AG2/8012/8/KWG/13/1 | Interpretacja indywidualna

Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego
AG2/8012/8/KWG/13/1interpretacja indywidualna
  1. Uproszczony Dokument Towarzyszący
  2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
  3. faktura
  4. podatek akcyzowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 21 grudnia 2011 r. sygnatura ITPP3/443-223b/11/JK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w imieniu Ministra Finansów, stwierdzając, że:

  1. nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2011 r. sygnatura ITPP3/443-223b/11/JK, wydanej w imieniu Ministra Finansów, zgodnie z którym obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku stosowania uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy;
  2. prawidłowe jest stanowisko zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 4 października 2011 r., zgodnie z którym uproszczony dokument towarzyszący (UDT) powinien być stosowany w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2011 r. Wnioskodawca złożył ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i obrotem wyrobami energetycznymi, w tym również takimi, które nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza produkować w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym ksyleny klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90. Przedmiotowe wyroby będą sprzedawane z przeznaczeniem do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - do wykorzystania w produkcji farb i lakierów.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać przedmiotowe wyroby, między innymi, realizując dostawy, które będą związane z przemieszczeniem ich ze składu podatkowego Wnioskodawcy do odbiorców na terytorium państw członkowskich UE, przy czym kontrahenci Wnioskodawcy nie będą posiadali żadnego statusu akcyzowego, ponieważ nie prowadzą składu podatkowego i nie są uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

W jakiej procedurze i na podstawie jakich dokumentów należy dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, do odbiorców, którzy nie są uprawnieni przez właściwe organy do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nie prowadzą składów podatkowych ani też nie korzystają ze składów podatkowych...

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Wnioskodawca wskazał przy tym, że zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym - uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 tej ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym powinien dokonać opodatkowania wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90 według stawki podatku 0 zł (wyrób przeznaczony jest do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych), a następnie dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Powyższe związane jest z tym, iż przyszli kontrahenci Wnioskodawcy z Unii Europejskiej nie prowadzą ani nie korzystają ze składów podatkowych oraz nie zostali uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego - co oznacza, że dostawa wewnątrzwspólnotowa tego wyrobu będzie musiała zostać dokonana poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Przemieszczenie przedmiotowego wyrobu nastąpi z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), który będzie jednoznacznie potwierdzał, że wyrób znajduje się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; dodatkowo karta 3 UDT po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, będzie dokumentowała dokonanie przemieszczenia wyrobu do kontrahenta w Unii Europejskiej. Wnioskodawca będzie jednocześnie zobowiązany do przechowywania kart 1 i 3 UDT przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 i pkt 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, ze zm.). Natomiast faktura, o której mowa w ustawie to faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się, miedzy innymi, wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Do wyrobów energetycznych zalicza się także pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN oraz pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN (art. 86 ust. 1 pkt 9-10 ustawy).

Z kolei paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych (art. 86 ust. 2-3 ustawy).

Stosownie do art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 tego artykułu, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza produkować w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym wyroby akcyzowe (ksyleny) klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90. Przedmiotowe wyroby będą sprzedane ze stawką akcyzy 0 zł kontrahentom z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyroby będą wyprowadzane ze składu podatkowego Wnioskodawcy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Ksyleny będą wykorzystane w ramach produkcji farb i lakierów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii dokumentowania obrotu (przemieszczenia) wskazanych wyrobów, które będą przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W ocenie Wnioskodawcy, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane za podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, ponieważ dokument towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z faktycznie zapłaconą akcyzą. W związku z tym wskazany dokument nie powinien towarzyszyć przesyłce wyrobów akcyzowych, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.

W związku z powyższym, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w opisanej we wniosku o wydanie interpretacji sytuacji obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku stosowania uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy. W takim przypadku Wnioskodawca może dokumentować dostawę poprzez dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych (np. faktury).

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Jednocześnie, w myśl postanowień art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 do 2715.

W załączniku nr 2 do ustawy określony został wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym. Wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90 zostały wymienione w poz. 19 przedmiotowego załącznika.

Stosownie do postanowień art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 tego artykułu, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

W art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy nie została określona stawka akcyzy na wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2707 30 90. W przypadku, gdy są one przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - opodatkowane są zerową stawką akcyzy.

Uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą (art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy). Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz. Urz. UE rozdział 9, tom 1, str. 216) jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

Na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być więc przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby objęte zharmonizowaną akcyzą na terytorium UE, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, nawet w sytuacji gdy z uwagi na opodatkowanie zerową stawką akcyzy - kwota „zapłaconej” akcyzy wynosi 0 zł. Stosowanie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w przypadku tych wyrobów uzasadnione jest potrzebą udokumentowania, że wyroby te, mimo że zostały dopuszczone do konsumpcji na terytorium kraju (wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego), nie będą jednak przedmiotem konsumpcji na terytorium kraju, ale zostały dostarczone wewnątrzwspólnotowo do odbiorcy w innym państwie członkowskim.

W związku z powyższym, przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, wyrobu akcyzowego klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90, objętego zerową stawką akcyzy, powinno odbywać się z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Z powyższych względów należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zgodnie z którym obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku stosowania uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy. Jednocześnie należało uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uproszczony dokument towarzyszący (UDT) powinien być stosowany w celu dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90, dla których Wnioskodawca zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP3/443-223b/11/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.