Upadły | Interpretacje podatkowe

Upadły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upadły. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy syndyk działając w imieniu upadłego składa rozliczenie roczne w jego imieniu za okres dotyczący upadłości, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez Wnioskodawcę (upadłego)?
Fragment:
W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zobowiązania takie, powstałe w trakcie trwania upadłości stanowią wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania (art. 230 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 230 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy do wydatków postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego należą m.in. podatki i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Upadłe przedsiębiorstwo pozostaje więc w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, jest też właścicielem majątku, nie może jedynie zarządzać ani reprezentować majątku wchodzącego w skład masy. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk. Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika.
2013
10
kwi

Istota:
Czy przekazanie (wpłata) do masy upadłości zachowku przez spadkobierczynię jest objęte zwolnieniem z podatku od spadków na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie zachowku zostanie zgłoszone przez syndyka masy upadłości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?
Fragment:
W świetle cytowanych przepisów, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego to stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych. We wszelkich postępowaniach, stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły – to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach; jest on stroną jedynie w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi prawnymi tego stanu rzeczy konsekwencjami. W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk.
2011
1
sie

Istota:
Czy syndyk działając w imieniu upadłego składa rozliczenie roczne w jego imieniu za okres dotyczący upadłości, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez Wnioskodawcę (upadłego)?
Fragment:
W świetle powyższego syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego. Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zobowiązania takie, powstałe w trakcie trwania upadłości stanowią wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania (art. 230 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 230 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy do wydatków postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego należą m.in. podatki i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego podmiotowości prawnej ani prawa do własnego majątku, powoduje jedynie brak możliwości zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Upadłe przedsiębiorstwo pozostaje więc w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, jest też właścicielem majątku, nie może jedynie zarządzać ani reprezentować majątku wchodzącego w skład masy. Czynności prawne i procesowe podejmuje za upadłego i na jego rachunek syndyk. Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika.
2011
1
cze

Istota:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w wyniku postępowania upadłościowego została zlikwidowana i wyrejestrowana z Krajowego Rejestru Spółek. Syndyk zaspokoił wszystkie zobowiązania Spółki, a pozostałą kwotę rozdysponował pomiędzy udziałowców proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, po uprzednim opłaceniu stosownego podatku.
W wyniku postępowań sądowych Syndyk uzyskał środki od dłużników Spółki, środki które wpłynęły na konto Syndyka po dacie wyrejestrowania Spółki z KRS. Uzyskane środki pieniężne przeznaczone są dla udziałowców z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.
W związku z powyższym powstało u Pana pytanie:
- w jakiej kwocie ma być zapłacony podatek - jaki procent od uzyskanych środków,
- w jakim terminie ma być zapłacony podatek,
- jaki formularz PIT ma być złożony w Urzędzie Skarbowym,
- czy zapłata powyższego podatku ma być w jakiś sposób uwidoczniona w zeznaniu rocznym.
Fragment:
Ponieważ przedmiotowa Spółka została wyrejestrowana z Krajowego Rejestru Sądowego tracąc swój byt prawny oraz została zgłoszona do tut. organu likwidacja działalności, w związku z tym nie jest ona płatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dlatego też nie ciążą na niej obowiązki określone w wyżej cytowanych postanowieniach art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Z dokumentów będących w posiadaniu tut. organ wynika, że na Syndyka została wyznaczona osoba fizyczna. Zgodnie z art. 162 § 1 w związku z art. 164 § 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndykowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za swoje czynności odpowiadające wykonywanej pracy, o wysokości którego orzeka Sąd. Przychody osiągane przez Syndyka z ww. tytułu zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyżej cytowanym art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
2011
1
mar

Istota:
Czy wydanie przez syndyka rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na rzecz banku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie oznacza zakończenia działalności gospodarczej przez podmiot upadły, który pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z chwilą ogłoszenia upadłości, czynności określone w art. 2 powołanej wcześniej ustawy o podatku od towarów i usług w imieniu upadłego, który ograniczony jest w swoich prawach dysponowania majątkiem, wykonuje syndyk. Podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje jednakże nadal upadły, a nie syndyk zarządzający majątkiem. Na skutek upadłości upadły nie traci bowiem ani osobowości prawnej, ani prawa własności majątku. Syndyk tylko reprezentuje upadłego, działając w jego imieniu i na rachunek upadłego. Skoro więc upadły podmiot pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - to konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność wykonywania przez syndyka - w imieniu upadłego ww. obowiązków określonych wskazaną ustawą. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
2011
1
mar

Istota:
Czy przychód upadłego pracującego za wynagrodzeniem na podstawie postanowienia sądu jest przychodem o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje obowiązkiem poboru zaliczek na podatek dochodowy ?
Fragment:
Umowę z upadłym, zgodnie z art. 98 prawa upadłościowego, zawiera syndyk. Fakt, iż czynności tej nie może dokonać bez zgody sędziego-komisarza, nie oznacza, iż zlecającym w tym przypadku jest sąd. Z charakteru i warunków umowy zawartej pomiędzy syndykiem a upadłym wynika, iż przychody osiągnięte przez upadłego z ww. umowy należy zaliczyć do źródła przychodu o którym mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, tj. do przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umów cywilnoprawnych uregulowanych w art. 734 i 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Zasady opodatkowania ww. świadczeń oraz obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje art. 41 ust. 1. Zgodnie z ww. przepisem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a w tym przypadku działający w imieniu upadłego syndyk, od dokonanych wypłat należności, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 8 jest obowiązany jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodwy w wysokosci 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których m,owa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).
2011
1
mar

Istota:
Jak zakwalifikować w ewidencji firmy postawionej w stan upadłości środki przekazane przez komornika, pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, która nie była składnikiem związanym z działalnością gospodarczą i jakie ewentualne zobowiązania podatkowe ciążą wobec podatnika z ww. tytułu?
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Pytanie wnioskodawcy dotyczy nieruchomości nie związanej z działalnością gospodarczą, której sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Zatem w nawiązaniu do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że środki uzyskane przez komornika sądowego z tytułu sprzedaży w 2003 r. ww. nieruchomości nie podlegały zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej i ujęciu w księgach podatkowych przedsiębiorcy. Jednocześnie w kwestii obowiązku podatkowego dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości przez osobę fizyczną, tut. organ podatkowy informuje, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości ustala się podatek w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Upadły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.