ILPP3/443-53/08-2/TW | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.
ILPP3/443-53/08-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  2. Uproszczony Dokument Towarzyszący
  3. wyroby akcyzowe zharmonizowane
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą -> Nabycie wewnątrzwspólnotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju opałowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju opałowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą wyrobów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 oraz poz. 1 pkt 3 lit. a i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Spółka posiada status zarejestrowanego handlowca, ma nadany numer akcyzowy, przy czym na dzień dzisiejszy – jak wyjaśnia Zainteresowany – nie prowadzi działalności polegającej na imporcie ww. wyrobów. Nie jest także ich producentem.

Wnioskodawca nabywa wyroby od ich producentów celem dalszej odsprzedaży podmiotom wymienionym w § 4 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia.

Spółka zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju opałowego lekkiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na Spółce ciąży obowiązek ponownej zapłaty podatku akcyzowego od przedmiotowego wyrobu na terytorium Polski skoro już wcześniej zapłaciła holenderską akcyzę w Holandii...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek płacenia po raz kolejny tego samego podatku akcyzowego nie powinien mieć zastosowania. Zainteresowany uważa, że skoro zapłacił holenderski podatek akcyzowy na terenie Holandii, to po nabyciu wewnątrzwspólnotowym nie widzi wskazań do zapłaty po raz drugi tego podatku na terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą określa ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy, są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju opałowego lekkiego, z zapłaconym na terytorium Holandii podatkiem akcyzowym.

Wątpliwości Zainteresowanego budzi fakt zapłaty na terytorium kraju podatku akcyzowego od nabycia ww. wyrobu akcyzowego zharmonizowanego.

Wyjaśnić zatem należy, iż w myśl przepisów ustawy przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym może odbywać się albo w procedurze zawieszenia akcyzy, albo w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

  1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
  2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym;
  3. złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
  4. prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W myśl art. 55 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

W świetle powyższego, Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Przy czym dodać należy, iż zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm.), jako uproszczony dokument towarzyszący mogą być również wykorzystane dokumenty handlowe. Wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy, został określony przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 ze zm.) i stanowi załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.