Unikanie podwójnego opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to unikanie podwójnego opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
lut

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zmiany udziałów w spółce osobowej w trakcie roku podatkowego

Fragment:

Podkreślenia wymaga zatem fakt, że KSH pozostawia wspólnikom spółki jawnej pełną swobodę w kształtowaniu wysokości udziału poszczególnych wspólników w jej zyskach i stratach. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu i kosztu jego uzyskania podlega u wspólnika opodatkowaniu podatkiem PIT. Warto przy tym zauważyć, że ustawa PIT nakłada na podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązki w zakresie obliczania i wpłacania zaliczek na podatek PIT. W myśl bowiem przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek PIT. Po przeanalizowaniu powyższych regulacji, w ocenie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że zasady wykładni literalnej i systemowej nakazują przyjąć, że podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej powinien być dokonany jednolicie, w takiej proporcji w jakiej każdy ze wspólników partycypuje faktycznie w jej zyskach. Wobec tego, według Wnioskodawcy, proporcję, o której mowa w art. 8 ustawy PIT ustala się w stosunku do przysługującego wspólnikowi udziału w przychodach i kosztach spółki jawnej, stosownie do postanowień zawartych w jej umowie, przy czym pod pojęciem „ udziału ” należy rozumieć udział w jej zyskach.

2014
20
maj

Istota:

Opodatkowanie renty otrzymywanej z Niemiec.

Fragment:

U. z 2005 Nr 12 poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytury lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, w której świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech. Biorąc pod uwagę ww. przepisy, należy stwierdzić, iż otrzymywana przez Wnioskodawcę renta wypadkowa, która nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. umowy tylko w Polsce. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2013
27
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji.

Fragment:

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Przy czym w myśl art. 5 ust. 1 Umowy, przez zakład należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Stosownie do treści art. 5 ust. 2 cyt. Umowy, określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 Umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Określenie „ dywidendy ” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji (art. 10 ust. 3 Umowy).

2011
1
paź

Istota:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne od podmiotu nie będącego Jego pracodawcą będzie podlegało opodatkowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 3 umowy, tj. w Indiach i w Polsce, a w konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 2a) umowy przewidującym unikanie podwójnego opodatkowania metodą wyłączenia z progresją - otrzymany dochód będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF, niezależnie od faktu, iż zgodnie z wewnętrznymi regulacjami indyjskimi od dokonanej na rzecz Wnioskodawcy wypłaty nie został pobrany w Indiach podatek?

Fragment:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne od T. będzie podlegało opodatkowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 3 umowy, tj. w Indiach i w Polsce, a w konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 2a) umowy przewidującym unikanie podwójnego opodatkowania metodą wyłączenia z progresją - otrzymany dochód będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF, niezależnie od faktu, iż zgodnie z wewnętrznymi regulacjami indyjskimi od dokonanej na rzecz Wnioskodawcy wypłaty nie został pobrany w Indiach podatek... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się – w myśl art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF - osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody ze Spółki uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, podlegać będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) a w konsekwencji art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Słowacka k.s. jest spółką osobową, odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca jako wspólnik Spółki nie będzie posiadał udziałów ani akcji a jedynie prawo majątkowe w postaci udziału w ogóle praw i obowiązków w Spółce.

2011
1
sie

Istota:

Czy wynagrodzenia pracowników za rok 2005 mogły być opodatkowane w Polsce, czy też wyłącznie w Republice Federalnej Niemiec? Jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu w Niemczech to kiedy powstał obowiązek podatkowy?

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. u. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Na podstawie ust. 2 ww. artykułu bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

2011
1
cze

Istota:

Według jakich przepisów: polskich czy niemieckich, Wnioskodawca powinien opodatkować zleceniobiorców z chwilą przekroczenia 183 dni?

Fragment:

Zgodnie z art. 5 pkt 1 – 3 ww. umowy "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, w tym w szczególności miejsce zarządzania, filię, biuro, fabrykę, warsztat lub kopalnię. Określenie „ zakład ” obejmuje również plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Dla powstania zakładu w przypadku prac budowlanych konieczny jest upływ określonego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania okresu. Nie ma natomiast znaczenia planowany okres budowy. Jeżeli w kontrakcie budowlanym przewidziany jest dłuższy okres prac, zakład nie powstaje w momencie faktycznego rozpoczęcia budowy, lecz w dacie przekroczenia okresu przewidzianego w umowie międzynarodowej z datą wsteczną począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia prac budowlanych. Dochody uzyskane w Niemczech z prac związanych z budową statków prowadzonych przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy należy opodatkować – w myśl postanowień art. 5 i art. 7 ust. 1 umowy stosowanych odpowiednio – wyłącznie w Polsce. W sytuacji, gdy nastąpi upływ dwunastomiesięcznego okresu w odniesieniu do placu budowy, to biorąc pod uwagę, iż zakład powstaje wstecznie, dochody uzyskane na terenie Niemiec podlegać będą tam opodatkowaniu od pierwszego dnia istnienia zakładu.

2011
1
kwi

Istota:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że posiada Pani obywatelstwo polskie i jest zameldowana na stałe w Warszawie. Od 2005r. przebywa Pani za granicą - skierowana służbowo z Warszawy do pracy we Francji - gdzie opłacane są wszelkie wymagane podatki i składki zdrowotne. Zapytanie dotyczy formalności jakich musi Pani dokonać w związku z przedstawioną sytuacją.

Fragment:

U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm. ) jako osoba posiadająca "miejsce zamieszkania" na terytorium Polski, podlega Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie naszego kraju tj. opodatkowane są wszelkie uzyskane dochody bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeżeli osiąga Pani dochód wyłącznie z pracy najemnej we Francji, to jest on zwolniony z opodatkowania w Polsce. W takiej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma Pani obowiązku składać żadnej deklaracji czy też zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. W powyższym zakresie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznał Pani stanowisko za prawidłowe. Niemniej jednak w przypadku gdy ulega zmianie miejsce zamieszkania (zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r.- o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) powinna Pani zawiadomić organ podatkowy składając odpowiedni formularz aktualizacyjny. Zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej, powyższa interpretacja ta nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej ( art. 14 b § 2 ).

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej będą w Polsce zwolnione od opodatkowania -jeżeli pobyt podatnika w tym kraju przekroczy w ciągu roku 183 dni?

Fragment:

Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Chinach. Dla celów litery b) chiński podatek, który ma być potrącany, będzie wynosił dziesięć procent kwoty brutto dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy uzyskany dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, to Polska może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu tej osoby zastosować stawkę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był zwolniony od opodatkowania. Zgodnie z powyższym stanem prawnym dochody osiągnięte przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2004r. z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywanej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, podlegają opodatkowaniu w Chinach i na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a umowy z dnia 7 czerwca 1988r. są zwolnione w Polsce od opo-datkowania. Dochody takie podlegałyby opodatkowaniu w Polsce tylko w przypadku spełnienia łącznie przesłanek zawartych w treści art. 15 ust. 2 umowy z dnia 7 czerwca 1988r. tj. podatnik przebywałby w Chinach przez okres krótszy niż 183 dni i wynagrodzenia wypłacane byłyby przez pracodawcę, który nie ma siedziby na terytorium Chin oraz wynagrodzenia nie byłyby wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Chinach.

2011
1
lut

Istota:

Czy uzyskany od pracodawcy norweskiego dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej umowy wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak art. 24 ust. 1 powyższej umowy stanowi, iż jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Norwegii, to Polska zwolni, taki dochód lub majątek spod opodatkowania. Jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód uzyskany z pracy najemnej w Norwegii, jest wyłączony z opodatkowania w Polsce z tym, że w przypadku gdy dana osoba uzyskuje również dochody w Polsce jest on brany pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki opodatkowania dla tego dochodu uzyskanego w Polsce. Zasada unikania podwójnego opodatkowania przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją została zawarta w art. 24 powołanej umowy międzynarodowej oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przypadku osiągnięcia dochodów w 2004 r. wyłącznie za pracę na statku morskim armatora norweskiego nie ma Pan obowiązku składania zeznania podatkowego. Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny opisany we wniosku, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia odpowiedzi.