Uprawnienie do szkolenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawnienie do szkolenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia.
2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt I SA/Gd 288/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Małgorzaty M. i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2001 r. nr PB-732-350/00 w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów.W uzasadnieniu wyroku podano, że Małgorzata M. wystąpiła w dniu 10 lipca 2000 r. do Urzędu Skarbowego we Włocławku z wnioskiem o przyznanie ulgi w wymienionym podatku w związku z wyszkoleniem w zawodzie sprzedawcy uczennic Marleny P. i Małgorzaty Sz. Organ podatkowy pierwszej instancji decyzją z dnia 28 sierpnia 2000 r. odmówił skarżącej udzielenia wnioskowanej ulgi podatkowej. Odmowę umotywowano tym, że w okresie odbywania przez uczennice praktycznej nauki zawodu zarówno skarżąca jak i wspólnicy spółki cywilnej „M" we W. nie posiadali uprawnień do szkolenia uczniów, a ponadto nie zatrudniali w ramach (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy prawidłowo sporządzono deklarację VAT-7 w związku z rozszerzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w szkoleniach w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych ?

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie prawidłowości sporządzonej deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2004 r. w związku z rozszerzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w szkoleniach w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych. Stan faktyczny przedstawiony w piśmie : Spółka prowadzi działalność handlową materiałami spawalniczymi opodatkowanymi stawką VAT w wysokości 7% i 22% . Ponadto Spółka pośredniczy w usługach szkoleniowych - zwolnionych od podatku od towarów i usług w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych , które (...)