Upominki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upominki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Czy przekazywanie drobnych upominków, w tym bonów towarowych, respondentom korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z trudnością w pozyskiwaniu respondentów na badania w celu ich zachęcenia, rozpowszechniono działania, których celem jest wręczanie wylosowanym osobom drobnych upominków lub bonów towarowych z logo projektu i/lub instytucji prowadzącej badanie. W przypadku Instytutu są to upominki bezwarunkowe, tzn. wręczane niezależnie od decyzji o udziale w badaniu. Upominki te - drobne przedmioty (np. kalendarze, długopisy) lub bony na zakupy - są niskiej wartości (wartość jednostkowa do 20 zł), wręczane respondentom, a więc osobom fizycznym wybieranym losowo zgodnie z odpowiednimi regułami statystycznymi i nie związanymi z Instytutem żadnym stosunkiem prawnym. Prezenty nie stanowią więc świadczenia (wynagrodzenia) za udział w badaniu. Ponadto, poprzez umieszczenie logo Instytut upominki służą popularyzacji w społeczeństwie projektu badawczego i działalności instytucji realizującej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wręczenie wylosowanym osobom upominków stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie. Wartość tego nieodpłatnego świadczenia jest przychodem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto jednak podkreślić, że niewątpliwie z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia mamy do czynienia wówczas, gdy wylosowany respondent otrzymuje upominek i nie jest od niego wymagane dokonanie jakiejkolwiek czynności.

2018
9
lis

Istota:

Przekazanie pracownikom upominków w postaci z okazji jubileuszu powstania Spółki

Fragment:

Aby uczcić tak doniosłe wydarzenie zamierza z tej okazji przekazać pracownikom upominek w postaci małej walizki z wygrawerowanym na trwałe logiem Wnioskodawcy. Upominek ten otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni na określony dzień w Spółce, na podstawie umowy o pracę. Nabycie upominku nastąpi ze środków obrotowych Spółki. Głównym celem przyznania upominku jest uczczenie jubileuszu Spółki oraz podkreślenie roli każdego pracownika, w kształtowaniu wartości Wnioskodawcy. Upominek nie będzie stanowił dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę. Otrzymywanie tego rodzaju upominku przez pracowników nie wynika z zawartych ze Spółką umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych Spółki. Pracownicy nie oczekują zatem od Spółki tego rodzaju świadczeń, a przyznanie upominku stanowi jednostronną decyzję Jej Zarządu podjętą w związku z planowanym świętowaniem jubileuszu. Intencją Wnioskodawcy jest obdarować, co do zasady wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i otrzymywane wynagrodzenie. W ocenie Spółki uczczenie jubileuszu Jej powstania w opisanej formie, będzie stanowić pozytywny bodziec, który wzmocni więź pracowników ze Spółką i jednocześnie podkreśli, że należą oni do liczącej się, stabilnej finansowo organizacji.

2018
15
wrz

Istota:

Dokumentowanie wydania towarów w związku z realizacją usług marketingowych.

Fragment:

W celu udokumentowania wydania towarów/upominków Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur na rzecz klientów i osób trzecich będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, bowiem jak już wcześniej wskazano, wydanie towarów/upominków uczestnikom akcji marketingowej organizowanej przez Wnioskodawcę wypełnia znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku wydania towarów/upominków osobom fizycznym nieprowadzącym działalności i rolnikom ryczałtowym, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Jednakże, stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na żądanie tych klientów lub osób trzecich, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności i rolnikami ryczałtowymi, Wnioskodawca jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą wydanie towarów/upominków, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar. Wnioskodawca stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, jest obowiązany wystawić na rzecz Kontrahenta jedynie fakturę za usługę marketingową, w ramach której będą wydawane towary/upominki.

2016
3
gru

Istota:

1. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez PM na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, stanowią dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów?2. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków powinny być potrącalne dla celów podatkowych na moment ich poniesienia, to znaczy na moment, w którym przedmiotowe wydatki księgowane są na kontach kosztowych?

Fragment:

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami, rodzaje Upominków, które mogą być przekazywane przez PM na rzecz Osób Uprawnionych, muszą być zgodne z listą dopuszczalnych rodzajów Upominków zaakceptowaną przez zarząd Spółki. Co do zasady, Spółka dokonuje zakupów Upominków centralnie, umieszczając nabywane Upominki w magazynie materiałów reklamowych, skąd następnie Upominki podlegają wydawaniu na rzecz PM. Zupełnie wyjątkowo mogą zdarzyć się sytuacje, w których PM samodzielnie nabywają Upominki dystrybuowane na rzecz Osób Uprawnionych, i w takim wypadku jednakże dystrybuowane Upominki muszą być zgodne z listą zatwierdzoną przez zarząd Spółki. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem A. (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych), przekazywane Upominki stanowią przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną tj. przydatne w praktyce medycznej lub farmaceutycznej (mogą to być przykładowo stetoskopy, ciśnieniomierze, wagi lekarskie, termometry, żele do USG, fartuchy, długopisy, ołówki, notesy, linijki, zakładki do książek, kalkulatory, osłonki na chusteczki higieniczne, lampki biurowe, czajniki, wentylatory, drobne akcesoria komputerowe, rękawiczki lateksowe, podkłady higieniczne, wzierniki ginekologiczne, ręczniki, mydło, krem do rąk, talk, kubki, filiżanki, literatura specjalistyczna, itp.).

2016
25
mar

Istota:

Spółka nie występuje w roli płatnika, tj. z tytułu wydanych upominków i gażdetów nie będzie zobowiązana do wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, nie będzie zobowiązany także do stosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu upominków (gadżetów). Obowiązek ten będzie spoczywał na podmiocie zlecającym, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji akcji promocyjno – reklamowych.

Fragment:

W konsekwencji, Spółka nie występuje w roli płatnika, tj. z tytułu wydanych upominków i gażdetów nie będzie zobowiązana do wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, nie będzie zobowiązany także do stosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu upominków (gadżetów). Obowiązek ten będzie spoczywał na podmiocie zlecającym, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji akcji promocyjno – reklamowych. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać jednakże za nieprawidłowe, z uwagi na odmienne uzasadnienie, niż te zawarte w wydanej interpretacji. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku z tytułu wydanych upominków (gadżetów) ani nie ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydanych upominków (gadżetów). W tej kwestii, Spółka nie jest zainteresowaną w sprawie.

2016
8
sty

Istota:

Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup upominków mających charakter marketingowy, oznaczonych logo przedstawicieli medycznych lub handlowych, przekazywanych osobom uprawnionym

Fragment:

W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych), przekazywane Upominki mogą stanowić ww. przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną jak również inne artykuły (np. polary, parasole, breloczki, kawa, herbata, kosmetyki, itp.). Wszystkie Upominki przekazywane przez PM/PH na rzecz Osób Uprawnionych mają niewielką wartość materialną. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem Spółki (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie przekracza kwoty 100 zł. Z kolei w przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie przekracza kwoty 200 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez przedstawicieli medycznych lub przedstawicieli handlowych (PM/PH) na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, stanowią dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów...

2016
8
sty

Istota:

Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup upominków mających charakter marketingowy, oznaczonych logo przedstawicieli medycznych lub handlowych, przekazywanych osobom uprawnionym

Fragment:

W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych), Upominki, które zostaną przekazane, będą mogły stanowić ww. przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną jak również inne artykuły (np. polary, parasole, breloczki, kawa, herbata, kosmetyki, itp.). Wszystkie Upominki, które będą przekazywane przez PM/PH na rzecz Osób Uprawnionych będą upominkami o niewielkiej wartości materialnej. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem Spółki (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie będzie przekraczać kwoty 100 zł. Z kolei w przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie będzie przekraczać kwoty 200 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki jakie Spółka poniesie na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez przedstawicieli medycznych lub przedstawicieli handlowych (PM/PH) na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów...

2014
23
kwi

Istota:

Wartość drobnych upominków wydawanych przez Spółkę uczestnikom, niezależnie od tego, że jednorazowa wartość upominku nie przekroczy kwoty 200 zł stanowić będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Przychód ten podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie wydającym przedmiotowe upominki będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, w której należy wykazać wartość wręczonego upominku, stosownie do postanowień art. 42a ww. ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest przedstawienie opakowania produktu Kontrahenta, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest rozwiązanie zadania, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, celem jaki stoi za organizacją przez Wnioskodawcę na zlecenie Kontrahentów akcji promocyjno - reklamowych jest reklama marki Kontrahentów Spółki oraz reklama i promocja jego produktów i usług wśród końcowych konsumentów.

2013
2
lip

Istota:

Czy w przypadku wręczenia byłemu dyrektorowi upominku rzeczowego, który w dacie jego otrzymania pobierał emeryturę, Przychodnia miała prawo do opodatkowania nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% i odprowadzenia jej na konto Urzędu Skarbowego, a tym samym rozliczenia podatku na podstawie PIT-8AR?

Fragment:

Pracę tą wykonywał w okresie kiedy był dyrektorem, kiedy wręczano mu upominek i wykonuje w momencie złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca od ww. upominku rzeczowego pobrał i odprowadził zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% ponad kwotę wolną, tj. ponad kwotę 2.280 zł. Podatek ten został rozliczony na druku PIT-8AR. Zauważyć należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wręczenie upominku rzeczowego pracownikom, którzy przechodzą lub przeszli na emeryturę, nawet o niewielkiej wartości stanowić będzie dla tych osób świadczenie w naturze. Powyższe spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro wręczenie upominku byłemu dyrektorowi nie miało związku ze stosunkiem pracy byłego dyrektora jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczonej na podstawie umowy o pracę, a powyższe miało miejsce w momencie, gdy pobierał on emeryturę, zaś nabycie prawa do tej emerytury wiązało się z rozwiązaniem zatrudnienia na stanowisku dyrektora, to wartość tego świadczenia (upominku), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
6
wrz

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej.
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków.

Fragment:

W przypadku towarów stanowiących nagrody dla laureatów dyktand oraz konkursu oraz upominków dla członków jury i zaproszonych gości prawo do odliczenia nie przysługiwało. Tym samym, w myśl powołanych zapisów ustawy, Uniwersytet powinien opodatkować i udokumentować fakturą wewnętrzną jedynie upominki, które zostały wręczone sponsorom. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie: prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej – za prawidłowe, prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków – za prawidłowe, opodatkowania nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania za prawidłowe. Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.