ILPB2/4511-1-1343/15-5/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy zawartej z klubem sportowym.
ILPB2/4511-1-1343/15-5/WMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. podstawa opodatkowania
 4. umowa
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu: 22 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z: 20 i 21 marca 2016 r. (data wpływu: 23 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy zawartej z klubem sportowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy zawartej z klubem sportowym.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14b § 4 w zw. z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 11 marca 2016 r. nr ILPB2/4511-1-1343/15-2/WM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Zainteresowanego, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 11 marca 2016 r. i skutecznie doręczone 15 marca 2016 r., zaś 23 marca 2016 r. do siedziby tut. Organu wpłynęły pisma z: 20 i 21 marca 2016 r., stanowiące uzupełnienie wniosku (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 22 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest studentem IV roku. Dnia 1 lipca 2015 r. Zainteresowany podpisał umowę o współpracę jako konsultant z angielskim klubem „A”. Przedmiotowa umowa nie jest umową o pracę.

Miesięczne wynagrodzenie Wnioskodawcy składa się z dwóch części:

 • kwota podstawowa – stała kwota wynosząca 300 euro;
 • zwrot kosztów podróży – nie jest kwotą stałą; jej wysokość jest uzależniona od liczby wyjazdów, przejechanych kilometrów.

Praca w całości wykonywana jest na terenie Polski.

Z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że umowa o współpracę nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowanego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Od jakiej kwoty należy naliczyć podatek dochodowy...
 2. Czy koszty podróży wliczane są do podstawy podatkowej, jeżeli tak, to w ilu procentach...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy powinien być naliczany od podstawy wynagrodzenia, która wynosi 300 euro (kwota stała). Według rozeznania Zainteresowanego powinno to być 18% od tej kwoty.

Z posiadanych informacji wynika ponadto, że koszty podróży nie powinny być wliczane do podstawy podatkowej. Przy każdym wyjeździe Wnioskodawca ponosi koszty dojazdu, tj. transportu, czasami zakwaterowania i wyżywienia, które stanowią – według Zainteresowanego – koszty uzyskania przychodu.

W związku z zaistniałymi zdarzeniami – do czasu wyjaśnienia zaistniałej sprawy – Wnioskodawca opłaca co miesiąc podatek w kwocie 400,00 zł.

Ponadto, zdaniem Zainteresowanego – z uwagi na fakt, że zwroty kosztów związanych z wyjazdami Zainteresowanego nie są płacone w czasie, kiedy liga nie gra – wypłata Wnioskodawcy wynosi tylko 300 euro miesięcznie. Z powyższego Zainteresowany wnioskuje, że podatek powinien być naliczony od podstawy 300 euro.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jak wynika z powyższego, do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane z tego tytułu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany zawarł umowę o współpracę z angielskim klubem sportowym jako konsultant. Nie jest to umowa o pracę. Ponadto, ww. umowa nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowanego.

Z ww. tytułu Wnioskodawca osiąga kwotę 300 euro miesięcznie. Ponadto, klub zwraca Wnioskodawcy koszty związane z podróżą; nie jest to stała kwota, lecz jej wysokość uzależniona jest od liczby wyjazdów (przejechanych kilometrów). Koszty związane z wyjazdami nie są płacone w czasie, kiedy liga nie gra.

Praca wykonywana jest wyłącznie na terytorium Polski.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem należy, że dochody uzyskiwane przez Zainteresowanego z tytułu przedmiotowej umowy należy zaliczyć do źródła przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

W konsekwencji, w realiach badanej sprawy zastosowanie znajduje norma prawna zawarta w przepisie art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 1. ze stosunku pracy z zagranicy,
 2. z emerytur i rent z zagranicy,
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 44 ust. 3a ww. ustawy).

Jak stanowi przywołany wyżej art. 27 ust. 1 ustawy podatkowej, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatekwynosi
ponaddo
85 52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;
  • 3a) (uchylony);
 4. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;
 5. z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2;
 6. z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. (...) (art. 44 ust. 10 ww. ustawy).

Reasumując, stwierdzić należy, że kwoty otrzymywane przez Zainteresowanego z tytułu wykonania umowy o współpracę zawartej z klubem sportowym stanowią źródło przychodu z działalności wykonywanej osobiście, stosownie do art. 10, art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaakcentować przy tym należy, że przychodem jest tu całkowita kwota świadczeń otrzymanych w związku z wykonaniem ww. umowy. Tym samym do podstawy opodatkowania zaliczyć należy zarówno kwotę podstawową, jak również zwrot kosztów podróży.

Nadmienić przy tym należy, że koszty uzyskania tak osiągniętego przychodu należy ustalić w oparciu o dyspozycję przepisów art. 22 ust. 9 pkt 4 oraz art. 44 ust. 10 ww. ustawy.

Tak ustalona podstawa opodatkowania podlega opodatkowaniu 18% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – odnośnie do kwestii ustalenia podstawy opodatkowania – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.