Upust | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upust. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
mar

Istota:

Brak możliwości obniżenia obrotu i podatku należnego o kwoty udzielonych przez aptekę upustów na podstawie zestawień komputerowych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2010 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek z dnia 2 sierpnia 2010 r., złożony przez Panią ...(dalej: Wnioskodawca), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia obrotu i podatku należnego o kwoty upustów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej leków i wyrobów medycznych (apteka). Aby zachęcić klientów do zakupów w aptece Wnioskodawca udziela upustów. Jednakże z uwagi na posiadany system komputerowy, który jest sprzężony z drukarkami fiskalnymi fiskalizacji ulega kwota przed udzieleniem upustu. Wnioskodawca nie ma możliwości zaewidencjonowania w urządzeniach fiskalnych kwoty należnej po udzieleniu upustu. Jednakże ten sam system pozwala na zrobienie zestawienia udzielonych upustów z podziałem na poszczególne stawki podatku. W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca ma prawo do zmniejszenia kwot obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanych przy użyciu drukarek fiskalnych o kwoty udzielonych upustów na podstawie posiadanych zestawień... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do zmniejszenia obrotu i kwot udzielonych upustów na podstawie posiadanych zestawień. Przekonanie takie wynika z treści art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa (...)

2014
28
mar

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w lalach 2008 oraz 2010—2013 Spółka prawidłowo pomniejszała przychody podatkowe roku podatkowego w którym udzielono Upustu i udokumentowano go fakturą korygującą (a nie roku poprzedniego, którego dane sprzedażowe lub zakupowe posłużyły do wyliczenia wartości Upustu, i w którym Spółka wystawiła fakturę sprzedażową podlegającą korekcie wskutek udzielenia Upustu)? CIT - zakresie korekty przychodów w latach 2008, oraz 2010-2013 w związku z udzielonym upustem udokumentowanym fakturą korygującą

Fragment:

Zdarzały się także sytuacje, w których Spółka korygowała kilka faktur sprzedażowych poprzedzających datę uzgodnienia kwoty Upustu (taka sytuacja miała miejsce w szczególności, gdy wartość ostatniej faktury sprzedażowej była niższa niż kwota przyznanego Upustu). W szczególności zdarzały się sytuacje, w których wynikająca z przyznania Upustu korekta odnosiła się do faktur sprzedażowych wystawionych roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym miało miejsce uzgodnienie Upustu (czyli do faktur wystawionych w roku, którego dane posłużyły do wyliczenia wartości Upustu). Przykład: w lutym 2012 roku uzgodniono Upust wyliczony na podstawie wartości zakupów dokonanych przez Nabywców w trzecim kwartale 2011 roku. Na podstawie kwoty uzgodnionego Upustu wystawiono faktury korygujące do faktur sprzedażowych wystawionych za grudzień 2011. W takich przypadkach Spółka pomniejszała przychody podatkowe roku, w którym uzgodniono Upust, a nie roku poprzedniego (którego dane posłużyły do wyliczenia wartości upustu) Na marginesie Spółka zaznacza, iż zdarzały się także sytuacje, w których wskutek przyznania Upustu Spółka wystawiała faktury korygujące do faktur sprzedażowych wystawianych także w tym samym roku podatkowym co rok uzgodnienia Upustu. Jednakże omawiane sytuacje zostały opisane w osobnym wniosku o uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (składanym w tej samej dacie co niniejszy wniosek) i nie należy ich uwzględniać przy wydawaniu interpretacji indywidualnej na skutek złożenia niniejszego wniosku.

2014
27
mar

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w latach 2008 oraz 201 0201 3 Spółka prawidłowo pomniejszała przychody podatkowe roku podatkowego, w którym udzielono Upustu i udokumentowano go fakturą korygującą (a nie przychody roku poprzedniego, którego dane sprzedażowe lub zakupowe posłużyły do wyliczenia wartości Upustu)?

Fragment:

Należy podkreślić iż ww. umowy o współpracy zawarte z Nabywcami nie precyzują, za który okres Spółka powinna skorygować sprzedaż w następstwie przyznania Upustu Z tego powodu w latach 2008 oraz 2010—2013 Spółka co do zasady dokonywała korekty ostatniej faktury sprzedażowej wystawionej bezpośrednio przed datą uzgodnienia kwoty Upustu. Zdarzały się także sytuacje, w których Spółka korygowała kilka faktur sprzedażowych poprzedzających datę uzgodnienia kwoty Upustu (taka sytuacja miała miejsce w szczególności, gdy wartość ostatniej faktury sprzedażowe) była niższa niż kwota przyznanego Upustu). Wynikająca z przyznania Upustu korekta odnosiła się do faktur sprzedażowych wystawionych w tym samym roku podatkowym, w którym miało miejsce uzgodnienie Upustu, choćby dane będące podstawą wyliczenia wartości Upustu pochodziły z okresu rozliczeniowego przypadającego jeszcze w poprzednim roku podatkowym. Przykład: W marcu 2012 roku uzgodniono Upust wyliczony na podstawie wartości zakupów dokonanych przez w ostatnim kwartale 2011 roku. Na podstawie kwoty uzgodnionego Upustu wystawiono faktury korygujące do faktur sprzedażowych wystawionych za styczeń i luty 2012. W efekcie Spółka pomniejszała przychody podatkowe na bieżąco, tj. w tym samym roku podatkowym, w którym przyznano Upust i w którym wystawiono faktury podlegające korekcie. Na marginesie Spółka zaznacza, iż zdarzały się także sytuacje, w których wskutek przyznania Upustu spółka wystawiała fakturę korygującą do faktury wystawionej w poprzednim roku podatkowym (czyli w roku podatkowym, w którym miała miejsce realizacja celów wskazanych w pkt a lub b powyżej).

2014
5
lut

Istota:

Czy otrzymując 30 litrów farby, zafakturowanej z wartością zero zł, tj. ,,druga faktura”, Spółka nie będzie zobligowana do stosowania przepisów określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z póżn. zm.) i określenia wartości nabycia tych farb w sposób przewidziany w przepisie art. 12 ust. 5 cytowanej ustawy?

Fragment:

Spółka uzyska korzyść, że nabędzie ten towar po cenie niższej niż wynika to z ceny oferowanej przez Sprzedającego, bez upustu naturalnego. Sprzedawca farb nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., zwanej dalej ustawą). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymując 30 litrów farby, zafakturowanej z wartością zero PLN, tj. „ druga faktura ”, Spółka nie będzie zobligowana do stosowania przepisów określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zm., i określenia wartości nabycia tych farb w sposób przewidziany w przepisie art. 12 ust. 5 cytowanej ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towaru po cenie promocyjnej tzw. „ upust towarowy ” jest podyktowany interesem obu stron transakcji, tak by działalność gospodarcza była opłacalna pod względem ekonomicznym. Zastosowanie techniki promocyjnej przez sprzedawcę tzw. dodatkowego „ gratisu ”, w określonej ilości farb po cenie „ zero ” zł, będzie pozytywnie wpływać na dokonywaną sprzedaż w Spółce. Spółka będzie mogła stosować ceny konkurencyjne w związku z otrzymanym upustem naturalnym. Transakcja (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone klientom biura turystycznego upusty

Fragment:

Z kwoty otrzymanej prowizji Wnioskodawczyni udziela klientom upustu od ceny usługi turystycznej. Udzieloną kwotę dodatkowego upustu Wnioskodawczyni wpisuje na wygenerowanej z systemu umowie formalnej, poprzez dopisanie jej w sposób ręczny i wyliczenie na tej podstawie finalnej kwoty do zapłaty przez Klienta. Klient dokonuje zapłaty z usługę turystyczną, płacąc kwotę pomniejszoną o wysokość upustu. Kwotę wpłaconą przez klienta Wnioskodawczyni wprowadza z datą przyjęcia do kasy fiskalnej. Kwota upustu widoczna jest zatem na wydrukowanej i podpisanej umowie z klientem oraz potwierdzona jest w ten sposób, że na dokumentach zapłaty widnieje cena pomniejszona o wysokość upustu. Z przedstawionego powyżej opisu stanu faktycznego w sposób jednoznaczny wynika zatem, że mimo udzielenia upustu przez Wnioskodawczynię cena usługi turystycznej świadczonej przez organizatora wycieczki, ani należna jej od tego organizatora wysokość prowizji, nie ulega zmianie. Powyższe znajduje odzwierciedlenie zarówno w umowie wygenerowanej automatycznie z systemu rezerwacyjnego, jak i na fakturze wystawionej tytułem rozliczenia prowizji za usługę. Należy przy tym zauważyć, że Wnioskodawczyni nie zawiera z klientem żadnej umowy cywilno-prawnej na świadczenie przez nią usług na rzecz klienta, lecz jedynie reprezentuje organizatora imprezy turystycznej.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej o udzielone klientom agencji turystycznej upusty

Fragment:

Nie może tym samym udzielić klientowi rabatu od ceny usługi, ponieważ jest tylko pośrednikiem w sprzedaży imprez turystycznych pomiędzy touroperatorem a ostatecznym nabywcą, a jedynie spełnienie tego warunku decyduje o możliwości uznania udzielonego upustu za bonifikatę, w przedstawionym powyżej znaczeniu, pomniejszającą wysokość przychodu. Udzielając rabatu, Wnioskodawczyni działa we własnym imieniu. Mimo zatem, iż w rzeczywistości klient wpłaca Wnioskodawczyni kwotę niższą niż cena wycieczki - uwzględniająca należną jej od jej organizatora prowizję - to zważywszy, iż fakt ten nie jest związany (jak wykazano) z obniżeniem ceny usługi turystycznej, ani chociażby przysługującej Wnioskodawczyni od organizatora wycieczki prowizji, nie zachodzą przesłanki wystarczające do pomniejszenia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę udzielonego upustu. Przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują bowiem możliwości korygowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwoty upustów (rabatów, bonifikat) nie związanych ze zmianą ceny usługi, czy towaru. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni, należało uznać za nieprawidłowe. Tym samym ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie sposobu dokumentowania udzielonych bonifikat jest bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymany 100% upust do faktury zakupu (o odroczonym terminie płatności) tego środka trwałego może być potraktowany jako nieodpłatne otrzymanie środka trwałego?

Fragment:

Z kontahentem została zawarta umowa, w której dostawca zobowiązuje się do udzielenia 100% upustu za zakupiony stojak, jeśli w wyznaczonym czasie (np. 12 miesięcy) Spółka dokona zakupu płytek na określonym poziomie. Upust jest udokumentowany notą kredytową, która kompensuje do zera zobowiązanie wynikające z faktury zakupu o odroczonym terminie płatności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymany 100% upust do faktury zakupu (o odroczonym terminie płatności) tego środka trwałego może być potraktowany jako nieodpłatne otrzymanie środka trwałego... Zdaniem Spółki otrzymaną notę kredytową w której kontrahent włoski udzielił 100% upustu cenowego do wcześniej wystawionej faktury, należy traktować jako nieodpłatne otrzymanie środka trwałego i kwotę upustu zaliczyć, w dacie otrzymania noty kredytowej, do przychodów podlegających opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość otrzymanych (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?

Fragment:

Wartość wszystkich pozycji jest sumowana osobno dla każdej ze stawek VAT, po czym od sum w poszczególnych stawkach odliczany jest rabat przyznany dla całego dokumentu (upust od całości). Dokument podaje zarówno sumy netto dla poszczególnych stawek VAT przed jak i po upuście od całości. Przedstawiony sposób liczenia upustu zdaniem Wnioskodawcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwala również w sposób jasny i przejrzysty dla klienta naliczać upusty cenowe od całego dokumentu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy taki sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony sposób liczenia upustu jest zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwala również w sposób jasny i przejrzysty dla klienta naliczać upusty cenowe od całego dokumentu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowo jako przychód z prowadzonej działalności uznawana jest kwota faktycznie uzyskiwana przez spółkę tj. wartość sprzedanych zdjęć pomniejszona o upust udzielony szkole?

Fragment:

Po sprzedaży zdjęć, szkoła przekazuje spółce kwotę ze sprzedaży pomniejszoną o upust oraz zwraca niesprzedane zdjęcia.Przychodem ze sprzedaży usług jest kwota faktycznie uzyskana, tj. wartość sprzedanych zdjęć pomniejszona o należny szkole upust. Wystawiona szkole faktura obejmuje wartość sprzedaży bez upustu, udzielony upust, cenę po upuście oraz 22 % podatek VAT. Zapytanie: Czy prawidłowo jako przychód z prowadzonej działalności uznawana jest kwota faktycznie uzyskiwana przez spółkę tj. wartość sprzedanych zdjęć pomniejszona o upust udzielony szkole? Stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem spółki przychodem do opodatkowania jest kwota faktycznie uzyskiwana przez spółkę tj. wartość sprzedanych zdjęć pomniejszona o upust udzielony szkole. Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy z dnia 15.02.1992r. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „bonifikata”, „skonto”.

2011
1
maj

Istota:

W świetle postawionego przez podatnika pytania, stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów ustawy o VAT - podstawa opodatkowania wewątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota jaką nabywający jest obowiązany zapłacić, a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem postanowień art. 29 ust. 4 tej ustawy, który wskazuje podstawy pomniejszenia podstawy opodatkowania w konkretnej rozliczanej transakcji. O ile zatem jakikolwiek upust czy bonus nie jest powiązany z konkretną transakcją a stanowi dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie określonego pułapu obrotu w umownym okresie rozliczeniowym, to nie może stanowić ono podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 31 § 1 w zw, z art. 29 ust 1 i 4 ustawy o VAT.

Fragment:

Dyrektor Izby wskazał również, że z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, iż otrzymany „upust" z tytułu dokonania określonego poziomu zakupów rozliczany jest w stosunku rocznym i dotyczy dostaw już zrealizowanych przez kontrahenta unijnego i tym samym nie ma bezpośredniego wpływu na wartość jednostkowej dostawy. „Upust" ten jest nagrodą, dodatkowym wynagrodzeniem o charakterze motywacyjnym, mającym na celu zwiększenie efektywności nabywcy i wpływają na wysokość obrotów sprzedającego. Wobec powyższego należy przyjąć, zdaniem Dyrektora Izby, że w przedstawionym stanie faktycznym pomiędzy kupującym a sprzedającym powstaje świadczenie wzajemne polegające na tym, że w zamian za to, iż kupujący nabędzie określoną ilość towaru sprzedający udzieli mu upustu. Upusty dla nabywcy związane są z jego określonym zachowaniem, tzn. świadczeniem usług na rzecz kontrahenta zagranicznego, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym otrzymany przez nabywcę upust będzie traktowany dla celów podatkowych jak zapłata za usługę. Przedmiotowe upusty nie będą zatem zmniejszały obrotu podatnika na podstawie art. 29 ust. 4 w (...)