Urząd pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
gru

Istota:

Uznanie, że zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy obejmuje Urząd Pracy

Fragment:

Powiatowy Urząd Pracy, wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej, powołany jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do realizacji zadań określonych w tejże ustawie. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że .... Urząd Pracy, jest organem administracji rządowej i wykonuje ustawowe zadania we własnym imieniu. Zatem należy stwierdzić, że .... Urząd Pracy wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku nie będzie objęty centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług wraz z Wnioskodawcą i należy go uznać za odrębnego, samodzielnego podatnika VAT. Wszelkie czynności wykonywane przez tę jednostkę na podstawie umów cywilnoprawnych, które mogą być opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie powinny być rozliczane przez ..... Urząd Pracy, a nie przez jednostkę samorządu terytorialnego, która go utworzyła. Ponadto w związku z powyższym – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – nie mógł on rozpocząć rozliczania się w zakresie podatku VAT także z ..... Urzędem Pracy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017. r. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty rozliczeń dokonanych przed datą rozpoczęcia wspólnego rozliczenia z ....

2017
20
maj

Istota:

Obowiązek centralizacji rozliczeń w podatku VAT Wojewódzkiego Urzędu Pracy z jednostką samorządu terytorialnego

Fragment:

Wojewódzki Urząd Pracy, powołany jest na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do realizacji zadań określonych w art. 8 ust. 1 tejże ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że Wojewódzki Urząd Pracy, pomimo posiadania statusu jednostki budżetowej Województwa, jest organem administracji rządowej i wykonuje ustawowe zadania we własnym imieniu. Zatem w procesie centralizacji rozliczeń nie należy uwzględnić Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podsumowując, w związku z obowiązkiem podjęcia wspólnego rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, procesowi centralizacji VAT w ramach Województwa – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie będzie podlegać Wojewódzki Urząd Pracy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2017
10
maj

Istota:

Czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje Powiatowy Urząd Pracy, wchodzący w skład administracji zespolonej?

Fragment:

Powiatowy Urząd Pracy nie wykonuje czynności podlegających ustawie o VAT. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje Powiatowy Urząd Pracy, wchodzący w skład administracji zespolonej? Stanowisko Wnioskodawcy. Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, wchodzącą w skład administracji zespolonej. Podstawę działania Powiatowego Urzędu Pracy reguluje odrębna ustawa. Utworzenie i likwidacja działania Powiatowego Urzędu Pracy nie jest uzależniona od woli samorządowego organu administracji lecz wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy. Finansowanie zadań ustawowych Powiatowego Urzędu Pracy następuje ze środków Funduszu Pracy, które nie stanowią dochodu budżetu Powiatu. Wobec powyższych argumentów Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa stanowiąca administrację zespoloną, podobnie jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie powinna być objęta centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2017
4
lut

Istota:

Ustalenie czy od dnia 1 stycznia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy ma być objęty centralizacją rozliczeń w zakresie podatku VAT

Fragment:

Powiatowy Urząd Pracy ma być objęty centralizacją rozliczeń w zakresie podatku VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy od dnia 1 stycznia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy ma być objęty centralizacją rozliczeń w zakresie podatku VAT. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Powiatu, jednakże zgodnie z zapisami art. 33 i 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką wchodzącą w skład „ Powiatowej administracji zespolonej ” art. 33 ww. ustawy określa, że: „ Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy ”, art. 33b wskazuje, że „ Powiatową administrację zespoloną ” stanowią: Starostwo powiatowe; powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu; jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

2017
31
sty

Istota:

Czy zasada centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku od towarów i usług VAT jednostek organizacyjnych Miasta obejmuje jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33a i art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym takie jak:- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego; - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;- Powiatowy Urząd Pracy?

Fragment:

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje w oparciu o: Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.); Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 645). Zgodnie z art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ww. jednostki stanowią powiatową administrację zespoloną. Mając na uwadze powyższe okoliczności Miasto powzięło wątpliwość, czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT jednostek organizacyjnych Miasta obejmuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Urząd Pracy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zasada centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku od towarów i usług VAT jednostek organizacyjnych Miasta obejmuje jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33a i art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.) takie jak: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego; Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; Powiatowy Urząd Pracy. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
31
sty

Istota:

W zakresie uznania, że zasada centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT nie obejmuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Fragment:

Urząd Pracy obejmował w chwili jego powstania tj. od l stycznia 1993 r. swoim zasięgiem dwa miasta, a mianowicie R.i Ś. W grudniu l993 r. zmienił swoją siedzibę z R.na Ś. i przyjął nazwę Powiatowego Urzędu Pracy w R.z siedzibą w Ś.. Z dniem 29 czerwca 2001 r. na mocy Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ś.został utworzony Powiatowy Urząd Pracy w Ś., od tego momentu Powiatowy Urząd Pracy w R.objął terytorialnie tytko miasto R. W 2004 r. na mocy Zarządzenia nr ... z dnia 12 lutego 2004 r. przeniesiono siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w R.do nowego budynku, przy ul. B.w R. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Urząd Pracy podlegają „ centralizacji ” rozliczeń w podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Urząd Pracy pozostają organami administracji rządowej, co sprawia, iż nie podlegają „ centralizacji ” rozliczeń w podatku od towarów i usług. Są tworzone na podstawie przepisów prawa i zadania przez nie realizowane wynikają z przepisów ustawowych.

2016
31
gru

Istota:

Wszędzie tam, gdzie podatnik czy płatnik jest zobowiązany podawać NIP Powiatowy Urząd Pracy nie może posługiwać się numerem Wnioskodawcy (powiatu) lecz własnym, gdyż nie jest objęty centralizacją rozliczeń.

Fragment:

Centralizacją będą objęte powiatowe jednostki budżetowe, w skład których wchodzi Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji zespolonej (art. 33b pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym - Dz.U.2016.814), tak jak służby i inspekcje, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, które nie podlegają centralizacji (interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak 1061-IPTPP1.4512.3.2016.2.RG). Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania powiatu na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645 z późn.zm). Artykuł 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Zadania wymienione w art. 9 ust. 1 są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. Według art. 9 ust. 3 utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy. Dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje starosta powiatu. Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje na wykonywanie zadań środki z funduszu pracy (zadania w zakresie polityki rynku pracy, inne zadania fakultatywne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów oraz środki z budżetu Powiatu na finansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu pracy (tj. głównie wydatki administracyjne).

2013
18
cze

Istota:

W zakresie obowiązku wystawiania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8 w związku z przyznaniem bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Powiatowy Urząd Pracy) przyznaje bezrobotnym osobom fizycznym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), stanowią dla tych osób (co do zasady) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej dokonują samodzielnego obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz rocznego zobowiązania w tym podatku (w składanym rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty), a także zobowiązani są do samodzielnego wpłacania tych zaliczek oraz obliczonej kwoty podatku.

2012
4
sie

Istota:

Czy prawidłowo Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu?

Fragment:

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały przekazane na konto bankowe przelewem przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Przekazane środki zostały wydatkowane m.in. na promocję, wyposażenie, szkolenia - wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, materiały szkoleniowe i dodatki szkoleniowe itd. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 24 września 2009 r. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Do środków europejskich zalicza się zatem: środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2012
1
cze

Istota:

Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako czynny podatnik VAT miała prawo odliczyć VAT naliczony z faktur zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną w pełnej kwocie, natomiast w związku z tym że kwoty VAT z faktur zakupu sfinansowane zostały przez Urząd Pracy (zwrot kwot brutto faktur przedstawionych do Urzędu Pracy) ale na podstawie umowy zawartej przed 31 lipca 2011 roku, to na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.) bezrobotny nie jest zobowiązany do zwrotu VAT odliczonego. Jednocześnie VAT jako część przyznanych środków z Urzędu Pracy (kwoty brutto) jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku od osób fizycznych i nie należy odliczonego VAT zwróconego przez Urząd Pracy uznawać za przychód do opodatkowania z działalności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.