IPPB2/415-1003/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom przez Spółkę luksemburską na podstawie zawartych umów, instrumentów finansowych w postaci jednostek uczestnictwa.
IPPB2/415-1003/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom przez Spółkę luksemburską na podstawie zawartych umów, instrumentów finansowych w postaci jednostek uczestnictwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom przez Spółkę luksemburską na podstawie zawartych umów, instrumentów finansowych w postaci jednostek uczestnictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Bezpośrednim udziałowcem P. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest luksemburska spółka P. S.ą.r.l. (datej: Spółka luksemburska). Obie spółki należą do kapitałowej Grupy Pl. (dalej: Grupa P.)

Spółka luksemburska zawiera umowy o przyznanie i realizację instrumentów finansowych (dalej: Umowy) z wybranymi osobami współpracującymi ze Spółką na podstawie różnych stosunków prawnych takich, jak przykładowo stosunek powołania, umowa o pracę lub inne umowy cywilnoprawne (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy). Uprawnieni podpisują ze Spółką luksemburską Umowy dwojakiego rodzaju - Shadow Share Agreement pierwszego rodzaju (dalej: SSA 1) albo Shadow Share Agreement drugiego rodzaju (dalej: SSA 2), różniące się warunkami realizacji określonych w nich uprawnień. Na podstawie obu rodzajów Umów kreowane są pochodne instrumenty finansowe (dalej: Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki) spełniające definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: ustawa OIF). Jednostki te są nieodpłatnie przyznawane Uprawnionym na warunkach i zasadach określonych w Umowach. Jednostki Uczestnictwa nie mają wartości w momencie ich przyznania.

Wartość Jednostek określana jest w oparciu o wartość udziałów Spółki, które są głównym aktywem Grupy P.. Na skutek realizacji Jednostek Uczestnictwa, przy spełnieniu warunków określonych w Umowach, Uczestnicy uprawnieni są do otrzymania wypłaty gotówkowej. Wartość wypłaty gotówkowej oblicza się według wzorów wskazanych w Umowach i przedstawionych poniżej.

(1)

Na podstawie Umów pierwszego rodzaju - SSA 1 - Uprawnieni mogą otrzymać 3 różne rodzaje Jednostek Uczestnictwa (Jednostki Uczestnictwa 1, 2 i 3), których realizacja na określony moment (związany z procesem inwestycyjnym w Grupie P.) uprawniać może do otrzymania niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty kwoty pieniężnej.

a)

Umowy SSA 1 przewidują, że - po wystąpieniu okoliczności przewidzianych w Umowach - wartość należnej wypłaty gotówkowej będzie obliczana według wzoru:

(Profit Share 1 + Profit Share 2) - Grossed Up Interim Exercise Payment, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero, gdzie:

Profit Share 1 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 1 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 1 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 1 w danym momencie wynika z treści załącznika do umowy);

Profit Share 2 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 2 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 2 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 2 w danym momencie wynika z treści załącznika do Umowy), chyba że jest on niższy niż jedna ze stałych wartości określonych w Umowie;

Grossed Up Interim Exercise Payment oznacza sumę kwot uzyskanych w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3;

Wartość Jednostki Uczestnictwa 1 określa się jako iloraz różnicy (Final Trigger Event Value - Equity Value 1) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Wartość Jednostki Uczestnictwa 2 określa się jako iloraz różnicy (Final Trigger Event Value - Equity Value 2) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Final Trigger Event Value oznacza:

 • w przypadku wejścia Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych na giełdę - wartość akcji rozumianą jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez obecnych właścicieli udziałów oraz ceny subskrypcyjnej jednej akcji,
 • w przypadku zmiany właściciela udziałów w Spółce luksemburskiej lub jej spółek zależnych - wartość udziałów rozumianą jako wartość świadczeń należnych obecnym właścicielom udziałów w związku ze zmianą kontroli nad Spółką pomniejszoną o koszty transakcyjne.

Equity Value 1 oznacza różnicę wskazanej w Umowie wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity Injected), powiększonej o 10% w skali roku, oraz Equity Repayment.

Equity Value 2 oznacza różnicę wskazanej w Umowie wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity Injected), powiększonej o 5% w skali roku, oraz Equity Repayment.

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

b)

Dodatkowo, zgodnie z Umowami SSA 1 wartość niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty gotówkowej z Jednostek Uczestnictwa 3 będzie określana na poniższych zasadach.

Kwota otrzymana w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi realizowanych Jednostek Uczestnictwa 3 oraz wartości jednej Jednostki Uczestnictwa 3.

Wartość jednej Jednostki Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi współczynnika określonego w Umowie oraz Equity Repayment, gdzie

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

(2)

a)

Umowy drugiego rodzaju - czyli Umowy SSA 2 - przewidują, że wartość niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty gotówkowej będzie obliczana jako iloczyn liczby realizowanych Jednostek Uczestnictwa 1 oraz wartości jednej Jednostki Uczestnictwa 1. Wartość jednej Jednostki Uczestnictwa 1 określa się natomiast według wzoru:

Aggregate Share Reference Price * S/TS.

Jeśli Trigger Event Price jest równa lub wyższa od Hurdle Value (zgodnie z poniższymi definicjami), wtedy Aggregate Share Reference Price wynosi:

(Trigger Event Price - EC Excess*S/TS)/S.

Jednocześnie, Trigger Event Price oznacza wartość kwot wskazanych w Umowie otrzymanych od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych przez udziałowców jako rezultat danego Trigger Event, związaną z wartością udziałów Spółki;

Hurdle Value oznacza kwotę obliczaną według wzoru (1.33 * ECS * SHP – TEAP);

ECS oznacza iloraz sumy wkładów udziałowców Spółki do Spółki (tzw. Equity Contribution) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce;

SHP oznacza liczbę udziałów będących przedmiotem zdarzenia Trigger Event i wszelkich poprzednich wydarzeń Trigger Event;

Trigger Event oznacza moment wejścia na giełdę, zmianę osób sprawujących kontrolę nad Spółką luksemburską lub jej spółkami zależnymi, umorzenie udziałów lub dystrybucję aktywów Spółki luksemburskiej i zdarzenia im podobne;

TEAP oznacza skumulowaną wartość wszystkich wartości Trigger Event Price podczas wszystkich dotychczasowych zdarzeń Trigger Event;

EC Excess oznacza różnicę między sumą wkładów udziałowców Spółki do Spółki (tzw. Equity Contribution) a kwotą 425 000 000 euro.

S oznacza liczbę udziałów w Spółce będących przedmiotem zdarzenia Trigger Event;

TS oznacza łączną liczbę udziałów w Spółce.

Jeśli zaś Tigger Event Price jest niższa od Hurdle Value, wtedy Aggregate Share Reference Price wynosi:

Trigger Event Price/S - Initial Price per Share, gdzie

Initial Price per Share oznacza sumę wkładów udziałowców Spółki do Spółki (tzw. Equity Contribution) podzieloną przez łączną liczbę udziałów w Spółce.

b)

Dodatkowo Uprawnieni mogą otrzymać niepewną i nieokreśloną z góry wypłatę gotówkową z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa 2. W wyniku realizacji każdej Jednostki Uczestnictwa 2 Uprawniony może otrzymać kwotę stanowiącą:

Iloczyn kwoty ekwiwalentu dywidendy przypadającej na jeden udział udziałowców oraz liczby udziałów stanowiących V procent wszystkich udziałów w Spółce, gdzie V jest równe

425 000 000 euro/(425 000 000 euro + EC Excess)*CS, gdzie

CS oznacza procent łącznej liczby udziałów posiadanych przez udziałowców Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych.

EC Excess oznacza różnicę między sumą wkładów udziałowców Spółki do Spółki (tzw. Equity Contribution) a kwotą 425 000 000 euro.

Uwagi ogólne do Umów SSA 1 i SSA 2

Potencjalna możliwość realizacji Jednostek Uczestnictwa w przypadku wszystkich Umów (zarówno SSA 1, jak i SSA 2) zależna jest od spełnienia warunków określonych w Umowach. Wśród nich znajdują się m.in. brak naruszeń określonych przepisów prawa, w szczególności dotyczących przestrzegania zasad poufności informacji oraz zakazu nieuczciwej konkurencji w stosunku do Grupy P.. Umowa przewiduje również ograniczenia w realizacji praw wynikających z Jednostek przez Uprawnionych w przypadku ustania współpracy pomiędzy Uprawnionymi a Spółką (rozwiązanie łączącego je stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie.

Przyznanie Jednostek Uczestnictwa jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania są warunkowe. Tym samym, ewentualne przysporzenie z realizacji Jednostek ma charakter niepewny i uzależniony od obiektywnych czynników (wskaźników). Jednostki spełniają tym samym cechy instrumentów finansowych.

Prawo do przyznania oraz realizacji Jednostek Uczestnictwa nie wynika ze stosunku prawnego wiążącego Uczestnika ze Spółką. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki luksemburskiej.

Wypłaty gotówkowe wynikające z realizacji Jednostek Uczestnictwa, na podstawie porozumienia pomiędzy Spółką a Spółką luksemburską, mogą być dokonywane bezpośrednio przez Spółkę w ramach porozumienia zawartego ze Spółką luksemburską. Niemniej jednak, Spółka refakturuje koszty wypłat na Spółkę luksemburską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361; dalej; UPDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez Uczestników z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF. Jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uczestników będzie natomiast realizacja praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane prze/ rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego. „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie - instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów” (A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2009).

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit. c. Stąd, zdaniem Spółki, celem potwierdzenia, że Program funkcjonuje w formie innego instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym jest papier wartościowy wskaźnik finansowy i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF instrumentem bazowym może być papier wartościowy, którym niewątpliwie są udziały w Spółce.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W ocenie Spółki przewidziana konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny - instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny. W świetle Rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny, zdaniem Spółki, Jednostki Uczestnictwa stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Jednostek Uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrumenty bazowe - cenę papieru wartościowego, jakim są udziały w Spółce,
 • Jednostki Uczestnictwa są przyznawane Uczestnikom nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości (w skrajnym przypadku wartość ta może wynosić 0),
 • realizacja praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uprawnionych jest realizacja praw wynikających z Jednostek, których wartość jest ściśle zależna od wartości udziałów i zdefiniowanych wskaźników finansowych. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Grupy P., a nie inne okoliczności, w tym aktywność Uprawnionych na rzecz Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych niż kapitały pieniężne źródeł przychodów.

Należy również zaznaczyć, iż stosownie do postanowień art. 17 ust. 1b UPDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Warto także podkreślić, że, jak zostało wskazane w stanie faktycznym, do końca okresu restrykcji nie ma możliwości realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa, a tym samym wystąpienia przez Uczestników z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie do Spółki. Dodatkowo do momentu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa nie ma możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Uczestnika.

Co za tym idzie, przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z Jednostek Uczestnictwa powstaje w momencie realizacji tego instrumentu finansowego i dopiero wtedy Uczestnik może otrzymać realne przysporzenie majątkowe. W konsekwencji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe. Realizacja praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa jest zatem pierwszym i jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uczestników,

Podobne stanowisko w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskanych w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych, zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe: m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 roku (sygn. IPPB2/415-295/14-2/MK1), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 roku (sygn. ITPB1/415-89/14/MR), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2014 roku (sygn. IPPB2/415-892/13-4/MK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 roku (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 roku (sygn. IPPB2/415-77/13- 2/MK).

Powyższa kwalifikacja do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, iż na Spółce nie ciążą obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw wynikających z Jednostek.

W świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Uczestników w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania, obliczony według stawki wynoszącej 19% dochodu, powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego samodzielnie przez Uczestników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna), została wydana wyłącznie dla Spółki jako Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom przez Spółkę luksemburską na podstawie zawartych umów, instrumentów finansowych w postaci jednostek uczestnictwa. Interpretacja zapewnia zatem ochronę o jakiej mowa w art. 14k i nast. Ordynacji wyłącznie Wnioskodawcy, a nie Uczestnikom Programu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. również powołane we wniosku orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z Warszawy i Szczecina, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.