Urlop | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urlop. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
15
gru

Istota:

Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy zaliczać należy również dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego. W przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym bądź zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy

Fragment:

(...) (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego) lub na urlopie bezpłatnym, z uwagi na fakt, iż w obu przypadkach nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy. Reasumując do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy zaliczać należy również dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego. W przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym bądź zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)

2011
1
paź

Istota:

W jaki sposób opodatkować dochód z tytułu pracy wykonywanej w Kanadzie, uzyskiwany w okresach 5 tygodniowych urlopów, spędzanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami? Czy jest to dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej za granicą?

Fragment:

(...) jak i zagranicą) ściśle związanych z pracą wykonywaną w Kanadzie, wynikających z systemu pracy w rotacji - jeden dzień pracy do jeden dzień wolnego - gdzie okres urlopu uzależniony jest od czasu pracy, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy polsko-kanadyjskiej zarówno w Kanadzie jak i w Polsce. Jednakże w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować określoną w umowie metodę wyłączenia z progresją. Wobec powyższego, dochód uzyskany za czas urlopu z tytułu pracy wykonywanej w Kanadzie w 2010r. (opodatkowany na podstawie art. 15 ust. 1 umowy polsko-kanadyjskiej) korzysta ze zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) ww. umowy i mają do niego zastosowanie uregulowania określone w treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Organ jednocześnie zaznacza, iż interpretacja (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę

Fragment:

(...) faktycznym, przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą ponadto stanowiły zarówno: zapłacone przez Wnioskodawczynię odsetki za zwłokę od umorzonych, a zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, za czas przebywania wnioskodawczyni na urlopie macierzyńskim, jako stanowiące zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak również umorzone a niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, za czas przebywania Wnioskodawczyni na urlopie wychowawczym i odsetki od tych składek, bowiem należności te nie zostały uprzednio zaliczone przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, gdyż kosztów tych w ogóle nie mogły stanowić. Wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie przez uczelnię jako płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia za okres urlopu naukowego?

Fragment:

(...) tej części wynagrodzenia, która została zakwalifikowana jako wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich. Koszty te nie będą miały natomiast zastosowania do przychodów z tytułu urlopu naukowego. Skoro bowiem w tym czasie nauczyciel akademicki nie wykonuje pracy o charakterze twórczym, niepowtarzalnym, mającym indywidualny charakter, pracy której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przychody z tytułu urlopu naukowego są świadczeniami stanowiącymi przychód ze stosunku pracy i przy poborze zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone generalnie w ww. art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wycieczki oraz świadczenia pod gruszą są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 380 zł w skali roku?

Fragment:

(...) świadczenia na rzecz pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - tzw. wczasy pod gruszą oraz dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez pracodawcę korzystają ze zwolnienia wynikającego treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ze zwolnienie tego, nie korzystają natomiast świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia składek ZUS za okres przebywania Wnioskodawczyni na urlopie macierzyńskim

Fragment:

(...) tych składek zostanie zaliczona na poczet bieżących i przyszłych składek, które Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uiścić w związku z kontynuowaniem prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w dacie wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o umorzeniu zapłaconych przez Wnioskodawczynię z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie społeczne za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, u Wnioskodawczyni powstanie przychód z tej działalności, o którym mowa w cyt. art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, z uwagi na fakt, iż w momencie wcześniejszej zapłaty tych składek, były one w myśl obowiązujących przepisów prawa składkami należnymi, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie wartość bieżących składek na ubezpieczenie społeczne (pomimo (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników

Fragment:

(...) zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia, mimo nazwania ich „urlopowymi”, nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zbieżne jest tylko nazewnictwo). W konsekwencji, przedmiotowe świadczenia nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki na wypłatę świadczeń urlopowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy dziennikarz, przebywający na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miała zastosowania do omawianego wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe czy wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest świadczeniem stanowiącym przychód ze stosunku pracy i przy poborze zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, wypłacane pracownikowi-dziennikarzowi wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Do całości przedmiotowego wynagrodzenia winny więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym należy uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Nadmienić również należy, że w niniejszej interpretacji organ podatkowy nie ocenił prawidłowości sposobu (...)

2011
1
sie

Istota:

Spółka nie będzie miała podstaw do zastosowania, dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych premii, nagród i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe.

Fragment:

(...) i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy firma prawidłowo nalicza wynagrodzenie programistów za czas urlopu, wypłacając wynagrodzenie jak za dzień przepracowany, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z tytułu honorarium autorskiego?

Fragment:

(...) otrzymywane za czas urlopu nie pozostaje w uchwytnym związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi, kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Nie sposób więc zaakceptować stanowiska Spółki, że metoda ustalania kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miała zastosowanie do omawianego wynagrodzenia. W związku z powyższym, wypłacane programistom wynagrodzenie za czas urlopu w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Do całości przedmiotowego wynagrodzenia winny, więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. (...)