IPPB2/4514-408/15-4/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zawarcia Umowy Ramowej opisanej we wniosku .
IPPB2/4514-408/15-4/PWinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. umowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-408/15-2/PW z dnia 10 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy Ramowej opisanej we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy Ramowej opisanej we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz części zamiennych do tego sprzętu (m.in. telefonów komórkowych, smartphonów, laptopów i innych urządzeń). Działalność prowadzona przez Spółkę charakteryzuje się stosunkowo niską marżą oraz sezonowością. Oba czynniki powodują, że Spółka wykazuje stałe zapotrzebowanie w zakresie krótkoterminowego finansowania oraz zarządzania płynnością.

Dla optymalizacji zarządzania potrzebami finansowymi Spółka przystąpiła do Umowy Ramowej obowiązującej od dnia 1 lipca 2012 r. (dalej: „Umowa” lub „Umowa Ramowa”), której podstawowym celem jest dostarczanie krótkoterminowego finansowania oraz poprawa zarządzania płynnością. Oprócz Spółki stronami tej Umowy są inne podmioty (dalej: „Uczestnicy”) należące do grupy kapitałowej I. (dalej: „Grupa Kapitałowa”).

Obecnie podmiotem świadczącym usługi w zakresie udzielania krótkoterminowego finansowania oraz zarządzania płynnością (dalej: „Usługi” lub „Usługi Finansowe”) jest spółka L. S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Finansowa” lub „SF”), spółka należąca do Grupy Kapitałowej. Zgodnie z aktualną strukturą Grupy Kapitałowej, Spółka Finansowa nie jest bezpośrednim udziałowcem Spółki (tzn. Spółka Finansowa nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki). Pozycję holdingową Spółki Finansowej wobec Wnioskodawcy można określić jako spółkę „ciotkę”, tzn. bezpośredni udziałowiec Spółki Finansowej jest jednocześnie pośrednim udziałowcem Wnioskodawcy (tzn. jego spółką „babką”).

Do dnia 29 września 2014 r. Spółką Finansową była inna spółka z Grupy Kapitałowej, tzn. C. BVBA z siedzibą w Belgii (dalej: „Poprzednia Spółka Finansowa”). Na mocy umowy pt. „Umowa przeniesienia praw i nowacji” prawa i obowiązki wynikające z Umowy Ramowej wskazanej wyżej zostały przeniesione z C. BVBA na Spółkę Finansową, tzn. L. S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu. Relacja holdingowa pomiędzy Wnioskodawcą a Poprzednią Spółką Finansową z siedzibą w Belgii była taka, że Wnioskodawca może być określony jako spółka „ciotka” poprzedniej spółki finansującej, tzn. pośredni udziałowiec Wnioskodawcy, tzn. spółka „babka” była jednocześnie pośrednim udziałowcem poprzedniej spółki finansowej (tzn. jej spółką „prababką”).

Zarówno Spółka Finansowa jak i Poprzednia Spółka Finansowa posiadają pośrednio ponad 25% udział w kapitale Wnioskodawcy.

Podstawowy zakres Usług Finansowych wykonywanych przez SF na podstawie Umowy obejmuje następujące czynności:

 • Przyjmowanie depozytów Uczestników (tzn. spółek będących stronami Umowy) w formie nadwyżki gotówki na Główny Rachunek Bankowy Spółki Finansowej w danej walucie, które ujmowane są jako zmiana debetowa (należność) na Rachunku Bieżącym Uczestnika,
 • Finansowanie niedoborów gotówki Uczestnika, w drodze polecenia przelewu na Indywidualny Rachunek Bankowy Uczestnika w danej walucie, co ujmowane jest jako zmiana kredytowa (zobowiązanie) na Rachunku Bieżącym uczestnika,
 • Spłata na rzecz Uczestnika jego długów lub jego zobowiązań płatniczych, niezależnie od ich natury lub waluty, w stosunku do innego Uczestnika lub dostawcy (tzn. podmiotu trzeciego niepowiązanego lub powiązanego, ale niebędącego stroną Umowy Ramowej). Spłata zobowiązań może być dokonywana na kilka sposobów, m.in. na rachunek indywidualny innej spółki z grupy kapitałowej, na rachunek bankowy dostawcy towarów bądź przez zasilanie Rachunku Indywidualnego uczestnika systemu. We wszystkich przypadkach spłaty zobowiązań Uczestnika są odzwierciedlane jako zmiana kredytowa (zobowiązanie) na Rachunku Bieżącym Uczestnika w walucie płatności.
 • Poza wyżej opisanymi usługami, SF świadczy jeszcze usługi zarządzania ryzykiem kursowym, a także wsparcie w zakresie prognozowania zapotrzebowania na płynność.

Celem realizacji Usług Finansowych oraz zarządzania płynnością Umowa przewiduje wykorzystanie następujących kategorii rachunków bankowych:

 • Główny Rachunek Bankowy (Master Bank Account) - oznacza rachunek bankowy w danej walucie posiadany przez Spółkę Finansową,
 • Rachunek Bieżący (Current Account) - stanowi relację finansową między każdym uczestnikiem a Spółką Finansową, która odzwierciedla łączne zmiany debetowe (należności) i zmiany kredytowe (zobowiązania) w danej walucie zgodnie z usługami finansowymi, przypisane do danego Uczestnika i automatycznie potrącane na bazie dziennej; generalnie, nie jest to rachunek bankowy, ale ewidencyjny; saldo tego rachunku na koniec dnia odzwierciedla stan należności lub zobowiązań między danym uczestnikiem a Spółką Finansową; w przypadku Wnioskodawcy, saldo Rachunku Bieżącego jest co do zasady ujemne, tzn. wskazuje, iż Wnioskodawca pozostaje dłużnikiem Spółki Finansowej z tytułu udostępnionego finansowania krótkoterminowego,
 • Indywidualny Rachunek Bankowy (Individual Bank Account) oznacza indywidualny rachunek bankowy w danej walucie, posiadany przez każdego Uczestnika.

Analiza istoty prawnej Umowy Ramowej

Mechanizm działania systemu finansowania krótkoterminowego

Zasada działania powyższego mechanizmu finansowania krótkoterminowego jest następująca:

 • Nadwyżki środków finansowych z Indywidualnych Rachunków Bankowych poszczególnych spółek są przekazywane w drodze przelewu bankowego na rachunek Główny Spółki Finansowej; w ten sposób Spółka Finansowa staje się dłużnikiem spółek uczestniczących w systemie finansowania krótkoterminowego,
 • W przypadku kiedy dana spółka z Grupy Kapitałowej wykazuje deficyt płynności lub zachodzi termin wymagalności jej zadłużenia Spółka Finansowa dokonuje transferu bankowego na Indywidualny Rachunek Bankowy Uczestnika lub na rachunek bankowy wierzyciela Uczestnika (niezależnie od tego czy wierzycielem jest inna spółka powiązana czy też dostawca będący podmiotem trzecim); przez zaspokojenie wierzyciela danego Uczestnika Spółka Finansowa staje się jego wierzycielem.

Istnieją dwa źródła finansowania wyżej opisanego systemu krótkoterminowego finansowania:

 • Nadwyżki płynności na indywidualnych rachunkach bankowych poszczególnych uczestników,
 • Pożyczki (kredyty) udzielane przez bank.

Co do zasady najistotniejszym źródłem funduszy dla powyższego systemu finansowania krótkoterminowego są kredyty bankowe udzielane w formie overdraftu bądź w innej formie na rzecz Spółki Finansowej.

Kalkulacja odsetek

Z tytułu udzielania finansowania Spółka Finansowa pobiera odsetki od spółek korzystających z finansowania. Z kolei spółki, które dysponują nadwyżkami płynności otrzymują z tego tytułu odsetki.

Generalnie, odsetki z tytułu udzielania Uczestnikom finansowania przez Spółkę Finansową są wyższe od odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników mających dodatnie salda, przekazane na Główny Rachunek Bankowy.

W efekcie Spółka Finansowa zatrzymuje nadwyżkę wynikającą z wyżej stopy procentowej stosowanej do udzielanego finansowania w porównaniu ze stopą stosowaną do sald dodatnich (tzw. spread odsetkowy). Spread odsetkowy staje się dochodem Spółki Finansowej, który stanowi jej trwałe przysporzenie. Może on zostać obniżony o inne koszty ponoszone przez Spółkę Finansową, np.: odsetki płacone do banku z tytułu udzielonego finansowania Spółce Finansowej.

Stosowanie odrębnych stóp procentowych dla udzielanego finansowania oraz dla sald dodatnich wskazuje, iż Spółka Finansowa działa jak typowy pośrednik finansowy, który pożycza środki finansowe od podmiotów mających nadwyżki finansowe oraz udziela finansowania podmiotom mającym zapotrzebowanie na finansowanie krótkoterminowe w danym okresie (tzn. potrzebują pożyczać środki finansowe). Ze względu na wyższe oprocentowanie pobierane od podmiotów mających deficyty płynności Spółka Finansowa jest w stanie wypracować pewną nadwyżkę finansową (tzw. spread odsetkowy), który stanowi wynagrodzenie za świadczone przez nią usługi pośrednictwa finansowego.

Konkluzje

Wyżej przedstawiona analiza mechanizmu krótkoterminowego zarządzania płynnością pozwala na sformułowanie następujących konkluzji:

 • Spółka Finansowa występuje w roli typowego pośrednika finansowego, tzn. pożycza środki finansowe od spółek mających dodatnie salda finansowe a następnie udziela finansowania spółkom, które mają deficyty płynności finansowej, tzn. są zmuszone pożyczać środki finansowe,
 • Stosując wyższą stopę oprocentowania do finansowania udostępnianego spółkom mającym deficyty finansowe SF uzyskuje dochód w postaci tzw. spreadu odsetkowego,
 • Relacja pomiędzy Spółką Finansową a Wnioskodawcą stanowi relację dwustronną posiadającą wszelkie znamiona umowy pożyczki, w szczególności, zdefiniowane są obie strony pożyczki, zdefiniowane są kwoty udzielanego finansowania, Wnioskodawca może w pełni dysponować udzielonymi finansowaniem w ramach swojej działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 10 listopada 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Wskazanie, czy w ramach Umowy Ramowej będzie dochodziło do zawierania umów depozytu nieprawidłowego...,
 • Jednoznaczne wskazanie gdzie będą znajdowały się środki pieniężne w chwili zawierania, w ramach Umowy Ramowej, umów pożyczek (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa),
 • Jednoznaczne wskazanie gdzie będą znajdowały się środki pieniężne w chwili zawierania, w ramach Umowy Ramowej, umów depozytu nieprawidłowego, jeżeli w ramach Umowy Ramowej takie umowy będą zawierane (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa),
 • Jednoznaczne wskazanie gdzie będą zawierane umowy pożyczek (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa),
 • Jednoznaczne wskazanie gdzie będą zawierane umowy depozytu nieprawidłowego, jeżeli w ramach Umowy Ramowej takie umowy będą zawierane (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa).

Wezwanie skutecznie doręczono 17 listopada 2015 r.

Pismem 24 listopada 2015 r. (data nadania) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie, wskazując że:

Ad 1.

W ramach przedmiotowej umowy nie są zawierane umowy depozytu nieprawidłowego.

Ad 2.

W ramach przedmiotowej umowy ramowej nie są również zawierane żadne dodatkowe umowy pożyczki. Finansowanie niedoboru środków Spółki następuje automatycznie na podstawie umowy ramowej. Środki przesyłane są na rachunek indywidualny Spółki za granicą. Jest to subkonto do konta prowadzonego przez L. S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (Spółki Finansowej). Oznacza to, że środki finansowe Spółki znajdują się na subkoncie prowadzonym przez firmę poza terytorium Polski i zarządzane są przez Spółkę Finansową zgodnie z mechanizmami opisanymi we wniosku. Korzystanie przez Spółkę ze środków finansowych następuje dwojako - albo poprzez płatność z subkonta Spółki bezpośrednio na rzecz jej dostawców, albo poprzez transfer środków z subkonta za granicą na rachunek bankowy Spółki w Polsce.

Ad 3.

W ramach przedmiotowej umowy nie są zawierane umowy depozytu nieprawidłowego.

Ad 4.

Jak już wskazano wyżej na podstawie umowy ramowej nie są zawierane dodatkowe umowy pożyczek. Umowa ramowa dotycząca finansowania krótkoterminowego i poprawy zarządzania płynnością została zawarta poza granicami Polski. Prawem obowiązującym niniejszej umowy jest prawo Belgijskie. Również środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Spółki w chwili zawarcia umowy jak i w momencie przelewu środków pieniężnych celem finansowania Spółki znajdują się na rachunku bankowym poza granicami Polski. Spółka w zależności od potrzeb dokonuje płatności na rzecz swoich kontrahentów z tego konta bądź przelewa środki na swoje konto bankowe w Polskim banku.

Zdaniem Spółki kwestia ta nie ma jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Po pierwsze jak wskazano we wniosku Spółka Finansowa udziela Wnioskodawcy pożyczek w ramach swojej działalności gospodarczej i w ramach umowy nie ma zawieranych umów depozytu nieprawidłowego. W związku z okolicznością, że Spółka Finansowa udziela pożyczek w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w sposób stały i zorganizowany w przedmiotowej sprawie dochodzi do nabycia usług finansowych, zwolnionych z VAT. Powyższe powoduje, że nie zachodzą w przedmiotowej sprawie podstawy do opodatkowania przedmiotowych pożyczek podatkiem od czynności cywilno-prawnych, a tym samym miejsce zawarcia umowy oraz miejsce położenia środków finansowych związanych z przedmiotową umową nie ma znaczenia dla wydania interpretacji indywidualnej w sprawie Spółki.

Ad 5.

W ramach przedmiotowej umowy nie są zawierane umowy depozytu nieprawidłowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Spółki Finansowej, Spółka może korzystać z obniżonej stawki podatku u źródła w wysokości 5% zgodnie z postanowieniami art. 11 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1996, Nr 110, poz. 527, zm. Dz. U. z 2013, poz. 964), zmienionej Protokołem z dnia 7 czerwca 2012 do tejże Konwencji, dalej Konwencja...
 2. Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Poprzedniej Spółki Finansowej, tj. do dnia 29 września 2014 r., Spółka może korzystać z obniżonej stawki podatku u źródła w wysokości 5% zgodnie z postanowieniami art. 11 Konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2004, Nr 211, poz. 2139), dalej Konwencja między Polską a Królestwem Belgii lub umowa polsko-belgijska...
 3. Czy do zadłużenia wobec Spółki Finansowej, istniejącego na koniec roku 2014 mają zastosowanie wyłącznie art. 16 ust. 1 pkt 61 oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (dalej: „ustawa o CIT”), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r....
 4. Czy wielkość zadłużenia dla wyliczenia limitu odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodu z tytułu zadłużenia wobec Spółki Finansowej, dotyczącego pożyczek wypłaconych od 1 stycznia 2015 roku, powinna być wyliczona jako różnica między wielkością zadłużenia wobec Spółki Finansowej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę odsetek i kwoty zadłużenia wobec Spółki Finansowej istniejącego na koniec dnia 31 grudnia 2014 roku...
 5. Czy straty finansowe wynikające z rocznego sprawozdania finansowego Spółki powinny być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika cienkiej kapitalizacji, w szczególności przez obniżenia wartości kapitału własnego określonego w art. 16 ust. 7h ustawy o CIT...
 6. Czy usługi świadczone przez Spółkę Finansową na rzecz Spółki z tytułu opisanych w stanie faktycznym Usług Finansowych (tzn. usług finansowania krótkoterminowego oraz zarządzania płynnością), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38 i pkt 40 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) (dalej: „ustawy o VAT”)...
 7. Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki otrzymane przez Spółkę jako Stronę Umowy Ramowej podlegają regulacjom Ustawy o VAT...
 8. Czy w związku z zawarciem oraz byciem stroną Umowy Ramowej w przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym na Spółce spoczywa (lub spoczywał) obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) (dalej: „ustawa PCC”)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 8 dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 14 grudnia 2015 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP1/4512-993/15-2/JL.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, brak będzie obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem umowy ramowej oraz utrzymaniem systemu utrzymania płynności.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: podatek PCC) podlegają następujące czynności cywilnoprawne m.in:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, - umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Jak stwierdzono w pkt I.3 Analiza istoty prawnej Umowy Ramowej, Konkluzje, mechanizm krótkoterminowego zarządzania płynnością posiada następujące cechy charakterystyczne:

Spółka Finansowa występuje w roli typowego pośrednika finansowego, tzn. pożycza środki finansowe od spółek mających dodatnie salda na rachunkach bankowych a następnie udziela finansowania spółkom, które mają deficyty płynności finansowej,

Stosując wyższą stopę oprocentowania do finansowania udostępnianego spółkom mającym deficyty finansowe uzyskuje dochód w postaci tzw. spreadu odsetkowego,

Relacja pomiędzy Spółką Finansową a Wnioskodawcą stanowi relację dwustronną posiadającą znamiona umowy pożyczki, w szczególności, zdefiniowane są obie strony pożyczki, zdefiniowane są kwoty udzielanego finansowania, Wnioskodawca może w pełni dysponować udzielonymi finansowaniem w ramach swojej działalności gospodarczej.

Płacone przez Spółkę odsetki stanowią dla Spółki Finansowej wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE.

Zgodnie z tym przepisem, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Spółka Finansowa wykonuje działalność w zakresie świadczenia usług krótkoterminowego finansowania oraz zarządzania płynnością w sposób zorganizowany, stały i powtarzalny.

W tej sytuacji, Spółka wskazuje, że Usługi Finansowe nabywane przez Spółkę od Spółki Finansowej mieszczą się w zakresie zwolnień wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 38, a także art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

W zakresie w art. 43 ust. 1 pkt 38, mieszczą się niewątpliwie usługi polegające na dostarczeniu krótkoterminowego finansowania, z tytułu, których pobierane są odsetki. Jak wyżej wskazano, istota tych usług sprowadza się do świadczenia usług pożyczkowych. Usługi polegające na dokonywania transferów między rachunkami bankowymi oraz prowadzenia ewidencji stanu zadłużenia (lub należności) należy uznać za usługi pomocnicze do usług pożyczkowych, ewentualnie są to usługi mieszczące się w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Usługi te, mające na celu dostarczanie krótkoterminowej płynności nie stanowią jednocześnie usług wyłączonych od ww. zwolnienia (art. 43 ust. 15 ustawy o VAT).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Usługi Finansowe mieszczą się w katalogu usług wymienionych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy o VAT, a tym samym, podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych m.in. czynności zwolnione z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem pewnych czynności wymienionych w tym przepisie, które jednak nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Konkludując, skoro usługi finansowana krótkoterminowego oraz zarządzania płynnością są zwolnione z podatku od towarów i usług to są one także zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednak należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego ciąży na biorącym pożyczkę lub przechowawcy (art. 4 pkt 7 ustawy).

W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2015 r. Nr IPPP1/4512-993/15-2/JL w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „(...) z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach funkcjonującego mechanizmu krótkoterminowego zarządzania płynnością oraz w oparciu o powołane przepisy dotyczące zwolnień od podatku należy stwierdzić, że wymienione we wniosku usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, udzielenie finansowania sprowadza się do udzielenia pożyczki przez Spółkę Finansową Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w postaci odsetek. Tym samym usługi polegające na dostarczaniu krótkoterminowego finansowania w formie udzielania pożyczek, za które Spółka pobiera odsetki, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Natomiast pozostałe usługi związane z dostarczaniem finansowania i zarządzaniem płynnością Spółki, polegające na dokonywaniu transferów między rachunkami bankowymi, przyjmowaniu depozytów w formie nadwyżki gotówki na Główny Rachunek Bankowy w danej walucie, spłacie długów i zobowiązań płatniczych Spółki, finansowaniu niedoborów w drodze polecenia przelewu na Indywidualny Rachunek Bankowy, są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Ponadto powyższe usługi nie zostały objęte wyłączeniem ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy (...)”.

Reasumując, należy wskazać, że umowa ramowa jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast czynności dokonywane w ramach umowy, które przybiorą postać umów pożyczek będą co do zasady podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na objęcie umów pożyczek zakresem podatku od towarów i usług, w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.