ITTP2/443-1369a/13/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak obowiązku uwzględniania w deklaracji VAT-7 nabycia towarów na terytorium Czech.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 12 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku uwzględniania w deklaracji VAT-7 nabycia towarów na terytorium Czech - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku uwzględniania w deklaracji VAT-7 nabycia towarów na terytorium Czech.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pani podatnikiem VAT czynnym i posiada „NIP PL”. Prowadzi Pani sklep internetowy, w którym sprzedaje e-papierosy. Towar, którym Pani handluje, nabywa w Czechach. Dostawcy prowadzą działalność w Czechach, nie są podatnikami VAT, nie posiadają numeru VAT UE, posiadają „tamtejszy, czeski regon”. Sprzedając towar dokumentują operacje paragonami, fakturami „za hotove lub dodaci list”, na których widnieją ceny brutto. Zakupów tych nie kwalifikuje Pani do WNT, ale uwzględnia w „ewidencji zakupu VAT” w pozycji „zakupy, za które nie przysługuje odliczenie”, jednak nie uwzględnia ich w ogóle w deklaracji VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakupy dokonywane na podstawie ww. dokumentów w Czechach powinna Pani uwzględniać w deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien uwzględniać tych zakupów w deklaracji VAT-7, ponieważ zgodnie z objaśnieniami do tej deklaracji od tych zakupów nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Stwierdziła Pani, że zakupy te nie kwalifikują się także do WNT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W art. 2 pkt 1 ustawy wskazano, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Pod pojęciem towaru – w świetle pkt 6 ustawy ww. artykułu – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Ustęp 2 powołanego artykułu stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
   - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Art. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że przemieszczenie towarów traktowane jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski tylko wtedy, gdy:

 • towary przemieszczane są z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju,
 • następuje przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
 • dokonujący dostawy jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywca podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • dostawa towarów odbywa się za wynagrodzeniem.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 14 ww. artykułu, Minister Finansów określił wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późń. zm.). Wzór deklaracji podatkowej VAT-7 został określony w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, zaś w załączniku nr 4 zawarte są objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-D). Z objasnień tych wynika, że w części C deklaracji VAT-7 wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja (...). W poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 31 ustawy, a w 24 – łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek.

W części D deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzglednieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy przewiduje, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ust. 2 pkt 4 lit. c tego artykułu postanowiono, że kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku naleznego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro jako podatnik nabywa Pani towary służące działalności handlowej prowadzonej na terytorium kraju, a dokonujący dostawy – na co wskazuje treść wniosku - są podatnikami na terytorium Czech, to przemieszenie tych towarów z Czech na terytorium kraju stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest Pani zobowiązana wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7.

Końcowo informuje się, że w kwestii braku obowiązku uwzględniania w „ewidencji zakupu VAT” w pozycji „zakupy, za które nie przysługuje odliczenie” nabycia towarów na terytorium Czech, wydano postanowienie nr ITPP2/443-1369b/13/AW.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.