Uprawa | Interpretacje podatkowe

Uprawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu uprawy rozsad roślin w ogrzewanych tunelach foliowych.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalistycznego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
2018
8
lut

Istota:
1. Czy zakup sadzonek Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu jako zakup towaru?
2. Czy sprzedaż wyrobu tartacznego z drewna pochodzącego z przedmiotowej uprawy będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej?
3. Jaką wartość należy przyjąć do remanentu przez okres 6 lat od momentu zakupu drzewek do momentu wycięcia?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży wyrobów tartacznych z drewna pochodzącego z własnej uprawy będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w cytowanym uprzednio art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztem uzyskania przychodów z tej działalności będzie, zgodnie z art. 22 ust. 6a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość drewna pochodzącego z własnej produkcji przeznaczonego do przerobu w tartaku, określona na podstawie cen rynkowych. Natomiast wydatki poniesione na zakup sadzonek drzew szybkorosnących do własnej uprawy oraz poniesione koszty uprawy tych drzewek, w trakcie wzrostu tych drzewek nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, w okresie od daty zakupu sadzonek do momentu wycięcia drzewek pochodzących z własnej uprawy, wartość nabytych drzewek szybkorosnących, nie podlega ujęciu w spisie z natury. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
5
lip

Istota:
Czy w przypadku kwaszenia kapusty i ogórków pochodzących z własnych upraw, a następnie sprzedaży ww. produktów w postaci kiszonej do sklepów, stołówek przysługuje, zwolnienie od podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 71?
Fragment:
Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni przetwarza produkty roślinne z własnych upraw, t. j. kisi kapustę i ogórki w celu dalszej ich odprzedaży. Wobec uprzednio przedstawionych regulacji prawnych – na tle przedstawionego stanu faktycznego – uznać należy, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię uprawa roślin gruntowych nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
1
sty

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Fragment:
(...) uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina wydzierżawia działki rolne osobom fizycznym. Osoby te nie są posiadaczami gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Grunty te są wydzierżawione pod uprawy rolne i na cele rolnicze. Gmina wydzierżawia działki rolne osobom fizycznym. Osoby te nie są posiadaczami gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
2015
11
lut

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy warzywno-kwiatowe,
Fragment:
(...) uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina wydzierżawia tereny gminne osobom fizycznym o różnej klasyfikacji gruntów (B, R, Ł, dr, N, W itp.) pod uprawy warzywno-kwiatowe. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przedmiotowych działek mają przeznaczenie (w zależności od działki): usługowo-mieszkaniowe, budowlane, zieleń łęgowa, łąki, droga itp.
2015
11
lut

Istota:
Kwalifikacja podatkowa przychodów uzyskanych za sprzedaży biomasy pozyskanej z uprawy topoli energetycznej.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 3 UPDOP, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Uprawa roślin energetycznych nie została jednak wymieniona w art. 2 ust. 3 UPDOP, a zatem nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej. Oznacza to, iż uprawa topoli energetycznej (lub innych roślin energetycznych) i dochód z niej uzyskany, w szczególności dochód ze sprzedaży ciętych roślin na biomasę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 UPDOP. W konsekwencji, przychody Spółki uzyskiwane ze sprzedaży roślin energetycznych jako biomasy, czy też w postaci sadzonek, jako przychody z działalności rolniczej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, uprawa topoli energetycznej (lub innych roślin energetycznych) jest działalnością rolniczą, a jej sprzedaż przez Spółkę w postaci biomasy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2013
26
mar

Istota:
Odszkodowanie wypłacone z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku budowy gazociągu.
Fragment:
Literalne brzmienie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje, iż aby odszkodowanie korzystało ze zwolnienia musi zostać wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wyłącznie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy sieci infrastruktury technicznej przez podmiot upoważniony do tego na podstawie stosownych przepisów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że „ S. ” Sp. z o.o. Oddział w G. na nieruchomości rolnej Wnioskodawczyni, obsianej płodami rolnymi, wyrządziła szkody w postaci zniszczenia ww. upraw poprzez budowę gazociągu. W związku z tym Spółka przesłała PIT-8C z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na nieruchomości. Odszkodowanie zostało wypłacone w dniu 28 lipca 2011 r. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego ze Spółką. Grunty na których była przeprowadzana inwestycja wchodzą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że wypłacone odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni prac związanych z budową gazociągu spełnia przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym korzysta z przedmiotowego zwolnienia.
2012
27
paź

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach (zniszczona plantacja ogórków oraz pastwisko) jest wolne od podatku czy też należy odprowadzić podatek dochodowy na podstawie otrzymanego PIT-8C?
Fragment:
Odnosząc więc obowiązujące unormowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego to otrzymane przez Niego odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych (zniszczona plantacja ogórków i pastwisko) w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury (urządzeń gazowych) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
2012
17
paź

Istota:
Czy kwota odszkodowania otrzymanego od zakładu gazowniczego za szkody w uprawach rolnych w wyniku założenia na działkach rolniczych gazociągu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
Z przedłożonego wniosku, uzupełnionego w dniu 25.07.2006r. wynika, iż odszkodowanie dotyczy zarówno szkód w uprawach i gruntach rolnych jak i dalszych trudności w uprawie gruntów spowodowanych wymieszaniem warstw ziemi. Zatem kwota przyznanego odszkodowania nie może w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie została ona przyznana wyłącznie z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach robót, o których mowa w ppkt c powołanych wyżej przepisów ustawy. Przeciwnie, z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, iż kwota powyższa ma być również "rekompensatą za uciążliwości jakie poniesie zezwalający w związku z wybudowaniem na jego nieruchomości urządzeń określonych umową".Kwota powyższa miała obejmować również roszczenia wynikłe w przypadku wyrządzenia szkód w trakcie jej realizacji. Zatem przyznane wnioskodawcy, jak to określa we wniosku "odszkodowanie" nie stanowi w całości kwoty wypłaconej z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych, zatem nie może w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust 1 pkt 120 lit c. Z wniosku nie wynika również, by powyższa kwota stanowiła należność z tytułów wymienionych w podpunktach a i b powołanego wyżej art. 21 ust 1 pkt 120, zatem rekompensata finansowa przyznana za założenie na nieruchomości przewodów i urządzeń gazociągowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Uprawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.