Uproszczony Dokument Towarzyszący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Uproszczony Dokument Towarzyszący. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
sie

Istota:

Dołączenie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowegow ramach WDT do wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814

Fragment:

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz.

2015
17
lut

Istota:

Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego

Fragment:

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz. Urz. UE rozdział 9, tom 1, str. 216) jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli. Na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być więc przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby objęte zharmonizowaną akcyzą na terytorium UE, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, nawet w sytuacji gdy z uwagi na opodatkowanie zerową stawką akcyzy - kwota „ zapłaconej ” akcyzy wynosi 0 zł.

2013
17
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia dokumentu towarzyszącego

Fragment:

Nr 158, poz. 1065), wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216). Z art. 1 przedmiotowego rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 wynika natomiast, że jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

2012
4
kwi

Istota:

Uproszczony dokumenty towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z faktycznie zapłaconą akcyzą. Zatem wskazany dokument nie powinien towarzyszyć przesyłce wyrobów akcyzowych, dla których Spółka zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Spółka wskazuje przy tym, że zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy - uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna dokonać opodatkowania wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90 według stawki podatku 0 zł. ( wyrób przeznaczony jest do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ) a następnie dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Powyższe związane jest z tym, iż przyszli kontrahenci Spółki z Unii Europejskiej nie prowadzą ani nie korzystają ze składów podatkowych oraz nie zostali uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego - co oznacza, że dostawa wewnątrzwspólnotowa tego wyrobu będzie musiała zostać dokonana poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Fragment:

(...) uproszczonym dokumencie towarzyszącym; złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W myśl art. 55 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym. W świetle powyższego, Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Przy czym dodać należy, iż zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm.), jako uproszczony dokument towarzyszący mogą być również wykorzystane dokumenty handlowe.

2011
1
maj

Istota:

1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?

Fragment:

Urzędu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy, dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dokument UDT jest więc dokumentem, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, stosownie od art. 2 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zmianami) określa m.in. wzór formularza uproszczonego dokumentu towarzyszącego stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą oraz sposób obiegu kart i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosownie do § 17 wskazanego rozporządzenia, uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart a ich przeznaczenie określone jest w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Stosownie do wyjaśnień zawartych w „Notach wyjaśniających - wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy, na mocy § 2b pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89 poz.849 z późniejszymi zmianami) dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego?.

Fragment:

(...) uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów o kodach CN 27101981; 27101983; 27101987; 27101999 zawartych w pozycji numer 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania może być dokonana z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy z wykorzystaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.W świetle powyższego postanowiłem jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłacona akcyzą, właściwy dla odbiorcy urząd celny powinien potwierdzić nabycie tych wyrobów na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego?

Fragment:

(...) uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Należy zauważyć, że przedmiotem wniosku z dnia 14 lipca 2005 roku była prośba o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów dot. podatku akcyzowego w kwestii obowiązku potwierdzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez urząd celny. W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku Firma, wskazując na praktykę potwierdzania odbioru towaru wg dokumentu UDT przez urząd celny stosowaną w innych krajach europejskich, wyraził stanowisko, że dokument UDT powinien być potwierdzony przez urząd celny. Naczelnik Urzędu Celnego uznał postanowieniem nr 351000-RPA-91103-81/05, stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku za nieprawidłowe, podczas gdy w uzasadnieniu tego postanowienia w sposób jednoznaczny wskazał na konieczność potwierdzenia przez urząd celny nabycia towaru akcyzowego na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Zatem rozstrzygnięcie zawarte w sentencji ww. postanowienia pozostaje w sprzeczności z jego uzasadnieniem.Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.