IPPB4/4511-875/15-6/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 3 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-875/15-3/MP (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją programu edukacyjnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 3 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-875/15-3/MP (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 11 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W roku 2012 Wnioskodawczyni uczestniczyła dwukrotnie w Polsce w realizacji programu edukacyjnego organizowanego przez A, czyli A. z Brukseli, w skład którego wchodzą przedstawiciele B. i eksperci rządowi państw członkowskich. Biuro to udziela, m.in. krajom bałkańskim, pomocy technicznej umożliwiającej przystosowanie przepisów do prawa wspólnotowego. Jedną z form są szkolenia, pobyty studyjne. Według pierwotnych założeń szkolenia te na terenie Polski dla państw bałkańskich w ramach pobytów studyjnych miały odbywać się w języku angielskim. Wkrótce jednak okazało się, że potrzebni są tłumacze. Wnioskodawczyni zna języki bałkańskie, więc stąd współpraca z A, w którą Wnioskodawczyni jest zaangażowana osobiście i uzyskany z tego tytułu w roku 2012 dochód w wysokości 2 600,00 Euro. Dochód ten A. wpłacił na konto bankowe Wnioskodawczyni. Sama organizacja jest zwolniona z opłat i podatków ze względu na pomocowy charakter działalności.

W lipcu 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała pismo od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że do Urzędu wpłynęła informacja w formie raportu z A. z Brukseli o dochodach osiągniętych przez Nią za granicą i podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawczyni wskazała, że zdarzenie przyszłe ma ten sam przebieg, może się różnić tylko wykorzystanym językiem obcym. W odpowiedzi na wezwania Wnioskodawczyni udzieliła dodatkowych informacji.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisywanej przez Wnioskodawczynię sprawy, stanowiącej przedmiot wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, interpretacji tej ma podlegać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu zawartej z Wnioskodawczynią umowy cywilno-prawnej, przedmiotem której była usługa wykonana przez Wnioskodawczynię, a polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym.

Wnioskodawczyni poinformowała, że w Jej ocenie dochód otrzymany z tytułu opisanej wyżej umowy jest dochodem uzyskanym z instytucji Unii Europejskiej i mają w stosunku do niego zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29.02.1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. z późn. zm.). Nadto Wnioskodawczyni wskazała, że nie była beneficjentem umowy projektowej, a uczestniczyła jedynie w części objętego nią procesu polegającego na dokonywaniu tłumaczenia konsekutywnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za realizację programu edukacyjnego, bowiem nie była związana tym obowiązkiem. Dochód uzyskany przez Nią z tytułu wykonanej usługi nie pochodził z bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z państwami UE przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, czy też nie... Czy ze względu na pomocowy charakter programów, w których uczestniczyła Wnioskodawczyni jako tłumaczka języka macedońskiego i charakter Biura A. powinnam zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wymienione wyżej przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 1991 rok, w rozdziale trzecim - zwolnienia przedmiotowe - dotyczą takiej sytuacji jak Wnioskodawczyni, a zatem dochód uzyskany z A. z Brukseli, powinien być zwolniony z podatku dochodowego.

Tak Wnioskodawczyni uważa również względem zdarzenia przyszłego, które ma ten sam przebieg, to samo pytanie i takie samo jest stanowisko Wnioskodawczyni w tej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4 ze zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Z przedstawionego we wniosku i w jego uzupełnieniu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w roku 2012 uczestniczyła dwukrotnie w Polsce w realizacji programu edukacyjnego organizowanego przez A., czyli A. z Brukseli, w skład którego wchodzą przedstawiciele B. i eksperci rządowi państw członkowskich. Wnioskodawczyni uzyskała dochód z tytułu zawartej z Nią umowy cywilno-prawnej, przedmiotem której była usługa wykonana przez Wnioskodawczynię, polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym.

Wnioskodawczyni poinformowała, że w Jej ocenie dochód otrzymany z tytułu opisanej wyżej umowy jest dochodem uzyskanym z instytucji Unii Europejskiej i mają w stosunku do niego zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29.02.1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. z późn. zm.).

Wnioskodawczyni wskazała, że zdarzenie przyszłe ma ten sam przebieg, może się różnić tylko wykorzystanym językiem obcym.

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że otrzymane przez nią wynagrodzenie jest dochodem uzyskanym wprost z instytucji Unii Europejskiej oraz, że do dochodu tego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. ze zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem uzyskany dochód z wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawczyni nie musi zatem wykazywać w zeznaniu rocznym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Jednocześnie jednak w przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji przedmiotem oceny tut. organu podatkowego nie mogła być i nie była ocena, czy praca polegająca na tłumaczeniu konsekutywnym w związku z realizacją programu edukacyjnego organizowanego przez A., która stała się podstawą wypłaty Wnioskodawczyni należności odbywała się w charakterze „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.