ITPP3/443-223b/11/JK | Interpretacja indywidualna

Uproszczony dokumenty towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z faktycznie zapłaconą akcyzą. Zatem wskazany dokument nie powinien towarzyszyć przesyłce wyrobów akcyzowych, dla których Spółka zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.
ITPP3/443-223b/11/JKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. faktura
 3. podatek akcyzowy
 4. Uproszczony Dokument Towarzyszący
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 4 października 2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i obrotem wyrobami energetycznymi, w tym również takimi, które nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza produkować w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym ksyleny klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90. Przedmiotowe wyroby będą sprzedawane z przeznaczeniem do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych do podmiotów - do wykorzystania w produkcji farb i lakierów.

Spółka zamierza sprzedawać przedmiotowe wyroby, między innymi, realizując dostawy, które będą związane z przemieszczeniem ich ze składu podatkowego Spółki do odbiorców na terytorium państw członkowskich UE, przy czym, kontrahenci Spółki nie będą posiadali żadnego statusu akcyzowego, ponieważ nie prowadzą składu podatkowego i nie są uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakiej procedurze i na podstawie jakich dokumentów należy dostarczać wewnątrzwspółnotowo wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90 przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych do odbiorców, którzy nie są uprawnieni przez właściwe organy do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia, nie prowadzą składów podatkowych ani też nie korzystają ze składów podatkowych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Spółka wskazuje przy tym, że zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy - uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna dokonać opodatkowania wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90 według stawki podatku 0 zł. ( wyrób przeznaczony jest do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ) a następnie dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Powyższe związane jest z tym, iż przyszli kontrahenci Spółki z Unii Europejskiej nie prowadzą ani nie korzystają ze składów podatkowych oraz nie zostali uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego - co oznacza, że dostawa wewnątrzwspólnotowa tego wyrobu będzie musiała zostać dokonana poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Przemieszczenie przedmiotowego wyrobu nastąpi z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), który będzie jednoznacznie potwierdzał, że wyrób znajduje się poza procedurą zawieszenia akcyzy; dodatkowo karta 3 UDT po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, będzie dokumentowała dokonanie przemieszczenia wyrobu do kontrahenta w Unii Europejskiej. Spółka będzie jednocześnie zobowiązana do przechowywania kart. 1 i 3 UDT przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 i pkt 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, uproszczony dokument towarzyszący – to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, ze zm.; Dz .Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, ze zm.). Natomiast faktura, o której mowa w ustawie to faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się, miedzy innymi, wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Do wyrobów energetycznych zalicza się także pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN oraz pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN (art. 86 ust. 1 pkt 9-10 ustawy).

Z kolei, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych (art. 86 ust. 2-3 ustawy).

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, wynoszą dla:

 • węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1565,00 zł/1000 litrów;
 • benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;
 • paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1401,00 zł/1000 litrów;
 • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1048,00 zł/1000 litrów;
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1048,00 zł/1000 litrów;
 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;
 • olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350ºC lub których gęstość w temperaturze 15ºC jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów, oraz pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;
 • olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów;
 • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), oraz wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;
 • gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 • pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;
 • pozostałych paliw opałowych: w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15ºC jest: niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów, gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stosownie do art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza produkować w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym wyroby akcyzowe (ksyleny) klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90. Przedmiotowe wyroby będą sprzedane ze stawką akcyzy 0 zł kontrahentom z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyroby będą wyprowadzane ze składu podatkowego Wnioskodawcy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Ksyleny będą wykorzystane w ramach produkcji farb i lakierów. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii dokumentowania obrotu (przemieszczenia) wskazanych wyrobów, które będą przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W ocenie Spółki, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane za podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Bowiem uproszczony dokumenty towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z faktycznie zapłaconą akcyzą. Zatem wskazany dokument nie powinien towarzyszyć przesyłce wyrobów akcyzowych, dla których Spółka zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.

Zatem, w opisanej we wniosku sytuacji, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku stosowania uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 dla których Spółka zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawką akcyzy. W takim przypadku Spółka może dokumentować dostawę poprzez dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych (np. faktury).

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.