Urządzenia grzewcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenia grzewcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przysługuje możliwość odliczenia od podatku dochodowego wartości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Regulacji Energetyki taryfą dla paliw gazowych, z tytułu realizacji przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w ramach ulgi remontowej.W myśl prawa budowlanego obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi będącymi całością techniczno użytkową. Przebudowę /modernizację/ obiektu budowlanego należy interpretować jako wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zmiana nośnika energetycznego z węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym wymaga budowy elementów doprowadzających gaz do odbiorników. Opłata za przyłączenie daje prawo do przyłączenia do sieci gazowej i stanowi odpłatność za wykonanie przyłącza do sieci.Wysokość poniesionych wydatków jest udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Z dniem 1 stycznia 2004r. uchylony został cytowany art. 27a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący, między innymi rozliczania ulgi remontowej. Możliwość kontynuowania w/w ulgi wprowadziła ustawa z dnia 02 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup i koszt wymiany uszkodzonej grzałki w przepływowym podgrzewaczu wody podlega odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 01.08.2005r.) uzupełnionego o własne stanowisko i opłatę skarbową w dniu 08.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 26.07.2005r. dokonał zakupu grzałki do przepływowego podgrzewacza wody. Wydatek został udokumentowany fakturą VAT, która wraz z kosztami wymiany grzałki opiewa na kwotę 232,70 zł. W dniu 08.09.2005r. przedłożono kserokopię aktu notarialnego repertorium „A” nr 1482/2003 z dnia 06.12.2003r. - umowa ustanowienia odrębnej własności i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w ramach ulgi na remont lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia, podatnik może odliczyć wydatek poniesiony na zakup pieca akumulacyjnego?

Fragment:

(...) W 2004 r. i 2005 r. na mocy przepisów przejściowych – art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w tym przepisie. W celu ustalenia czy dany wydatek można zakwalifikować do wydatków z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego należy posiłkować się załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, (...)