Urząd statystyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd statystyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
30
wrz

Istota:

W zakresie wskazania czy potwierdzenie przez Urząd Statystyczny zakwalifikowania wyrobów do PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania zasady „odwrotnego obciążenia” przy fakturowaniu transakcji sprzedaży wyrobów.

Fragment:

Wyroby wymienione w piśmie Wnioskodawcy z dnia 21 października 2013 r. do Urzędu Statystycznego jako piąte i szóste w kolejności nie są tożsame, zostały zakwalifikowane inaczej przez Urząd Statystyczny. Skręcone druty miedziane w zakresie przekroju od 0.14 mm 2 do 150 mm 2 zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU 25.93.12.0 i zapytanie Wnioskodawcy nie dotyczy tego wyrobu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Zapytanie dotyczy wyrobów zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 24.44.23.0 „ Druty z miedzi i jej stopów ” a więc pięciu pierwszych z cytowanego wniosku Wnioskodawcy: drut miedziany o średnicy Ø8 mm, drut miedziany w zakresie średnic od Øl.00 mm do Ø6.35 mm, dwa druty miedziane o średnicy Ø8 mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej, dwa druty miedziane w zakresie średnicy od Ø1.00 mm do Ø6.35 mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej, trzy do szesnastu drutów miedzianych, w zakresie średnicy od Ø0.1 mm do Ø0.5mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej. Czy potwierdzenie przez Urząd Statystyczny zakwalifikowania powyższych wyrobów do PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania zasady „ odwrotnego obciążenia ” przy fakturowaniu sprzedaży... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane potwierdzenie z Urzędu Statystycznego do grupowania wyrobów w PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania przy fakturowaniu tych wyrobów z odwrotnym obciążeniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy z 11 marca 2004 r. w związku ze zmianą treści załącznika nr 1 wprowadzoną Ustawą z 26 lipca 2013 r.

2011
1
mar

Istota:

Kwestia zaklasyfikowania czynności zabezpieczania upraw leśnych do PKWiU oraz wysokości stawki VAT dla w/w czynności.

Fragment:

Jednocześnie organ drugiej instancji podkreśla, że załączone przez Stronę kserokopie opinii: pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 30.09.2004r., nr OK-5672/KU-406/30-8284/2004, skierowane do L; pismo Głównego Urzędu Statystycznego, skierowane do Y z dnia 03.02.2005r., nr SP-16-5672/KU-170/2004; interpretacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych na potrzeby Z z dnia 30.06.2004r., nr OK-5672/KU-87/04-4175/2004 nie zostały wydane bezpośrednio dla Niej, a dla jednostek organizacyjnych Strony oraz innego podmiotu. Wskazując ponownie, iż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji statystycznych oraz do rozstrzygania o prawidłowości ich dokonania, organ odwoławczy informuje, iż Strona po uzyskaniu opinii klasyfikacyjnej uprawnionego urzędu statystycznego dla czynności zabezpieczania upraw leśnych eliminującej dotychczasowe rozbieżności może ponownie złożyć wniosek w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.

2011
1
mar

Istota:

Odpłatne udostępnianie przez Urząd Statystyczny wydawnictw statystycznych, w ramach działalności statutowej a podatek VAT.

Fragment:

Urząd Statystyczny wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie udostępniania wydawnictw statystycznych w ramach swojej działalności statutowej. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 04.08.2005 r. wydał dla w/w postanowienie Nr PP1/443/29/2005. Od przedmiotowego postanowienia Urząd Statystyczny złożył zażalenie. W materiale zgromadzonym ponownie w przedmiotowej sprawie wyjaśniono, iż centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej. Z kolei jednym z zadań urzędów statystycznych będących jednostkami budżetowymi jest udostępnianie i rozpowszechnianie informacji statystycznych, które ogłaszane są między innymi w wydawnictwach GUS i w wydawnictwach urzędów statystycznych. Dochody uzyskiwane przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne, związane z rozpowszechnianiem i udostępnianiem wynikowych informacji statystycznych w formach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, są dochodami budżetu państwa. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?

Fragment:

Z treści zapytania z dnia 02 lipca 2004 roku wynika, że Spółka dokonała sprzedaży i montażu pompy (sprzedaż pompy w dniu 19 kwietnia 2004 roku wg stawki 22%, montaż w miesiącu maju 2004 roku, faktura w czerwcu 2004 roku). Po dokonaniu tej sprzedaży Spółka otrzymała z Urzędu Statystycznego klasyfikację PKWiU 31.20.31- 70.01, która pozwala na zastosowanie 7% stawki podatku VAT do ww. sprzedaży - zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 roku. W treści zapytania niejasno sprecyzowano moment wykonania czynności. Wnioskodawca stwierdza, że na wymienione czynności (dostawa z montażem pompy) wystawiono jedną fakturę w miesiącu czerwcu 2004 r - po dokonaniu odbioru - a więc w okresie obowiązywania powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku. Taka ocena stanu faktycznego nie daje w ocenie Urzędu podstawy do zastosowania dla przedmiotowej czynności regulacji ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku obowiązującej od 1 maja 2004 roku dostawa i montaż ww. pompy podlega opodatkowaniu według podstawowej 22% stawki - zgodnie z art. 41 ust 1.

2011
1
lut

Istota:

Czy świadczone usługi w zakresie wczasów leczniczych mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 85.14.15 lub 85.11.16 i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Na podstawie uprzednio dokonanej klasyfikacji przez Urząd Statystyczny tut. Urząd udzieli informacji w przedmiocie określenia stawki podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle art. 81 a § 11 pkt 3 Ordynacji podatkowej Spółka obowiązana była do dokonania korekty podatku VAT?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy spółka jest obowiązana do złożenia deklaracji korygujących w związku ze zmianą kwalifikacji produktu przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Stan faktyczny przedstawia się następująco: • spółka zwróciła się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o określenie symbolu PKWiU dla produktu chemicznego (...). Urząd Statystyczny pismem z dnia 16.05.2003 r. zakwalifikował produkt do grupy PKWiU 15.71.10-00.99 jako produkty używane do karmienia zwierząt pozostałe, gdzie indziej niewymienione. Podatnik, kierując się powyższą opinią stosował 0% stawkę podatkową na podstawie § 59, pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) • następnie Urząd Statystyczny zweryfikował swoją poprzednią interpretację i produkt (...) zakwalifikował do grupy PKWiU 24.20.14-90.00 „preparaty odkażające pozostałe" - na podstawie opinii z dnia 13.10.2003 r. Pierwsza kwalifikacja do grupy PKWiU dawała spółce prawo do stosowania stawki VAT 0%, zmiana kwalifikacji spowodowała brak podstawy do stosowania stawki obniżonej. Obniżoną stawkę Spółka stosowała od miesiąca maja do października 2003 r.