Upoważnienia | Interpretacje podatkowe

Upoważnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upoważnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uregulowania w zakresie „zgody” i „upoważnienia” do tankowania paliw do zbiorników innych niż na stałe zamocowanie w jednostce pływającej
Fragment:
Powyższe wynika z zapisów ust. 4 ww. przepisów § 6 i § 5 rozporządzeń, które odnoszą „ zgodę ” i „ upoważnienie ” do warunków, o których mowa w jednakowo brzmiących ust. 2 ww. § 6 i § 5. Uwzględniając powyższe uznać należy, że upoważnienie właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 5 nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 ze zm.) jest tożsame (bowiem potwierdza te same fakty), co zgoda, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 213). Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Podmioty zużywające mogą zatem dalej przedstawiać ww. upoważnienie, w celu prawidłowego dokumentowania zwolnienia od podatku akcyzowego. Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest również prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2013
27
wrz

Istota:
Przedmiotem pełnomocnictwa, o którym mowa w stanie faktycznym nie jest wyznaczenie osoby upoważnionej, o której mowa w art. 281a Ordynacji podatkowej, ale ustanowienie pełnomocnika. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - do akt sprawy z zakresu kontroli podatkowej - będzie zatem skutkować uprawnieniem Wnioskodawcy do działania w imieniu mocodawcy w toku tej kontroli podatkowej.
Fragment:
W myśl § 2 tego artykułu, jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych. Zgodnie natomiast a art. 281a § 3, przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę potwierdzają, że osoba wskazana jako upoważniona do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej nie jest pełnomocnikiem kontrolowanego. Wynika to z treści zdania drugiego art. 281a, który nakazuje stosować odpowiednio – a nie wprost – przepis normujący sytuację, gdy podatnik ustanowi kilku pełnomocników w jednej sprawie. Ponadto, uszczegółowienie zakresu upoważnienia, dokonane w § 2 art. 281a nie byłoby konieczne w przypadku pełnomocnika. A zatem, nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy wynika z faktu uznania osoby upoważnionej, o której mowa w art. 281a Ordynacji podatkowej za pełnomocnika w rozumieniu art. 136 tej ustawy.
2011
1
cze

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka udziela agencjom celnym upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego do wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego. Jednocześnie udzieliła każdemu agentowi celnemu zatrudnionemu przez wspomniane agencje pełnomocnictwa w sprawach podatkowych przed organami celnymi. Działający w imieniu i na rzecz Spółki agent celny odebrał 20 lutego 2006r. karty SAD 6 i SAD 8, co zostało poświadczone w polu 54 karty SAD 6. W związku z tym, iż karta SAD 8 nie dotarła do Spółki, ta wystąpiła do Izby Celnej o wystawienie potwierdzonej kopii SAD 6. Potwierdzone przez kontrolera celnego w dniu 11.04.2006r. dokumenty trafiły do Spółki w dniu 27.04.2006r. Spółka pomniejszyła VAT należny za luty 2006r. o wykazany podatek na otrzymanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach SAD 6.
Fragment:
Na podstawie art. 77 Prawa Celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.Mimo że Spółka ustanowiła przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, przedstawicielstwo to nie odnosi się do podatku od towarów i usług (zob. wyrok NSA z dnia 10.06.2003r., sygnatura III SA 2827/01). Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem „otrzymania dokumentu”. W potocznym rozumieniu oznacza to fizyczne posiadanie dokumentu (zob. wyrok NSA z dnia 23.07.2003r., sygnatura III SA 3123/01 – LEX nr 90457). Zaznaczyć trzeba, iż w ww. artykule mowa jest o otrzymaniu dokumentu przez podatnika podatku od towarów i usług. Tak więc otrzymanie dokumentu celnego przez agenta nie jest równoznaczne z otrzymaniem go przez podatnika (zob. wyrok WSA z dnia 02.08.2005r., sygnatura I SA/Bd 337/05). Zważywszy na fakt, iż ustanowienie przez Spółkę agenta celnego reprezentującego ją przed organami celnymi odnosi skutek tylko w postępowaniu przed tymi organami, za termin otrzymania przez podatnika dokumentu celnego należy uznać moment kiedy faktycznie znalazł się on w posiadaniu Spółki.
2011
1
maj

Istota:
Czy przy odbiorze dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej kserokopii upoważnienia (pełnomocnictwa)?
Fragment:
STANOWISKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: Zdaniem strony w przedmiotowej sprawie nie występuje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od okazanej, przy odbiorze dokumentów, kserokopii upoważnienia. Odbiór z Departamentu Geodezji tutejszego Urzędu zamawianych przez Spółdzielnię dokumentów przez osobę do takiej czynności upoważnioną na podstawie złożonego wcześniej pełnomocnictwa (w momencie odbioru dokumentów następuje jedynie okazanie upoważnienia) ma charakter techniczny i nie implikuje obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł. OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJACEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Wyjaśnia się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (odpisu wypisu lub kopii) powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie. Decydująca jest tu zatem okoliczność, czy dany dokument pełnomocnictwa (upoważnienia) jest składany w organie administracji publicznej, czy też jedynie okazywany. W omawianej sytuacji, o ile treść złożonego wcześniej pełnomocnictwa wskazuje na bezterminowe uprawnienie do działania w konkretnym zakresie (w tym wypadku odbioru dokumentów) przez daną osobę - okazywanie kserokopii pełnomocnictwa ma jedynie znaczenie potwierdzające dane osobowe pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu, iż takie pełnomocnictwo znajduje się w posiadaniu Departamentu Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2011
1
maj

Istota:
Czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej?
Fragment:
U. z 2006 r., nr 217, poz. 1590) postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatników określone we wniosku z dnia 31.05.2007 roku, iż złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu przez adwokata oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonywania czynności w ich zastępstwie w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym nie podlega opłacie skarbowej. W dniu 31.05.2007 r. do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyn wpłynął wniosek aplikanta Pani Marii S. oraz aplikanta radcowskiego Pani Joanny S. o wydanie wiążącej interpretacji prawnej w zakresie stosowania ustawy o opłacie skarbowej. Dnia 24.07.2007 roku strony na prośbę organu podatkowego sprecyzowały i wyjaśniły wątpliwości dotyczące pytania. Wniosek wnioskodawczyń brzmi: Czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej? Zdaniem wnioskujących złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym przez adwokata aplikantowi adwokackiemu lub przez radcę prawnego aplikantowi radcowskiemu nie podlega opłacie skarbowej.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.