Urząd gminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd gminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

2014
17
maj

Istota:

Gminie przysługuje (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące:
- wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
- wskazania numeru NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
- wskazania Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu.

Fragment:

Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania władne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy ”; odpowiedzi Andrzeja Parafianowicza podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelacje poselskie posłów Stanisława Steca z 2008 r. (sygn. SPS-023-2233/08) oraz Zbigniewa Chmielowca z 2010 r. (sygn. SPS-023-14920/10): „ zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organy osoby prawnej wchodzą w skład struktury organizacyjnej osoby prawnej i realizują jej zadania.

2013
11
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych (błąd w oznaczeniu, Numerze Identyfikacji Podatkowej nabywcy)

Fragment:

Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania władne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy ”; odpowiedzi Andrzeja Parafianowicza podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelacje poselskie posłów Stanisława Steca z 2008r. (sygn. SPS-023-2233/08) oraz Zbigniewa Chmielowca z 2010r. (sygn. SPS-023-14920/10): „ zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organy osoby prawnej wchodzą w skład struktury organizacyjnej osoby prawnej i realizują jej zadania.

2012
8
lis

Istota:

Prawo do korygowania rozliczeń w zakresie VAT-w związku z wyrejestrowaniem Urzędu i zarejestrowaniem miasta jako podatnika VAT.

Fragment:

Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy. ” Jednocześnie w indywidualnej interpretacji z dnia 25 sierpnia 2009 r., sygn. IBPP1/443-517/09/MS , wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzone zostało, że: „ (...) na Gminie ciąży obowiązek związany z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, jak również obowiązek prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług. Natomiast urzędy gminy realizujące zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako aparaty pomocnicze działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.

2012
30
paź

Istota:

- uznanie, czy Urząd Gminy powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjnego uprzednio złożone przez Urząd Gminy na druku NIP-2 zmieniając nazwę podatnika na Gminę,
- złożenie korekty zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy,
- umieszczanie prawidłowego nr NIP na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług na rzecz Gminy i na rzecz Urzędu Gminy oraz na fakturach sprzedaży towarów i usług,
- prawo do wystawiania lub przyjęcia ewentualnych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym Urząd był podatnikiem,
- prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
- konieczność wystawiania faktur korygujących oraz not w przypadku pomyłki na fakturze.

Fragment:

W związku z powyższym: Urząd Gminy w D. uważa, że w celu zarejestrowania Gminy jako podatnika podatku od towarów i usług należy dokonać: zgłoszenia aktualizacyjnego uprzednio złożonego przez Urząd Gminy w D. na Urząd Gminy w D. na druku NIP-2 zmieniając nazwy podatnika na Gminę D. z podaniem numeru NIP Gminy D.; złożyć korektę zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy w D. na Urząd Gminy w D. na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę D. z podaniem numeru NIP Gminy D. Urząd Gminy w D. musi wystąpić o nadanie na druku NIP-2 nowego numeru NIP dla Urzędu Gminy w D. dla potrzeb rozliczania z Urzędem Skarbowym oraz ZUS z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zatrudnionych pracowników. Należy przyjąć, że w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Urząd Gminy w D. reprezentował Gminę D., czyli zgłoszenia rejestracyjnego do VAT de facto dokonała Gmina D., jednak w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT błędnie wskazano podatnika, tj. Urząd Gminy w D. zamiast Gminę D., co wymaga korekty.

2012
31
lip

Istota:

Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.

Fragment:

(...) Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podatnikiem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd Gminy – Gminę w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do wystawienia ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Gminy – Gminę oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd Gminy – Gminę dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd Gminy – Gminę oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Gminy – Gminę w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina, po dokonaniu rejestracji dla celów VAT i po wyrejestrowaniu z rejestru podatników VAT Urzędu (...)

2012
21
lip

Istota:

1.Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
2.Czy Gmina będzie miała prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art 87 podatku o VAT w sytuacji, kiedy Gmina M nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 a obsługą wybudowanej sieci wodociągowej i sprzedażą wody zajmuje się Urząd Gminy w M?

Fragment:

Obsługą nowowybudowanej sieci wodociągowej zajmuje się Urząd Gminy w M. Urząd Gminy zajmuje się sprzedażą wody, wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT 8%. Inwestycja realizowana była przez Gminę M, natomiast obsługę sieci wodociągowej i sprzedażą wody zajmuje się Urząd Gminy w M. Brak rejestracji w zakresie podatku VAT w świetle art. 88 ust. 4 ustawy, uniemożliwia skorzystanie przez Gminę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT. Jednocześnie ze względu na to, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy w związku z czym Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Urząd Gminy nie jest uprawniony do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP) w ramach realizacji zadań Gminy. Wszelkie bowiem dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisanych prawnie gminie, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP gminy.

2012
21
cze

Istota:

W zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT

Fragment:

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina. Ze złożonego wniosku wynika, iż w 2000 roku Wnioskodawca (urząd gminy) dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. W grudniu 2009 roku urząd gminy złożył korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług za lata 2006 - 2009 w związku z wybudowaniem strażnicy OSP wraz z salą taneczną, która służy czynnościom opodatkowanym. Od 2012 roku gmina będzie podatnikiem podatku VAT jako osoba prawną, która wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2012
6
kwi

Istota:

Gmina, jako osoba prawna, a nie Urząd Gminy,w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług - Gmina czy Urząd Gminy... Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Gminy (jednostka budżetowa Gminy), który jako podmiot gospodarczy płaci podatki przynależne budżetowi gminy a nie Gmina. Urząd wskazał, iż przemawiają za tym następujące argumenty: Urząd Gminy jest jednostką budżetową w świetle art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Podmioty, którym przyznano prawo do reprezentowania gminy z racji swojej działalności, mogą być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Urząd Gminy jest szczególną jednostką, za pomocą której wykonywane są zadania Gminy. Urząd realizuje właśnie zadania Gminy związane z pozyskiwaniem dochodów o charakterze cywilnoprawnym np. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. Urząd realizuje zadania z mocy ustawy o samorządzie gminnym (art. 9 ust.1), przypisane Gminie. Ustawa o finansach publicznych w art. 249 ust. 3 stanowi, że w planie finansowym urzędu gminy ujmuje się wszystkie wydatki nieujęte w planach finansowych innych jednostek, taki plan posiada Urząd Gminy. Urząd w planie kont dla Gminy nie ma przewidzianych kont do rozliczeń podatku od towarów i usług od sprzedaży mienia.

2012
24
mar

Istota:

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również ma gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Jednakże zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma wyłącznie Gmina, a zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina, a nie Urząd Gminy. Powyższe nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie kwestii będącej przedmiotem wniosku, tj. czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktu dokumentującego wykonanie zadania w związku z realizacją projektu o nazwie „ ... ”. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „ ... ”.