Urząd miejski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd miejski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Kto faktycznie powinien być zarejestrowanym i rozliczającym się podatnikiem podatku od towarów usług: Gmina czy Urząd Miejski, a w przypadku zarejestrowania Gminy czy należałoby wyrejestrować Urząd Miejski i używać jednego NIP, tj. NIP Gminy dla czynności stanowiących realizację zadań gminy oraz innych czynności dotyczących funkcjonowania Urzędu?

Fragment:

(...) na potrzeby tych rozliczeń, posiadać swój odrębny NIP do tych rozliczeń. Reasumując, podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do działalności zarówno Gminy, jak i Urzędu Gminy (Urzędu Miejskiego), jest wyłącznie Gmina, a zatem dla potrzeb rozliczenia tego podatku Gmina i Urząd Gminy (Urząd Miejski) powinny stosować NIP nadany Gminie. Dokonując rejestracji Gminy dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług należy równocześnie wyrejestrować Urząd Gminy (Urząd Miejski) z rejestru czynnych podatników VAT, gdyż nie będzie on już dokonywał rozliczeń tego podatku. NIP, którym Urząd posługiwał się do tej pory, będzie wówczas służył jedynie do celów rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, czy też w zakresie rozliczeń składek ZUS. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym (...)

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pod nazwą „Adaptacja budynku przy Gimnazjum na potrzeby ośrodka pomocy społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych”.

Fragment:

(...) zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Gminy w związku z czym stanie się zarządcą powstałego majątku. Projekt nie będzie generował dochodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Urząd Miejski ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pod nazwą „Adaptacja budynku przy Gimnazjum na potrzeby ośrodka pomocy społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych”... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina– Urząd Miejski nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym (...)

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z modernizacją centrum kultury.

Fragment:

(...) wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca (Gmina ani Urząd Miejski) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury”. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie (...)

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem mapy akustycznej Gminy.

Fragment:

(...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Projekt polega na opracowaniu i wykonaniu, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, mapy akustycznej Miasta wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Dostęp do produktu Projektu będzie mieć charakter powszechny. Gmina – Urząd Miejski nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stwierdzić należy, iż skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, to nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie (...)

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z promocją potencjału gospodarczego miasta.

Fragment:

(...) przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności oferty inwestycyjnej oraz wzrostu atrakcyjności terytorialnej Gminy i regionu. Zintegrowane działania zmierzające do wyeksponowania potencjału inwestycyjnego Gminy pozwolą na skuteczne pozyskanie inwestorów i wpłyną na wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Z tytułu wykonania projektu Beneficjent – Gmina – będzie regulować zobowiązania za wykonane prace na podstawie wystawianych na Urząd Miejski faktur VAT. Gmina – Urząd Miejski nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stwierdzić należy, iż skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, to nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy podatnikiem podatku VAT, w stosunku do całej działalności (Miasta i Urzędu Miejskiego) jest wyłącznie Miasto, jako jednostka samorządu terytorialnego, czy Urząd Miejski oraz czy dla celów kiedy Urząd Miejski jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS i z tych tytułów dokonuje stosownych rozliczeń powinien posługiwać się własnym numerem NIP nadanym Urzędowi Miejskiemu?

Fragment:

(...) obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym Urząd Gminy (Urząd Miejski), jako płatnik nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej Gminy (Miasta), ale powinien na potrzeby tych rozliczeń, posiadać swój odrębny NIP. Reasumując, Miasto, jako podatnik podatku od towarów i usług dla potrzeb rozliczeń w tym podatku powinno stosować NIP nadany Miastu. Natomiast na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd Miejski, jako płatnik winien posiadać swój odrębny NIP. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim (...)

2011
1
lip

Istota:

Z uwagi na nieodpłatne przekazanie inwestycji (Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) Urzędowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) które będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Po zrealizowaniu inwestycji zostanie ona nieodpłatnie przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Faktura dokumentująca ww. przedsięwzięcie wystawiona będzie na Urząd Miejski. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że Urzędowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji, ponieważ zostanie ona nieodpłatnie przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w konsekwencji czego efekt inwestycji nie będzie miał związku ze sprzedażą (...)

2011
1
cze

Istota:

Posługiwanie się numerem identyfikacji podatkowej przez gminę i urząd miejski.

Fragment:

(...) Dokumenty księgowe (faktury VAT i deklaracje VAT) – wystawiane i sporządzane przez Urząd Miejski, winny posiadać numer identyfikacji podatkowej Gminy – jeśli dotyczą czynności przypisanych prawnie Gminie. W zakresie podatku od towarów i usług powinno być wystawione jedno rozliczenie deklaracyjne. Ponadto należy zaznaczyć, że zakładem pracy dla pracowników samorządowych jest urząd miejski i na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Urząd Miejski nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej Gminy, ale musi posiadać swój odrębny numer do tych rozliczeń. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Urząd Miejski ma obowiązek sporządzania informacji PIT – 8C dla osób, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy na zakup i wymianę ekologicznych instalacji grzewczych?

Fragment:

(...) we wniosku wskazał, iż dofinansowanie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i dotacja ta będzie wypłacana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to dofinansowanie (dotacja) z Urzędu Miejskiego do wymiany starych kotłowni węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze mieścić się będzie w kategorii dotacji zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie Urząd Miejski nie będzie miał obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają ww. dofinansowanie (dotację) z budżetu Gminy w ramach realizacji „Programu Niskiej Emisji Dla Gminy …” do zakupu i wymiany ekologicznych instalacji grzewczych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Dokonywane przez Urząd Miejski zakupy towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Urząd Miejski nie będzie wykorzystywał projektu na cele działalności opodatkowanej VAT. Z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT jakie otrzymał realizując projekt pt. ,,Informatyczna obsługa spraw i interesantów w gminie"

Fragment:

(...) zaś przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT – zasadniczo rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dokonywane przez Urząd Miejski zakupy towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Urząd Miejski nie będzie wykorzystywał projektu na cele działalności opodatkowanej VAT. Z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT jakie otrzymał realizując projekt pt. ,,Informatyczna obsługa spraw i interesantów w gminie P’’. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu (...)