Uprawnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy przydzielone przedsiębiorcy, na podstawie stosownych przepisów, uprawnienie do emisji dwutlenku węgla do powietrza jest przychodem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) 2003/87/WE) uprawnienie do emisji gazów traktowane jest jako zbywalne prawo majątkowe. Chociaż polskie przepisy nie regulują tej kwestii wprost, to jednak z uwagi na charakter tego uprawnienia, a w szczególności jego zbywalność (tj. uprawnienie reprezentuje określoną wartość rynkową), uprawnienie niniejsze należy także na gruncie polskiego prawa traktować jako zbywalne prawo majątkowe. W takim stanie faktycznym i prawnym należy ocenić, że Wnioskodawca uzyskując od Państwa uprawnienie do emisji dwutlenku węgla nie miał obowiązku uwzględniać jego wartości w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zamierza dokonać sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przydzielonych przedsiębiorcom. Uprawnienie przydzielane są z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nabywcą praw będzie podatnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Rzeczypospolita Polska.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych czynności oraz ustalenia miejsca ich świadczenia, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 maja 2006 r. nr ( data wpływu do tut. Urzędu 29 maja 2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 01 czerwca 2006 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 01 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka (...)