IPTPP4/4512-121/15-6/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z treścią, art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług istnieje możliwość obniżenia przez Spółkę podatku naliczonego z tytułu nabycia Sprzętu Medycznego w razie zawarcia pomiędzy Spółką odpłatnej umowy na udostępnienie wcześniej zakupionego Sprzętu Medycznego?
IPTPP4/4512-121/15-6/UNRinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. podatnik
  3. prawo do odliczenia
  4. udostępnienie
  5. umowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) oraz z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Sprzętu Medycznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Sprzętu Medycznego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 7 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, doprecyzowania zakresu wniosku oraz przeformułowania pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Celem Spółki jest świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegającym na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu Sprzętu Medycznego. Spółka jest podatnikiem VAT.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo, posiadające 100 % udziałów.

W ramach swojej działalności, Spółka nabędzie na podstawie umowy kupna-sprzedaży Sprzęt Medyczny z przeznaczeniem przekazania zakupionego Sprzętu na rzecz podmiotów trzecich - Podmiotów Leczniczych. W związku z zakupem Sprzętu Medycznego Spółka otrzyma od Sprzedawcy fakturę i uiści całość ceny.

Organem tworzącym Podmioty Lecznicze jest Zarząd Województwa. Podmioty Lecznicze są samofinansującymi się jednostkami.

Następnie zakupiony Sprzęt Medyczny zostanie przez Spółkę za zasadzie odpłatności udostępniony Podmiotom Leczniczym. Z tego tytułu Spółka wystawi fakturę VAT, a Podmiot Leczniczy będzie obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za udostępnienie Sprzętu Medycznego. Zakresem przedmiotowym zawartej umowy będzie również objęte serwisowanie oraz obsługa techniczna Sprzętu Medycznego przez Spółkę. Na mocy zawartej umowy nie zostanie przeniesione prawo własności Sprzętu Medycznego, a jedynie przeniesione zostanie władztwo faktyczne nad Sprzętem Medycznym, tj. posiadanie. Obowiązkiem Spółki w ramach wynagrodzenia będzie serwisowanie i obsługa techniczna Sprzętu Medycznego. Wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy będzie wynagrodzeniem Spółki.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na pytanie Organu: do jakich czynności będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę zakupiony sprzęt medyczny: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... - Wnioskodawca wskazał, że zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę. Sprzęt po zakupieniu zostanie niezwłocznie odpłatnie przekazany Podmiotom Leczniczym. Wnioskodawca nie będzie używał zakupionego Sprzętu. W odpowiedzi na pytanie: na podstawie jakiej umowy nastąpi przekazanie sprzętu podmiotom leczniczym, Wnioskodawca wskazał, że na podstawie umowy cywilno - prawnej nienazwanej, odpłatnej, zbliżonej do umowy dzierżawy.

W piśmie z dnia 7 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że zakupiony sprzęt medyczny przez Wnioskodawcę tj. czynność odpłatnego udostępnienia będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z treścią, art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Sprzętu Medycznego w razie zawarcia pomiędzy Spółką odpłatnej umowy na udostępnienie wcześniej zakupionego Sprzętu Medycznego...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku)

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W związku z tym, że umowa zawarta pomiędzy Podmiotem Leczniczym, a Spółką będzie podlegała opodatkowaniu (zgodnie z art. 8 ustawy o VAT), ze względu na swój odpłatny charakter świadczenia usług, Spółka (podatnik VAT) będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionej w związku z odpłatnym przekazaniem Sprzętu Medycznego na rzecz Podmiotów Leczniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach swojej działalności nabędzie na podstawie umowy kupna-sprzedaży Sprzęt Medyczny z przeznaczeniem przekazania zakupionego Sprzętu na rzecz podmiotów trzecich - Podmiotów Leczniczych. W związku z zakupem Sprzętu Medycznego Spółka otrzyma od sprzedawcy fakturę i uiści całość ceny. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo, posiadające 100 % udziałów. Organem tworzącym Podmioty Lecznicze jest Zarząd Województwa. Podmioty Lecznicze są samofinansującymi się jednostkami. Zakupiony Sprzęt Medyczny zostanie przez Spółkę za zasadzie odpłatności udostępniony Podmiotom Leczniczym. Z tego tytułu Spółka wystawi fakturę VAT, a Podmiot Leczniczy będzie obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za udostępnienie Sprzętu Medycznego. Zakresem przedmiotowym zawartej umowy będzie również objęte serwisowanie oraz obsługa techniczna Sprzętu Medycznego przez Spółkę Ł. Na mocy zawartej umowy nie zostanie przeniesione prawo własności Sprzętu Medycznego, a jedynie przeniesione zostanie władztwo faktyczne nad Sprzętem Medycznym, tj. posiadanie. Obowiązkiem Spółki w ramach wynagrodzenia będzie serwisowanie i obsługa techniczna Sprzętu Medycznego. Wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy będzie wynagrodzeniem Spółki. Przekazanie sprzętu podmiotom leczniczym nastąpi na podstawie umowy cywilno - prawnej nienazwanej, odpłatnej, zbliżonej do umowy dzierżawy. Czynność odpłatnego udostępnienia będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług

Odnosząc powołane przepisy w kontekście niniejszej sprawy należy stwierdzić, że wskazana we wniosku czynność polegająca na odpłatnym udostępnianiu zakupionego Sprzętu Medycznego będzie realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów będących odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynność ta stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczoną przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnego udostępniania Sprzętu Medycznego na rzecz Podmiotów Leczniczych.

W konsekwencji, odpłatne udostępnienie przez Wnioskodawcę Sprzętu Medycznego na podstawie zawartej umowy będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, która nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W odniesieniu do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ – jak wyżej wskazano - Sprzęt Medyczny nabywany w ramach planowanej inwestycji związany będzie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany posiada status podatnika VAT czynnego. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu medycznego. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w przypadku zawarcia odpłatnej umowy na udostępnienie zakupionego Sprzętu Medycznego, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tego Sprzętu, ponieważ Sprzęt Medyczny nabywany w ramach planowanej inwestycji związany będzie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.