Urlop | Interpretacje podatkowe

Urlop | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urlop. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy zaliczać należy również dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego. W przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym bądź zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy
Fragment:
(...) (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego) lub na urlopie bezpłatnym, z uwagi na fakt, iż w obu przypadkach nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy. Reasumując do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy zaliczać należy również dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego. W przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym bądź zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)
2011
15
gru

Istota:
W jaki sposób opodatkować dochód z tytułu pracy wykonywanej w Kanadzie, uzyskiwany w okresach 5 tygodniowych urlopów, spędzanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami? Czy jest to dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej za granicą?
Fragment:
(...) jak i zagranicą) ściśle związanych z pracą wykonywaną w Kanadzie, wynikających z systemu pracy w rotacji - jeden dzień pracy do jeden dzień wolnego - gdzie okres urlopu uzależniony jest od czasu pracy, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy polsko-kanadyjskiej zarówno w Kanadzie jak i w Polsce. Jednakże w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować określoną w umowie metodę wyłączenia z progresją. Wobec powyższego, dochód uzyskany za czas urlopu z tytułu pracy wykonywanej w Kanadzie w 2010r. (opodatkowany na podstawie art. 15 ust. 1 umowy polsko-kanadyjskiej) korzysta ze zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) ww. umowy i mają do niego zastosowanie uregulowania określone w treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Organ jednocześnie zaznacza, iż interpretacja (...)
2011
1
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę
Fragment:
(...) faktycznym, przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą ponadto stanowiły zarówno: zapłacone przez Wnioskodawczynię odsetki za zwłokę od umorzonych, a zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, za czas przebywania wnioskodawczyni na urlopie macierzyńskim, jako stanowiące zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak również umorzone a niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, za czas przebywania Wnioskodawczyni na urlopie wychowawczym i odsetki od tych składek, bowiem należności te nie zostały uprzednio zaliczone przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, gdyż kosztów tych w ogóle nie mogły stanowić. Wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie przez uczelnię jako płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia za okres urlopu naukowego?
Fragment:
(...) tej części wynagrodzenia, która została zakwalifikowana jako wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich. Koszty te nie będą miały natomiast zastosowania do przychodów z tytułu urlopu naukowego. Skoro bowiem w tym czasie nauczyciel akademicki nie wykonuje pracy o charakterze twórczym, niepowtarzalnym, mającym indywidualny charakter, pracy której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przychody z tytułu urlopu naukowego są świadczeniami stanowiącymi przychód ze stosunku pracy i przy poborze zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone generalnie w ww. art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wycieczki oraz świadczenia pod gruszą są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 380 zł w skali roku?
Fragment:
(...) świadczenia na rzecz pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - tzw. wczasy pod gruszą oraz dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez pracodawcę korzystają ze zwolnienia wynikającego treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ze zwolnienie tego, nie korzystają natomiast świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § (...)
2011
1
wrz

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia składek ZUS za okres przebywania Wnioskodawczyni na urlopie macierzyńskim
Fragment:
(...) tych składek zostanie zaliczona na poczet bieżących i przyszłych składek, które Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uiścić w związku z kontynuowaniem prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w dacie wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o umorzeniu zapłaconych przez Wnioskodawczynię z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie społeczne za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, u Wnioskodawczyni powstanie przychód z tej działalności, o którym mowa w cyt. art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, z uwagi na fakt, iż w momencie wcześniejszej zapłaty tych składek, były one w myśl obowiązujących przepisów prawa składkami należnymi, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie wartość bieżących składek na ubezpieczenie społeczne (pomimo (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników
Fragment:
(...) zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia, mimo nazwania ich „urlopowymi”, nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zbieżne jest tylko nazewnictwo). W konsekwencji, przedmiotowe świadczenia nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki na wypłatę świadczeń urlopowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy dziennikarz, przebywający na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miała zastosowania do omawianego wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe czy wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest świadczeniem stanowiącym przychód ze stosunku pracy i przy poborze zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, wypłacane pracownikowi-dziennikarzowi wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Do całości przedmiotowego wynagrodzenia winny więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym należy uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Nadmienić również należy, że w niniejszej interpretacji organ podatkowy nie ocenił prawidłowości sposobu (...)
2011
1
sie

Istota:
Spółka nie będzie miała podstaw do zastosowania, dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych premii, nagród i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe.
Fragment:
(...) i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy firma prawidłowo nalicza wynagrodzenie programistów za czas urlopu, wypłacając wynagrodzenie jak za dzień przepracowany, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z tytułu honorarium autorskiego?
Fragment:
(...) otrzymywane za czas urlopu nie pozostaje w uchwytnym związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi, kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Nie sposób więc zaakceptować stanowiska Spółki, że metoda ustalania kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miała zastosowanie do omawianego wynagrodzenia. W związku z powyższym, wypłacane programistom wynagrodzenie za czas urlopu w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Do całości przedmiotowego wynagrodzenia winny, więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Urlop
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.