Uprawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lut

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu uprawy rozsad roślin w ogrzewanych tunelach foliowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalistycznego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

2016
5
lip

Istota:

1. Czy zakup sadzonek Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu jako zakup towaru?
2. Czy sprzedaż wyrobu tartacznego z drewna pochodzącego z przedmiotowej uprawy będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej?
3. Jaką wartość należy przyjąć do remanentu przez okres 6 lat od momentu zakupu drzewek do momentu wycięcia?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży wyrobów tartacznych z drewna pochodzącego z własnej uprawy będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w cytowanym uprzednio art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztem uzyskania przychodów z tej działalności będzie, zgodnie z art. 22 ust. 6a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość drewna pochodzącego z własnej produkcji przeznaczonego do przerobu w tartaku, określona na podstawie cen rynkowych. Natomiast wydatki poniesione na zakup sadzonek drzew szybkorosnących do własnej uprawy oraz poniesione koszty uprawy tych drzewek, w trakcie wzrostu tych drzewek nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, w okresie od daty zakupu sadzonek do momentu wycięcia drzewek pochodzących z własnej uprawy, wartość nabytych drzewek szybkorosnących, nie podlega ujęciu w spisie z natury. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
1
sty

Istota:

Czy w przypadku kwaszenia kapusty i ogórków pochodzących z własnych upraw, a następnie sprzedaży ww. produktów w postaci kiszonej do sklepów, stołówek przysługuje, zwolnienie od podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 71?

Fragment:

Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni przetwarza produkty roślinne z własnych upraw, t. j. kisi kapustę i ogórki w celu dalszej ich odprzedaży. Wobec uprzednio przedstawionych regulacji prawnych – na tle przedstawionego stanu faktycznego – uznać należy, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię uprawa roślin gruntowych nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej.

2015
11
lut

Istota:

Prawo do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne

Fragment:

(...) uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina wydzierżawia działki rolne osobom fizycznym. Osoby te nie są posiadaczami gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Grunty te są wydzierżawione pod uprawy rolne i na cele rolnicze. Gmina wydzierżawia działki rolne osobom fizycznym. Osoby te nie są posiadaczami gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

2015
11
lut

Istota:

Prawo do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy warzywno-kwiatowe,

Fragment:

(...) uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina wydzierżawia tereny gminne osobom fizycznym o różnej klasyfikacji gruntów (B, R, Ł, dr, N, W itp.) pod uprawy warzywno-kwiatowe. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przedmiotowych działek mają przeznaczenie (w zależności od działki): usługowo-mieszkaniowe, budowlane, zieleń łęgowa, łąki, droga itp.

2013
26
mar

Istota:

Kwalifikacja podatkowa przychodów uzyskanych za sprzedaży biomasy pozyskanej z uprawy topoli energetycznej.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 UPDOP, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Uprawa roślin energetycznych nie została jednak wymieniona w art. 2 ust. 3 UPDOP, a zatem nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej. Oznacza to, iż uprawa topoli energetycznej (lub innych roślin energetycznych) i dochód z niej uzyskany, w szczególności dochód ze sprzedaży ciętych roślin na biomasę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 UPDOP. W konsekwencji, przychody Spółki uzyskiwane ze sprzedaży roślin energetycznych jako biomasy, czy też w postaci sadzonek, jako przychody z działalności rolniczej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, uprawa topoli energetycznej (lub innych roślin energetycznych) jest działalnością rolniczą, a jej sprzedaż przez Spółkę w postaci biomasy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2012
27
paź

Istota:

Odszkodowanie wypłacone z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku budowy gazociągu.

Fragment:

Literalne brzmienie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje, iż aby odszkodowanie korzystało ze zwolnienia musi zostać wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wyłącznie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy sieci infrastruktury technicznej przez podmiot upoważniony do tego na podstawie stosownych przepisów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że „ S. ” Sp. z o.o. Oddział w G. na nieruchomości rolnej Wnioskodawczyni, obsianej płodami rolnymi, wyrządziła szkody w postaci zniszczenia ww. upraw poprzez budowę gazociągu. W związku z tym Spółka przesłała PIT-8C z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na nieruchomości. Odszkodowanie zostało wypłacone w dniu 28 lipca 2011 r. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego ze Spółką. Grunty na których była przeprowadzana inwestycja wchodzą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że wypłacone odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni prac związanych z budową gazociągu spełnia przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym korzysta z przedmiotowego zwolnienia.

2012
17
paź

Istota:

Czy otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach (zniszczona plantacja ogórków oraz pastwisko) jest wolne od podatku czy też należy odprowadzić podatek dochodowy na podstawie otrzymanego PIT-8C?

Fragment:

Odnosząc więc obowiązujące unormowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego to otrzymane przez Niego odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych (zniszczona plantacja ogórków i pastwisko) w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury (urządzeń gazowych) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota odszkodowania otrzymanego od zakładu gazowniczego za szkody w uprawach rolnych w wyniku założenia na działkach rolniczych gazociągu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Z przedłożonego wniosku, uzupełnionego w dniu 25.07.2006r. wynika, iż odszkodowanie dotyczy zarówno szkód w uprawach i gruntach rolnych jak i dalszych trudności w uprawie gruntów spowodowanych wymieszaniem warstw ziemi. Zatem kwota przyznanego odszkodowania nie może w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie została ona przyznana wyłącznie z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach robót, o których mowa w ppkt c powołanych wyżej przepisów ustawy. Przeciwnie, z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, iż kwota powyższa ma być również "rekompensatą za uciążliwości jakie poniesie zezwalający w związku z wybudowaniem na jego nieruchomości urządzeń określonych umową".Kwota powyższa miała obejmować również roszczenia wynikłe w przypadku wyrządzenia szkód w trakcie jej realizacji. Zatem przyznane wnioskodawcy, jak to określa we wniosku "odszkodowanie" nie stanowi w całości kwoty wypłaconej z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych, zatem nie może w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust 1 pkt 120 lit c. Z wniosku nie wynika również, by powyższa kwota stanowiła należność z tytułów wymienionych w podpunktach a i b powołanego wyżej art. 21 ust 1 pkt 120, zatem rekompensata finansowa przyznana za założenie na nieruchomości przewodów i urządzeń gazociągowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.