Uprawdopodobnienie nieściągalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawdopodobnienie nieściągalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Dotyczy zasad zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (uprawdopodobnienie nieściągalności na podstawie wszczęcia postępowania kompensacyjnego).

Fragment:

(...) ustawy podatkowej, w których nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, nie mają charakteru wyliczenia wyczerpującego, a są jedynie katalogiem przykładowym. Pamiętać należy jednak, że choć nie ma w ustawie uniwersalnego katalogu środków dowodowych, za pomocą których podatnik może uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności, bowiem okoliczności uprawdopodobnienia mogą być uzależnione od konkretnego przypadku, ponownie zaznaczyć należy, iż uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności ciąży na podatniku. W konsekwencji stanowisko Spółki, w świetle którego wystarczającą przesłanką do uznania nieściągalnych wierzytelności za uprawdopodobnione jest wszczęcie postępowania kompensacyjnego oraz że odpis aktualizujący na należności objęte postępowaniem kompensacyjnym w wysokości zarachowanych wcześniej przychodów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, uznać należy za prawidłowe. Ponadto (...)

2011
1
lip

Istota:

Jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność został uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.

Fragment:

(...) aktualizującego powstaje w dacie spełnienia drugiej przesłanki (tj. podatkowych okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności lub rachunkowego dokonania odpisu aktualizującego), koszt podatkowy, w niniejszej sprawie, powstanie w 2005r., kiedy uprawdopodobniono nieściągalność wierzytelności. Jak już wykazano powyżej, jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność został uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę postanowień interpretacyjnych organów podatkowych należy stwierdzić, że nie stanowią one źródła prawa, a rozstrzygnięcia w nich (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy ogłoszenie upadłości przez właściwy Sąd brytyjski stanowi uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności w związku z postanowieniem dłużnika w stan likwidacji lub ogłoszeniem jego upadłości obejmującej likwidacje majątku o którym mowa w art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?

Fragment:

(...) równorzędnym w stosunku do wskazanych w ww. przepisie. Dodać należy, że udowodnienie nieściągalności wierzytelności ciąży na podatniku. Ponadto nadmienia się, że przepis odnoszący się do postanowień sądu, które stanowią podstawę dla uznania za udokumentowaną nieściągalność wierzytelności nie ogranicza jego stosowania tylko do postanowień wydawanych przez sądy polskie. Podstawą zastosowania art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Nie ma natomiast znaczenia, czy postanowienie objęte katalogiem zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. Spółka dla celów dowodowych powinna jednak dysponować oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, przetłumaczonym na język polski. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie załączonych dokumentów, będących w posiadaniu spółki, można uznać że nieściągalność przedmiotowej wierzytelności została uprawdopodobniona zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 2a pkt 1a ustawy, co daje możliwość zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności w ciężar kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Fragment:

(...) i kierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Powyższy katalog ma charakter otwarty, czyli są możliwe sytuacje, gdy wierzyciel w inny sposób uprawdopodobni, że dana wierzytelność jest nieściągalna. Zwrot ten należy rozumieć w ten sposób, żeby inne przesłanki takiego uprawdopodobnienia miały charakter przesłanek o znaczeniu prawnym równorzędnym w stosunku do wskazanych w przepisie. Uprawdopodobnienie nieściągalności jest środkiem zastępczym dowodu, a więc środkiem niedającym pewności, lecz tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o fakcie. Chodzi więc nie o przeprowadzenie dowodu czyniącego fakt absolutnie pewnym, lecz o wskazanie okoliczności wystarczających do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie faktu. To podatnik musi wykazać, że prawdopodobnie nie ściągnie długu. Dowody, które pozwolą wyciągnąć wniosek, że istnieje duże prawdopodobieństwo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła sie z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowosci stanowiska w kwestii zaliczenia do przychodów nie otrzymanych kar umownych.

Fragment:

(...) o zapłatę w/w kosztów ekspertyz oraz kar umownych z powodu braku przekonywujących dowodów, że zobowiązanie zostało wykonane nienależycie. Zatem należy przyjąć, że Wnioskodawcy nie przysługuje ta wierzytelność z tego względu, że nie jest w stanie udowodnić jej istnienia. Aby można było uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności, należy najpierw udowodnić jej istnienie, a dopiero potem uprawdopodobnić jej nieściągalność. W swoim wniosku Spółka uważa że uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności z tytułu kar umownych następuje na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy zwrócić uwagę, że przepis ten odnosi się do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w przypadku, gdy wierzytelności mają być przedmiotem odpisu aktualizacyjnego o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przepis ten nie może mieć zastosowania dla (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy może dokonać odpisu aktualizacyjnego należności, w stosunku do których "zachodzi wiarygodne prawdopodobieństwo nieściągalności wierzytelności" i zaliczyć go do kosztów prowadzonej działalności, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz spółki "J." w B. zostały zarachowane jako przychód należny, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z oświadczeniem pana C. - zawartym we wniosku z dnia 2.06.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - należności wynikające z faktur wystawionych na rzecz spółki "J." zostały zaewidencjonowane w księgach handlowych jako przychody należne. Natomiast jako "uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności" pan C. podaje, że wyegzekwowanie należności od spółki "J." jest niemożliwe, gdyż przestała ona istnieć: "po prostu zniknęła wraz z właścicielem". Pod wskazanym adresem w B. stoi pusty dom, nie można też znaleźć właściciela spółki bądź ustalić miejsca jego pobytu. Z wniosku podatnika wynika zatem, że okolicznościami, które uprawdopodobniają nieściągalność przedmiotowych wierzytelności są: "zniknięcie" w grudniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odpis aktualizujący wartość należności utworzony w 2003 r. można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r., po spełnieniu przesłanek związanych z uprawdopodobnieniem nieściągalności tej należności?

Fragment:

(...) rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. W 2005 r., po skierowaniu sprawy do komornika, spółdzielnia spełniła pozostałe wymagane przepisami przesłanki warunkujące uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, gdyż z 2004 r. posiadała jedynie wyrok Sądu dotyczący przedmiotowej wierzytelności, a wcześniej wierzytelność była przez nią zaliczona do przychodów należnych oraz utworzony był odpis aktualizujący wartość tej należności . (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy:
1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na pokrycie wymagalnej należności, której nieściągalność została uprawdopodobniona,
2. odliczenia od dochodu darowizny dokonanej na rzecz rady rodziców oraz uczniowskiego klubu sportowego.

Fragment:

(...) możliwe było zaliczenie przez bank rezerwy do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej utworzenia, t. j. w 2004 r. Natomiast w przypadku, gdy Bank miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów utworzonej rezerwy na wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, w tym samym roku w którym uprawdopodobnienie miało miejsce, jednak z możliwości tej nie skorzystał, winien skorygować koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego w którym uprawdopodobnienie nieściągalności zgodnie z przepisami prawa podatkowego nastąpiło. Ad 2) Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odliczeniu od podstawy opodatkowania tym podatkiem podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej (...)

2011
1
mar

Istota:

Ustalenie zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej uznania odpisów aktualizacyjnych za koszt uzyskania przychodu.

Fragment:

(...) iż "Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności jest środkiem zastępczym dowodu, a więc środkiem nie dającym pewności, lecz tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o fakcie. Chodzi więc nie o przeprowadzenie dowodu czyniącego fakt absolutnie pewnym, lecz o wskazanie okoliczności wystarczających do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie faktu". Tak więc należy stwierdzić, że po spełnieniu łącznie dwóch w/w przesłanek (zaliczenie należności do przychodu i uprawdopodobnienie nieściągalności) istnieje możliwość zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Biorąc po uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, iż spółka jawna xxxxxx spełnia łącznie w/w przesłanki - należność została zarachowana na poczet przychodu należnego, a nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Wobec powyższego mają Panowie prawo do zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów można dokonać odpisu należności, których wierzytelność została udokumentowana, a które powstały w okresie, kiedy rozliczano się na zasadach podatku zryczałtowanego?

Fragment:

(...) które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Artykuł 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje dwa warunki pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Pierwszym jest, aby wierzytelności te zostały uprzednio na podstawie art. 14 zarachowane jako przychody należne. Drugim warunkiem jest natomiast uprawdopodobnienie nieściągalności. Z art. 23 ust. 2 wynika, iż za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20 uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: a. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek (...)