Uproszczony Dokument Towarzyszący | Interpretacje podatkowe

Uproszczony Dokument Towarzyszący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Uproszczony Dokument Towarzyszący. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dołączenie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowegow ramach WDT do wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814
Fragment:
Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz.
2016
7
sie

Istota:
Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego
Fragment:
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz. Urz. UE rozdział 9, tom 1, str. 216) jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli. Na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być więc przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby objęte zharmonizowaną akcyzą na terytorium UE, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, nawet w sytuacji gdy z uwagi na opodatkowanie zerową stawką akcyzy - kwota „ zapłaconej ” akcyzy wynosi 0 zł.
2015
17
lut

Istota:
Obowiązek wystawienia dokumentu towarzyszącego
Fragment:
Nr 158, poz. 1065), wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216). Z art. 1 przedmiotowego rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 wynika natomiast, że jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.
2013
17
gru

Istota:
Uproszczony dokumenty towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z faktycznie zapłaconą akcyzą. Zatem wskazany dokument nie powinien towarzyszyć przesyłce wyrobów akcyzowych, dla których Spółka zamierza zastosować (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawkę akcyzy.
Fragment:
W ocenie Zainteresowanego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej ksylenów klasyfikowanych do kodu CN 2707 30 90 przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, wyroby akcyzowe winne zostać wysłane z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Spółka wskazuje przy tym, że zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy - uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna dokonać opodatkowania wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90 według stawki podatku 0 zł. ( wyrób przeznaczony jest do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ) a następnie dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Powyższe związane jest z tym, iż przyszli kontrahenci Spółki z Unii Europejskiej nie prowadzą ani nie korzystają ze składów podatkowych oraz nie zostali uprawnieni przez właściwe organy państwa członkowskiego do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innego państwa członkowskiego - co oznacza, że dostawa wewnątrzwspólnotowa tego wyrobu będzie musiała zostać dokonana poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy.
2012
4
kwi

Istota:
Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.
Fragment:
(...) uproszczonym dokumencie towarzyszącym; złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W myśl art. 55 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym. W świetle powyższego, Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Przy czym dodać należy, iż zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm.), jako uproszczony dokument towarzyszący mogą być również wykorzystane dokumenty handlowe.
2011
1
cze

Istota:
1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?
Fragment:
Urzędu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy, dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dokument UDT jest więc dokumentem, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, stosownie od art. 2 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zmianami) określa m.in. wzór formularza uproszczonego dokumentu towarzyszącego stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą oraz sposób obiegu kart i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosownie do § 17 wskazanego rozporządzenia, uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart a ich przeznaczenie określone jest w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Stosownie do wyjaśnień zawartych w „Notach wyjaśniających - wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie: Czy, na mocy § 2b pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89 poz.849 z późniejszymi zmianami) dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego?.
Fragment:
(...) uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów o kodach CN 27101981; 27101983; 27101987; 27101999 zawartych w pozycji numer 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania może być dokonana z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy z wykorzystaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.W świetle powyższego postanowiłem jak w sentencji.
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłacona akcyzą, właściwy dla odbiorcy urząd celny powinien potwierdzić nabycie tych wyrobów na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego?
Fragment:
(...) uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Należy zauważyć, że przedmiotem wniosku z dnia 14 lipca 2005 roku była prośba o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów dot. podatku akcyzowego w kwestii obowiązku potwierdzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez urząd celny. W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku Firma, wskazując na praktykę potwierdzania odbioru towaru wg dokumentu UDT przez urząd celny stosowaną w innych krajach europejskich, wyraził stanowisko, że dokument UDT powinien być potwierdzony przez urząd celny. Naczelnik Urzędu Celnego uznał postanowieniem nr 351000-RPA-91103-81/05, stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku za nieprawidłowe, podczas gdy w uzasadnieniu tego postanowienia w sposób jednoznaczny wskazał na konieczność potwierdzenia przez urząd celny nabycia towaru akcyzowego na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Zatem rozstrzygnięcie zawarte w sentencji ww. postanowienia pozostaje w sprzeczności z jego uzasadnieniem.Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.