Upadły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upadły. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Sądowe postanowienie o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli stanowi wystarczającą przesłankę pozytywną dla dokonania kwalifikacji podatkowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 UCIT.

Fragment:

Bank planuje odpisać z ksiąg rachunkowych Banku wierzytelności, których nieściągalność została potwierdzona postanowieniem o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli i jednocześnie rozpoznać w rachunku podatkowym koszt z tytułu spisanych wierzytelności. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż wierzytelności, które mają zostać odpisane jako nieściągalne, co skutkować będzie rozpoznaniem kosztu uzyskania przychodu, wynikają z zawartych umów kredytów i pożyczek nie posiadających zabezpieczeń w formie osobistych poręczeń. Podsumowując, Bank planuje ująć w rachunku podatkowym wierzytelności kredytowe lub z tytułu pożyczki, które spełniać będą łącznie następujące kryteria: będą to wierzytelności odpisane, jako nieściągalne oraz ich nieściągalność zostanie udokumentowana dla celów podatkowych w formie postanowienia sądu o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Bank jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości odpisanych wymagalnych a nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, dysponując postanowieniem sądu o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli ? Zdaniem Wnioskodawcy: Przepis art. 16 ust. 1 pkt 25 UCIT zawiera katalog wierzytelności, które w przypadku udokumentowania ich nieściągalności w jednej z form określonych w art. 16 ust. 2 UCIT oraz w razie ich odpisania jako nieściągalne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2013
10
kwi

Istota:

Czy syndyk działając w imieniu upadłego składa rozliczenie roczne w jego imieniu za okres dotyczący upadłości, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez Wnioskodawcę (upadłego)?

Fragment:

W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zobowiązania takie, powstałe w trakcie trwania upadłości stanowią wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania (art. 230 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 230 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy do wydatków postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego należą m.in. podatki i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Upadłe przedsiębiorstwo pozostaje więc w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, jest też właścicielem majątku, nie może jedynie zarządzać ani reprezentować majątku wchodzącego w skład masy. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk. Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika.

2011
1
sie

Istota:

Czy przekazanie (wpłata) do masy upadłości zachowku przez spadkobierczynię jest objęte zwolnieniem z podatku od spadków na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie zachowku zostanie zgłoszone przez syndyka masy upadłości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?

Fragment:

W świetle cytowanych przepisów, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego to stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych. We wszelkich postępowaniach, stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły – to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach; jest on stroną jedynie w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi prawnymi tego stanu rzeczy konsekwencjami. W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk.

2011
1
cze

Istota:

Czy syndyk działając w imieniu upadłego składa rozliczenie roczne w jego imieniu za okres dotyczący upadłości, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez Wnioskodawcę (upadłego)?

Fragment:

W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zobowiązania takie, powstałe w trakcie trwania upadłości stanowią wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania (art. 230 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 230 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy do wydatków postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego należą m.in. podatki i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Upadłe przedsiębiorstwo pozostaje więc w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, jest też właścicielem majątku, nie może jedynie zarządzać ani reprezentować majątku wchodzącego w skład masy. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk. Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika.

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w wyniku postępowania upadłościowego została zlikwidowana i wyrejestrowana z Krajowego Rejestru Spółek. Syndyk zaspokoił wszystkie zobowiązania Spółki, a pozostałą kwotę rozdysponował pomiędzy udziałowców proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, po uprzednim opłaceniu stosownego podatku.
W wyniku postępowań sądowych Syndyk uzyskał środki od dłużników Spółki, środki które wpłynęły na konto Syndyka po dacie wyrejestrowania Spółki z KRS. Uzyskane środki pieniężne przeznaczone są dla udziałowców z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.
W związku z powyższym powstało u Pana pytanie:
- w jakiej kwocie ma być zapłacony podatek - jaki procent od uzyskanych środków,
- w jakim terminie ma być zapłacony podatek,
- jaki formularz PIT ma być złożony w Urzędzie Skarbowym,
- czy zapłata powyższego podatku ma być w jakiś sposób uwidoczniona w zeznaniu rocznym.

Fragment:

Ponieważ przedmiotowa Spółka została wyrejestrowana z Krajowego Rejestru Sądowego tracąc swój byt prawny oraz została zgłoszona do tut. organu likwidacja działalności, w związku z tym nie jest ona płatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dlatego też nie ciążą na niej obowiązki określone w wyżej cytowanych postanowieniach art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Z dokumentów będących w posiadaniu tut. organ wynika, że na Syndyka została wyznaczona osoba fizyczna. Zgodnie z art. 162 § 1 w związku z art. 164 § 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndykowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za swoje czynności odpowiadające wykonywanej pracy, o wysokości którego orzeka Sąd. Przychody osiągane przez Syndyka z ww. tytułu zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyżej cytowanym art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydanie przez syndyka rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na rzecz banku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie oznacza zakończenia działalności gospodarczej przez podmiot upadły, który pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z chwilą ogłoszenia upadłości, czynności określone w art. 2 powołanej wcześniej ustawy o podatku od towarów i usług w imieniu upadłego, który ograniczony jest w swoich prawach dysponowania majątkiem, wykonuje syndyk. Podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje jednakże nadal upadły, a nie syndyk zarządzający majątkiem. Na skutek upadłości upadły nie traci bowiem ani osobowości prawnej, ani prawa własności majątku. Syndyk tylko reprezentuje upadłego, działając w jego imieniu i na rachunek upadłego. Skoro więc upadły podmiot pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - to konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność wykonywania przez syndyka - w imieniu upadłego ww. obowiązków określonych wskazaną ustawą. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód upadłego pracującego za wynagrodzeniem na podstawie postanowienia sądu jest przychodem o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje obowiązkiem poboru zaliczek na podatek dochodowy ?

Fragment:

Umowę z upadłym, zgodnie z art. 98 prawa upadłościowego, zawiera syndyk. Fakt, iż czynności tej nie może dokonać bez zgody sędziego-komisarza, nie oznacza, iż zlecającym w tym przypadku jest sąd. Z charakteru i warunków umowy zawartej pomiędzy syndykiem a upadłym wynika, iż przychody osiągnięte przez upadłego z ww. umowy należy zaliczyć do źródła przychodu o którym mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, tj. do przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umów cywilnoprawnych uregulowanych w art. 734 i 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Zasady opodatkowania ww. świadczeń oraz obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje art. 41 ust. 1. Zgodnie z ww. przepisem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a w tym przypadku działający w imieniu upadłego syndyk, od dokonanych wypłat należności, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 8 jest obowiązany jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodwy w wysokosci 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których m,owa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

2011
1
lut

Istota:

Jak zakwalifikować w ewidencji firmy postawionej w stan upadłości środki przekazane przez komornika, pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, która nie była składnikiem związanym z działalnością gospodarczą i jakie ewentualne zobowiązania podatkowe ciążą wobec podatnika z ww. tytułu?

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Pytanie wnioskodawcy dotyczy nieruchomości nie związanej z działalnością gospodarczą, której sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Zatem w nawiązaniu do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że środki uzyskane przez komornika sądowego z tytułu sprzedaży w 2003 r. ww. nieruchomości nie podlegały zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej i ujęciu w księgach podatkowych przedsiębiorcy. Jednocześnie w kwestii obowiązku podatkowego dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości przez osobę fizyczną, tut. organ podatkowy informuje, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości ustala się podatek w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu.