BI/005/0613/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej będą w Polsce zwolnione od opodatkowania -jeżeli pobyt podatnika w tym kraju przekroczy w ciągu roku 183 dni?

BI/005/0613/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Stan faktyczny:

Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zagranicznej spółce z o.o. z siedzi-bą w Polsce. W 2004r. został oddelegowany do pracy w Szanghaju w charakterze inspektora nadzo-rującego budowę statków.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od ca-łości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obo-wiązek podatkowy ).

W myśl postanowień art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z treścią art.15 ust. 1 umowy sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie uni-kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-datków od dochodu (Dz. U. z 1989r., nr 13, poz. 65) pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie chyba, że praca wykonywa-na jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Zaś ust.2 powyższego przepisu stanowi: bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego ar-tykułu wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, będą podlegać opo-datkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

<
 1. odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i
 2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w jego imieniu, który nie ma w tym dru-gim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz
 3. wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posia-da w drugim Umawiającym się Państwie

Kwestię eliminacji podwójnego opodatkowania reguluje art. 23 ust.1 powyższej umowy sta-nowiący, iż w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Chinach, to Polska - z zastrze-żeniem postanowień liter b)-d) niniejszego ustępu - zwolni taki dochód od opodatkowania.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany w Chinach, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi do-chodowemu zapłaconemu w Chinach. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Chinach.
 3. Dla celów litery b) chiński podatek, który ma być potrącany, będzie wynosił dziesięć procent kwoty brutto dywidend, odsetek i należności licencyjnych.
 4. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy uzyskany dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, to Polska może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu tej osoby zastosować stawkę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był zwolniony od opodatkowania.

Zgodnie z powyższym stanem prawnym dochody osiągnięte przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2004r. z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywanej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, podlegają opodatkowaniu w Chinach i na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a umowy z dnia 7 czerwca 1988r. są zwolnione w Polsce od opo-datkowania. Dochody takie podlegałyby opodatkowaniu w Polsce tylko w przypadku spełnienia łącznie przesłanek zawartych w treści art. 15 ust. 2 umowy z dnia 7 czerwca 1988r. tj. podatnik przebywałby w Chinach przez okres krótszy niż 183 dni i wynagrodzenia wypłacane byłyby przez pracodawcę, który nie ma siedziby na terytorium Chin oraz wynagrodzenia nie byłyby wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Chinach.

W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym wynagrodzenie wypłacane jest przez spółkę która posiada swoją siedzibę również w Chinach, zatem postanowienia zawarte w treści art. 15 ust. 2 umowy z dnia 7 czerwca 1988r. nie będą miały w tym przypadku zastosowania. Dlatego bez znaczenia dla celów podatkowych pozostaje długość pobytu podatnika na terytorium Chin.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. – w brzmieniu obowiązującym w 2004r.-jeżeli po-datnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwol-nione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

<
 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali okre-ślonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatko-waniu podatkiem dochodowym.

Zasada opodatkowania przedstawiona w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnicy oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania osiągają także inne do-chody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. Natomiast jeżeli podatnik oprócz dochodów z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną na terenie Chin nie osiągnie w 2004r. innych dochodów – nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a co za tym idzie nie będzie również zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

unikanie podwójnego opodatkowania
USI-2/413/29/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.