Urząd celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
8
maj

Istota:

Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku eksportu towaru z terytorium Belgii

Fragment:

(...) o VAT. Zatem zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, przemieszczenie towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem że podatnik posiada dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju, jeżeli wywóz z terytorium Wspólnoty jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Stosownie do powyższego, transakcji dokonanej przez Wnioskodawcę nie można uznać za eksport towarów dokonany z terytorium Polski lecz transakcja ta może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Przemieszczenie należącego do spółki towaru z terytorium Polski na terytorium Belgii, celem jego eksportu do państwa (...)

2011
1
gru

Istota:

Czy dokumenty w postaci skanu dokumentu SAD z naniesionym kodem paskowym i symbolem MRN oraz dokument AES (wydrukowany ze strony internetowej włoskiego urzędu celnego) są wystarczające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%, zaś przedstawioną transakcję można zakwalifikować jako eksport pośredni, zważywszy, iż Wnioskodawca posługuje się indywidualnym numerem EORI pozwalających na jego identyfikację we wszystkich działaniach przedsiębranych przed organami celnymi na terenie UE?

Fragment:

(...) dokonania wywozu towarów powinno być rozumiane jako objecie towarów odpowiednią procedurą celną, stosowaną przy eksporcie poza terytorium Wspólnoty tj. procedurą wywozu. Pojęcie wywozu nie może być natomiast interpretowane tylko jako fizyczne przemieszczenie towarów poza terytorium Wspólnoty, co wynika z treści art. 2 pkt 8 ustawy. Oznacza to zatem, że procedura celna wywozu powinna być rozpoczęta na terytorium kraju (Polski) i potwierdzona przez właściwy dla tej procedury urząd celny. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym procedura wywozu nie była rozpoczynana na terytorium kraju, bowiem zgłoszenie towarów do procedury dokonywane było na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przedmiotowej transakcji nie można zatem uznać za eksport towarów z terytorium Polski. Wobec powyższego rozpoczęcie – w celu eksportu towarów – procedury wywozowej we Włoszech, a nie w Polsce, powoduje, że to we Włoszech, a (...)

2011
1
paź

Istota:

Dokumenty dotyczące procedury eksportowej na terytorium Łotwy

Fragment:

(...) przewidziany w art. 2 pkt 8 warunek wywozu z kraju poza terytorium Wspólnoty może zostać spełniony jedynie wówczas, gdy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 161 WKC rozpocznie się w urzędzie celnym położonym w Polsce, gdyż tylko wówczas miejscem opodatkowania będzie terytorium Polski. W świetle powyższego urzędem celnym określonym w przepisach celnych właściwym dla potwierdzenia eksportu, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług winien być urząd celny mający siedzibę na terytorium Polski. Zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie występuje eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski. Transakcja dokonana przez Wnioskodawcę polegająca na przemieszczeniu - poza procedurą wywozu - towarów z Polski do innego państwa członkowskiego, a następnie objęciu tegoż towaru taką procedurą w tymże kraju i wywozie poza terytorium (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie eksportu towarów

Fragment:

(...) o podatku od towarów i usług, w myśl tego przepisu przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem że podatnik posiada dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju, jeżeli wywóz z terytorium Wspólnoty jest potwierdzany przez urząd celny określony w przepisach celnych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Z ww. przepisów wynika norma prawna zgodnie z którą przemieszczenie towarów pomiędzy dwoma państwami Wspólnoty winno być uznane jako wewnątrzwspólnotową dostawa towarów w kraju, z którego towar jest wysyłany niezależnie od tego czy towary te będą przedmiotem dalszej dostawy poza terytorium Wspólnoty czy też nie. Wyjątkiem od powyższego będzie sytuacja, w której (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w odniesieniu do transakcji wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty za pośrednictwem portu w Antwerpii

Fragment:

(...) zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W świetle cytowanych wyżej przepisów dokumenty, które wskazał Wnioskodawca we wniosku tj. wywozowy dokument celny (EAD), jak również potwierdzenie przez urząd celny Holandii faktycznego wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty w formie elektronicznej „confirmation of exit" nie stanowią dowodów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, a tym samym Wnioskodawca nie ma także prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż nie zostały spełnione warunki określone w cyt. wyżej przepisach art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy (...)

2011
1
cze

Istota:

Wątpliwości Spółki są następujące: czy na podstawie wymienionych w opisie stanu faktycznego dokumentów potwierdzających dokonanie eksportu Spółka ma prawo zastosować stawkę 0%?

Fragment:

(...) celnych oraz art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym jest mowa o potwierdzeniu przez „urząd celny określony w przepisach celnych” wywozu towarów z terytorium Wspólnoty, musi to być dokument w postaci egzemplarza 3 (SAD), ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty – opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą. W sytuacjach szczególnych, gdy karta 3 SAD z różnych powodów nie została potwierdzona przez urząd celny, a z prowadzonych ewidencji lub innych dokumentów celnych wynika, że towar został wywieziony poza teren Wspólnoty właściwe (polskie) urzędy celne wydają zaświadczenie w trybie art. 306 a § 2 ust. 2 Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwego urzędu celnego, w którym dokonano pisemnego zgłoszenia celnego do procedury wywozu, o wydanie takiego zaświadczenia, gdyż to ten urząd nadzoruje wywóz towaru. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy podatnik ma prawo daną sprzedaż potraktować jako eksport towarów na podstawie posiadanych dokumentów i opodatkować stawką podatku 0% zgodnie z ustawą z dniał l marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Wobec powyższego aby uznać daną czynność za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 ust. l pkt 1-4 w/w ustawy podatkowej,następnie, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnotyprzez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającegosiedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni)wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.z kopii dokumentu celnego wynikać musi tożsamość towaru towaru będącego przedmiotemdostawy i wywozu ( tzn. opis towarów na dokumentach celnych przedłożonych urzędowicelnemu musi odpowiadać opisowi towarów dostawczych przez eksportera zagranicznemunabywcy w celu wywozu poza granice Unii)Niespełnienie jakiejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje, iż nie dochodzi do eksportu towarów w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy podatkowej. (...)

2011
1
cze

Istota:

Zaświadczenie wydane przez urząd celny potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty będzie dokumentem spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 6, 7 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno eksportu bezpośredniego jak i pośredniego. Powyższy dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania stawki podatku 0% z tytułu sprzedaży eksportowej pod warunkiem jednakże, że podatnik będzie jednocześnie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji urzędu celnego (karta 1 dokumentu SAD), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę). Otrzymanie przedmiotowego zaświadczenia (spełniającego wymogi określone powyżej) będzie uprawniało Wnioskodawcę do dokonania, zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument

Fragment:

(...) bezpośredniego jak i pośredniego. Powyższy dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania stawki podatku 0% z tytułu sprzedaży eksportowej pod warunkiem jednakże, że podatnik będzie jednocześnie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji urzędu celnego (karta 1 dokumentu SAD), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę). Otrzymanie przedmiotowego zaświadczenia (spełniającego wymogi określone powyżej) będzie uprawniało Wnioskodawcę do dokonania, zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Interpretacja dotyczy stanu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie eksportu są załączone do niniejszego pisma i opisane w pkt. I dokumenty.

Fragment:

(...) celnych oraz art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym jest mowa o potwierdzeniu przez „urząd celny określony w przepisach celnych" wywozu towarów z terytorium Wspólnoty, musi to być dokument w postaci egzemplarza 3 (SAD), ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty - opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą. W sytuacjach szczególnych, gdy karta 3 SAD z różnych powodów nie została potwierdzona przez urząd celny, a z prowadzonych ewidencji lub innych dokumentów celnych wynika, że towar został wywieziony poza teren Wspólnoty właściwe (polskie) urzędy celne wydają zaświadczenie w trybie art. 306 a § 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Wobec powyższego Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwego urzędu celnego, w którym dokonano pisemnego zgłoszenia celnego do procedury wywozu, o wydanie takiego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż towarów kontrahentowi zagranicznemu z UE wywiezionych bezpośrednio z polski poza granicę UE będzie exportem?
Czy potwierdzona przez urząd celny wyjścia kopia 3 karty dokumentu SAD może być dokumentem potwierdzającym wywóz i tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu?

Fragment:

(...) przez nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. W opisanym przykładzie dostawa towarów nastąpi na rzecz firmy brytyjskiej, która dokona ich wywozu poza terytorium Wspólnoty. Spółka (dostawca towaru) będzie miała prawo do zastosowania obniżonej do 0 % stawki VAT jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonano dostawy towarów, będzie dysponować kopią dokumentu (karta 3 dokumentu SAD), w którym właściwy urząd celny, określony w przepisach celnych potwierdzi wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Biorąc pod uwagę powyższe orzeka się jak w sentencji Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie (...)