351000-RPA-91103-34/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?

351000-RPA-91103-34/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Uproszczony Dokument Towarzyszący
  2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
  3. podatek akcyzowy
  4. wyroby akcyzowe zharmonizowane
  5. zwolnienie z podatku akcyzowego
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 22 sierpnia.2006roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 25 sierpnia 2006 roku) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowiska są prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 25 sierpnia 2006 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Z ww. pisma wynika, iż Spółka zamierza dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zaklasyfikowanych do zakresu kodów CN 2710 19 71 - 2710 19 99. Dostawy będą odbywać się w procedurze zapłaconej akcyzy z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego, bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki, przy czym w transakcji tej będą uczestniczyć trzy nw. podmioty:
- Spółka jako podmiot dokonujący sprzedaży,
- Spółka A jako nabywca wyrobów,
- Spółka B jako faktyczny odbiorca wyrobów.
W wyniku sprzedaży przedmiotowe wyroby zostaną dostarczone bezpośrednio do Spółki B, będącej podmiotem z siedzibą w państwie Unii Europejskiej. Z wniosku podatnika wynika również, iż Spółka A może mieć siedzibę na terytorium kraju albo na terytorium państwa członkowskiego.

Podatnik zwrócił się do tut. organu z następującymi pytaniami:
1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?
2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?

Posługując się nomenklaturą przedstawioną we wniosku, wstępnie Naczelnik tut. Urzędu zauważa, iż wobec ogólnego określenia przez podatnika miejsca siedziby Spółki B, tj. jako siedziby w państwie Unii Europejskiej, należy wywieść wniosek, iż chodzi o terytorium państwa członkowskiego, w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami). Mając na uwadze zamiar dokonywania przez Spółkę dostaw wewnątrzwspólnotowych przedmiotowych wyrobów, inna ewentualność nie byłaby możliwa, bowiem transakcja nie nosiłaby wówczas znamion dostawy wewnątrzwspólnowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 w/w ustawy.

Wobec tego, w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym możliwe są dwa warianty transakcji. Pierwszy, w którym Spółka dostarcza przedmiotowe wyroby bezpośrednio do ich faktycznego odbiorcy (tj. Spółki B) z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, przy czym nabywcą (tj. Spółką A) jest podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowksiego. Natomiast drugi wariant to taki, w którym Spółka dostarcza przedmiotowe wyroby bezpośrednio do ich faktycznego odbiorcy (tj. Spółki B) z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, przy czym nabywcą (tj. Spółką A) jest podmiot mający siedzibę na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym, przez dostawę wewnątrzwspólnotową należy rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego. W myśl tego przepisu, istotą dostawy wewnątrzwspólnotowej jest fizyczne przemieszczenie tych wyrobów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, a więc bez znaczenia pozostaje kwestia kto jest właścicielem tych wyrobów w sensie prawnym oraz gdzie ich nabywca ma swoją siedzibę.

Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy, dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dokument UDT jest więc dokumentem, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, stosownie od art. 2 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zmianami) określa m.in. wzór formularza uproszczonego dokumentu towarzyszącego stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą oraz sposób obiegu kart i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosownie do § 17 wskazanego rozporządzenia, uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart a ich przeznaczenie określone jest w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Stosownie do wyjaśnień zawartych w „Notach wyjaśniających - wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki”, dokument towarzyszący sporządzany jest w trzech kartach:
- karta 1. pozostaje u dostawcy,
- karta 2. towarzyszy wyrobom i jest przeznaczona dla odbiorcy,
- karta 3. towarzyszy wyrobom i wraz z potwierdzeniem odbioru osoby określonej w Rubryce 4 jest odsyłana do dostawcy, jeżeli karta ta jest wymagana przez dostawcę, w szczególności w celu uzyskania zwrotu podatku.

Zgodnie z opisem Rubryki 4, należy wskazać w niej odbiorcę - pełną nazwę, adres i właściwy numer identyfikacyjny VAT tej osoby, która odbiera wyroby. Jeżeli nadany został numer akcyzowy, powinien być także podany. Natomiast kluczowym polem dokumentu UDT w rozpatrywanej kwestii jest Rubryka B, czyli potwierdzenie odbioru, które powinno zostać wypełnione przez odbiorcę i odesłane dostawcy, jeżeli ten potrzebuje go w szczególności do celów zwrotu podatku. W rozpatrywanym przypadku dostawcą będzie podatnik, w związku z czym, jeżeli będzie występował o odesłanie mu karty 3 wraz z potwierdzeniem odbioru, wówczas o fakcie tym należy uczynić wzmiankę, stosownie do opisu Rubryki 15.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, wobec braku innych uregulowań zawartych w samej ustawie o podatku akcyzowym oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie należy stwierdzić, iż przedstawiony przez podatnika w obu przypadkach, sposób wypełniania uproszczonego dokumentu towarzyszącego nie budzi wątpliwości merytorycznych. Podsumowując, w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w § 50c ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500 ze zmianami), będzie przysługiwało podatnikowi zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy.

Innym zagadnieniem jest natomiast kwestia rozliczania takich transakcji w oparciu o przepisy regulujące podatek od towarów i usług. W związku z faktem, iż przedmiotowa kwestia nie stanowiła zapytania Spółki, Naczelnik tut. Urzędu uznał, iż została przedstawiona jedynie w celu dopełnienia opisanego we wniosku stanu faktycznego. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, biorąc pod uwagę przedstawiony przez podatnika stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy obowiązującego prawa należało stwierdzić jak w sentencji.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.