IPPP3/4513-37/16-4/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dołączenie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowegow ramach WDT do wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-37/16-2/SM z dnia 23 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z dołączeniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z dołączeniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

Wśród wyrobów nie akcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy).

Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym.

Obowiązek taki odnosi się natomiast do wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Ze względu na spotykane obecnie w branży chemicznej wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej rozpuszczalników i rozcieńczalników zawierających w swoim składzie komponenty węglowodorowe, Spółka rozważa dołączanie do jej produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 dostarczanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, poza innymi dokumentami również:

 • dokumentów UDT lub
 • dokumentów handlowych zastępujących UDT, zawierających te same dane, co UDT.

Rozważane działanie podyktowane jest ostrożnością Spółki, aby niezależnie od oceny prawidłowości stosowanej przez nią klasyfikacji CN jej produktów, aby miała ona pewność, iż z tytułu zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie będzie mogła zostać na Spółkę nałożona akcyza.

W uzupełnieniu z dnia 29 czerwca 2016 r. o doprecyzowanie przedmiotu interpretacji (pytania), (tiret pierwszy i drugi wezwania), w którym tut. Organ wezwał Spółkę do:

 • sprecyzowania przedmiotu interpretacji w zakresie pytania nr 1 odnoszącego się do przedstawionego zdarzenia przyszłego w sposób niebudzący wątpliwości, interpretacji których przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku akcyzowego oczekuje Wnioskodawca oraz tak aby wynikało, o jakie konkretnie negatywne konsekwencje na gruncie przepisów akcyzowych Wnioskodawca pyta” oraz
 • przedstawienia własnego stanowiska w sprawie adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz nowo sformułowanego przedmiotu interpretacji w zakresie pytania nr 1”,

Spółka pragnie zauważyć, iż stoi na stanowisku, zgodnie z którym dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, nie może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych.

Spółce nie jest znany żaden przepis, przewidujący negatywne konsekwencje z tytułu dołączenia do przemieszczanych wyrobów nie akcyzowych, dokumentu UDT (zawierające wszelkie dane zgodne ze stanem rzeczywistym, a jedynie ocenę klasyfikacji CN mogącą być przedmiotem wątpliwości ze względu na niejasność przepisów Nomenklatury Scalonej).

W sytuacji, w której przepisy przewidują jedynie dany obowiązek bądź uprawnienie (tak jak tutaj zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie zostały ujęte w art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy o podatku akcyzowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2235, z późn. zm.) - nie jest możliwe wskazanie referencji do jednostek redakcyjnych innych, niż te odnoszące się do samego obowiązku lub uprawnienia.

Należy jednak przy tym podkreślić, iż w takich sytuacjach, konstrukcje pytań we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych analogiczne do przedstawionych przez Spółkę są prawidłowe, praktykowane i akceptowane przez Ministra Finansów (tytułem przykładu - w interpretacji z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. IPTPP3/443A-79/12-4/BJ dotyczącej warunków skorzystania ze zwolnienia z akcyzy dla alkoholu etylowego zawartego w aromatach, na pytanie podatnika: „Czy aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 6 ustawy, Wnioskodawca będzie musiał spełnić jakiekolwiek dodatkowe warunki ......” Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko tegoż wnioskodawcy, iż: „Stosując ww. zwolnienia Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany do spełnienia żadnych dodatkowych warunków ...”.

W sytuacji zatem, kiedy Ministrowi Finansów, również nie jest znany żaden przepis przewidujący sankcję z tytułu wystawienia i dołączenia dokumentu UDT do wyrobów nie stanowiących wyrobów akcyzowych - właśnie takiej odpowiedzi powinien on udzielić Spółce w odniesieniu do pytania nr 1 sformułowanego w jej wniosku (Spółka rozumie z treści wezwania, że pytanie nr 2 z jej wniosku nie budzi żadnych wątpliwości po stronie Organu).

Niemniej jednak w celu możliwie sprawnego rozpatrzenia niniejszej sprawy oraz umożliwienia Ministrowi Finansów zajęcia precyzyjnego stanowiska, Spółka pragnie nadmienić, iż w braku istnienia jakichkolwiek podstaw prawnych do wywodzenia takich obowiązków, Spółka w szczególności nie może być zobowiązana do:

 • zapłaty podatku akcyzowego;
  ani do
 • ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego (w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz. U. z 2015 r., poz. 2361).

W jej ocenie zatem, Organ powinien w szczególności wykluczyć brak tych dwóch powyższych obowiązków po stronie Spółki.

Podsumowując zatem stanowisko Spółki, doprecyzowuje ona sformułowane we wniosku pytanie nr 1 poprzez następującą jego modyfikację:

 1. Czy dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych, w tym w szczególności - czy Spółka może zostać zobowiązana do:
  • zapłaty podatku akcyzowego; bądź do
  • ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego...

Prezentując przy tym stanowisko, oparte na przytoczonych powyżej argumentach, iż:

Dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, nie może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych, w tym w szczególności - Spółka nie może zostać zobowiązana do:

 • zapłaty podatku akcyzowego;
 • ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych...
 2. Czy w przypadku dołączenia do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - dokument taki (przy założeniu jego potwierdzenia przez odbiorcę) będzie stanowił podstawę do odstąpienia od nakładania na Spółkę akcyzy, w tym również w sytuacji uznania przez organy podatkowe, iż wyroby Spółki powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (opodatkowane stawką zerową akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - np. z pozycji CN 2707 lub CN 2710)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, nie może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych.
 2. W przypadku dołączenia do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - dokument taki (przy założeniu jego potwierdzenia przez odbiorcę) będzie stanowił podstawę do odstąpienia od nakładania na Spółkę akcyzy, w tym również w sytuacji uznania przez organy podatkowe, iż wyroby Spółki powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (opodatkowane stawką zerową akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - np. z pozycji CN 2707 lub CN 2710).

Stanowisko Spółki w zakresie Pytania 1

Przepisy akcyzowe przewidują dołączanie dokumentu UDT (lub dokumentu handlowego zastępującego UDT, zawierającego te same dane co dokument UDT) w przypadku m.in. dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ust. 1 oraz ust. 2 tejże ustawy - w przypadku dostaw wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach WDT/WNT, dołączenie wspomnianego dokumentu ma charakter obligatoryjny (jest obowiązkiem).

Przepisy akcyzowe nie odnoszą się natomiast do przemieszczeń w ramach WDT/ WNT innych wyrobów (w tym zarówno wyrobów akcyzowych spoza załącznika nr 2 do ustawy, ale wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, jak i wyrobów w ogóle nie wymienionych w żadnym z załączników do ustawy akcyzowej). Oczywistym zatem jest, że w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 będących rozpuszczalnikami lub rozcieńczalnikami, na Spółce nie ciąży taki obowiązek.

Niemniej jednak, ze wskazanych na wstępie powodów, Spółka rozważa dołączanie takiego dokumentu do przemieszczanych wyrobów wyłącznie ze względów ostrożnościowych. W ocenie Spółki, ponieważ żaden przepis akcyzowy nie odnosi się do takich przemieszczeń, obszar objęty jej pytaniem pozostaje niejako w „próżni” przepisów. To z kolei oznacza, że podobnie jak w wielu innych sytuacjach, w których przepisy akcyzowe „milczą” - dopełnienie czynności ponad wymagane minimum, bądź dopełnienie czynności również w braku takiego obowiązku leży w gestii Spółki (tj. może ona to uczynić, chociaż nie ma takiego obowiązku).

Przykładem takiej sytuacji jest chociażby powszechnie akceptowane składanie tzw. deklaracji zerowych.

Zgodnie z art. 21-24b, podatnicy akcyzy obowiązani są do składania różnego rodzaju deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego. Przypadek, w którym podatnik nie wykonałby żadnej czynności w danym miesiącu (przez co w ewentualnej deklaracji w każdym polu ilościowym widniałyby zera) oznaczałby brak obowiązku składania danej deklaracji. Nie zmienia to jednak faktu, iż urzędy celne (jak również urzędy skarbowe) nie kwestionują praktyki składania deklaracji tzw. „zerowych”.

Podobnie w przypadku obowiązków notyfikacji, czy informowania o zmianach danych dotyczących danego podatnika. Przepisy dotyczące poszczególnych zezwoleń akcyzowych wymagają, aby w razie zmiany danych objętych wnioskami o wydanie danego zezwolenia, podatnicy informowali właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o takich zmianach w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany (np. art. 54 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Nie sposób jednak przyjąć, iż gdyby podatnik uznał za istotne poinformowanie Naczelnika o wystąpieniu okoliczności nieujętej we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (a więc nieobjętej hipotezą art. 54 ust. 4) - mógłby z tego tytułu ponieść jakiekolwiek negatywne konsekwencje.

Podobnie rzecz się ma w omawianej sytuacji, jeżeli Spółka z ostrożności dołączy do przemieszczanych wyrobów z pozycji CN 3814 dodatkowy dokument UDT (którego nie jest obowiązana dołączać) - wówczas nie będzie to po jej stronie powodowało żadnych negatywnych konsekwencji.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż dołączenie do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - pomimo, iż nie jest wymagane przepisami akcyzowymi, a dokonywane będzie przez Spółkę ze względów ostrożnościowych, nie może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych.

Stanowisko Spółki w zakresie Pytania 2

Jak już wskazano, decyzję o dołączeniu dokumentu UDT (ewentualnie dokumentu zastępującego dokument UDT, zawierającego takie same dane) Spółka może podjąć ze względów ostrożnościowych.

Wypełniając dokument UDT (ewentualnie dokument handlowy zastępujący UDT), Spółka będzie wskazywać szereg informacji dotyczących przemieszczanych produktów, w tym:

 • Dostawcę (którym będzie Spółka - jej nazwę i adres) wraz z jej nr VAT;
 • Oznaczenie transakcji;
 • Odbiorcę (nazwa i adres) oraz jego nr VAT;
 • Właściwe władze kraju przeznaczenia;
 • Przewoźnika/środek transportu;
 • Numer i datę zgłoszenia;
 • Miejsce dostawy;
 • Oznaczenie, liczba i rodzaj opakowań, opis wyrobów;
 • Kod towaru (kod CN);
 • Ilość;
 • Masa brutto (kg);
 • Masa netto (kg);
 • Cena z faktury/wartość rynkowa.

Nawet w razie zakwestionowania prawidłowości stosowanej przez Spółkę klasyfikacji CN, wszystkie pozostałe informacje ujęte w UDT pozostaną aktualne, prawidłowe i rzetelne.

W szczególności informacje ilościowe ujęte w takim dokumencie (ilość/masa netto/masa brutto) pozostaną aktualne - podobnie jak sam fakt dokonania przemieszczenia wyrobów do innego kraju UE (oczywiście przy założeniu potwierdzenia przez odbiorcę faktów ujętych w treści dokumentu). Z kolei to właśnie fakt przemieszczenia oraz informacje ilościowe przesądzają o braku możliwości nałożenia akcyzy na dostarczane przez Spółkę wyroby - niezależnie od przewidzianej dla takich wyrobów stawki akcyzy. Brak akcyzy wynikał będzie w tej sytuacji z podstawowej zasady konstrukcyjnej akcyzy, tj. zasadą terytorialności tego podatku.

Zatem dokument taki będzie stanowił podstawę do nienakładania akcyzy na dostarczony przez Spółkę produkt.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku dołączenia do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - dokument taki (przy założeniu jego potwierdzenia przez odbiorcę) będzie stanowił podstawę do odstąpienia od nakładania na Spółkę akcyzy, w tym również w sytuacji uznania przez organy podatkowe, iż wyroby Spółki powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (opodatkowane stawką zerową akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - np. z pozycji CN 2707 lub CN 2710).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz. Urz. UE rozdział 9, tom 1, str. 216) jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

Wśród wyrobów nie akcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy).

Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym.

Ze względu na spotykane obecnie w branży chemicznej wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej rozpuszczalników i rozcieńczalników zawierających w swoim składzie komponenty węglowodorowe, Spółka rozważa dołączanie do jej produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 dostarczanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, poza innymi dokumentami również:

 • dokumentów UDT lub
 • dokumentów handlowych zastępujących UDT, zawierających te same dane, co UDT.

Rozważane działanie podyktowane jest ostrożnością Spółki, aby niezależnie od oceny prawidłowości stosowanej przez nią klasyfikacji CN jej produktów, aby miała ona pewność, iż z tytułu zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie będzie mogą zostać na Spółkę nałożona akcyza.

Wątpliwości Spółki (ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 czerwca 2016 r.) dotyczą m.in. tego, czy dołączenie do przemieszczanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT, może skutkować dla Spółki jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów akcyzowych, w tym w szczególności - czy Spółka może zostać zobowiązana do:

 • zapłaty podatku akcyzowego; bądź do
 • ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy przede wszystkim wskazać należy, że na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w rozumieniu przepisów z zakresu podatku akcyzowego może być dokonywana jedynie dostawa wewnątrzwspólnotowa (lub nabycie wewnątrzwspólnotowe) wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Spółka będzie natomiast dokonywać dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów nie wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (tj. rozpuszczalników i rozcieńczalników klasyfikowanych do kodu CN 3814), a zatem nie może dokumentować ww. faktu poprzez dołączenie dokumentu UDT (uproszczonego dokumentu towarzyszącego). Uproszczony dokument towarzyszący stanowi sformalizowany dokument, który należy stosować jedynie w określonych przypadkach. Spółka może jedynie do realizowanych przemieszczeń wskazanych we wniosku wyrobów dołączać dokument handlowy zawierający takie same dane co UDT.

Samo jednak dołączenie dokumentu UDT czy dokumentu handlowego nie spowoduje, że Spółka będzie obowiązana do:

 • zapłaty podatku akcyzowego;
 • ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego (w świetle art. 138a ustawy oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2361) dostarczanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki).

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, z uwagi na stwierdzenie Spółki, że może ona dołączać w opisanej sytuacji dokument UDT, należy uznać je za nieprawidłowe.

Ad. 2.

Stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Wątpliwości Spółki dotyczą również kwestii, czy w przypadku dołączenia do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki) dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT - dokument taki (przy założeniu jego potwierdzenia przez odbiorcę) będzie stanowił podstawę do odstąpienia od nakładania na Spółkę akcyzy, w tym również w sytuacji uznania przez organy podatkowe, że wyroby Spółki powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (opodatkowane stawką zerową akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - np. z pozycji CN 2707 lub CN 2710).

Spółka wywodzi swoje prawo do nienakładania na nią akcyzy z tego, że załączone dokumenty będą potwierdzać, jaka ilość wyrobów (mimo ich innego kodu CN) została przemieszczona do kraju UE, a co za tym idzie – zgodnie z zasadą terytorialności nie będzie ona zobowiązana do jej zapłaty.

Z tym twierdzeniem nie można się zgodzić. W art. 8 ustawy wymieniono w sposób enumeratywny katalog czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W niniejszym przepisie wskazano jakie czynności i zdarzenia stanowią przedmiot opodatkowania akcyzą. Podstawową czynnością opodatkowaną akcyzą wymienioną w art. 8 ust. 1 ustawy jest produkcja wyrobów akcyzowych. Jednocześnie w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą nie wskazano wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie produkcja wyrobów akcyzowych. W analizowanej sprawie Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym wyroby, które następnie będzie dostarczał do odbiorców z innych krajów UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowe wyroby Spółka klasyfikuje do pozycji CN 3814 traktując te wyroby jako nie wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą jednak sytuacji gdy organy podatkowe uznają, że niniejsze wyroby powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, tj. wyroby do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Jak wskazano Wnioskodawca przedmiotowe wyroby dostarcza do odbiorców z innych krajów UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zatem przed faktyczną transakcją stanowiącą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów dochodzi do zakończenia procedury zwieszenia poboru akcyzy względem przedmiotowych wyrobów. W konsekwencji w niniejszym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z tytułu produkcji przedmiotowych wyrobów akcyzowych, zaś w chwili wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego Wnioskodawcy poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy powstaje zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym.

Natomiast fakt dołączenia do przemieszczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokumentu UDT lub dokumentu handlowego zawierającego takie same dane co UDT nie będzie stanowił podstawy do odstąpienia od nakładania na Spółkę akcyzy w opisanej sytuacji.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.