Urządzenie księgowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie księgowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy od stycznia 2005r. mogę zmienić metodę księgowaniana na memoriałową tzn. zaliczać w koszty faktury/rachunki zgodnie z datą ich wystawienia przez podwykonawców, a nie z datą ich zapłaty ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając zgodnie z właściowością miejscową, informuje, że stosownie do art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasada określona w ust. 5 ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej nadal będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi od 01.08.2002 r. działalność gospodarczą, której przedmiotem do maja 2003 r. były usługi agencyjne w zakresie obrotu nieruchomościami. Dochód z powyższego źródła podlegał opodatkowaniu za zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od maja 2003 r. do marca 2005 r. miała miejsce przerwa w prowadzeniu przedmiotowej działalności. Zakres działalności gospodarczej, podjętej ponownie od 01.04.2005 r., jest szerszy i obejmuje również pośrednictwo finansowe w zawieraniu umów o kredyty hipoteczne, na podstawie umowy zawartej z bankiem. Na tle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca formułuje stanowisko, iż dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od (...)