ILPB1/415-1224/11-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy prawidłowo Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 26 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego za 2010 rok – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego za 2010 rok oraz rozliczenia rocznego za 2009 rok.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny w zakresie rozliczenia rocznego za 2010 rok.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis został wydany przez Urząd Miasta. Zainteresowana jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym Wnioskodawczyni rozlicza na formularzu PIT-36L. Przeważająca działalność gospodarcza prowadzona przez Zainteresowaną to nauka języków obcych. Wnioskodawczyni prowadzi szkołę językową.

W dniu 21 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: „Nowy start ...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547, zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr (2009) 6607;
 2. Priorytecie” oznacza to Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 3. Działaniu” oznacza to Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, „Poddziałaniu” 6.1.1 Wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy;
 4. Projekcie” oznacza to projekt pt. „Nowy start ...” realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie projektu, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik do umowy.

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały przekazane na konto bankowe w następujących transzach:

 • przelew z dnia 10 marca 2011 r., Ministerstwo Finansów, kwota 169.643,00 zł;
 • z dnia 10 marca 2010 r., Wojewódzki Urząd Pracy, kwota 29.937,00 zł;
 • z dnia 16 marca 2010 r., Ministerstwo Finansów, kwota 31.489,35 zł;
 • z dnia 16 marca 2010 r., WUP, kwota 5.556,95 zł;
 • z dnia 19 października 2010 r., WUP, kwota 23.662,50 zł;
 • z dnia 19 października 2010 r., Ministerstwo Finansów, kwota 134.087,50 zł.

Razem kwota przekazana w 2010 roku wynosi 394.376,30 zł, za 2011 rok została przekazana kwota 53.386,87 zł. Okres realizacji projektu dotyczy okresu od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Zgodnie z budżetem projektu środki zostały wydatkowane na:

 • zarządzanie - wynagrodzenia obsługi administracyjnej (noty, umowy cywilnoprawne, umowy o pracę);
 • obsługę księgową - firma zewnętrzna, usługi bankowe;
 • promocję;
 • wyposażenie;
 • szkolenia - wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych;
 • materiały szkoleniowe;
 • dodatki szkoleniowe;
 • program aktywizacji zawodowej - trenerzy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne, materiały szkoleniowe, doradztwo, wynajem sal, kawa, herbata, ciastka, woda - poczęstunek dla uczestników.

W ramach rozliczenia projektu, została założona - tylko dla celów rozliczenia projektu -podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przychód otrzymany z tytułu realizacji projektu i wszystkie koszty związane z realizacją projektu dotyczące 2010 roku, zostały rozliczone w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - dotyczyły one tylko projektu. Przychody i koszty dotyczące projektu, rozliczone w 2010 roku zostały zaliczone do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku dochodowego.

Działalność gospodarcza, która była prowadzona w trakcie roku obrotowego, a dotycząca bieżącej działalności gospodarczej (nie dotycząca projektu), była rozliczana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i została opodatkowana podatkiem liniowym - zaliczki uproszczone w ciągu roku. Na koniec roku obrotowego 2010 Zainteresowana sporządziła z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PIT-36L. W dziale D zeznania wpisała przychody i koszty uzyskania przychodów tylko opodatkowane - wynikające z podatkowej księgi przychodów i rozchodów (nie wliczone zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie rozliczenia rocznego za 2010 rok.

Czy Wnioskodawczyni prawidłowo sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo sporządziła zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2010, w którym ujęte zostały tylko przychody i koszty uzyskania przychodów z działalności tylko opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a przeważająca działalność gospodarcza prowadzona przez Zainteresowaną to nauka języków obcych. W dniu 21 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: „Nowy start ...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, „Poddziałaniu” 6.1.1 Wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały przekazane na konto bankowe przelewem przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Przekazane środki zostały wydatkowane m.in. na promocję, wyposażenie, szkolenia - wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, materiały szkoleniowe i dodatki szkoleniowe itd.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 24 września 2009 r. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

W myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy, stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Nadmienić należy, iż przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany został m.in. pkt 136, obowiązujący od 1 stycznia 2010 r., zgodnie, z którym wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, od dnia 1 stycznia 2010 r. otrzymał nowe brzmienie zgodnie, z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zatem, środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego – który odpowiada za obsługę płatności – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że środki otrzymane przez Wnioskodawczynię na dofinansowanie Projektu: „Nowy start ...” w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne stanowią przychód w świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia na mocy:

 • art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku, jeżeli otrzymane dofinansowanie pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa,
 • art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy – w przypadku, jeżeli otrzymane dofinansowanie pochodziło ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego) i zostało wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak wspomniano powyżej, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zatem w świetle ww. przepisu, poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki m.in. na promocję, wyposażenie, szkolenia - wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, materiały szkoleniowe i dodatki szkoleniowe itd., w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 powołanej ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której obowiązana jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku. Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003, Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, iż przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów”.

Alternatywnym rozwiązaniem może być prowadzenie odrębnej ewidencji otrzymanych dotacji oraz udokumentowanych wydatków sfinansowanych z tej dotacji.

Z przedstawionych informacji wynika, iż w ramach rozliczenia projektu, została założona - tylko dla celów rozliczenia projektu - podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przychód otrzymany z tytułu realizacji projektu i wszystkie koszty związane z realizacją projektu dotyczące 2010 roku, zostały rozliczone w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - dotyczyły one tylko projektu.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Natomiast stosownie do powołanego wcześniej zapisu art. 9 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe otrzymanego dofinansowania nie należy ujmować w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż właściwie sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. rozliczenia rocznego za 2009 rok) wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 24 stycznia 2012 r. nr ILPB1/415-1224/11-3/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.