Urządzenia grzewcze | Interpretacje podatkowe

Urządzenia grzewcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenia grzewcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przysługuje możliwość odliczenia od podatku dochodowego wartości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Regulacji Energetyki taryfą dla paliw gazowych, z tytułu realizacji przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w ramach ulgi remontowej.W myśl prawa budowlanego obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi będącymi całością techniczno użytkową. Przebudowę /modernizację/ obiektu budowlanego należy interpretować jako wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zmiana nośnika energetycznego z węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym wymaga budowy elementów doprowadzających gaz do odbiorników. Opłata za przyłączenie daje prawo do przyłączenia do sieci gazowej i stanowi odpłatność za wykonanie przyłącza do sieci.Wysokość poniesionych wydatków jest udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Z dniem 1 stycznia 2004r. uchylony został cytowany art. 27a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący, między innymi rozliczania ulgi remontowej. Możliwość kontynuowania w/w ulgi wprowadziła ustawa z dnia 02 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zakup i koszt wymiany uszkodzonej grzałki w przepływowym podgrzewaczu wody podlega odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 01.08.2005r.) uzupełnionego o własne stanowisko i opłatę skarbową w dniu 08.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 26.07.2005r. dokonał zakupu grzałki do przepływowego podgrzewacza wody. Wydatek został udokumentowany fakturą VAT, która wraz z kosztami wymiany grzałki opiewa na kwotę 232,70 zł. W dniu 08.09.2005r. przedłożono kserokopię aktu notarialnego repertorium „A” nr 1482/2003 z dnia 06.12.2003r. - umowa ustanowienia odrębnej własności i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w ramach ulgi na remont lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia, podatnik może odliczyć wydatek poniesiony na zakup pieca akumulacyjnego?
Fragment:
(...) W 2004 r. i 2005 r. na mocy przepisów przejściowych – art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w tym przepisie. W celu ustalenia czy dany wydatek można zakwalifikować do wydatków z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego należy posiłkować się załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.