IPPB2/4514-484/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy przez Wnioskodawcę i Zarządcę powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-484/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedsiębiorstwa
 4. umowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. (data nadania 15 stycznia 2016 r., data wpływu 18 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 8 stycznia 2016 r. nr IPPB2/4514-484/15-2/AF (data doręczenia 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia oraz realizacji Umowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia oraz realizacji Umowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Wnioskodawca”), jest spółką akcyjną opodatkowaną od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim). Ponadto, Spółka podejmuje również czynności w związku z drugim przedmiotem działalności, którym jest działalność gastronomiczna, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne).

W wyniku przeprowadzanej restrukturyzacji działalności Spółki, zarządzaniem strategią marketingową, znakami towarowymi oraz pozostałą własnością intelektualną będzie zajmowała się odrębna spółka posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako:„Zarządca”). Jednym z rozważanych schematów współpracy pomiędzy Zarządcą a Wnioskodawcą jest zawarcie umowy oddania przez zarządcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez Spółkę (dalej jako: „Umowa”). Przedmiotem Umowy będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej jako: „ZCP”), obejmująca zespół składników majątkowych, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, m. in środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Umowa jest umową o charakterze zbliżonym do umowy leasingu finansowego oraz do umowy dzierżawy.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony. Za możliwość korzystania z przedmiotu Umowy Spółka w trakcie trwania podstawowego okresu Umowy będzie zobowiązana do zapłaty następujących opłat:

 • opłaty wstępnej, stanowiącej w całości ratę kapitałową,
 • opłat podstawowych, na które składać się będą koszty finansowania (odsetki) oraz część stanowiąca ratę kapitałową,
 • opłaty za wykup (opłaty za przeniesienie własności przedmiotu Umowy na Wnioskodawcę), stanowiącej w całości ratę kapitałową.

Umowa będzie określała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych w Umowie (w szczególności uiszczenia wszystkich opłat) z dniem wymagalności ostatniej raty Zarządca przeniesie na Spółkę własność ZCP.

Zgodnie z Umową, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zarządcy, Spółka będzie uprawniona do przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.

Umowa zostanie zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a rzeczy oraz prawa majątkowe stanowiące części składowe ZCP w chwili zawarcia Umowy będą znajdować się (lub będą wykonywane) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4514-484/15-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy czynność zawarcia oraz realizacji umowy oddania przez zarządcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez Spółkę przybierze postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego czynność zawarcia oraz realizacji umowy oddania przez zarządcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania nie przybierze postaci którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy we Wniosku o wydanie interpretacji, zawierana pomiędzy Zarządcą a Wnioskodawcą umowa oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania stanowi umowę nienazwaną i ma charakter zbliżony do umowy dzierżawy oraz do umowy leasingu bezpośrednio uregulowanych odpowiednio w tytule XVII dziale II „Dzierżawa” oraz w tytule XVII1Umowa leasingu” Kodeksu cywilnego (ze względu na fakt, iż Zarządca odda Wnioskodawcy do korzystania przez czas oznaczony zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za co Wnioskodawca zobowiąże się zapłacić Zarządcy wynagrodzenie pieniężne w umówionych ratach).

W związku z faktem, iż zarówno umowa dzierżawy jak i umowa leasingu nie są czynnościami wymienionymi w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Wnioskodawcy czynność zawarcia oraz realizacji umowy oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania nie przybierze postaci którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy przez Wnioskodawcę i Zarządcę powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy przez Wnioskodawcę i Zarządcę nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 626, dalej: „ustawa PCC”) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej również jako: „PCC”) podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PCC).

Art. 1 ust. 1 ustawy PCC zawiera zatem zamknięty katalog czynności wywołujących powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu PCC. W konsekwencji, jedynie czynności wyraźnie wymienione w ustawie PCC mogą podlegać opodatkowaniu. Innymi słowy, nie jest dopuszczalne objęcie zakresem opodatkowania PCC innych niż wymienione w art. 1 ustawy PCC czynności.

W opinii Wnioskodawcy, Umowa jako umowa oddania do odpłatnego korzystania stanowi jedną z umów nienazwanych, czyli nieuregulowanych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”). Jednakże, biorąc pod uwagę przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego zapisy Umowy, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że Umowa ma charakter zbliżony do umowy dzierżawy oraz do umowy leasingu bezpośrednio uregulowanych odpowiednio w tytule XVII dziale II „Dzierżawa” oraz w tytule XVII1Umowa leasingu” Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Z kolei w myśl art. 70918 Kodeksu cywilnego do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania j pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy tytułu XVII1 „Umowa leasingu” Kodeksu cywilnego.

Zdaniem Wnioskodawcy Umowa i objęta nią transakcja nie będzie stanowiła żadnej z umów i czynności wymienionych w katalogu objętych opodatkowaniem PCC. W szczególności, nie będzie stanowiła ustanowienia odpłatnego użytkowania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, gdyż zgodnie z art. 254 Kodeksu cywilnego użytkowanie jest niezbywalne, natomiast Umowa przewiduje, że pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zarządcy, Spółka będzie uprawniona do przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.

Ponadto, zawarcie i realizacja Umowy jest samodzielnie występującą czynnością cywilnoprawną, realizacja Umowy nie wymaga w szczególności zawierania jakichkolwiek innych umów cywilnoprawnych (przykładowo: umowy sprzedaży lub umowy odpłatnego użytkowania).

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy zawarcie Umowy oraz jej rozliczenie nie stanowi żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy PCC.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w związku z zawarciem oraz realizacją przez Wnioskodawcę i Zarządcę Umowy oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uprzejmie wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.