Urząd gminy | Interpretacje podatkowe

Urząd gminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd gminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
2015
4
lip

Istota:
Gminie przysługuje (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące:
- wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
- wskazania numeru NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
- wskazania Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu.
Fragment:
Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania władne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy ”; odpowiedzi Andrzeja Parafianowicza podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelacje poselskie posłów Stanisława Steca z 2008 r. (sygn. SPS-023-2233/08) oraz Zbigniewa Chmielowca z 2010 r. (sygn. SPS-023-14920/10): „ zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organy osoby prawnej wchodzą w skład struktury organizacyjnej osoby prawnej i realizują jej zadania.
2014
17
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych (błąd w oznaczeniu, Numerze Identyfikacji Podatkowej nabywcy)
Fragment:
Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania władne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy ”; odpowiedzi Andrzeja Parafianowicza podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelacje poselskie posłów Stanisława Steca z 2008r. (sygn. SPS-023-2233/08) oraz Zbigniewa Chmielowca z 2010r. (sygn. SPS-023-14920/10): „ zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organy osoby prawnej wchodzą w skład struktury organizacyjnej osoby prawnej i realizują jej zadania.
2013
11
kwi

Istota:
Prawo do korygowania rozliczeń w zakresie VAT-w związku z wyrejestrowaniem Urzędu i zarejestrowaniem miasta jako podatnika VAT.
Fragment:
Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy. ” Jednocześnie w indywidualnej interpretacji z dnia 25 sierpnia 2009 r., sygn. IBPP1/443-517/09/MS , wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzone zostało, że: „ (...) na Gminie ciąży obowiązek związany z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, jak również obowiązek prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług. Natomiast urzędy gminy realizujące zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako aparaty pomocnicze działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.
2012
8
lis

Istota:
- uznanie, czy Urząd Gminy powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjnego uprzednio złożone przez Urząd Gminy na druku NIP-2 zmieniając nazwę podatnika na Gminę,
- złożenie korekty zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy,
- umieszczanie prawidłowego nr NIP na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług na rzecz Gminy i na rzecz Urzędu Gminy oraz na fakturach sprzedaży towarów i usług,
- prawo do wystawiania lub przyjęcia ewentualnych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym Urząd był podatnikiem,
- prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
- konieczność wystawiania faktur korygujących oraz not w przypadku pomyłki na fakturze.
Fragment:
W związku z powyższym: Urząd Gminy w D. uważa, że w celu zarejestrowania Gminy jako podatnika podatku od towarów i usług należy dokonać: zgłoszenia aktualizacyjnego uprzednio złożonego przez Urząd Gminy w D. na Urząd Gminy w D. na druku NIP-2 zmieniając nazwy podatnika na Gminę D. z podaniem numeru NIP Gminy D.; złożyć korektę zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy w D. na Urząd Gminy w D. na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę D. z podaniem numeru NIP Gminy D. Urząd Gminy w D. musi wystąpić o nadanie na druku NIP-2 nowego numeru NIP dla Urzędu Gminy w D. dla potrzeb rozliczania z Urzędem Skarbowym oraz ZUS z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zatrudnionych pracowników. Należy przyjąć, że w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Urząd Gminy w D. reprezentował Gminę D., czyli zgłoszenia rejestracyjnego do VAT de facto dokonała Gmina D., jednak w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT błędnie wskazano podatnika, tj. Urząd Gminy w D. zamiast Gminę D., co wymaga korekty.
2012
30
paź

Istota:
Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
Fragment:
(...) Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podatnikiem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd Gminy – Gminę w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do wystawienia ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Gminy – Gminę oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd Gminy – Gminę dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd Gminy – Gminę oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Gminy – Gminę w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy – Gmina. Gmina, po dokonaniu rejestracji dla celów VAT i po wyrejestrowaniu z rejestru podatników VAT Urzędu (...)
2012
31
lip

Istota:
1.Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
2.Czy Gmina będzie miała prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art 87 podatku o VAT w sytuacji, kiedy Gmina M nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 a obsługą wybudowanej sieci wodociągowej i sprzedażą wody zajmuje się Urząd Gminy w M?
Fragment:
Obsługą nowowybudowanej sieci wodociągowej zajmuje się Urząd Gminy w M. Urząd Gminy zajmuje się sprzedażą wody, wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT 8%. Inwestycja realizowana była przez Gminę M, natomiast obsługę sieci wodociągowej i sprzedażą wody zajmuje się Urząd Gminy w M. Brak rejestracji w zakresie podatku VAT w świetle art. 88 ust. 4 ustawy, uniemożliwia skorzystanie przez Gminę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT. Jednocześnie ze względu na to, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy w związku z czym Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Urząd Gminy nie jest uprawniony do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP) w ramach realizacji zadań Gminy. Wszelkie bowiem dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisanych prawnie gminie, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP gminy.
2012
21
lip

Istota:
W zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT
Fragment:
Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina. Ze złożonego wniosku wynika, iż w 2000 roku Wnioskodawca (urząd gminy) dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. W grudniu 2009 roku urząd gminy złożył korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług za lata 2006 - 2009 w związku z wybudowaniem strażnicy OSP wraz z salą taneczną, która służy czynnościom opodatkowanym. Od 2012 roku gmina będzie podatnikiem podatku VAT jako osoba prawną, która wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2012
21
cze

Istota:
Gmina, jako osoba prawna, a nie Urząd Gminy,w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług - Gmina czy Urząd Gminy... Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Gminy (jednostka budżetowa Gminy), który jako podmiot gospodarczy płaci podatki przynależne budżetowi gminy a nie Gmina. Urząd wskazał, iż przemawiają za tym następujące argumenty: Urząd Gminy jest jednostką budżetową w świetle art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Podmioty, którym przyznano prawo do reprezentowania gminy z racji swojej działalności, mogą być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Urząd Gminy jest szczególną jednostką, za pomocą której wykonywane są zadania Gminy. Urząd realizuje właśnie zadania Gminy związane z pozyskiwaniem dochodów o charakterze cywilnoprawnym np. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. Urząd realizuje zadania z mocy ustawy o samorządzie gminnym (art. 9 ust.1), przypisane Gminie. Ustawa o finansach publicznych w art. 249 ust. 3 stanowi, że w planie finansowym urzędu gminy ujmuje się wszystkie wydatki nieujęte w planach finansowych innych jednostek, taki plan posiada Urząd Gminy. Urząd w planie kont dla Gminy nie ma przewidzianych kont do rozliczeń podatku od towarów i usług od sprzedaży mienia.
2012
6
kwi

Istota:
Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą.
Fragment:
Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również ma gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Jednakże zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma wyłącznie Gmina, a zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina, a nie Urząd Gminy. Powyższe nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie kwestii będącej przedmiotem wniosku, tj. czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktu dokumentującego wykonanie zadania w związku z realizacją projektu o nazwie „ ... ”. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „ ... ”.
2012
24
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Urząd gminy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.