ITPB2/415-1041/11/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Kwalifikacja do źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego członkom rodzin zmarłego sędziego oraz obowiązków ciążących na Wnioskodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2012 r. (data wpływu 3 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego członkom rodzin zmarłego sędziego oraz obowiązków ciążących na Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego członkom rodzin zmarłego sędziego oraz obowiązków ciążących na Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2012 r. (data wpływu 3 lutego 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na podstawie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin, wypłaca uposażenie rodzinne należne po zmarłym sędzi uprawionemu członkowi rodziny zmarłego, spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 85% podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wnioskodawca zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, jako płatnik nalicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy stosownie do art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikując uposażenie rodzinne jako przychód z „renty”.

W informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok PIT-11, Wnioskodawca wykazuje ww. świadczenie w źródłach przychodu jako „inne źródła” (tj. w pozycji 72 za 2010 r.) wobec braku – w części E w katalogu wymienionych źródeł przychodu – uposażenia rodzinnego.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca, jako płatnik uposażenia rodzinnego członkom rodziny zmarłego, winien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć uposażenie rodzinne...
 3. W której pozycji PIT-11 należy wykazać przychód z uposażenia rodzinnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłaconego uposażenia rodzinnego winien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny. Wnioskodawca uważa, że wypłatę uposażenia rodzinnego należy zaliczyć do innych źródeł dochodu oraz wykazać w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok tj. PIT-11 jako „inne źródła” (w poz. 72 za 2010 r.) wobec braku – w części E w katalogu wymienionych źródeł przychodu – uposażenia rodzinnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w razie śmierci sędziego albo sędziego w stanie spoczynku, członkom jego rodziny, spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje uposażenie rodzinne w wysokości:

 1. dla jednej osoby uprawnionej - 85%,
 2. dla dwóch osób uprawnionych - 90%,
 3. dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95%
 • podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru uposażenia rodzinnego przysługującego rodzinie stanowi:

 1. w przypadku rodziny zmarłego sędziego w stanie spoczynku - uposażenie, jakie przysługiwało w chwili śmierci zmarłemu sędziemu w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem pkt 2,
 2. w przypadku rodziny zmarłego sędziego albo zmarłego sędziego w stanie spoczynku przeniesionego na podstawie art. 100 § 1 - uposażenie, jakie przysługiwałoby mu w chwili śmierci zgodnie z art. 100 § 2 (art. 102 § 2 ww. ustawy)

W razie zbiegu prawa do uposażenia rodzinnego z prawem do emerytury lub renty, na wniosek uprawnionego, przysługuje albo uposażenie rodzinne, albo emerytura lub renta (art. 102 § 4 cyt. ustawy).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z dnia 24 października 1997 r.) ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. osobie uprawnionej - rozumie się przez to:
  1. sędziego w stanie spoczynku,
  2. prokuratora w stanie spoczynku,
  3. członka rodziny sędziego lub prokuratora zmarłego w czasie służby lub w stanie spoczynku, uprawnionego do renty rodzinnej,
  4. sędziego lub prokuratora, który uzyskał prawo do emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli prawo to nabył zajmując stanowisko sędziego lub prokuratora
  5. członka rodziny zmarłego sędziego lub prokuratora, pobierającego z tego tytułu przed dniem 1 stycznia 1998 r. rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego,
 2. uposażeniu - rozumie się przez to uposażenie osób, o których mowa w pkt 1,
 3. właściwej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której sędzia lub prokurator otrzymywał ostatnio wynagrodzenie lub uposażenie, bądź jednostkę organizacyjną, która przejęła zlikwidowany sąd lub prokuraturę, wypłacające to wynagrodzenie lub uposażenie.

W myśl § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia uposażenie wypłacają właściwe jednostki organizacyjne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin wypłaca uposażenie rodzinne należne po zmarłym sędzi uprawionemu członkowi rodziny zmarłego, spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 85% podstawy wymiaru zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.).

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny należy zauważyć, że uposażenia rodzinnego należnego członkom rodziny zmarłego sędziego nie można utożsamiać z rentą rodzinną należną członkom rodziny zmarłego pracownika (emeryta, rencisty). Renta rodzinna to świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługujące z tytułu utraty żywiciela pochodne od świadczenia z ubezpieczenia społecznego (np. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Uposażenie rodzinne jest świadczeniem pochodnym, ale od świadczenia ze stosunku służbowego (uposażenia sędziego - jego wynagrodzenia za pracę). Poza odesłaniem szczegółowym do przepisów ubezpieczeniowych w zakresie warunków uprawniających członka rodziny do świadczenia nie ma żadnych innych przesłanek do traktowania uposażenia rodzinnego jak renty rodzinnej, co skutkuje tym, że wypłacanego uposażenia rodzinnego nie można zakwalifikować do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. rent. Źródłem wypłaty tychże należności nie jest również stosunek służbowy ani inny stosunek prawny łączący Wnioskodawcę z członkiem rodziny sędziego.

Jednym ze źródeł przychodów są tzw. „inne źródła”, określone w pkt 9 ust. 1 art. 10 cyt. ustawy.

Podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być – co do zasady – takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem, w związku z tym, do przychodów z innych źródeł zakwalifikować należy wypłacone przez Wnioskodawcę uposażenie rodzinne członkowi rodziny zmarłego sędziego.

W tym miejscu należy również wskazać, iż zasady poboru zaliczek na podatek przez płatników szczegółowo zostały określone w rozdziale 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przepisy te nie zobowiązują Wnioskodawcy – jako płatnika – do obliczenia i pobrania zaliczek od wypłacanego uposażenia rodzinnego członkowi rodziny zmarłego sędziego. Wobec tego nie można uznać za prawidłowe, stanowiska Wnioskodawcy, iż obowiązany jest jako płatnik naliczać i pobierać zaliczkę na podatek dochodowy stosownie do art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy. Przepis ten stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wypłacanie uposażeń rodzinnych członkowi rodziny zmarłego sędziego, nie będących rentą, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym. W tym przypadku Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT–8C, bez pobierania zaliczki na podatek dochodowy. Tym samym odpowiedź na pytanie w zakresie dotyczącym wykazywania w informacji PIT-11 przychodów z uposażenia rodzinnego jest bez przedmiotowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.