ILPB4/423-352/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania wkładu pieniężnego w ramach umowy spółki cichej.
ILPB4/423-352/14-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. inwestycje
 3. obowiązek podatkowy
 4. przedsięwzięcia wspólne
 5. przychód
 6. transakcja
 7. udział
 8. udział w zyskach
 9. umowa
 10. wkład
 11. wspólnik
 12. zwrot wkładów
 13. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania wkładu pieniężnego w ramach umowy spółki cichej:

 • jest nieprawidłowe – w sytuacji, gdy projekty realizowane na podstawie umowy spółki cichej przyniosą stratę,
 • jest prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania wkładu pieniężnego w ramach umowy spółki cichej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na rynku nieruchomości komercyjnych, inwestując w nieruchomości bezpośrednio lub jako udziałowiec innych spółek nieruchomościowych. Obecnie Wnioskodawca rozważa inwestycje w nowe projekty nieruchomościowe na terytorium Polski (dalej „Inwestycje” lub „Przedsięwzięcie”).

Celem pozyskania finansowania na Inwestycje Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, będącą rezydentem podatkowym Niemiec (dalej „Inwestor” lub „Cichy wspólnik”). Umowa nie będzie stanowiła umowy spółki cywilnej w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, umowy spółki prawa handlowego w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych ani też innej umowy nazwanej na gruncie prawa polskiego.

Umowa z Inwestorem będzie regulowana przepisami prawa niemieckiego i będzie miała charakter tzw. umowy spółki cichej regulowanej przepisami prawa niemieckiego (dalej „Umowa” lub „spółka cicha”). Umowa będzie szczegółowo regulować m.in. zasady podziału zysków z Przedsięwzięcia, wzajemne prawa i obowiązki stron oraz czas trwania Przedsięwzięcia. W szczególności, zgodnie z aktualnym projektem Umowy:

 1. zarząd Inwestycją przysługiwać będzie zasadniczo wyłącznie Wnioskodawcy, przy czym Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia Inwestycji również w interesie Inwestora;
 2. Inwestor będzie zobowiązany do wniesienia wkładu do Przedsięwzięcia w określonej kwocie pieniężnej, celem wykorzystania go przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele związane z Inwestycją (dalej „Wkład”); Wkład nie będzie podlegał oprocentowaniu;
 3. Inwestor będzie partycypował w zysku (stracie) z Inwestycji wypracowanym w całym okresie istnienia spółki cichej, ustalonym według polskich przepisów w zakresie rachunkowości z uwzględnieniem Wkładu oraz wkładu Wnioskodawcy. Wypłata nastąpi wraz z zakończeniem Umowy;
 4. Inwestor nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu udziału w zyskach gdy Inwestycja wygenerowała stratę w całym okresie istnienia spółki cichej, a kwota łącznej straty pomniejszy wkład Inwestora podlegający zwrotowi na koniec Umowy;
 5. Inwestor będzie miał także zagwarantowane prawa informacyjne i kontrolne, w tym prawo przeglądania ksiąg i dokumentów czy żądania wyjaśnień od Zarządu Wnioskodawcy, który będzie również obowiązany do okresowego raportowania;
 6. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu pełnej wysokości Wkładu w sytuacji gdy projekty realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy przyniosą stratę; wartość zwracanego wkładu zostanie odpowiednio pomniejszona o udział w stracie z takich projektów;
 7. W razie likwidacji Wnioskodawcy w czasie obowiązywania Umowy, w miejsce w/w spłaty Inwestor partycypować będzie w sumie pozostałej po likwidacji Wnioskodawcy, proporcjonalnie do przypadającego mu udziału w wyniku Przedsięwzięcia;
 8. Inwestor może przenieść swój „udział” na osoby trzecie tylko za zgodą Wnioskodawcy;
 9. Umowa może zostać wypowiedziana każdorazowo na koniec roku kalendarzowego, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu spółki cichej może jednak po raz pierwszy zostać złożone nie wcześniej niż ze skutkiem na koniec roku 2024. Jednocześnie strony umowy dopuszczają dalsze odroczenie terminu, w którym wypowiedzenie powyższej umowy jest możliwe;
 10. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na czas nieokreślony.

Niewykluczone, że w związku z planowaną restrukturyzacją w grupie kapitałowej, w której Spółka jest członkiem, przed zawarciem Umowy spółki cichej lub w trakcie jej obowiązywania, Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy Wnioskodawca osiągnie przychód (dochód) podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem Wkładu w ramach Umowy i jego wykorzystywaniem na cele związane z Przedsięwzięciem...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy nie osiągnie on przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem i korzystaniem z Wkładu w ramach Umowy, na cele związane z Przedsięwzięciem.
 2. Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „UCIT”) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przepisy UCIT nie zawierają normatywnej definicji przychodu. W praktyce ugruntowany jest pogląd, że przychodem są jedynie faktyczne przysporzenia po stronie podatnika, które mają rzeczywisty, trwały oraz definitywny charakter. Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje świadczenie, które nie spełnia jednego z powyższych kryteriów, tj. na przykład nie stanowi trwałego lub definitywnego przysporzenia, wówczas nie uzyskuje przychodu podatkowego. Przykładowo w komentarzu do UCIT autorzy stwierdzają, iż: „przychód dla celów podatkowych powinien mieć charakter definitywny oraz jednoznacznie określony. (...) Reasumując, przychód jest to taka zmiana stanu majątkowego, u której podstaw leży zamiar uzyskania przysporzenia i zmiana ta powinna cechować się definitywnością, być określona co do kwoty (bądź w inny wiarygodny sposób wyceniona), a uzyskujący przychód powinien w rezultacie mieć możliwość rozporządzania nim jak właściciel” (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Karwat, R. Krasnodębski, M. Ślifirczyk, F. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 177).
 3. Analogicznie pojęcie przychodu jest rozumiane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z 27 listopada 2003 r. (sygn. III SA 3382/02) jednoznacznie wskazuje, że „zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 3 do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. W innym wyroku z dnia 14 maja 1998 r. (sygn. SA/Sz 1305/97) NSA zaznaczył, iż „z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika (...)”. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn. I SA/Wr 861/07). Analogiczne stanowisko zajmują organy podatkowe – por. m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 września 2009 r. (nr IPPB3/423-474/09-2/GJ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi w interpretacji z 17 stycznia 2006 r. (ŁUS II-2-423/133/05/JB), czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 listopada 2008 r. (nr ILPB3/423-506/08-2/EK).
 4. Wskutek wniesienia przez Inwestora Wkładu na podstawie Umowy, nie dojdzie do trwałego i definitywnego przyrostu majątku Wnioskodawcy, ponieważ:
  1. celem Wkładu nie jest obdarowanie lub inna forma ostatecznego i bezinteresownego zwiększenia aktywów Wnioskodawcy, lecz przekazanie finansowania na potrzeby wspólnego Przedsięwzięcia;
  2. Wnioskodawca będzie korzystał ze środków pochodzących z Wkładu we wspólnym, a nie jedynie własnym, interesie gospodarczym w taki sposób, aby Inwestycja przyniosła spodziewane korzyści obu stronom Umowy;
  3. przekazane tytułem Wkładu środki pieniężne stanowić będą formę partycypacji w kosztach Inwestycji przez inwestora finansowego (jakim jest Inwestor będący wspólnikiem cichym); z drugiej strony „wkładem” Wnioskodawcy będzie obowiązek realizacji i zarządzania całym procesem inwestycyjnym w ramach Przedsięwzięcia;
 5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 UCIT przychodem podatkowym jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Pojęcie nieodpłatne świadczenie również nie zostało zdefiniowane w przepisach UCIT. W orzecznictwie przyjmuje się powszechnie (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 maja 2008 r. I SA/Gl 201/08), że pojęcie to obejmuje zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku.
 6. Wskutek wniesienia przez Inwestora Wkładu na podstawie Umowy i korzystania z tego Wkładu przez Wnioskodawcę na cele związane z realizacją Przedsięwzięcia, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu z nieodpłatnego świadczenia, ponieważ nie uzyskuje on kosztem Inwestora żadnych korzyści oraz ponosi własne koszty związane z Przedsięwzięciem. Mianowicie:
  1. z samego faktu wniesienia Wkładu i korzystania z niego przez Wnioskodawcę (jako przedsiębiorcę realizującego Inwestycję), Wnioskodawca nie osiąga jeszcze żadnego przysporzenia majątkowego – ew. przysporzenie Wnioskodawca uzyska dopiero z momentem uzyskiwania zysków z Inwestycji;
  2. w celu realizacji inwestycji Wnioskodawca będzie angażował środki rzeczowe wchodzące w skład własnego przedsiębiorstwa, które będą stanowić swoisty „ekwiwalent” względem środków finansowych Inwestora wniesionych tytułem Wkładu – nie można zatem przypisać Wnioskodawcy żadnych korzyści kosztem Inwestora, skoro sam angażować będzie własne aktywa w ramach Przedsięwzięcia;
  3. celem przekazania przez Inwestora Wkładu jest uzyskanie uprawnienia do partycypacji m.in. w zyskach z Inwestycji – celem Wkładu nie jest zaś wzbogacenie Wnioskodawcy kosztem majątku Inwestora;
  4. wreszcie, w związku z wniesionym Wkładem, zarówno Wnioskodawca, jak i Inwestor czerpać będą korzyści wyłącznie z zysków z Przedsięwzięcia, nie zaś z innych źródeł –obie strony Umowy spółki cichej ponosić będą ryzyko ekonomiczne związane z Inwestycją, angażując jedynie różne środki w ramach Przedsięwzięcia.
 7. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji z dnia 14 marca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB4/423-419/12-6/DS) w analogicznej sprawie. W interpretacji tej Dyrektor potwierdził, że: „(...) w przypadku wkładu wnoszonego przez Wspólnika cichego, zgodnie z Umową spółki cichej, nie wystąpi definitywny przyrost majątku Spółki, gdyż w myśl tej Umowy (...) czynność wniesienia wkładu przez Wspólnika cichego w ramach Umowy spółki cichej nie spowoduje przysporzenia po stronie Spółki, a co za tym idzie, nie powstanie też przychód podatkowy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania wkładu pieniężnego w ramach umowy spółki cichej:
 • jest nieprawidłowe – w sytuacji, gdy projekty realizowane na podstawie umowy spółki cichej przyniosą stratę,
 • jest prawidłowe – w pozostałej części.

Spółka cicha w przeszłości była regulowana przepisami prawa handlowego, ale wprowadzenie w życie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) regulacje te uchyliło. Mimo uchylenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) o spółce cichej, w praktyce gospodarczej zawierane mogą być umowy obligacyjne (w świetle zasady swobody zawierania umów cywilnoprawnych) tworzące stosunek prawny polegający na trwałym udziale kapitałowym jednej osoby w działalności gospodarczej innego podmiotu, przy czym tylko ten ostatni wstępuje w stosunki prawne z osobami trzecimi.

Zgodnie z przepisem art. 3531 ustawy Kodeks cywilny: strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów wyrażona w powyższej regulacji dopuszcza zawarcie umowy „spółki cichej” jako umowy nienazwanej, to znaczy takiej, której specyfika odbiega nieco od skodyfikowanych w prawie umów, ale nie posiada szczegółowych regulacji. Oznacza to, że osoby tworzące „spółki ciche” stosować się muszą do tzw. przepisów ogólnych, które – co oczywiste – nie są w stanie odnieść się do szczególnych przypadków, mogących zajść w takich spółkach. Ponadto o rodzaju zawartej umowy spółki nie decyduje nadana jej przez strony nazwa, ale treść złożonych oświadczeń.

Wspólnicy zawiązujący „spółkę cichą” mają prawo wprowadzić modyfikacje precyzujące postanowienia zawarte w nieobowiązującym już dziś kodeksie. Nie ma przy tym konieczności opierania się na przepisach kodeksu handlowego, gdyż zgodnie z zasadą swobody umów, wspólnicy mogą sami stworzyć strukturę własnej działalności gospodarczej i nazwać ją „spółką cichą”, co jednak nie oznacza, że na jej bazie wyrasta, powstaje nowy podmiot prawny.

Z uwagi na brak szczególnych przepisów dotyczących tego typu umowy prawne konsekwencje należy oceniać na podstawie przepisów ogólnego reżimu kontraktowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że konstrukcja prawna „spółki cichej” jest strukturą opierającą się na uczestnictwie (partycypowaniu) podmiotu zewnętrznego, pod warunkiem wniesienia wkładu, w zyskach z określonego przedsięwzięcia natury gospodarczej prowadzonego przez konkretnego przedsiębiorcę. Jednakże taka forma działalności nie znajduje uregulowania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na rynku nieruchomości komercyjnych, inwestując w nieruchomości bezpośrednio lub jako udziałowiec innych spółek nieruchomościowych. Obecnie Wnioskodawca rozważa inwestycje w nowe projekty nieruchomościowe na terytorium Polski (dalej „Inwestycje” lub „Przedsięwzięcie”). Celem pozyskania finansowania na Inwestycje Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, będącą rezydentem podatkowym Niemiec (dalej „Cichy wspólnik”). Umowa z Cichym wspólnikiem będzie regulowana przepisami prawa niemieckiego i będzie miała charakter tzw. umowy spółki cichej regulowanej przepisami prawa niemieckiego (dalej „Umowa” lub „spółka cicha”). Umowa będzie szczegółowo regulować m.in. zasady podziału zysków z Przedsięwzięcia, wzajemne prawa i obowiązki stron oraz czas ich trwania. W szczególności, zgodnie z aktualnym projektem spółki cichej:

 • Cichy wspólnik będzie zobowiązany do wniesienia wkładu w określonej kwocie pieniężnej, celem wykorzystania go przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele związane z Inwestycją (dalej „Wkład”);
 • Cichy wspólnik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu udziału w zyskach gdy Inwestycja wygenerowała stratę w całym okresie istnienia spółki cichej, a kwota łącznej straty pomniejszy wkład Cichego wspólnika podlegający zwrotowi na koniec spółki cichej;
 • Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu pełnej wysokości Wkładu w sytuacji gdy projekty realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy przyniosą stratę; wartość zwracanego wkładu zostanie odpowiednio pomniejszona o udział w stracie z takich projektów;
 • Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na czas nieokreślony.

Wobec powyższego opisu zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest kwestia powstania przychodów podatkowych w związku z wniesieniem przez Cichego wspólnika wkładu do spółki cichej.

Katalog przychodów podlegających opodatkowaniu określony został w przepisach art. 12-14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Regulacja art. 12 tej ustawy nie zawiera legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje, przez przykładowe wyliczenie, rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Jednocześnie musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny. Ponadto użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wykaz przychodów stanowi katalog otwarty, zaś zawarte w tym przepisie okoliczności określające przychody mają charakter przykładowy. Jednocześnie w przepisie art. 12 ust. 4 tej ustawy wyliczone zostały enumeratywnie te rodzaje przychodów uzyskiwanych przez podatnika, które nie stanowią podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Innymi słowy regulacja ta tworzy zamknięty katalog przychodów neutralnych podatkowo, co oznacza, że nie można go rozszerzać ponad te ich rodzaje, które wymienia ustawodawca.

I tak – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w tym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Dodatkowo należy wskazać, że o przychodzie można mówić wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe.

Z uwagi na fakt, że umowa spółki cichej jest zawarta na czas nieokreślony, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Wkładu tylko w sytuacji, gdy Inwestycja przyniesie straty i tylko do jej wysokości (wysokość straty pomniejszy wartość zwracanego Wkładu), to o definitywnym przysporzeniu po stronie Wnioskodawcy będzie można mówić tylko w przypadku, gdy Inwestycja przyniesie stratę, a Wnioskodawca o wysokość tej straty pomniejszy wartość Wkładu, który zwróci Cichemu wspólnikowi.

Zatem fakt wniesienia Wkładu do spółki cichej i przeznaczenia go na prowadzenie w jej ramach Inwestycji nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Należy wskazać, że wpłata Cichego wspólnika nie ma charakteru definitywnego przysporzenia, ponieważ Wnioskodawca może być zobowiązany do zwrotu tej wpłaty, np. na koniec umowy spółki cichej (wówczas wpłata ta ma charakter zwrotny).

Jeżeli natomiast projekty realizowane w ramach spółki cichej przyniosą stratę i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu pełnej wysokości Wkładu, wówczas wartość straty, o którą zostanie pomniejszony wniesiony przez Cichego wspólnika Wkład, to definitywne władztwo nad tą częścią wpłaconej przez Cichego wspólnika kwoty przejdzie na Wnioskodawcę i w takiej sytuacji ta wartość wkładu stanowić będzie przychód podatkowy dla Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem Wkładu w ramach Umowy i jego wykorzystywaniem na cele związane z Przedsięwzięciem tylko w przypadku, gdy projekty realizowane na podstawie Umowy przyniosą stratę i nie będzie on zobowiązany do zwrotu pełnej wysokości Wkładu. Przychód ten nie powstanie natomiast w sytuacji, gdy Wkład zostanie zwrócony w całości na koniec umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Również odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo informuje się, że wniosek Spółki w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.