Upoważnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upoważnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
wrz

Istota:

Uregulowania w zakresie „zgody” i „upoważnienia” do tankowania paliw do zbiorników innych niż na stałe zamocowanie w jednostce pływającej

Fragment:

Powyższe wynika z zapisów ust. 4 ww. przepisów § 6 i § 5 rozporządzeń, które odnoszą „ zgodę ” i „ upoważnienie ” do warunków, o których mowa w jednakowo brzmiących ust. 2 ww. § 6 i § 5. Uwzględniając powyższe uznać należy, że upoważnienie właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 5 nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 ze zm.) jest tożsame (bowiem potwierdza te same fakty), co zgoda, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 213). Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Podmioty zużywające mogą zatem dalej przedstawiać ww. upoważnienie, w celu prawidłowego dokumentowania zwolnienia od podatku akcyzowego. Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest również prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
cze

Istota:

Przedmiotem pełnomocnictwa, o którym mowa w stanie faktycznym nie jest wyznaczenie osoby upoważnionej, o której mowa w art. 281a Ordynacji podatkowej, ale ustanowienie pełnomocnika. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - do akt sprawy z zakresu kontroli podatkowej - będzie zatem skutkować uprawnieniem Wnioskodawcy do działania w imieniu mocodawcy w toku tej kontroli podatkowej.

Fragment:

W myśl § 2 tego artykułu, jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych. Zgodnie natomiast a art. 281a § 3, przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę potwierdzają, że osoba wskazana jako upoważniona do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej nie jest pełnomocnikiem kontrolowanego. Wynika to z treści zdania drugiego art. 281a, który nakazuje stosować odpowiednio – a nie wprost – przepis normujący sytuację, gdy podatnik ustanowi kilku pełnomocników w jednej sprawie. Ponadto, uszczegółowienie zakresu upoważnienia, dokonane w § 2 art. 281a nie byłoby konieczne w przypadku pełnomocnika. A zatem, nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy wynika z faktu uznania osoby upoważnionej, o której mowa w art. 281a Ordynacji podatkowej za pełnomocnika w rozumieniu art. 136 tej ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka udziela agencjom celnym upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego do wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego. Jednocześnie udzieliła każdemu agentowi celnemu zatrudnionemu przez wspomniane agencje pełnomocnictwa w sprawach podatkowych przed organami celnymi. Działający w imieniu i na rzecz Spółki agent celny odebrał 20 lutego 2006r. karty SAD 6 i SAD 8, co zostało poświadczone w polu 54 karty SAD 6. W związku z tym, iż karta SAD 8 nie dotarła do Spółki, ta wystąpiła do Izby Celnej o wystawienie potwierdzonej kopii SAD 6. Potwierdzone przez kontrolera celnego w dniu 11.04.2006r. dokumenty trafiły do Spółki w dniu 27.04.2006r. Spółka pomniejszyła VAT należny za luty 2006r. o wykazany podatek na otrzymanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach SAD 6.

Fragment:

Na podstawie art. 77 Prawa Celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.Mimo że Spółka ustanowiła przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, przedstawicielstwo to nie odnosi się do podatku od towarów i usług (zob. wyrok NSA z dnia 10.06.2003r., sygnatura III SA 2827/01). Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem „otrzymania dokumentu”. W potocznym rozumieniu oznacza to fizyczne posiadanie dokumentu (zob. wyrok NSA z dnia 23.07.2003r., sygnatura III SA 3123/01 – LEX nr 90457). Zaznaczyć trzeba, iż w ww. artykule mowa jest o otrzymaniu dokumentu przez podatnika podatku od towarów i usług. Tak więc otrzymanie dokumentu celnego przez agenta nie jest równoznaczne z otrzymaniem go przez podatnika (zob. wyrok WSA z dnia 02.08.2005r., sygnatura I SA/Bd 337/05). Zważywszy na fakt, iż ustanowienie przez Spółkę agenta celnego reprezentującego ją przed organami celnymi odnosi skutek tylko w postępowaniu przed tymi organami, za termin otrzymania przez podatnika dokumentu celnego należy uznać moment kiedy faktycznie znalazł się on w posiadaniu Spółki.

2011
1
maj

Istota:

Czy przy odbiorze dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej kserokopii upoważnienia (pełnomocnictwa)?

Fragment:

STANOWISKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: Zdaniem strony w przedmiotowej sprawie nie występuje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od okazanej, przy odbiorze dokumentów, kserokopii upoważnienia. Odbiór z Departamentu Geodezji tutejszego Urzędu zamawianych przez Spółdzielnię dokumentów przez osobę do takiej czynności upoważnioną na podstawie złożonego wcześniej pełnomocnictwa (w momencie odbioru dokumentów następuje jedynie okazanie upoważnienia) ma charakter techniczny i nie implikuje obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł. OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJACEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Wyjaśnia się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (odpisu wypisu lub kopii) powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie. Decydująca jest tu zatem okoliczność, czy dany dokument pełnomocnictwa (upoważnienia) jest składany w organie administracji publicznej, czy też jedynie okazywany. W omawianej sytuacji, o ile treść złożonego wcześniej pełnomocnictwa wskazuje na bezterminowe uprawnienie do działania w konkretnym zakresie (w tym wypadku odbioru dokumentów) przez daną osobę - okazywanie kserokopii pełnomocnictwa ma jedynie znaczenie potwierdzające dane osobowe pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu, iż takie pełnomocnictwo znajduje się w posiadaniu Departamentu Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

2011
1
maj

Istota:

Czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej?

Fragment:

U. z 2006 r., nr 217, poz. 1590) postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatników określone we wniosku z dnia 31.05.2007 roku, iż złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu przez adwokata oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonywania czynności w ich zastępstwie w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym nie podlega opłacie skarbowej. W dniu 31.05.2007 r. do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyn wpłynął wniosek aplikanta Pani Marii S. oraz aplikanta radcowskiego Pani Joanny S. o wydanie wiążącej interpretacji prawnej w zakresie stosowania ustawy o opłacie skarbowej. Dnia 24.07.2007 roku strony na prośbę organu podatkowego sprecyzowały i wyjaśniły wątpliwości dotyczące pytania. Wniosek wnioskodawczyń brzmi: Czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej? Zdaniem wnioskujących złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym przez adwokata aplikantowi adwokackiemu lub przez radcę prawnego aplikantowi radcowskiemu nie podlega opłacie skarbowej.