Uposażenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uposażenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
14
cze

Istota:

PIT w zakresie: kwalifikacji źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego otrzymywanego przez członków rodzin zmarłego prokuratora

Fragment:

(...) uposażeniu - rozumie się przez to uposażenie osób, o których mowa w pkt 1, właściwej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której sędzia lub prokurator otrzymywał ostatnio wynagrodzenie lub uposażenie, bądź jednostkę organizacyjną, która przejęła zlikwidowany sąd lub prokuraturę, wypłacające to wynagrodzenie lub uposażenie. W myśl § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia uposażenie wypłacają właściwe jednostki organizacyjne. Uposażenie rodzinne, na mocy § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia z 1997 r., wypłaca się osobie uprawnionej w formie pieniężnej, raz w miesiącu, z dołu, w terminie wypłat wynagrodzenia. Wypłata uposażenia w inny sposób może być dokonana na pisemny wniosek osoby uprawnionej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia z 1997 r.). Członek rodziny prokuratora zmarłego w czasie służby lub prokuratora w stanie spoczynku, uprawniony do renty rodzinnej stosownie do § 1 rozporządzenia z 1997 r. - jest osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia i ma obowiązek złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej wniosek o wypłatę „ uposażenia rodzinnego ”. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty uzasadniające prawo tej osoby do renty rodzinnej (§ 5 rozporządzenia z 1997 r.).

2012
15
lis

Istota:

Kwalifikacja do źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego członkom rodzin zmarłego sędziego oraz obowiązków ciążących na Wnioskodawcy

Fragment:

W informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok PIT-11, Wnioskodawca wykazuje ww. świadczenie w źródłach przychodu jako „inne źródła” (tj. w pozycji 72 za 2010 r.) wobec braku – w części E w katalogu wymienionych źródeł przychodu – uposażenia rodzinnego. Wobec powyższego zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca, jako płatnik uposażenia rodzinnego członkom rodziny zmarłego, winien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych... Do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć uposażenie rodzinne... W której pozycji PIT-11 należy wykazać przychód z uposażenia rodzinnego... Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłaconego uposażenia rodzinnego winien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny. Wnioskodawca uważa, że wypłatę uposażenia rodzinnego należy zaliczyć do innych źródeł dochodu oraz wykazać w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok tj. PIT-11 jako „inne źródła” (w poz. 72 za 2010 r.) wobec braku – w części E w katalogu wymienionych źródeł przychodu – uposażenia rodzinnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
paź

Istota:

Czy przedstawiony we wniosku sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu wypłaty uposażenia sędziom w stanie spoczynku jest właściwy?

Fragment:

Na podstawie art. 100 § 2 przytoczonej ustawy sędziemu w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Wnioskodawca, dokonując wypłaty ww. uposażenia, nie pomniejsza kwoty przychodu o koszty jego uzyskania. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy przedstawiony we wniosku sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu wypłaty uposażenia sędziom w stanie spoczynku jest właściwy... Zdaniem Wnioskodawcy, sędzia przechodzący w stan spoczynku jest zawieszany w pełnieniu obowiązków służbowych, a więc nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy i co za tym idzie nie ponosi żadnych kosztów związanych z uzyskiwaniem przychodu w postaci uposażenia. Z tego względu Wnioskodawca, dokonując wypłaty ww. uposażenia, nie pomniejsza kwoty przychodu o koszty jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
maj

Istota:

Czy uposażenie wypłacone w kraju przez płatnika - Jednostkę Wojskową w czasie pobytu w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

Fragment:

W świetle powyższego przepisu uposażenie wypłacane Panu w kraju przez Jednostkę Wojskową, na której zaopatrzeniu Pan pozostawał nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia (uposażenia) żołnierzy wypłacane ze stosunku służbowego, do których ma zastosowanie art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 cytowanej ustawy. W świetle powyższych przepisów stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia przedmiotowego wniosku. Pouczenie: Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 ww. ustawy- Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 236 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej/.Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej, czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy:zakwalifikowania przychodu uzyskanego w 2005 roku z tytułu uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku do źródła przychodów ze stosunku służbowego,zastosowania kosztów uzyskania przychodu od w/w wynagrodzenia.

Fragment:

(...) uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku,w 2006 roku otrzymała Pani od płatnika - Sądu Okręgowego w Warszawie informację o dochodach uzyskanych w 2005 roku na formularzu wg wzoru PIT-11, w której przychód z tytułu przysługującego uposażenia wykazano w pozycji inne źródła i nie pomniejszono o koszty uzyskania przychodów wg art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 102,25 zł miesięcznie. Pytanie dotyczy:zakwalifikowania przychodu uzyskanego w 2005 roku z tytułu uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku do źródła przychodów ze stosunku służbowego,zastosowania kosztów uzyskania przychodu od w/w wynagrodzenia. Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 69 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku z zachowaniem prawa do uposażenia w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranym na ostatnio zajmowanym stanowisku. W związku z tym sędzia w stanie spoczynku pozostaje w stosunku służbowym i pobiera z tego tytułu uposażenie. Przychód uzyskany (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należności wypłacone z tytułu przeniesienia służbowego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości 200% uposażenia, które żołnierz pobrał za miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie czy też do kwoty 200% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego?

Fragment:

W zaistniałym stanie faktycznym zwrócono się z zapytaniem czy należności wypłacone z tytułu przeniesienia służbowego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości 200% uposażenia, które żołnierz pobrał za miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie czy też do kwoty 200% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Zdaniem wnioskodawcy kwota podlegająca zwolnieniu od podatku to kwota odpowiadająca dwukrotności uposażenia jaką otrzymał żołnierz w miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, co następuje.W powyższej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.05.2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz.U. Nr 140, poz. 1487)Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.05.2004r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe żołnierzowi z tytułu przeniesienia służbowego przysługują: 1. diety dla żołnierza i członków jego rodziny- za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania; 2. ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób o których mowa w pkt 1; 3. ryczałt z tytułu przeniesienia ; 4. zasiłek osiedleniowy; 5. zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej od uposażenia wypłaconego w 2004r. przysługującego żołnierzom po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Fragment:

Na podstawie przepisu art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze - art. 81 ust. 8 pkt 2 w/w ustawy. W przedmiotowej sprawie, od wypłaconego Podatnikowi uposażenia został pobrany 20% zryczałtowany podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,25% podstawy wymiaru. Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, składka zdrowotna mimo, iż została pobrana z dochodu ubezpieczonego i przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia, nie podlega odliczeniu od pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatnik nie może łączyć uzyskanego dochodu z tytułu uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej z innymi dochodami i nie może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże w przypadku uzyskania innych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym lub też rozliczenia wspólnie z małżonkiem na zasadach art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dysponowaniu podatkiem, od którego może odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczenia składki zdrowotnej pobranej przez płatnika z tytułu uposażeń po zwolnieniu ze służby wojskowej do wysokości podatku – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

2011
1
lut

Istota:

Czy różnica pomiędzy potrąconymi składkami. a należnym podatkiem wynosząca 2.487,20 zł może być odpisana od podatku w następnym roku?

Fragment:

UZASADNIENIE Z przedstawionego przez pana stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. uzyskał Pan świadczenie pieniężne z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w wysokości 12 miesięcznego uposażenia. Od powyższego świadczenia płatnik Wojskowe Biuro Emerytalne pobrał zryczałtowany podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z Pana zeznania za 2004 r. wynika, iż obliczony podatek wynosi 4.045,14zł natomiast suma zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 5.535,48 zł. Pana zdaniem składka zdrowotna w kwocie 1.490,34 zł zapłacona w 2004 r., a nie odliczona w zeznaniu za ten rok podlega odliczeniu z uwagi na jednorazowa wypłatę ww. świadczenia od podatku w roku następnym. Kwestie obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy art. 27 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z ww. art. 27 b ust, 1 w brzmieniu do 31.12.2004 r. podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30 c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia -obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
sty

Istota:

Czy uposażenie za czas urlopu zdrowotnego przysługujące żołnierzowi podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Fragment:

W par. 3 oraz par. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115 poz. 1198) określono rodzaje należności pieniężnych, które podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 83 ustawy. Wypłata żołnierzowi uposażenia za czas urlopu zdrowotnego wynika ze stosunku służbowego lub stosunku pracy i wobec powyższego nie podlega zwolnieniu. W odniesieniu do przychodu wynikającego z tego tytułu ma więc zastosowanie przepis art. 12 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w konsekwencji świadczenie to podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 powołanej ustawy.

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od wypłaconego jednorazowo z góry 12-to miesięcznego uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej?

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych od wypłaconego jednorazowego z góry 12-to miesięcznego uposażenia przysługującego przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wojskowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż płatnik pobrał i naliczył składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego Panu uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej, zatem dokonał Pan prawidłowego rozliczenia rocznego za 2003 r. (PIT-37). Odpowiedzi udzielono na podstawie obowiązujących w 2004 r. przepisów prawa podatkowego.