Urząd pracy | Interpretacje podatkowe

Urząd pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wszędzie tam, gdzie podatnik czy płatnik jest zobowiązany podawać NIP Powiatowy Urząd Pracy nie może posługiwać się numerem Wnioskodawcy (powiatu) lecz własnym, gdyż nie jest objęty centralizacją rozliczeń.
Fragment:
Centralizacją będą objęte powiatowe jednostki budżetowe, w skład których wchodzi Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji zespolonej (art. 33b pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym - Dz.U.2016.814), tak jak służby i inspekcje, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, które nie podlegają centralizacji (interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak 1061-IPTPP1.4512.3.2016.2.RG). Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania powiatu na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645 z późn.zm). Artykuł 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Zadania wymienione w art. 9 ust. 1 są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. Według art. 9 ust. 3 utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy. Dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje starosta powiatu. Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje na wykonywanie zadań środki z funduszu pracy (zadania w zakresie polityki rynku pracy, inne zadania fakultatywne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów oraz środki z budżetu Powiatu na finansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu pracy (tj. głównie wydatki administracyjne).
2016
31
gru

Istota:
W zakresie obowiązku wystawiania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8 w związku z przyznaniem bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Powiatowy Urząd Pracy) przyznaje bezrobotnym osobom fizycznym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), stanowią dla tych osób (co do zasady) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej dokonują samodzielnego obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz rocznego zobowiązania w tym podatku (w składanym rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty), a także zobowiązani są do samodzielnego wpłacania tych zaliczek oraz obliczonej kwoty podatku.
2013
18
cze

Istota:
Czy prawidłowo Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu?
Fragment:
Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały przekazane na konto bankowe przelewem przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Przekazane środki zostały wydatkowane m.in. na promocję, wyposażenie, szkolenia - wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, materiały szkoleniowe i dodatki szkoleniowe itd. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 24 września 2009 r. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Do środków europejskich zalicza się zatem: środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2012
4
sie

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, jako czynny podatnik VAT miała prawo odliczyć VAT naliczony z faktur zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną w pełnej kwocie, natomiast w związku z tym że kwoty VAT z faktur zakupu sfinansowane zostały przez Urząd Pracy (zwrot kwot brutto faktur przedstawionych do Urzędu Pracy) ale na podstawie umowy zawartej przed 31 lipca 2011 roku, to na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.) bezrobotny nie jest zobowiązany do zwrotu VAT odliczonego. Jednocześnie VAT jako część przyznanych środków z Urzędu Pracy (kwoty brutto) jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku od osób fizycznych i nie należy odliczonego VAT zwróconego przez Urząd Pracy uznawać za przychód do opodatkowania z działalności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2012
1
cze

Istota:
Czy Zainteresowana ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją otrzymaną z PUP?
Fragment:
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (poddziałanie 6.1.3). Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług finansowanych ze środków pochodzących z dotacji są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawczyni. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność agencji reklamowej. Z dotacji udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy zostały sfinansowane następujące wydatki: oprogramowanie, oprogramowanie – licencja + certyfikaty legalności, doradztwo dot. podjęcia działalności gospodarczej, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, akcesoria fotograficzne – statyw, komputer, aparat fotograficzny + filtr UV, wykonanie strony internetowej. Wydatki sfinansowane dotacją PUP mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu wyszczególnionych w ww. wniosku towarów, gdyż istnieje bezpośredni związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
2011
8
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności i po jej rozpoczęciu, sfinansowane środkami z powiatowego urzędu pracy zostały prawidłowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a cała kwota przyznanych środków, czy prawidłowo nie została opodatkowana podatkiem dochodowym z prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Całą kwotę dofinansowania w wysokości 18.678 zł. wydatkowała na zakup niżej wymienionych sprzętów biurowych. (tabela – załącznik PDF str. 3) Zakup sprzętów biurowych Zainteresowana zaczęła realizować po przelaniu przez Urząd Pracy środków na konto, tj. od dnia x maja 2010 r. przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a więc zakup części towarów (notebook (1), dysk zewnętrzny (2), oprogramowanie (3)), nastąpił jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wszystkie sprzęty zakupione z dotacji zostały zakupione na osobę fizyczną (nie na firmę). Składniki majątku zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jak i po rozpoczęciu działalności niezaliczane do środków trwałych, a więc stanowiących wyposażenie oraz drobny sprzęt biurowy (dysk zewnętrzny USB 2.0 (2), oprogramowanie (3), aparat fotograficzny (4), pendrive 8GB (5), program antywirusowy (6), program komputerowy (7), program komputerowy (9), skaner A4 (10), program komputerowy (11), program komputerowy (12),koncentrator USB (13), torba (14), materiały do oprawiania projektów (15)), Zainteresowana zaliczyła bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisując do księgi przychodów i rozchodów oraz do ewidencji wyposażenia. Natomiast zakupione z dofinansowania środki trwałe (notebook(1), monitor do komputera (8)), przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jak i po jej rozpoczęciu, zostały zaewidencjonowane do środków trwałych, lecz zarówno wydatki na ich nabycie jak i odpisy amortyzacyjne Wnioskodawczyni nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
paź

Istota:
Dot. wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Każda faktura dokumentująca zakup powyższych środków ma napisaną adnotację przez Urząd Pracy w jakiej wysokości jest przyznana refundacja. Dla poszczególnych faktur kwota refundacji przedstawia się w sposób następujący: faktura nr 1 - wartość faktury brutto-12.688 zł - kwota refundacji 10.745,00 zł; faktura nr 2 - wartość faktury brutto-1.220,00 zł - kwota refundacji 1.220,00 zł; faktura nr 3 - wartość faktury brutto-18.519,60 zł - kwota refundacji 18.000,00 zł; faktura nr 4 - wartość faktury brutto-18.940,50 zł - kwota refundacji 18.000,00 zł; faktura nr 5 - wartość faktury brutto-6.052,35 zł - kwota refundacji 6.035,00 zł. Powyższa refundacja została rozliczona w następujący sposób, poprzez ustalenie udziału procentowego wartości otrzymanych środków w stosunku do wartości faktury brutto. Dla: faktury nr 1 – 10.745,00/12.688 zł=84,69%; faktura nr 2 – 1.220/1.220=100%; faktura nr 3 – 18.000/18.519,60=97,19%; faktura nr 4 – 18.000/18.940,50=95,03%; faktura nr 5 – 6.035/6.052,35=99,71%. Następnie przy tak ustalonym udziale procentowym rozliczył otrzymane środki: faktura nr 1 - dla głowicy podpory – 9.800 netto*84,69% = 8.299,62 zł kwota VAT – 2.156,00*84,69% = 1.825,91 zł, kosz osiatkowany wartość netto 600*84,69%=508,14 zł, kwota VAT 132*84,69 = 111,79 zł razem wartość refundacji dla faktury nr 1 – 10.745,00 zł, faktury od nr 2 do nr 5 rozliczono tak samo jak fakturę nr 1.
2011
1
wrz

Istota:
Czy powiatowy urząd pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3?
Fragment:
To oznacza, iż Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik nie jest obowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać - za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
wrz

Istota:
W sytuacji gdy stypendia podlegające opodatkowaniu, stanowią świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), gdzie instytucją Pośredniczącą jest Marszałek Województwa – Wojewódzki Urząd Pracy. Informacje o projekcie: Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Pomiędzy Samorządem Województwa jako „ Instytucją Wdrażającą ”, a Powiatowym Urzędem Pracy jako „ Beneficjentem ” została zawarta w dniu 16.04.2008 r. umowa i nadal jest realizowana. Wsparciem w ramach tego projektu objęte są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w jego Oddziałach Zamiejscowych, jako bezrobotne, mieszkające na terenie powiatu i miasta. Preferowane są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Uczestnicy projektu realizowanego (...)
2011
1
wrz

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych ze środków przyznanych przez Urząd Pracy
Fragment:
(...) Urząd Pracy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych ze środków przyznanych przez Urząd Pracy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od dnia 10.08.2009 r. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Z tytułu podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów), wybrał zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W sierpniu 2009 r. dokonał zakupu wyposażenia oraz środka trwałego za środki przyznane przez Miejski Urząd Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W dniu 20.07.2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Miejskim Urzędem Pracy „ o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ” zgodnie, z którą przyznano mu środki z Funduszu Pracy w kwocie 16.500 zł na pokrycie wydatków zgodnie z załącznikiem do umowy.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Urząd pracy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.