IPPB5/4510-385/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym świadczenie w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera traktowane będzie w świetle przepisów prawa podatkowego jako usługa o charakterze nieodpłatnym, a co za tym idzie stanowiąca przychód Wnioskodawcy?
IPPB5/4510-385/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. odpłatność
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. umowa
 5. usługi
 6. współpraca (kooperacja)
 7. świadczenia wzajemne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w związku wykonywaniem w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w związku wykonywaniem w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agentem ubezpieczeniowym świadczącym usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń. W celu zwiększenia efektywności swojej działalności gospodarczej współpracuje on z inną spółką z tej samej grupy kapitałowej, która także m.in. zajmuje się multiagencyjnym pośrednictwem ubezpieczeniowym (dalej Partner). Nie jest to jednak główny przedmiot działalności Partnera. W ramach tej współpracy zarówno Wnioskodawca jak i Partner posiadają status Agenta ubezpieczeniowego tych samych Towarzystw Ubezpieczeń. W ramach współpracy obydwa podmioty dzielą się jednak wykonywaniem czynności agencyjnych tj.:

 1. Wnioskodawca świadczy następujące czynności:
  1. popularyzowanie usług ubezpieczeniowych proponowanych przez Towarzystw Ubezpieczeń (dalej TU),
  2. udzielanie pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków ubezpieczeniowych,
  3. przyjmowanie od ubezpieczających wniosków ubezpieczeniowych i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wykonywanie innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia,
  4. zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu TU,
  5. obliczanie wysokości należnych TU składek ubezpieczeniowych, zgodnie z obowiązującymi taryfami składek,
  6. informowanie klienta o numerze rachunków bankowych TU, na które należy dokonać wpłat składek ubezpieczeniowych,
  7. nadzorowanie terminowości wpłacania przez ubezpieczających rat składek ubezpieczeniowych,
  8. obsługa ubezpieczających związaną z odnawianiem i kontynuacją umów ubezpieczenia,
  9. uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie w takim zakresie, jak jest to dopuszczone instrukcjami i procedurami TU,
  10. informowanie ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia o sposobie zgłaszania roszczeń o wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
 2. Partner świadczy zaś następujące czynności:
  1. wprowadzanie do aplikacji informatycznej Kontrahenta dane o kliencie niezbędne do przedstawienia oferty ubezpieczenia,
  2. prezentowanie oferty ubezpieczeń dedykowanych klientowi,
  3. zatwierdzanie w aplikacji przyjęte przez klienta oferty ubezpieczenia,
  4. drukowanie wzorów wniosków o ubezpieczenie celem przekazania klientom do wypełnienia,
  5. weryfikowanie danych we wniosku o ubezpieczenie podane przez klienta,
  6. przekazywanie klientowi OWU, regulaminów, informacji (tabel) dotyczących taryf i składek,
  7. kompletowanie i dołączanie do wniosku o ubezpieczenie, po jego wypełnieniu przez klienta i weryfikacji przez Spółkę, wymaganych przez ubezpieczyciela dokumentów,
  8. przekazywanie klientowi dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
  9. przekazywanie Kontrahentowi w określonych terminach dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
  10. sporządzanie dokumentacji zdjęciowej przedmiotu ubezpieczenia.

Partner jest formalnie agentem ubezpieczeniowym tych samych towarzystw jednak w toku swojej działalności agencyjnej samodzielnie sprzedaje wyłącznie ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. We współpracy z Wnioskodawcą pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeń na życie o charakterze wyłącznie ochronnym oraz ubezpieczeń majątkowych. Czynność prawna zawarcia umowy ubezpieczenia (sfinalizowanie transakcji) w ramach współpracy dokonywane jest zawsze przez Wnioskodawcę.

Za tak świadczone usługi Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, którym dzieli się z Partnerem.

W ramach tak ustalonych zadań zarówno Wnioskodawca jak i Partner świadczą czynności agencyjne za pośrednictwem osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (dalej OFWCA).

OFWCA zatrudnione są zarówno u Wnioskodawcy jak i u Partnera na podstawie różnych stosunków prawnych (umowy o pracę, zlecenia). Każda ze stron umowy o współpracę wynagradza swoje OFWCA odrębnie, nawet wtedy gdy zdarza się sytuacja, że ta sama osoba wykonuje czynności agencyjne w imieniu Wnioskodawcy jak i Partnera (podwójna OFWCA). Obecnie Strony pragną zredefiniować swoje obowiązki wskazane powyżej. Przede wszystkim wraz z rozwojem współpracy Wnioskodawca chce przejąć na siebie większy ciężar związany z prowadzeniem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Tym samym np. Wnioskodawca zamierza przejąć w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych w ramach umowy o współpracę. Odpowiedzialność ta ma być przejęta bez względu na to czy do powstania szkody przyczyni się OFWCA Partnera, czy Wnioskodawcy. Wyłącznym warunkiem jest zawarcie danej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca ma zamiar przejąć na siebie ciężar wdrażania i przeszkolenia OFWCA do właściwego świadczenia czynności agencyjnych bez względu na to czy osoby takie będą zatrudnione przez Partnera czy też Wnioskodawcę.

W ramach takiej restrukturyzacji współpracy Strony postanawiają odstąpić od podwójnego wynagradzania OFWCA, które są zatrudnione zarówno przez Wnioskodawcę jak i Partnera. W nowym modelu całe wynagrodzenie dla OFWCA, która posiada podwójne zatrudnienie w tym charakterze, będzie wypłacane wyłącznie przez Partnera nawet wtedy gdy część czynności, które doprowadziły do zawarcia umowy ubezpieczenia była świadczona przez taką OFWCA w imieniu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca dalej będzie posiadał zawarte z takimi OFWCA umowy zlecenia, jednakże w takich umowach będzie wskazane, że są one nieodpłatne, a całe wynagrodzenie za doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie wypłacone takiej OFWCA na podstawie stosunku prawnego łączącego ją z Partnerem. Tym samym wynagrodzenie prowizyjne przekazywane Partnerowi przez Wnioskodawcę będzie zawierało także ekwiwalent wynagrodzenia za czynności agencyjne świadczone przez OFWCA zatrudnioną w takim charakterze przez obydwie Strony umowy o współpracę. OFWCA Partnera w związku z tym, że pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest jego podstawowym typem działalności, zatrudnione są także w innym charakterze - w szczególności doradcy finansowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym świadczenie w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera traktowane będzie w świetle przepisów prawa podatkowego jako usługa o charakterze nieodpłatnym, a co za tym idzie stanowiąca przychód Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone w jego imieniu przez OFWCA (zatrudnioną także przez Partnera), pomimo braku jakichkolwiek wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy nimi faktycznie nie będą posiadały charakteru nieodpłatnego. Tym samym ta usługa nie może być traktowana jako przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), co w rezultacie nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od takiej usługi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako przychód należy traktować także wartość świadczeń otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu za przychód należy traktować świadczenia nieodpłatne oraz takie, za które płatność jest jedynie częściowa. W przytoczonym zaś stanie faktycznym taka sytuacja nie zachodzi. Kluczowa w tym wypadku jest umowa o współpracę zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami tj. Wnioskodawcą i Partnerem. To w związku z tym stosunkiem prawnym Wnioskodawca wypłaca na rzecz Partnera wynagrodzenie za świadczone wspólnie czynności agencyjne. Kwota wynagrodzenia prowizyjnego wypłacanego Partnerowi, w żadnym wypadku nie będzie odbiegała od normalnych stawek rynkowych za tego typu usługi.

W kontaktach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami normalne jest świadczenie usług przez osoby zatrudnione przez jedną ze stron umowy. Z taką też sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym stanie faktycznym. OFWCA Partnera będą bowiem świadczyć czynności agencyjne nie tyko w imieniu Partnera, ale także w imieniu Wnioskodawcy przede wszystkim w związku ze stosunkiem prawnym łączącym te osoby z ich pracodawcą/zleceniodawcą czyli Partnerem Wnioskodawcy. Konieczność powstania stosunku zlecenia pomiędzy Wnioskodawcą oraz OFWCA zatrudnioną u Partnera wynika tylko i wyłącznie ze szczególnych przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Art. 9 przywołanej ustawy stanowi, że czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną spełniającą wymienione w ustawie wymagania. Tym samym Wnioskodawca podpisując umowę o współpracę z Partnerem nie może ograniczyć się wyłącznie do zawarcia umowy z nim. Jeżeli, któraś z takich OFWCA będzie miała wykonywać takie czynności w imieniu Wnioskodawcy to będzie musiała otrzymać od niego stosowne upoważnienie oraz będzie musiała zostać zarejestrowana w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne dla Wnioskodawcy. Tym samym pomiędzy Wnioskodawcą, a Współpracownikiem Partnera będzie musiał powstać stosunek prawny zlecenia. Nie mniej jednak jak już zaznaczono wynagrodzenie za wykonane przez Współpracowników Partnera czynności agencyjne, wypłacane będzie w całości Partnerowi zatrudniającemu te osoby.

Wobec powyższego należy uznać, że czynności wykonywane przez OFWCA mają faktycznie charakter odpłatny, a co za tym idzie nie mogą stanowić przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca wyjaśnił, że w podobnym stanie faktycznym została już udzielona odpowiedź pozytywna na tak określone stanowisko Wnioskodawcy. Chodzi tutaj o interpretację indywidualną IPPB5/423-1131/14-4/AS. W przedmiotowej interpretacji zdaniem Wnioskodawcy jej sens dla prawa podatkowego pozostaje tożsamy z sytuacją opisaną w niniejszym wniosku. Niemniej różni się jednak stan faktyczny, ponieważ we wskazanej interpretacji Partner wnioskodawcy sam nie posiada statusu agenta ubezpieczeniowego, a w przedmiotowym stanie faktycznym Partner także jest agentem ubezpieczeniowym. Dlatego też Wnioskodawca postanowił przedłożyć jeszcze jeden wniosek o interpretację indywidualną dla niniejszego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.