ILPP1/4512-1-837/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu umów o świadczenie usług doradczych.
ILPP1/4512-1-837/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. członek zarządu
 4. prezes zarządu
 5. umowa
 6. usługi doradcze
 7. wynagrodzenia
 8. zarząd
 9. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § l i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu umów o świadczenie usług doradczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu umów o świadczenie usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: OF, Wnioskodawca).
 2. na podstawie uchwał podjętych przez rady nadzorcze spółek:
  1. B Sp. z o.o. (dalej: B) oraz
  2. C Sp. z o.o. (dalej: C),
  - (razem jako: Usługobiorcy, Spółki), W październiku 2015 roku OF został powołany na stanowiska: członka zarządu w B oraz prezesa zarządu w C.
 3. za pełnienie funkcji prezesa zarządu C i odpowiednio członka zarządu B, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie od Usługobiorców.
 4. OF nie zawarł ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z żadnym z Usługobiorców.
 5. niezależnie od faktu powołania na stanowiska prezesa/członka zarządu w Spółkach, OF w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł z Usługobiorcami dwie odrębne umowy o świadczenie usług doradczych (dalej: Umowy) ze skutkiem od 1 października 2015 r.
 6. na podstawie Umowy z B, Wnioskodawca świadczy usługi w następującym zakresie:
  1. opracowywania i uaktualniania strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce;
  2. monitorowania poziomu sprzedaży spółki realizowanej poprzez witryny internetowe oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących zwiększenia jej efektywności;
  3. konsultacji z zakresu kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce prowadzonych z wykorzystaniem witryn internetowych;
  4. udzielania rekomendacji dotyczących procesu realizacji zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem witryn internetowych;
  5. doradztwa dotyczącego relacji z konsumentami, w tym w zakresie procesów obsługi klienta, reklamacyjnych, przetwarzania i ochrony danych osobowych, badania satysfakcji klienta.
 7. z kolei zgodnie z postanowieniami Umowy z C, zakres usług OF jest następujący:
  1. opracowywanie i uaktualnianie strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce;
  2. analizowanie, opiniowanie oraz przedstawianie spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących działalności sprzedażowych witryn internetowych prowadzonych przez spółkę;
  3. monitorowanie trendów rynkowych w e-commerce oraz działalności w zakresie handlu internetowego podmiotów konkurencyjnych;
  4. konsultacje w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce;
  5. udzielanie rekomendacji dotyczących wyboru technologii wspierających działalność e-commerce prowadzoną przez spółkę;
  6. konsultacje w zakresie działalności i rozwoju portali społecznościowych prowadzonych przez spółkę
  - (dalej usługi z pkt e) i f): Usługi)
 8. Usługi świadczone przez OF na rzecz Spółek mają charakter wyłącznie doradczy. Na podstawie Umów, Wnioskodawca nie ma prawa do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu świadczonych Usług. Zakres Usług różni się od czynności wykonywanych przez OF jako prezesa/członka zarządu Spółek.
 9. Umowy zobowiązują OF do aktywnego świadczenia Usług według najlepszej wiedzy, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zasad poufności. OF przysługuje prawo do przerwania aktywnego świadczenia Usług i pozostawania w gotowości do ich świadczenia przez łączny okres nieprzekraczający 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
 10. Usługi mogą być świadczone w siedzibie OF, siedzibie Usługobiorcy lub w każdym innym miejscu ustalonym przez strony Umowy.
 11. OF zobowiązany jest do przedstawiania Usługobiorcom raportów potwierdzających wykonywanie Usług w danym miesiącu kalendarzowym lub załączanie do faktury raportu ze specyfikacją wykonanych Usług. Raporty są doręczane Usługobiorcom do akceptacji wraz z fakturami za wykonane Usługi.
 12. podczas świadczenia Usług, OF może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadać wobec Usługobiorców jak za własne.
 13. OF ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółek oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług.
 14. za Usługi świadczone na rzecz Spółek, OF otrzymuje wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - przyznawane według zasad obowiązujących u danego Usługobiorcy (dalej: Wynagrodzenie).
 15. w celu wykonywania Usług, Spółki udostępniają OF niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie.
 16. Umowy z Usługobiorcami są zawarte przez OF na czas nieoznaczony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umowy podlega podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Usługi świadczone przez OF będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą jest m.in. działalność usługodawców.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy o VAT, czynność nie zostanie uznana za wykonaną w ramach działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostanie jedno z poniższych kryteriów:

  • przychód z niej uzyskany stanowi przychód ze stosunku pracy (art. 15 ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT), albo
  • przychód ten stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2-9 Ustawy o pdof, jeżeli osoba wykonująca daną czynność jest związana ze zlecającym wykonanie czynności (spółką) więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT).

Przychód OF z Umów nie powinien być zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy, brak jest bowiem elementu podporządkowania OF Usługobiorcom oraz wyznaczenia ścisłego miejsca i czasu wykonywania czynności przez OF.

Usługi doradcze OF na podstawie Umów nie stanowią również przychodów z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 2-9 Ustawy o pdof), w szczególności nie zostaną bowiem zakwalifikowane jako czynności członków zarządu lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (wymienione w art. 13 pkt 7 i odpowiednio 9 Ustawy o pdof). Szersza argumentacja została przedstawiona w części Ad 1) dotyczącej pdof.

W konsekwencji ze względu na fakt, że przychód OF, który będzie uzyskiwany na podstawie Umów z Usługobiorcami, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy ani przychodu z działalności wykonywanej osobiście, Usługi świadczone przez OF powinny być kwalifikowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT. OF będzie więc podatnikiem zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, a wykonywane przez niego usługi będą podlegać podatkowi VAT.

Dodatkowo należy również wskazać, że Umowa ustanawia więzy prawne pomiędzy Usługobiorcami (B i C) i OF (wykonawcą) określające warunki wykonania przez OF usług oraz wynagrodzenia. Odpowiedzialność za wykonanie czynności wobec Zleceniodawców oraz osób trzecich ponosi, zgodnie z Umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, OF. Nawet więc, jeżeli przychód z Usług świadczonych przez OF byłby kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z Ustawą o pdof, to w rozumieniu ustawy o VAT, OF nadal byłby podatnikiem podatku VAT ponieważ jeden z warunków z art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT nie byłby spełniony, tj. Usługobiorca nie ponosiłby wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu usług wykonywanych przez OF.

Na potwierdzenie swojego stanowiska wskazać może interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 sierpnia 2015 r., sygn. IPPP3/4512-606/15-2/KP.

W związku z przedstawioną argumentacją, zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, choć nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pojęcie działalności gospodarczej zdefiniowane zostało również w art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.). W myśl tego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Zgodnie z akapitem pierwszym artykułu 9 ust. 1, podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Przepis art. 10 ww. Dyrektywy stwierdza, że warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Dyrektywa zapewnia więc szeroki zakres działalności gospodarczej, obejmujący wszystkie etapy produkcji, dystrybucji i dostarczania towarów i usług. To, że działalność gospodarcza, która ma być traktowana jako taka, nie jest działalnością wykonywaną okazjonalnie, nie oznacza, że działalność ta, aby mieścić się w zakresie podatku VAT, musi osiągnąć pewną liczbę operacji lub osiągnąć określony poziomu dochodu. Decydującym elementem jest wola lub zamiar osoby dokonującej czynności, aby brać udział w produkcji, dystrybucji lub dostarczaniu dóbr lub usług. Elementem definiującym działalność gospodarczą na gruncie przepisów Dyrektywy jest to, że osoba, w celu wykonywania swoich działań, wykorzystuje zasoby ludzkie lub rzeczowe w taki sam sposób, jak są one wykorzystywane przez producenta, handlowca lub osoby świadczące usługi. Działalność gospodarcza w rozumieniu Dyrektywy będzie miała miejsce, gdy zaistnieje zamiar wykorzystania i zorganizowania środków w celu wzięcia udziału w produkcji, dystrybucji towarów lub świadczeniu usług.

Jednakże, należy zauważyć, że nie wszystkie czynności wykonywane przez osoby fizyczne uznawane są jako wykonywana samodzielnie działalność gospodarcza.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia, oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy.

Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów usług.

Przedmiotowe zagadnienie było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - orzeczenia w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y sekunda, C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów. TSUE w ww. orzeczeniach wskazał, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem wyłączone z opodatkowania VAT są stosunki, które pod względem warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego tożsame są ze stosunkiem pracy. Chodzi tutaj w szczególności o element podporządkowania zlecającemu, który jest charakterystyczny dla stosunku pracy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik podatku od towarów i usług, jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Na podstawie uchwał podjętych przez rady nadzorcze spółek: B Sp. z. o.o. oraz C Sp. z o.o. w październiku 2015 r. Wnioskodawca został powołany na stanowiska: członka zarządu w B oraz prezesa zarządu w C. Za pełnienie funkcji prezesa zarządu C i odpowiednio członka zarządu B, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie od Usługobiorców. Zainteresowany nie zawarł ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z żadnym z Usługobiorców. Niezależnie od faktu powołania na stanowiska prezesa/członka zarządu w Spółkach, Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł z Usługobiorcami dwie odrębne umowy o świadczenie usług doradczych (dalej: Umowy) ze skutkiem od 1 października 2015 r. Na podstawie Umowy z B, Wnioskodawca świadczy usługi w następującym zakresie: opracowywania i uaktualniania strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce; monitorowania poziomu sprzedaży spółki realizowanej poprzez witryny internetowe oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących zwiększenia jej efektywności; konsultacji z zakresu kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce prowadzonych z wykorzystaniem witryn internetowych; udzielania rekomendacji dotyczących procesu realizacji zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem witryn internetowych; doradztwa dotyczącego relacji z konsumentami, w tym w zakresie procesów obsługi klienta, reklamacyjnych, przetwarzania i ochrony danych osobowych, badania satysfakcji klienta. Z kolei zgodnie z postanowieniami Umowy z C, zakres usług Zainteresowanego jest następujący: opracowywanie i uaktualnianie strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce; analizowanie, opiniowanie oraz przedstawianie spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących działalności sprzedażowych witryn internetowych prowadzonych przez spółkę; monitorowanie trendów rynkowych w e-commerce oraz działalności w zakresie handlu internetowego podmiotów konkurencyjnych; konsultacje w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce; udzielanie rekomendacji dotyczących wyboru technologii wspierających działalność e-commerce prowadzoną przez spółkę; konsultacje w zakresie działalności i rozwoju portali społecznościowych prowadzonych przez spółkę.

Usługi świadczone przez Zainteresowanego na rzecz Spółek mają charakter wyłącznie doradczy. Na podstawie Umów, Wnioskodawca nie ma prawa do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu świadczonych Usług. Zakres Usług różni się od czynności wykonywanych przez Zainteresowanego jako prezesa/członka zarządu Spółek.

Umowy zobowiązują Wnioskodawcę do aktywnego świadczenia Usług według najlepszej wiedzy, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zasad poufności. Zainteresowanemu przysługuje prawo do przerwania aktywnego świadczenia Usług i pozostawania w gotowości do ich świadczenia przez łączny okres nieprzekraczający 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.

Usługi mogą być świadczone w siedzibie Wnioskodawcy, siedzibie Usługobiorcy lub w każdym innym miejscu ustalonym przez strony Umowy.

Zainteresowany zobowiązany jest do przedstawiania Usługobiorcom raportów potwierdzających wykonywanie Usług w danym miesiącu kalendarzowym lub załączanie do faktury raportu ze specyfikacją wykonanych Usług. Raporty są doręczane Usługobiorcom do akceptacji wraz z fakturami za wykonane Usługi.

Podczas świadczenia Usług, Wnioskodawca może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadać wobec Usługobiorców jak za własne.

Zainteresowany ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółek oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług.

Za Usługi świadczone na rzecz Spółek, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - przyznawane według zasad obowiązujących u danego Usługobiorcy.

W celu wykonywania Usług, Spółki udostępniają Zainteresowanemu niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie.

Umowy z Usługobiorcami są zawarte przez Wnioskodawcę na czas nieoznaczony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania należnego Wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług w ramach zawartych Umów na rzecz Spółek.

Jak wynika z analizy przepisów i przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedmiotowe Usługi świadczone przez Zainteresowanego nie spełniają oraz nie będą spełniały przede wszystkim warunku dotyczącego odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zauważyć należy, że jak wskazał Wnioskodawca ponosi on odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółek oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Ponadto zakres wykonywanych Usług różni się od czynności wykonywanych przez Zainteresowanego jako prezesa/członka zarządu Spółek. Zatem w niniejszej sprawie odpowiedzialność Wnioskodawcy została ukształtowana w sposób odmienny niż odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo o uznaniu świadczonych Usług przez Zainteresowanego za samodzielną działalność gospodarczą świadczy to, że Usługi mogą być wykonywane w siedzibie Wnioskodawcy, siedzibie Usługobiorcy lub każdym innym miejscu ustalonym przez strony. Z informacji zawartych we wniosku wynika także, że w celu wykonywania Usług, Spółki udostępniają Wnioskodawcy niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie. Ponadto podczas świadczenia Usług Zainteresowany może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadał wobec Usługobiorców jak za własne.

Tym samym, należy stwierdzić, że Wnioskodawca dysponuje niezależnością oraz samodzielnością wykonując czynności doradcze pozwalające uznać go za profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Z uwagi na powyższe, nie można uznać, że relacja łącząca Wnioskodawcę z Usługobiorcami stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika. W konsekwencji, świadczone przez Zainteresowanego usługi doradztwa w ramach zawartej Umowy stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, do których nie ma zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy. Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi doradztwa na podstawie Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podsumowując, usługi doradcze wykonywane przez Wnioskodawcę z uwagi na brak spełnienia warunku dotyczącego odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy należy uznać za wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, a Zainteresowany w odniesieniu do tych usług będzie występował w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu usług doradztwa na podstawie Umowy podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu umów o świadczenie usług doradczych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów, zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.