PP/443-38-1-GK/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zamierza dokonać sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przydzielonych przedsiębiorcom. Uprawnienie przydzielane są z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nabywcą praw będzie podatnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Rzeczypospolita Polska.

PP/443-38-1-GK/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. emisja
  3. miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług
  4. podatek od towarów i usług
  5. uprawnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych czynności oraz ustalenia miejsca ich świadczenia, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 maja 2006 r. nr ( data wpływu do tut. Urzędu 29 maja 2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 01 czerwca 2006 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 01 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka zamierza dokonać sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przydzielanych przedsiębiorcom. Uprawnienia przydzielane są z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nabywcą praw będzie podatnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska.

Spółka zadała pytanie czy sprzedaż ww. praw do emisji gazów cieplarnianych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz gdzie należy opodatkować przedmiotową usługę?

W opinii Podatnika czynność tę należy zakwalifikować do odpłatnego świadczenia usług, natomiast miejscem opodatkowania tych usług jest terytorium kraju nabywcy tych praw.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) uprawnienia te mogą być przedmiotem obrotu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają jedynie usługi świadczone na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W opinii tut. organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym nie dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, co powoduje, iż prawa do emisji gazów cieplarnianych nie mieszczą się w definicji "towaru" w rozumieniu ustawy. Zatem odprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych należy zakwalifikować jako odpłatne świadczenie usług (sprzedaż prawa).

Dla ustalenia miejsca opodatkowania (świadczenia) wykonywanych usług niezbędnym jest sięgnięcie do Działu V ustawy, Rozdziału 3 "Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług". Zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 jest, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy przepis ust. 3 stosuje się m.in. do usług sprzedaży praw. Z przedmiotowych zapisów wynika, iż miejscem świadczenia (opodatkowania) usług sprzedaży praw jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. W przypadku Spółki tym miejscem jest terytorium państwa członkowskiego nabywcy usługi (prawa). Powyższe powoduje, iż usługi wskazane przez Spółkę winny być opodatkowane podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego nabywcy usługi i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.