Upływ terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upływ terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy pięcioletni okres zamieszkiwania liczy się od dnia podpisania umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (dnia obdarowania mieszkaniem)?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 06.02.2007 r. Pani K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy o podatku od spadków i darowizn postanawia uznać stanowisko przedstawione w w/w wniosku za prawidłowe. Dnia 07.02.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek Pani K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Strona złożyła wniosek z zapytaniem kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny wymagany do skorzystania z ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków. Zdaniem podatniczki ponieważ w darowanym lokalu zamieszkuje od września 2001 r. pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do w)w ulgi upływa we wrześniu 2006r. Akt notarialny na mocy którego nabyła w drodze darowizny od ojca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego został zawarty 29.3.2002 r. Termin 5- letniego zamieszkiwania w darowanym lokalu wymagany do ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1514 z 2004 r. z późn.zm.) mija po upływie pięcięciu lat od daty zawarcia darowizny, tj: w przedmiotowej sprawie w dniu 29 marca 2007 r. Zgodnie bowiem z art.16 ust. 2 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy jednym z koniecznych warunków do zastosowania ulgi jest wymóg zamieszkiwania w nabytym lokalu przez okres 5 lat od dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w sytuacji gdy podatnik rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2004 r., a pierwszy przychód wystąpi w miesiącu maju 2004 r. oświadczenie o opodatkowaniu dochodów w formie podatku liniowego podatnik może złożyć przed osiągnięciem pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Zagadnienie opodatkowania podatkiem liniowym zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z treści tego zapisu jednoznacznie wynika, iż podatnik ma obowiązek złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie (...)