Urlop wypoczynkowy | Interpretacje podatkowe

Urlop wypoczynkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urlop wypoczynkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz premii, wypłaconych byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody
Fragment:
(...) przedstawionego we wniosku stanu faktycznego prawidłowo zinterpretowała przepis art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ art. 41 omawianej ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem jak wyjaśniono powyżej zastosowanie znajduje art. 31 i art. 32 ww. ustawy, dlatego też stanowisko Spółki uznano za nieprawidłowe, pomimo, że Spółka prawidłowo przyjęła, iż z wypłaconej byłemu pracownikowi kwoty z tytuły zaległego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz premii należało potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Ponadto tut. organ wyjaśnia, że w wydanej interpretacji indywidualnej nie odniósł się do obowiązku poboru przez Spółkę składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ przepisy prawa podatkowego nie regulują obowiązku poboru tych składek. Płatnik, w oparciu o przepis art. 32 ust. 2 ww. ustawy, zobowiązany jest przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, pomniejszyć osiągnięty przez podatnika przychód o (...)
2011
1
sie

Istota:
1. Czy wypłacone na mocy prawomocnego wyroku sądu odszkodowanie w zakresie złamania przepisów Kodeksu Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wypłacone na mocy prawomocnego wyroku sądu odszkodowanie tytułem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) odszkodowanie to nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) - g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to odszkodowanie to podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w powyższym zakresie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się natomiast do świadczenia wypłaconego na podstawie wyroku sądowego tytułem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, stwierdzić należy, iż świadczenie to nie może być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Kodeks pracy jak również żadne inne przepisy nie regulują wysokości czy też zasad wypłaty odszkodowania z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Świadczenie to może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania jedynie na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy do dodatkowych stanowisk pracy utworzonych po dacie rozpoczęcia realizacji inwestycji należy wliczyć osoby, które zostały zatrudnione po rozpoczęciu realizacji inwestycji, a obecnie znajdują się na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym (dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości)?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz uchwały nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., po rozpatrzeniu pisma strony z dnia 14.12.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu ? 15.12.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdza, że stanowisko podatnika w sprawie dodatkowych stanowisk pracy utworzonych po dacie rozpoczęcia realizacji inwestycji należy uznać za prawidłowe . Wnioskodawca w punkcie 1 wniosku zwrócił się z pytaniem, czy do dodatkowych stanowisk pracy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wypłacony w dniu 09.01.2006r. przez byłego pracodawcę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006r. i czy pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006r. ?
Fragment:
(...) r. złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny: Były pracodawca wypłacając Panu w dniu 09.01.2006 r. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zaliczył go do przychodów w 2005 r. i wykazał w informacji o dochodach PIT-11 za 2005 r. W tym stanie faktycznym zwrócił się Pan z zapytaniem, czy wypłacony w dniu 09.01.2006 roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006 roku oraz czy w związku z tym pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006 rok. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.