IPPB4/4511-875/15-6/MP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego.
IPPB4/4511-875/15-6/MPinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. wynagrodzenia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 3 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-875/15-3/MP (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 3 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-875/15-3/MP (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 11 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W roku 2012 Wnioskodawczyni uczestniczyła dwukrotnie w Polsce w realizacji programu edukacyjnego organizowanego przez A, czyli A. z Brukseli, w skład którego wchodzą przedstawiciele B. i eksperci rządowi państw członkowskich. Biuro to udziela, m.in. krajom bałkańskim, pomocy technicznej umożliwiającej przystosowanie przepisów do prawa wspólnotowego. Jedną z form są szkolenia, pobyty studyjne. Według pierwotnych założeń szkolenia te na terenie Polski dla państw bałkańskich w ramach pobytów studyjnych miały odbywać się w języku angielskim. Wkrótce jednak okazało się, że potrzebni są tłumacze. Wnioskodawczyni zna języki bałkańskie, więc stąd współpraca z A, w którą Wnioskodawczyni jest zaangażowana osobiście i uzyskany z tego tytułu w roku 2012 dochód w wysokości 2 600,00 Euro. Dochód ten A. wpłacił na konto bankowe Wnioskodawczyni. Sama organizacja jest zwolniona z opłat i podatków ze względu na pomocowy charakter działalności.

W lipcu 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała pismo od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że do Urzędu wpłynęła informacja w formie raportu z A. z Brukseli o dochodach osiągniętych przez Nią za granicą i podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawczyni wskazała, że zdarzenie przyszłe ma ten sam przebieg, może się różnić tylko wykorzystanym językiem obcym. W odpowiedzi na wezwania Wnioskodawczyni udzieliła dodatkowych informacji.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisywanej przez Wnioskodawczynię sprawy, stanowiącej przedmiot wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, interpretacji tej ma podlegać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu zawartej z Wnioskodawczynią umowy cywilno-prawnej, przedmiotem której była usługa wykonana przez Wnioskodawczynię, a polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym.

Wnioskodawczyni poinformowała, że w Jej ocenie dochód otrzymany z tytułu opisanej wyżej umowy jest dochodem uzyskanym z instytucji Unii Europejskiej i mają w stosunku do niego zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29.02.1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. z późn. zm.). Nadto Wnioskodawczyni wskazała, że nie była beneficjentem umowy projektowej, a uczestniczyła jedynie w części objętego nią procesu polegającego na dokonywaniu tłumaczenia konsekutywnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za realizację programu edukacyjnego, bowiem nie była związana tym obowiązkiem. Dochód uzyskany przez Nią z tytułu wykonanej usługi nie pochodził z bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z państwami UE przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, czy też nie... Czy ze względu na pomocowy charakter programów, w których uczestniczyła Wnioskodawczyni jako tłumaczka języka macedońskiego i charakter Biura A. powinnam zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wymienione wyżej przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 1991 rok, w rozdziale trzecim - zwolnienia przedmiotowe - dotyczą takiej sytuacji jak Wnioskodawczyni, a zatem dochód uzyskany z A. z Brukseli, powinien być zwolniony z podatku dochodowego.

Tak Wnioskodawczyni uważa również względem zdarzenia przyszłego, które ma ten sam przebieg, to samo pytanie i takie samo jest stanowisko Wnioskodawczyni w tej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4 ze zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Z przedstawionego we wniosku i w jego uzupełnieniu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w roku 2012 uczestniczyła dwukrotnie w Polsce w realizacji programu edukacyjnego organizowanego przez A., czyli A. z Brukseli, w skład którego wchodzą przedstawiciele B. i eksperci rządowi państw członkowskich. Wnioskodawczyni uzyskała dochód z tytułu zawartej z Nią umowy cywilno-prawnej, przedmiotem której była usługa wykonana przez Wnioskodawczynię, polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym.

Wnioskodawczyni poinformowała, że w Jej ocenie dochód otrzymany z tytułu opisanej wyżej umowy jest dochodem uzyskanym z instytucji Unii Europejskiej i mają w stosunku do niego zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29.02.1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. z późn. zm.).

Wnioskodawczyni wskazała, że zdarzenie przyszłe ma ten sam przebieg, może się różnić tylko wykorzystanym językiem obcym.

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że otrzymane przez nią wynagrodzenie jest dochodem uzyskanym wprost z instytucji Unii Europejskiej oraz, że do dochodu tego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. ze zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem uzyskany dochód z wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawczyni nie musi zatem wykazywać w zeznaniu rocznym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Jednocześnie jednak w przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji przedmiotem oceny tut. organu podatkowego nie mogła być i nie była ocena, czy praca polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym w związku z realizacją programu edukacyjnego organizowanego przez A., która stała się podstawą wypłaty Wnioskodawczyni należności odbywała się w charakterze „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.21.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

dochody uzyskiwane za granicą
ILPB1/415-1243/13-3/TW | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IPPP2/4512-524/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/426/CRS/14 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.