Urząd skarbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd skarbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy roczny podatek dochodowy od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powinien rozliczyć razem z dochodem z pracy w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza roczny podatek dochodowy z pracy (na podstawie deklaracji w formularzu NIP3), czy też całość dochodów (z pracy i działalności gospodarczej) powinien rozliczyć w urzędzie skarbowym przynależnym siedzibie firmy?

Fragment:

(...) dzień roku podatkowego 2010. Reasumując, mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż właściwym miejscowo urzędem skarbowym dla Wnioskodawcy do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2010 r. zarówno z tytułu wykonywanej pracy jaki i dochodów osiągniętych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia 2010 r. Ten sam urząd skarbowy będzie właściwy do rozliczenia rocznych dochodów Wnioskodawcy w przypadku, gdy opisany stan faktyczny oraz obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie ustalenia właściwości miejscowej nie ulegną zamianie w następnych latach podatkowych. Jednocześnie biorąc pod uwagę treść zadanego pytania wyjaśnić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania wskazane przez Wnioskodawcę przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (...)

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie czy kopia zawiadomienia, o której mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o VAT jest przesyłana do urzędu skarbowego dłużnika czy wierzyciela.

Fragment:

(...) stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga, czy wskazany przez Wnioskodawczynię urząd skarbowy, należy uznać za urząd skarbowy, o którym mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Tut. organ pragnie jednak zwrócić uwagę, że w niniejszej interpretacji przyjęto stwierdzenie Wnioskodawczyni, bez dokonywania jego weryfikacji, iż urzędem skarbowym właściwym dla Wnioskodawczyni jest urząd skarbowy miejsca wykonywania jej działalności, gdyż we wniosku wskazała ona tylko jedno miejsce prowadzenia działalności. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z tym, że Spółka jako całość przekroczyła za rok 2008 przychody netto ze sprzedaży równowartości 6.100.000 euro, to powinna dokonać zgłoszenia zmiany właściwości urzędu skarbowego i od 2010 roku jako duży podatnik, zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych podlegać pod wyspecjalizowany Urząd Skarbowy?
Czy w tym przypadku możliwe jest podleganie pod „duży” urząd skarbowy tylko ze względu na podatek PIT-4?
Czy przepis ten nie dotyczy w całości spółek jawnych bez względu na przekroczenie przychodów (w rozumieniu o ustawie o rachunkowości)?

Fragment:

(...) z tym, że Spółka jako całość przekroczyła za rok 2008 przychody netto ze sprzedaży o równowartości 6.100.000 euro, powinna dokonać zgłoszenia zmiany właściwości urzędu skarbowego od roku 2010, jako duży podatnik zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. u. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.) i podlegać pod wyspecjalizowany Urząd Skarbowy... Czy w tym przypadku możliwe jest podleganie pod „duży” urząd skarbowy tylko ze względu na podatek PIT-4... Czy przepis ten nie dotyczy w całości spółek jawnych bez względu na przekroczenie przychodów (w rozumieniu ustawy o rachunkowości)... Zdaniem Wnioskodawcy, ani spółka, ani właściciele – osoby fizyczne krajowe bez powiązań kapitałowych zarządczych w innych podmiotach krajowych i zagranicznych, nie podlegają pod art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dotyczy to także podatku VAT i PCC. Wobec (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.),, Spółka ma obowiązek zmiany urzędu skarbowego, czy też obowiązek taki nie wystąpi, gdyż z treści art. 5 ust. 9b pkt 7 oraz ust. 9a cyt. ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania urzędu skarbowego może dotyczyć w szczególności jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód co najmniej 5 mln euro?
Mowa zwłaszcza o zapisie w ust. 9b ww. ustawy, w którym zawarto postanowienie, iż wyznaczenie terytorialnego działania urzędu skarbowego może dotyczyć a nie musi.

Fragment:

(...) (partnerzy). Mając na uwadze powyższe, osobowe spółki handlowe, nie będą objęte właściwością naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń jakiegokolwiek podatku. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca (spółka jawna) osiągnęła w 2008 roku przychód netto (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) przekraczający 5 mln euro. Obecnie – z uwagi na ciążące na niej obowiązki płatnika – właściwym dla Spółki jest Urząd Skarbowy. Wnioskodawca wyjaśnił także, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą w jego przypadku powiązania kapitałowe określone w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. b), c) i d) ww. ustawy o urzędach i izbach skarbowych. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będący spółką osobową, nie podlega pod art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych i tym (...)

2011
1
sie

Istota:

Właściwość urzędu skarbowego dla podatnika podatku VAT będącego spółką jawną. Przychód osiągnięty w roku poprzednim to ponad 5 mln euro. Spółka nie jest powiązana kapitałowo z innymi podmiotami.

Fragment:

(...) handlowe, nie będą objęte właściwością naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń jakiegokolwiek podatku. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Przedmiotowa spółka jawna liczy 4 wspólników. Spółka w roku 2008 osiągnęła przychód netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, przekraczający 5 mln euro. Obecnie dla Spółki właściwym dla podatku VAT, PIT jest Urząd Skarbowy. Wnioskodawca wyjaśnił także, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą powiązania kapitałowe określone w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. b, c i d. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż względem Spółki jawnej – w osobach wspólników – nie wystąpi obowiązek zmiany właściwości urzędu skarbowego. Powyższe wynika z faktu, iż osobowa spółka handlowa utworzona w formie spółki jawnej, nie podlega zapisom art. (...)

2011
1
sie

Istota:

Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie mogła skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za rok 2004, gdyż w roku tym była osobą, do której miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tej ustawie miał bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.

Fragment:

(...) 2009 r. urząd skarbowy przysłał Wnioskodawczyni wezwanie celem złożenia korekty PIT-37 za 2004 r., w związku z brakiem możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.01.2003 r. Wnioskodawczyni miała prawo w 2004 r. rozliczyć się wspólnie z małżonkiem... Zdaniem Wnioskodawczyni opierając się na przepisach prawa i orzecznictwie sądowym, urząd skarbowy nie miał podstaw do sugerowania działania opisanego w stanie faktycznym wniosku. Opinię swoją Wnioskodawczyni potwierdza tym, że zgodnie z brzmieniem obowiązującego od 01.01.2003 r. art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania. Po 01.01.2003 r. takiego oświadczenia Wnioskodawczyni nie złożyła. W konsekwencji tego zdaniem Wnioskodawczyni należy (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) na wyposażenie domu a także na niezbędne narzędzia i opłacenie wykonawców powyższych prac. Data 19.09.2005 r. jest datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po wpłaceniu przedtem kwoty 19.053,00 zł do kasy Spółdzielni. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 32a... Dlaczego wpłata 19.053,00 zł z zaliczki za wykupienie tegoż mieszkania nie jest uznawana przez Urząd skarbowy w M do rozliczenia się wydatków na budowę... Wnioskodawca uważa, że może skorzystać z art. 21 ust. 1pkt 32a i że ma prawo kwotę 19.053,00 zł zaliczyć jako wydatek na rozbudowę nowego mieszkania. W odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 08.02.2010 r. Nr IPPB4/415-1/10-2/JK2 o sprecyzowanie drugiego pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego i odnosić się do przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca zrezygnował z zadania ww. pytania W świetle (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

(...) budynku oraz nie dokonała remontu we własnym budynku, a jedynie poniosła nakłady na cudzy budynek. W związku z powyższym, wydatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na budowę budynku mieszkalnego na cudzym gruncie oraz remont nie daje podstaw prawnych do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 16 ww. ustawy. Odnośnie kwestii dotyczącej zapytania Wnioskodawczyni: czy Urząd Skarbowy ma rację odmawiając jej prawa do zwolnienia ze zryczałtowanego 10% podatku należy stwierdzić, iż rolą postępowania w sprawie wydawania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, jakie czynności zostały podjęte przez organy podatkowe i czy są one słuszne. Stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Ponadto informuje się, że zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

2011
1
sie

Istota:

Wydanie zaświadczenia przez właściwy urząd skarbowy potwierdzającego, że w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, że darowizna nie podlega powyższemu podatkowi.

Fragment:

(...) organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego wynikających z prowadzonych przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Treść powyższego przepisu przesądza więc o tym, iż organ wydając zaświadczenie potwierdza jedynie te informacje, których jest dysponentem. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż właściwy urząd skarbowy nie może wydać zaświadczenia potwierdzającego, w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, że darowizna nie podlega powyższemu podatkowi. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy P., w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty podatku VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, ma prawo do rozpoznania przychodu w podatku CIT z tytułu jego zwrotu w dacie dokonania zwrotu przez Urząd Skarbowy/ w dacie wydania decyzji przez Urząd?

Fragment:

(...) organu podatkowego stwierdzającej zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług P. powinien dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy P., w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty podatku VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, ma prawo do rozpoznania przychodu w podatku CIT z tytułu jego zwrotu w dacie dokonania zwrotu przez Urząd Skarbowy/ w dacie wydania decyzji przez Urząd... Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku należnego w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczonego zgodnie z innymi przepisami. Zgodnie z wykładnią art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług prezentowaną po 1 czerwca 2005 r. w (...)