Upusty cenowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upusty cenowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług koniecznych do wybudowania urządzeń infrastrukturalnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 roku (data wpływu 25 lutego 2008 roku) uzupełnionym pismami: z dnia 5 maja 2008 roku (data wpływu 15 maja 2008 roku) i z dnia 14 maja 2008 roku (data wpływu 23 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług koniecznych do wybudowania urządzeń infrastrukturalnych sprzedanych następnie na rzecz „M.” za kwotę 1 zł – jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Wnioskodawcy faktury, które zawierają upust przy każdej pozycji bez względu na to czy jest on w równych czy różnych wysokościach oraz czy upust dotyczy jednej czy więcej pozycji - spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798) - zwanym dalej rozporządzeniem. Podobnie, faktury, gdy upust dotyczy wszystkich pozycji faktury i jest w tej samej wysokości a jest on naliczany od łącznej kwoty netto, przy czym wartość netto towarów pozostaje bez zmian (wartość sprzed udzielenia upustu), spełniają wymogi w.w. rozporządzenia.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.10.2005 r.), w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny został przedstawiony we wniosku w sposób następujący - Spółka stosuje upusty w różnych wysokościach. W wystawianych fakturach przyporządkowuje je do poszczególnych pozycji faktury. Natomiast gdy upust dotyczy wszystkich pozycji faktury i jest w tej samej wysokości jest on naliczany od łącznej kwoty netto. Zdaniem Wnioskodawcy faktury, które zawierają upust przy każdej pozycji bez względu na to czy jest on w równych czy różnych wysokościach oraz czy upust dotyczy jednej czy więcej pozycji - (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, czy sprzedaż towarów po cenach promocyjnych, na podstawie obowiązyjacego regulaminu, nie jest tożsama z wydawaniem towarów na cele reprezentacji i reklamy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.08.2005r.) uzupełniony pismem z dnia 25.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wyłącznym dystrybutorem określonych wód mineralnych, źródlanych i importowanych (zwanych dalej towarami). Spółka dokonuje zakupów wymienionych towarów bezpośrednio od ich producentów lub sama je produkuje, a następnie zaś odsprzedaje poprzez różne kanały sprzedaży hurtowej bądź bezpośrednio do hurtowni, sklepów, supermarketów, restauracji itp. (...)