Urządzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez spółkę urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, która poniosła koszty związane z jej budową.

Fragment:

Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy, reguluje art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego.

Fragment:

Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 42a ustawy informację PIT-8C są obowiązane sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność (...)

2012
21
wrz

Istota:

Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66?

Fragment:

Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki Wspomniane powyżej środki trwałe są amortyzowane zgodnie z przepisami art. 16i ust 1 Ustawy o CIT i przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych będących Załącznikiem nr 1 do Ustawy o CIT, dalej Wykaz, (stawką 30% odpowiednią dla środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 491). Warto nadmienić, ze wewnętrzne procedury Spółki dopuszczają amortyzację maszyn i urządzeń z grupy 3 6 KŚT według stawek amortyzacyjnych od 6,5 % do 50 %. Jednocześnie w stosunku do nabywanych urządzeń typu tablet (iPad) jako poddanych szybkiemu postępowi technicznemu S SA planuje zastosować przepis art. 16i ust 2 pkt 3 Ustawy o CIT Zgodnie ze wspomnianym przepisem podatnicy mogą podane w wykazie stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej KŚT) poddanych szybkiemu postępowi technicznemu przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. W objaśnieniach do Załącznika nr 1 do Ustawy o CIT, ustawodawca wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu „ Przez maszyny i (...)

2012
14
kwi

Istota:

Uznanie dokonanego zakupu urządzeń systemu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Fragment:

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b powołanej ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest, w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z ust. 1 pkt 5 powyższego artykułu, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W oparciu o ust. 2 powołanego wyżej artykułu, w przypadkach wymieniony w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatki poniesione na urządzenie łazienki Wnioskodawczyni może odliczyć od podstawy obliczenia podatku (od dochodu) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zainteresowana w związku z Jej potrzebami poniosła wydatki na urządzenie drugiej łazienki. Dokonała zakupu armatury sanitarnej: brodzika, umywalki, miski wc ze stalażem, kabiny prysznicowej, płytek, przepływowego podgrzewacza wody, cementowego kleju do płytek oraz drzwi do łazienki, przy czym powyższe wydatki udokumentowane są fakturami (część na Jej imię i nazwisko, część na imię i nazwisko małżonka). Ponadto Wnioskodawczyni podkreśliła, że łazienka została zaprojektowana w taki sposób (stały dostęp do ciepłej wody) by ułatwić Jej wykonywanie czynności związanych z higieną osobistą. Dodała, iż rozlicza się wspólnie z mężem, bowiem posiada wspólność majątkową małżeńską. Należy poinformować, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na urządzenie łazienki podlegają odliczeniu. z literalnego brzmienia np. „ adaptacja ” oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. z punktu widzenia praw do ulgi istotny jest też cel takiego urządzenia, który ma umożliwić osobie niepełnosprawnej, np.: sprawniejsze poruszanie się, samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych i jednocześnie musi być związany z rodzajem niepełnosprawności a nie podnieść komfort funkcjonowania tej osoby.

2011
1
lip

Istota:

Czy sprzedaż placówkom oświatowym wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mogącego pełnić rolę nie tylko drukarki i skanera ale także kopiarki cyfrowej i faksu, na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Do sterowania Urządzeniem służy w zależności od modelu, konsola wyposażona w zestaw przycisków numerycznych i funkcyjnych lub podświetlany, czuły na dotyk, graficzny wyświetlacz LCD, za pomocą którego wybiera się funkcje kopiowania jako podstawową funkcjonalność, oraz skanowania i faksowania jeśli są założone opcjonalne karty rozszerzające urządzenie o te funkcje. Urządzenia są w stanie profesjonalnie przetworzyć obraz zeskanowany z oryginału. Żadne konwencjonalne (mechaniczne) systemy przetwarzania obrazu nie są tu potrzebne. Nawet wtedy, gdy zostaną zastosowane specjalne funkcje, takie jak obrót obrazu, czy umieszczanie kilku oryginałów na jednej stronie kopii, ponieważ wszystko odbywa się w pamięci operacyjnej na kontrolerze Urządzenia. Kontroler jest to elektronika odpowiedzialna za przetworzenie danych trafiających z modułu skanującego, modułu faksu oraz karty sieciowej na sygnały sterujące wiązką lasera (biorącą udział w powstawaniu wydruku), oraz za przetwarzanie danych podczas kopiowania, skanowania np. powiększanie, obrót obrazu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż placówkom oświatowym wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mogącego pełnić rolę nie tylko drukarki i skanera ale także kopiarki cyfrowej i faksu, na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług...

2011
1
maj

Istota:

W jakim momencie Spółka powinna rozpoznać przychody podatkowe z tytułu wpłat klienta oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu tej transakcji (koszty nabycia urządzenia)?

Fragment:

Ponieważ do produkcji niezbędne było urządzenie specjalne (urządzenie do spawania), w umowie określono warunki jego finansowania. Zgodnie z umową koszty urządzenia miały zostać w połowie pokryte przez Spółkę, a w połowie przez klienta. Klient swoją połowę ceny uiścić ma na rzecz Spółki w dwóch równych ratach, pierwszą po potwierdzeniu zamówienia na narzędzie przez jego dostawcę, kolejną po dokonaniu odbioru urządzenia i wyprodukowaniu na nim wstępnej serii 300 sztuk produktów (szal wagowych). Umowa stanowi ponadto, że po upływie jednego roku od uruchomienia urządzenia jego własność przejdzie na klienta (koszt poniesiony przez Spółkę w wysokości połowy ceny urządzenia zrekompensuje sobie ona na marży realizowanej przy sprzedaży wyprodukowanych szal wagowych). Nabycie urządzenia i przejście jego własności na klienta następuje w różnych latach podatkowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakim momencie Spółka powinna rozpoznać przychody podatkowe z tytułu wpłat klienta oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu tej transakcji (koszty nabycia urządzenia)... Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe urządzenie nie może być uznane za środek trwały Spółki, bowiem okres, w jakim będzie ono jej własnością od momentu uruchomienia (przyjęcia do użytkowania) nie przekracza jednego roku (z upływem dokładnie jednego roku od tej daty własność automatycznie przechodzi na klienta).

2011
1
kwi

Istota:

Zgodnie z art. 14a Ordynacji Podatkowej zwracam się z prośbą o interpretację prawa podatkowego. Drukarnia X dokonała zakupu urządzenia Y służącego do przygotowania materiałów do druku. Jak amortyzować w/w urządzenie:-czy zaliczyć do pozycji 05 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 54KŚT- maszyny i urządzenia poligraficzne i zastosować stawkę amortyzacyjną 14% rocznie.-czy zaliczyć do pozycji 04 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 491 KŚT- zespoły komputerowe i zastosować stawkę amortyzacyjną 30% rocznie?Czy można do tego urządzenia zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną (dla maszyn i urządzeń podlegających szybkiemu postępowi technicznemu) przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0?Uważam, że Y można zakwalifikować i jako maszynę poligraficzną i jako zespół komputerowy.Uważam, że można zastosować podwyższoną stawkę przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0, gdyż w/w urządzenie będzie podlegało szybkiemu postępowi technicznemu.

Fragment:

(...) urządzenie poligraficzne. O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp., wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy. Z faktury VAT Nr 0.../06 z dnia 01.06.2006r. wynika, że urządzenie poligraficzne (CTP) składa się z kilku elementów. Jednak z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest to jeden zestaw stanowiący całe urządzenie jako jeden środek trwały. W związku z powyższym powinno być amortyzowane w całości jako jeden środek trwały. Nie ma natomiast możliwości amortyzowania jego poszczególnych części według różnych stawek amortyzacyjnych. Z objaśnień do wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych wynika, że przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej o których mowa w w/w przepisie, rozumie się te obiekty, które używane są na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

2011
1
mar

Istota:

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług na urządzenie placu zabaw SWW 1749-2, PKWiU 36.40?

Fragment:

W sytuacji, gdy zgodnie z klasyfikacją statystyczną przedmiotem świadczenia wynikającego z zawartej umowy jest usługa , winna być opodatkowana , zgodnie z powołanym wyżej art.146 ust.1 okt.2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 , poz.535) obniżoną stawką podatku w wysokości 7% przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w przepisie. Jeżeli natomiast przedmiotem sprzedaży zgodnie z normami statystycznymi są towary winny być one opodatkowane stawką podatku właściwą dla danego towaru. Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane ) wyroby (sprzęt, maszyny , urządzenia ), z następującymi zastrzeżeniami:- roboty instalacyjne , wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu- gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób . W świetle cytowanych wyżej przepisów usługa polegająca na budowie bądź remoncie placu zabaw będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7%, gdyż plac zabaw dla dzieci - jako obiekt małej architektury jest obiektem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

2011
1
mar

Istota:

Czy wypożyczanie klientom urządzeń do automatycznego podawania kleju w zamian za zakup kleju stanowi podstawę do traktowania takiego urządzenia jako środka trwałego i dokonywania od jego wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

Jeżeli urządzenie takie spełnia warunki określone art. 16a updop - na podstawie których można uznać je za środek trwały, wtedy takim kosztem będą odpisy amortyzacyjne - stosowanie do art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a – 16m, z uwzględnieniem art. 16 updop. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 -2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie składane do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia w/w postanowienia. Zażalenie, o którym mowa, wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.