 748/10, potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że na gruncie updop przychody z tytułu należności płaconych przez Spółkę zagranicznym kontrahentom za użytkowanie maszyn budowlanych nie wchodzą w zakres hipotezy art. 21 ust. 1 pkt 1 updop.

2012
4
lip

Istota:

Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?

Fragment:

Organ ogranicza się więc do stwierdzenia, że każde urządzenie ułatwiające pracę uznać należy za urządzenie przemysłowe. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Sąd zwrócił uwagę, że w sprawie rozstrzygnięcia wymaga, czy sprzęt IT w postaci desktopów, laptopów, drukarek, skanerów, monitorów i stabilizatorów napięcia, wykorzystywany w pracy biurowej oraz przy realizacji procesów serwisowych sprzętu telekomunikacyjnego może być uznany za urządzenie przemysłowe w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 12 ust. 3 umowy polsko - niemieckiej. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył również, że w umowie polsko – niemieckiej, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji pojęcia „ urządzenie przemysłowe ”. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawidłowo Sąd pierwszej instancji, posiłkując się definicjami ze słowników języka polskiego („ Słownik Języka Polskiego ” oraz „ Mały słownik języka polskiego ”) wskazał, że „ urządzeniem przemysłowym ” będzie takie urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się ściśle z tą dziedziną. Zdaniem Sądu, komputer ze swej istoty przeznaczony jest do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami.

2011
1
paź

Istota:

Czy z tytułu wynagrodzenia uiszczanego na rzecz podmiotu z siedzibą na Słowacji, Spółka obowiązana jest pobrać podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce?

Fragment:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprawdzie nie zawiera definicji legalnej środków transportu i urządzeń przemysłowych, niemniej jednak określeniu „ urządzenie przemysłowe ” nadaje takie znaczenie, iż nie obejmuje ono środków transportu - tzn. stosownie do art. 21 ww. ustawy, w zakresie pojęcia „ urządzenie przemysłowe ” nie mieści się pojęcie „ środek transportu ”. Jak wskazano powyżej, stanowisko takie potwierdzają również orzeczenia sądów administracyjnych. Mając na względzie, iż - stosownie do polskiego wewnętrznego prawa podatkowego - poza zakresem znaczeniowym określenia „ urządzenie przemysłowe ” pozostają środki transportu, określenie „ urządzenie przemysłowe ” w rozumieniu art. 12 ust. 3 umowy polsko - słowackiej również nie może obejmować środków transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest podstaw dla przyjęcia, iż zakres znaczeniowy określenia „ należności licencyjne ” w rozumieniu art. 12 ust. 3 ww. umowy, obejmuje należności z tytułu używania środka transportu. 3. Wagon jako urządzenie przemysłowe. Przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej określenia „ urządzenie przemysłowe ”. Konieczne jest zatem odwołanie się do dyrektyw wykładni językowej. Według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (PWN, http://usjp.pwn.pl), urządzenie to „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę; przyrząd, maszyna ”.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując wynajem kabiny dla palaczy, jako należności licencyjne płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego i pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (CIT-10) w wysokości 5%, w momencie regulowania zobowiązań na rzecz kontrahenta zagranicznego? Czy w zawartej umowie pomiędzy Spółką a firmą S. powinien znaleźć się zapis, które państwo jest uprawnione do opodatkowania należności licencyjnych, czy podatek w ten sposób ustalony może być odprowadzany w Polsce w wysokości 5% kwoty należności licencyjnych brutto ?

Fragment:

Sformułowanie „ urządzenie przemysłowe, handlowe lub naukowe ” jest sformułowaniem ogólnym, mieszczącym w sobie wszelkie możliwe urządzenia, stanowiące pewien zespół mechanizmów, elementów technicznych, które mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów o określonej specyfice - przemysłowej, handlowej lub naukowej. Zgodnie bowiem ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (udostępnionym w serwisie internetowym pod adresem sjp.pwn.pl) słowo „ urządzenie ” oznacza „ mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności ”. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i judykatury pojęcie urządzenia przemysłowego powinno być rozumiane maksymalnie szeroko (przykładowo za urządzenia przemysłowe uznaje się np. samochody, naczepy, samoloty, koparki, kontenery, zbiorniki). Za taką interpretacją przemawia również wykładnia celowościowa art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bez wątpienia bowiem zamiarem ustawodawcy było opodatkowanie wszelkich korzyści uzyskiwanych z wynajmu, leasingu i innych praw do użytkowania określonych urządzeń przez podmioty zagraniczne w Polsce. Odzwierciedleniem dążeń polskiego (...)