Urząd statystyczny | Interpretacje podatkowe

Urząd statystyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd statystyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie wskazania czy potwierdzenie przez Urząd Statystyczny zakwalifikowania wyrobów do PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania zasady „odwrotnego obciążenia” przy fakturowaniu transakcji sprzedaży wyrobów.
Fragment:
Wyroby wymienione w piśmie Wnioskodawcy z dnia 21 października 2013 r. do Urzędu Statystycznego jako piąte i szóste w kolejności nie są tożsame, zostały zakwalifikowane inaczej przez Urząd Statystyczny. Skręcone druty miedziane w zakresie przekroju od 0.14 mm 2 do 150 mm 2 zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU 25.93.12.0 i zapytanie Wnioskodawcy nie dotyczy tego wyrobu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Zapytanie dotyczy wyrobów zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 24.44.23.0 „ Druty z miedzi i jej stopów ” a więc pięciu pierwszych z cytowanego wniosku Wnioskodawcy: drut miedziany o średnicy Ø8 mm, drut miedziany w zakresie średnic od Øl.00 mm do Ø6.35 mm, dwa druty miedziane o średnicy Ø8 mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej, dwa druty miedziane w zakresie średnicy od Ø1.00 mm do Ø6.35 mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej, trzy do szesnastu drutów miedzianych, w zakresie średnicy od Ø0.1 mm do Ø0.5mm, wykonane w trakcie jednej operacji technologicznej. Czy potwierdzenie przez Urząd Statystyczny zakwalifikowania powyższych wyrobów do PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania zasady „ odwrotnego obciążenia ” przy fakturowaniu sprzedaży... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane potwierdzenie z Urzędu Statystycznego do grupowania wyrobów w PKWiU 24.44.23.0 daje wystarczającą podstawę do stosowania przy fakturowaniu tych wyrobów z odwrotnym obciążeniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy z 11 marca 2004 r. w związku ze zmianą treści załącznika nr 1 wprowadzoną Ustawą z 26 lipca 2013 r.
2014
30
wrz

Istota:
Kwestia zaklasyfikowania czynności zabezpieczania upraw leśnych do PKWiU oraz wysokości stawki VAT dla w/w czynności.
Fragment:
Jednocześnie organ drugiej instancji podkreśla, że załączone przez Stronę kserokopie opinii: pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 30.09.2004r., nr OK-5672/KU-406/30-8284/2004, skierowane do L; pismo Głównego Urzędu Statystycznego, skierowane do Y z dnia 03.02.2005r., nr SP-16-5672/KU-170/2004; interpretacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych na potrzeby Z z dnia 30.06.2004r., nr OK-5672/KU-87/04-4175/2004 nie zostały wydane bezpośrednio dla Niej, a dla jednostek organizacyjnych Strony oraz innego podmiotu. Wskazując ponownie, iż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji statystycznych oraz do rozstrzygania o prawidłowości ich dokonania, organ odwoławczy informuje, iż Strona po uzyskaniu opinii klasyfikacyjnej uprawnionego urzędu statystycznego dla czynności zabezpieczania upraw leśnych eliminującej dotychczasowe rozbieżności może ponownie złożyć wniosek w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.
2011
1
mar

Istota:
Odpłatne udostępnianie przez Urząd Statystyczny wydawnictw statystycznych, w ramach działalności statutowej a podatek VAT.
Fragment:
Urząd Statystyczny wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie udostępniania wydawnictw statystycznych w ramach swojej działalności statutowej. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 04.08.2005 r. wydał dla w/w postanowienie Nr PP1/443/29/2005. Od przedmiotowego postanowienia Urząd Statystyczny złożył zażalenie. W materiale zgromadzonym ponownie w przedmiotowej sprawie wyjaśniono, iż centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej. Z kolei jednym z zadań urzędów statystycznych będących jednostkami budżetowymi jest udostępnianie i rozpowszechnianie informacji statystycznych, które ogłaszane są między innymi w wydawnictwach GUS i w wydawnictwach urzędów statystycznych. Dochody uzyskiwane przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne, związane z rozpowszechnianiem i udostępnianiem wynikowych informacji statystycznych w formach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, są dochodami budżetu państwa. Z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?
Fragment:
Z treści zapytania z dnia 02 lipca 2004 roku wynika, że Spółka dokonała sprzedaży i montażu pompy (sprzedaż pompy w dniu 19 kwietnia 2004 roku wg stawki 22%, montaż w miesiącu maju 2004 roku, faktura w czerwcu 2004 roku). Po dokonaniu tej sprzedaży Spółka otrzymała z Urzędu Statystycznego klasyfikację PKWiU 31.20.31- 70.01, która pozwala na zastosowanie 7% stawki podatku VAT do ww. sprzedaży - zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 roku. W treści zapytania niejasno sprecyzowano moment wykonania czynności. Wnioskodawca stwierdza, że na wymienione czynności (dostawa z montażem pompy) wystawiono jedną fakturę w miesiącu czerwcu 2004 r - po dokonaniu odbioru - a więc w okresie obowiązywania powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku. Taka ocena stanu faktycznego nie daje w ocenie Urzędu podstawy do zastosowania dla przedmiotowej czynności regulacji ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku obowiązującej od 1 maja 2004 roku dostawa i montaż ww. pompy podlega opodatkowaniu według podstawowej 22% stawki - zgodnie z art. 41 ust 1.
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczone usługi w zakresie wczasów leczniczych mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 85.14.15 lub 85.11.16 i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Na podstawie uprzednio dokonanej klasyfikacji przez Urząd Statystyczny tut. Urząd udzieli informacji w przedmiocie określenia stawki podatku od towarów i usług.
2011
1
lut

Istota:
Czy w świetle art. 81 a § 11 pkt 3 Ordynacji podatkowej Spółka obowiązana była do dokonania korekty podatku VAT?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy spółka jest obowiązana do złożenia deklaracji korygujących w związku ze zmianą kwalifikacji produktu przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Stan faktyczny przedstawia się następująco: • spółka zwróciła się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o określenie symbolu PKWiU dla produktu chemicznego (...). Urząd Statystyczny pismem z dnia 16.05.2003 r. zakwalifikował produkt do grupy PKWiU 15.71.10-00.99 jako produkty używane do karmienia zwierząt pozostałe, gdzie indziej niewymienione. Podatnik, kierując się powyższą opinią stosował 0% stawkę podatkową na podstawie § 59, pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) • następnie Urząd Statystyczny zweryfikował swoją poprzednią interpretację i produkt (...) zakwalifikował do grupy PKWiU 24.20.14-90.00 „preparaty odkażające pozostałe" - na podstawie opinii z dnia 13.10.2003 r. Pierwsza kwalifikacja do grupy PKWiU dawała spółce prawo do stosowania stawki VAT 0%, zmiana kwalifikacji spowodowała brak podstawy do stosowania stawki obniżonej. Obniżoną stawkę Spółka stosowała od miesiąca maja do października 2003 r.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.