IPPB2/4514-255/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy konsorcjum oraz wniesienia przez konsorcjantów wkładów finansowych.
IPPB2/4514-255/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. inwestycja wspólna
 2. inwestycje
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. umowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-255/15-2/MK i Nr IPPP1/4512-620/15-2/AS z dnia 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy konsorcjum oraz wniesienia przez konsorcjantów wkładów finansowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy konsorcjum oraz wniesienia przez konsorcjantów wkładów finansowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, 10 lutego 2015 r. zawarł umowę konsorcjum (dalej „Umowa”), z inną spółką prawa handlowego (spółka komandytowa) zwaną dalej Konsorcjant 2.

Wnioskodawca, zwany dalej „Konsorcjant 1/Lider”, nie jest wspólnikiem w tej spółce.

Wnioskodawca i Konsorcjant 2 są czynnymi, odrębnie zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Zarówno Wnioskodawca jak i Konsorcjant 2 prowadzą czynną działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (zakup nieruchomości, budowa, sprzedaż / najem nieruchomości). W ramach tej działalności obie Spółki korzystają z prawa do odliczenia podatku VAT.

Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja projektu polegającego na nabyciu nieruchomości lokalowych o funkcji handlowo-usługowej w obiektach wielorodzinnych i sprzedaży poszczególnych jednostek lokalowych i/lub wynajem lokali najemcom (9 odrębnych lokali). Celem zawiązania konsorcjum jest wspólne działanie w realizacji powyżej określonego projektu - przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu (dalej: „Projekt”).

Wnioskodawca/Konsorcjant 1/Lider, zawarł umowy przedwstępne nabycia części lokali objętych projektem jeszcze przed zawarciem Umowy konsorcjum.

Celami konsorcjum są w szczególności:

 1. Zakup i późniejszego wynajmu i/lub sprzedaży nie mniej niż 9 nieruchomości lokalowych.
 2. Prowadzenia działań promocyjnych mających na celu pozyskanie sieciowych najemców lub nabywców lokali.
 3. Podpisania umów najmu na poszczególne lokale przy założeniu minimalnego okresu najmu wynoszącego 5 lat.
 4. Sprzedaży wybranych lokali do wyselekcjonowanych nabywców.
 5. Monitorowania przychodów z umów najmu i podejmowania działań korygujących.
 6. Prowadzenia adaptacji lokali w zakresie prac projektowych, uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień administracyjnych oraz wykonywania robót budowlanych w zakresie określonym umową najmu.
 7. Prowadzenie skoordynowanych działań niezbędnych do uzyskania przewag konkurencyjnych na rynku.

Utworzenie konsorcjum ma charakter tymczasowy, czyli po osiągnięciu celu do którego zostało powołane jest rozwiązywane. Zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 1, Umowa została zawarta na czas niezbędny do całkowitego zrealizowania celu - projektu, w jakim została zawarta, natomiast za dzień końca umowy uznaje się dzień sprzedaży całego portfela nieruchomości pozyskanych lokali w ramach konsorcjum.

Umowa konsorcjum nie jest umową spółki cywilnej ani spółki cichej (§ 1 ust. 4 Umowy).

Konsorcjum nie będzie stroną żadnych umów z podmiotami trzecimi, z tym że strony dopuszczają przystąpienie do umowy podmiotów trzecich.

W stosunkach zewnętrznych cele konsorcjum realizował będzie Lider konsorcjum, którym jest Wnioskodawca, działając w swoim imieniu i na swoją rzecz. Lider zawiera umowy z kontrahentem i tylko on jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z takich umów (tzw. konsorcjum scentralizowane).

Do obowiązków Lidera konsorcjum – Wnioskodawcy, należą wszelkie zadania związane z logistyką i administrowaniem, a w szczególności:

 1. Pozyskania nabywców i/lub najemców dla poszczególnych lokali,
 2. Bieżąca obsługa umów najmu,
 3. Realizacja adaptacji lokali wg umów najmu,
 4. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla realizacji celów konsorcjum,
 5. Prowadzenie działalności marketingowej,
 6. Prowadzenia obsługi prawno-administracyjnej konsorcjum.

Liderowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z reprezentowaniem konsorcjum.

Obie strony wnoszą dla realizacji projektu udziały finansowe przy czym wkład Wnioskodawcy jest ponad czterokrotnie mniejszy niż wkład Konsorcjanta 2. Strony mogą zmienić za dodatkowym porozumieniem wielkość wkładów. Wkłady są zwrotne i podlegać będą zwrotom sukcesywnie z chwilą sprzedaży lokali.

Wkłady nie podlegają oprocentowaniu.

Za swój wkład Konsorcjant 2 nie otrzyma jakichkolwiek praw spółkowych w spółce Konsorcjanta 1/Lidera w szczególności nie przysługuje mu prawo do partycypowania w zyskach/stratach spółki Konsorcjanta 1/Lidera. Konsorcjant 2 uczestniczy jedynie w dochodzie z Projektu.

W zakresie rozliczania dochodu/stary z Projektu Strony postanowiły, że:

Dochód z Projektu

Dochód z Projektu ustalany będzie, jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku bilansowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok bilansowy trwa od dnia zawarcia Umowy do końca roku kalendarzowego 2015.

Koszty Projektu

 • Koszami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z Projektu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów jakim jest realizacja Projektu.
 • Za koszty uzyskania przychodu, o których mowa powyżej uznaje się wszelkie koszty poniesione, bezpośrednio i pośrednio, w celu uzyskania przychodu, w tym koszty zachowania albo zabezpieczenia Projektu.
 • Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku bilansowego, a poniesione po zakończeniu tego roku bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego dochodu są potrącalne w roku bilansowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
 • Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku bilansowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w zdaniu następnym są potrącalne w roku bilansowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.
 • Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku bilansowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
 • Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 • Strony do rozliczenia kosztów będą stosowały zasady korekty kosztów określone normą art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 851ze zm.) i odpowiednio art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.) to jest, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 60 lub, odpowiednio 90 dni, od daty upływu terminu płatności, koszty uzyskania przychodów ulegną obniżeniu o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
 • Strony do rozliczenia kosztów w zakresie:
  1. wydatków na:
   1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
   2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z przepisami podatkowymi powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych,
   • wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadkuodpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia;
  2. odpisów amortyzacyjnych;
  3. wydatków na finansowanie kredytem czy innych podobnych;będą stosowały zasady określone normami przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 851 ze zm.) i odpowiednio ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.).
 • Stawki amortyzacji lokali przyjmowane będą zgodnie ze stawkami dla celów podatkowych.
 • Do kosztów nie będą zaliczane koszty ogólnego zarządu Spółką Konsorcjanta 1/Lidera.
 • Konsorcjant 2 nie uczestniczy w zysku spółki Konsorcjanta 1/Lidera.

Podział dochodu z Projektu

 • Dochód będzie rozliczany wg ustalonego umową procentowego udziału każdego z Konsorcjantów poprzez rozdzielenie przychodów i kosztów w tej proporcji.
 • Rozliczenie Dochodu następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Rozliczenie dochodu za ostatni miesiąc roku bilansowego następować będzie, na zasadzie zaliczkowej, w terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca następnego roku bilansowego. Ostateczne rozliczenie dochodu za rok bilansowy następować będzie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Rozliczanie i ewidencja księgowa Projektu

 • Konsorcjant 1/Lider obowiązany jest do prowadzenia ewidencji rachunkowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty) z Projektu, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.
 • Konsorcjant 1/Lider wprowadzi w swoich księgach rachunkowych umożliwiającą bieżące ustalenie kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego Projektu.
 • W ramach ksiąg rachunkowych Konsorcjanta 1/Lidera nastąpi wyodrębnienie na kontach analitycznych kosztów i przychodów dotyczących rozliczeń z Kontrahentem 2.
 • Dla Konsorcjanta 1/Lidera oraz Konsorcjanta 2 prowadzone będą przez Konsorcjanta 1 /Lidera:
  1. konto księgowe bieżące obejmujące analitycznie przychody i koszty Projektu,
  2. konto księgowe strat.
 • Na koncie wkładów księgowane będą wkłady Konsorcjantów. Konto wkładów będzie prowadzone, jako konto stałe. Nie będą na nim dokonywane żadne inne księgowania niż dotyczące wpłat na poczet wkładu lub wypłat w przypadku zmniejszenia wkładu.
 • Na koncie bieżącym księgowane będą wynagrodzenia należne (udziały w zysku z Projektu) Konsorcjantów oraz pobrania.
 • Na koncie strat będą księgowane udziały w stracie. Jeżeli specjalne konto strat będzie obciążone, wszystkie przyszłe udziały w zyskach będą zapisywane na tym koncie, dopóki jego stan nie zostanie wyrównany.

Faktury kosztowe dostawców wystawiane są na Lidera konsorcjum, który również jako jedyny podmiot wystawia faktury VAT na odbiorców z tytułu świadczenia usług najmu lub dostawy towarów - sprzedaż lokali.

Podniesiono, że przedmiotowa Umowa wykazuje pewne cechy podobieństwa do umowy spółki cichej.

Spółka cicha jest umową nienazwaną, mocą której jedna ze stron zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa we własnym imieniu (wspólnik jawny), druga zaś zobowiązuje się do wniesienia wkładu, który ma być wykorzystywany w przedsiębiorstwie wspólnika jawnego, w zamian za udział w zysku tego przedsiębiorstwa. Według zniesionych z dniem 1 stycznia 1965 r. przepisów II księgi kodeksu handlowego z 1934 r., wspólnik cichy miał:

 • prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa (w stopniu określonym w umowie, przy czym jeżeli umowa nie poruszała tej kwestii, wspólnik cichy uczestniczył w zysku w stosunku odpowiadającym tzw. "słuszności", czyli po prostu sprawiedliwie);
 • prawo dochodzenia zysku na drodze sądowej, jeżeli wspólnik jawny uchylał się od jego obliczenia lub wypłaty;
 • prawo do przeglądu ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia rzetelności bilansu rocznego;
 • prawo do otrzymania odpisu bilansu rocznego;
 • prawo do żądania odszkodowania w wypadku rozwiązania spółki;
 • wypowiedzenia spółki zawartej na czas nieoznaczony na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego;
 • prawo do zgłoszenia do masy upadłościowej roszczenia z tytułu nadwyżki wpłaconego wkładu ponad swój udział w stratach.

Obecnie powszechnie uznaje się, że tworzenie spółek cichych jest dopuszczalne na zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 353<1>KC., a także, że spółki te nie stanowią podtypu spółki cywilnej.

Jedną z podstawowych cech spółki cichej jest to że wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach z działalności prowadzonej przez wspólnika jawnego, to znaczy uczestniczy w zysku przedsiębiorstwa wspólnika jawnego w całym zakresie prowadzonej działalności tego przedsiębiorstwa.

Mając na względzie w szczególności, że przedmiotowa Umowa konsorcjum, zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy, nie kreuje między Stornami spółki cywilnej ani spółki cichej, że Umowa wyłącza udział Konsorcjanta 2 w zyskach/stratach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Konsorcjanta 1/Lidera (obaj Konsorcjanci uczestniczą, w proporcjach określonych w Umowie konsorcjum, w zyskach i stratach z Projektu a nie w zyskach i stratach przedsiębiorstwa), postanowienie Umowy zgodnie z którym do kosztów Projektu nie będą zaliczane koszty ogólnego zarządu Spółką Konsorcjanta 1/Lidera, Umowy nie można uznać za umowę spółki cichej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zawarcie umowy konsorcjum na opisanych w przedmiotowym wniosku warunkach oraz wniesienie przez konsorcjantów wkładów finansowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy wniesienie przez Konsorcjanta udziału finansowego/wkładu pieniężnego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia określonego w Umowie konsorcjum nie jest dostawą towarów ani nie stanowi świadczenia usług, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 3. Czy otrzymywanie środków pieniężnych przez Konsorcjanta tytułem zwrotu udziału finansowego/wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia określonego w Umowie konsorcjum oraz tytułem udziału w dochodach ze wspólnego przedsięwzięcia nie jest dostawą towarów ani nie stanowi świadczenia usług, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 4. Czy rozdział kosztów ponoszonych dla realizacji celów konsorcjum pomiędzy uczestników konsorcjum nie jest dostawą towarów ani nie stanowi świadczenia usług, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 5. Czy udokumentowania rozdziału wewnętrznych kosztów ponoszonych dla realizacji celów konsorcjum oraz dla podziału dochodów z Projektu należy dokonywać w drodze wystawiania not księgowych...
 6. Czy w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z zakupów Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami VAT, dotyczących uczestnictwa w konsorcjum/realizacji Projektu, nie znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, a tym samym, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT...
 7. Czy wniesienie przez Konsorcjanta udziału finansowego/wkładu pieniężnego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia określonego w Umowie konsorcjum jest neutralne podatkowo, to znaczy nie powoduje powstania dochodu po stronie drugiego Konsorcjanta...
 8. Czy wypłacenie przez Lidera konsorcjum i odpowiednio, otrzymywanie środków pieniężnych przez Konsorcjanta 2 tytułem zwrotu udziału finansowego/wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia określonego w Umowie konsorcjum jest neutralne podatkowo, to znaczy nie jest odpowiednio, kosztem po stronie Lidera konsorcjum i przychodem po
 9. Czy, dla celów podatkowych obaj konsorcjanci winni rozpoznawać odpowiednio przychody i koszty związane z realizacją projektu w proporcji odpowiadającej posiadanym przez nich udziałom w dochodzie określonym Umową zgodnie z normą art. 5 ust. 1 u. p. dochodowym od osób prawnych i art. 8 ust. 1 u. o p. dochodowym od osób fizycznych...
 10. Czy przychodami Wnioskodawcy z tytułu udziału w konsorcjum będzie wyłącznie kwota wynagrodzenia należna Wnioskodawcy na podstawie Umowy konsorcjum, natomiast pozostała zafakturowana przez Wnioskodawcę, jako Lidera konsorcjum, część wynagrodzenia Konsorcjum, jako należna drugiemu konsorcjantowi, nie będzie stanowić przychodu Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 1 w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytania Nr 7-10), podatku od towarów i usług (pytania Nr 2-6) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytania Nr 7-10) wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz.U.2010.101.649 ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, j. umowy depozytu nieprawidłowego,
 10. umowy spółki.
  2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
  3.orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji ojej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Przepisy ustawy PCC nie wymieniają, jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, umowy nienazwanej, jaką jest umowa konsorcjum.

Umowę konsorcjum nie sposób także zakwalifikować jako którąkolwiek z czynności prawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności nie można uznać Umowy za rodzaj pożyczki, stosunek łączący strony wykazuje szereg odrębności w stosunku do umowy pożyczki takich jak wypłacenie Wnioskodawcy udziału w dochodzie, którego wypracowanie ze swej istoty nie jest zdarzeniem pewnym, a co za tym idzie Wnioskodawcy przysługiwać będzie wierzytelność o wypłatę określonych w umowie środków jedynie, gdy konsorcjum faktycznie wypracuje dochód. Co więcej, zgodnie z Umową, mając na względzie, że dochód z Projektu ustalany będzie, jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku bilansowym, możliwym jest że jeżeli koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów powstanie strata, w której udział będą miały obie Strony umowy. W przypadku umowy pożyczki pożyczkodawca nie ponosi ekonomicznego ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia i zawsze służy mu roszczenie o zwrot kwoty pożyczki (wraz z ewentualnymi odsetkami, jeśli zostały zastrzeżone w umowie).

Przedmiotowa Umowa konsorcjum nie wyczerpuje również znamion umowy spółki cywilnej, określonej w art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Tytułem przykładu można by wskazać chociażby kwestię odpowiedzialności za zobowiązania: w przypadku Umowy Wnioskodawca nigdy nie odpowiada za zobowiązania drugiego konsorcjanta. Natomiast immanentną cechą spółki cywilnej, która nie może zostać wyłączona mocą umowy stron, jest odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki przez któregokolwiek ze wspólników.

Ponadto zgodnie z art. 865 kodeksu cywilnego każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki, a jeśli jeżeli przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Zgodnie Umową Wnioskodawca nie został uprawniony do bieżącego prowadzenia spraw Przedsiębiorstwa, posiada jedynie uprawnienia o charakterze nadzorczym, z możliwością wpływu na decyzję Spółki dopiero w kluczowych, ale ściśle określonych przypadkach.

Z uwagi na specyficzny charakter umowy konsorcjum, Umowa wykazuje pewne elementy podobne do umowy spółki cichej. Niemniej, biorąc pod uwagę enumeratywne określenie przez ustawę PCC czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nawet gdyby Umowę traktować, jako umowę spółki cichej to przepisy ustawy PCC nie wymieniają, jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, umowy nienazwanej, jaką jest umowa spółki cichej.

Z powyższych względów przyjąć należy, że zawarcie umowy konsorcjum w kształcie opisanym powyżej oraz wniesienie przez konsorcjantów wkładów finansowych nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.