IBPP4/4513-264/16/EK | Interpretacja indywidualna

Możliwość stosowania zwolnienia dla dostawy wyrobów węglowych w sytuacji gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zostanie złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym
IBPP4/4513-264/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. umowa
 2. węgiel
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości stosowania zwolnienia dla dostawy wyrobów węglowych w sytuacji gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zostanie złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości stosowania zwolnienia dla dostawy wyrobów węglowych w sytuacji gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zostanie złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

X” sp. z o. o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego (dalej: „PPW”) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U.2014.752 ze zm.; dalej: „ustawa”). Podstawowy przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje w szczególności wydobycie oraz sprzedaż wyrobów węglowych objętych kodem CN 2701 (dalej „węgiel”). Do odbiorców węgla sprzedawanego przez Spółkę na terytorium kraju należą m.in. podmioty posiadające status finalnych nabywców węglowych (dalej: „FNW”), które nabywają węgiel na cele opałowe objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy. W celu objęcia sprzedawanych wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy Spółka wystawia dokument dostawy wyrobów węglowych albo fakturę zawierającą elementy wskazane w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których dostawy węgla realizowane są na podstawie zawartych przez Spółkę umów, w tym również na podstawie tzw. ramowych umów sprzedaży węgla (dalej łącznie: „umowy”). Przedmiotem zawieranych przez Spółkę umów może być w szczególności realizacja konkretnej dostawy wyrobów węglowych bądź sprzedaż tych wyrobów w danym okresie czasu, który w zależności od przyjętych ustaleń może wynosić od roku do kilku lat. Zawierając umowę z danym kontrahentem Spółka zobowiązuje się do terminowych dostaw węgla o parametrach i w ilościach wskazanych w umowie, zaś nabywca zobowiązuje się do odbioru dostaw węgla w uzgodnionych ilościach i terminach oraz terminowej zapłaty za dostawy węgla. W poszczególnych umowach oprócz ilości sprzedawanego węgla określane są także jego istotne parametry handlowe, tj.: sortyment, wartość opałowa lub zawartość siarki, w których będzie się mieścić dostarczany przez Spółkę węgiel. W przypadku umów wieloletnich zdarzają się sytuację, w których umowy określają ilość węgla dostarczanego przez Spółkę w poszczególnych latach obowiązywania danej umowy oraz cenę, parametry handlowe i klasa zbytu węgla dostarczanego w pierwszym roku obowiązywania tej umowy. W takich przypadkach dla każdego kolejnego roku obowiązywania danej umowy cena oraz parametry handlowe i klasa zbytu tego wyrobu co do zasady, uwzględniane są poprzez zawarcie aneksów do dotychczasowych umów. Jednocześnie w przypadku części zawieranych umów roczne ilości dostarczanego węgla określane w danej umowie mogą się zmieniać w granicach ustalonej tolerancji wynoszącej np. +/- 10%. Oprócz ilości węgla i jego parametrów, w zależności od przyjętych przez strony ustaleń, przedmiotowe umowy określają w szczególności następujące elementy: termin obowiązywania umowy, cenę sprzedawanego węgla, mechanizm jej ustalania na następne okresy dostaw, zasady naliczania kar umownych w przypadku niedostarczenia bądź nieodebrania w danym okresie węgla w ilości wynikającej z umowy. Wszelkie modyfikacje postanowień zawartych w umowach lub załącznikach mogą być dokonywane jedynie poprzez zawarcie przez strony pisemnego aneksu do danej umowy. Jednocześnie niektóre z zawieranych przez Spółkę umów wprowadzają mechanizmy umożliwiające zmianę parametrów handlowych węgla będącego przedmiotem danej umowy w drodze udokumentowanego na piśmie porozumienia stron. Na podobnych zasadach, w przypadku niektórych umów, możliwe są także zmiany w harmonogramie dostaw obejmujące również zmiany ilości dostaw w poszczególnych przedziałach jakościowych i klasach zbytu w ramach przewidzianej w danej umowie ogólnej ilości węgla. Zawierane przez Spółkę umowy zazwyczaj obejmują także oświadczenie nabywcy, że będzie on korzystał ze zwolnienia od akcyzy od wyrobów węglowych na podstawie stosownych przepisów ustawy.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zauważyć, że przedmiotowa konstrukcja umów jest szeroko stosowana w obrocie węglem, co należy wiązać ze specyfiką działalności gospodarczej prowadzonej tak przez Spółkę, jak i nabywców sprzedawanych przez nią wyrobów węglowych. Zawarcie tego typu umów pozwala zarówno na zabezpieczenie odpowiedniej ilości surowca na rynku, jak i zapewnienie podmiotom nabywającym te wyroby, zajmującym się np. produkcją energii elektrycznej czy ciepła, ciągłości dostaw węgla niezbędnego do tej produkcji. Warto pamiętać, że konieczność utrzymywania odpowiednich stanów zapasów niejednokrotnie wynika ze specyfiki procesów technologicznych przeprowadzonych przez poszczególnych nabywców oraz właściwości urządzeń wykorzystywanych w tych procesach, które nie pozwalają na jakiekolwiek przerwy lub przestoje, a także z obowiązujących przepisów obligujących te podmioty do utrzymywania odpowiednich zapasów węgla. Koniecznym jest zatem zagwarantowanie ciągłości dostaw węgla na rzecz tych nabywców poprzez zawarcie odpowiednich umów. Jednocześnie omawiane umowy pozwalają na dostosowanie dostaw węgla w poszczególnych okresach roku do zapotrzebowania kontrahentów, które ulega wahaniom w ciągu roku i uzależnione jest od szeregu różnorodnych czynników, na które zarówno Spółka jak i nabywcy nie mają wpływu (np. warunki atmosferyczne wpływające na długość okresu grzewczego). W konsekwencji specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę koniecznym jest zagwarantowanie ciągłości dostaw węgla na rzecz poszczególnych nabywców poprzez zawarcie odpowiednich umów. Wnioskodawca, zawierając umowy gwarantuje nabywcom ciągłość dostaw węgla jednocześnie pozostawiając pewne możliwości modyfikacji ilości i parametrów sprzedawanego węgla w zależności od aktualnego zapotrzebowania kontrahentów oraz możliwości produkcyjnych Spółki. W związku z wejściem w życie 20 września 2013 r. zmian w ustawie, w ramach opisanych powyżej umów zawieranych z FNW nabywającymi wyroby węglowe w zwolnieniu od podatku akcyzowego Spółka zamierza uwzględnić dodatkowe postanowienia, w celu skorzystania z regulacji określonej w art. 31a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Postanowienia te będą zawierać następujące elementy:

 • informacje o posiadaniu przez Spółkę pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy;
 • informację o posiadaniu przez nabywcę statusu FNW;
 • informację o przeznaczeniu wyrobów węglowych nabywanych w ramach tej umowy do celów zwolnionych od akcyzy określonych w art. 31a ust. 1 ustawy;
 • oświadczenie nabywcy, że podpisanie umowy dla celów podatku akcyzowego, jest równoznaczne ze złożeniem podpisu, o którym mowa w art. 31a ust. 4 ustawy i tym samym stanowi potwierdzenie nabycia każdej wydanej nabywcy ilości wyrobów węglowych na cele podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz FNW podpis złożony przez FNW lub osobę(y) uprawnioną(ę) do jego reprezentacji w umowie opisanej w stanie faktycznym zawierającej dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r. będzie uznawany za podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2...
 2. Czy w przedmiotowej sytuacji, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy, Spółka będzie zobowiązana do uzyskania potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych przez FNW także na wystawianym przez siebie dokumencie dostawy lub fakturze zawierającej elementy określone w ustawie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz FNW podpis złożony przez FNW lub osobę(y) uprawnioną(e) do jego reprezentacji w opisanej w stanie faktycznym umowie zawierającej dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r. będzie spełniać warunki uznania go za podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy.
 2. W przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz FNW i uzyskania podpisu przez FNW lub osobę(y) uprawnioną(e) do jego reprezentacji w opisanej w stanie faktycznym umowie zawierającej dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r., w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy, Spółka nie będzie zobowiązana do uzyskania dodatkowego potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych przez FNW na wystawionym dokumencie dostawy lub fakturze.

Ad. 1

Na gruncie ustawy węgiel objęty kodem CN 2701 przeznaczony do celów opałowych uznawany jest za wyrób węglowy należący jednocześnie do kategorii wyrobów akcyzowych.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu w odniesieniu do wyrobów węglowych zawarty w art. 9a ust. 1 ustawy, wymienia m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju na rzecz FNW. Jednocześnie art. 31a ust. 1 wspomnianej ustawy wprowadza możliwość objęcia zwolnieniem od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w określonych procesach produkcyjnych bądź przez wskazane w tym przepisie podmioty. Tym samym zwolnieniem od akcyzy mogą zostać objęte wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

i. w procesie produkcji energii elektrycznej;
ii. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
iii. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, żłobek i klub dziecięcy, podmiot leczniczy, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
iv. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
v. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
vi. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
vii. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
viii. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
ix. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunkiem skorzystania ze wspomnianych zwolnień w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju za rzecz FNW jest:

i. wystawienie przez podmiot sprzedający te wyroby dokumentu dostawy lub faktury zawierającej elementy wymienione w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy oraz
ii. potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez FNW.

W przypadku realizacji sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju na rzecz FNW Spółka wystawia dokument dostawy wyrobów węglowych bądź fakturę zawierającą określone w ustawie dane spełniające tym samym pierwszy ze wskazanych warunków zwolnienia.

Odnosząc się do drugiego z powyższych warunków Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez FNW w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju może zostać złożony m.in. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą tych wyrobów a FNW. Z brzmienia omawianej regulacji wynika, że z punktu widzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego istotnym jest, by podpis został złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a FNW oraz podpis potwierdzał nabycie wyrobów węglowych przez FNW.

W świetle powyższego należy zauważyć, że przepisy ustawy nie stawiają umowie, w której FNW potwierdza nabycie wyrobów węglowych, żadnych dodatkowych wymagań dotyczących przedmiotu tej umowy, okresu jej obowiązywania bądź klauzul postanowień w niej zawartych. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy nie istnieją przeszkody, by podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych został złożony w umowie opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku, zawierającej dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r. Z punktu widzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, istotnym jest by podpis złożony w stosownej umowie potwierdzał nabycie wyrobów węglowych przez FNW. W ocenie Wnioskodawcy podpis złożony przez nabywcę w opisywanej umowie będzie potwierdzał nabycie wyrobów węglowych przez FNW a dodatkowo także deklarowane przeznaczenie uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy. W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, iż podpis złożony przez FNW w takiej umowie będzie podpisem, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy.

Ad.2

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w zakresie pytania nr 1 oraz fakt, że Spółka pragnie uzyskiwać podpis potwierdzający nabycie węgla przez kontrahenta posiadającego status FNW w stosownej umowie, Spółka stoi na stanowisku, że uzyskanie tego podpisu w umowie zawierającej przedstawione w opisie przedmiotu niniejszego wniosku dodatkowe postanowienia, wynikające ze zmian w ustawie, skutkować będzie brakiem konieczności potwierdzania podpisem przez kontrahentów dokumentów dostawy bądź faktur zawierających określone w ustawie elementy.

W konsekwencji, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w omawianych przypadkach sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz FNW, z którymi Spółka podpisała umowę przedstawioną w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku zawierającą dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r. Spółka będzie zobowiązana jedynie do wystawienia dokumentu dostawy lub faktury zawierającej elementy wskazane w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, gdyż podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez FNW zostanie złożony w stosownej umowie.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika m.in. z brzmienia § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (DZ.U. z 2015 poz. 2285), który w ocenie Spółki wprost stanowi, iż w przypadku gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez FNW został złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a FNW, nie ma konieczności potwierdzania nabycia tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Powyższe stanowisko zachowa swoją aktualność także w przypadku, w którym ilość, parametry jakościowe bądź klasa zbytu sprzedanego węgla określone w umowie lub aneksach zostaną zmodyfikowane np. poprzez aneks podpisany przez Spółkę i FNW a także gdy dane te są określane lub modyfikowane np. w drodze pisemnych porozumień stron danej umowy. Zdaniem Wnioskodawcy za prezentowanym przez niego stanowiskiem stoi nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale także ich wykładnia funkcjonalna. Skoro bowiem ustawodawca przewidział możliwość potwierdzania podpisem nabycia wyrobów węglowych w umowach łączących sprzedawcę i nabywcę tych wyrobów, to bezcelowym byłoby w przypadku uzyskania takiego podpisu W umowie, potwierdzanie podpisem także dokumentu dostawy, bądź faktury zawierającej stosowne elementy. Stanowisko Spółki wydaje się być zbieżne z celami wprowadzonej nowelizacji przepisów ustawy, których zadaniem było uproszczenie obrotu wyrobami węglowymi, także poprzez ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych.

Podsumowanie:

 1. Podpis złożony przez FNW lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji w opisanej w stanie faktycznym umowie zawierającej dodatkowe postanowienia, wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r., będzie stanowić podpis, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy;
 2. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy. Spółka nie będzie zobowiązana do uzyskania potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych przez FNW na wystawionym przez Spółkę dokumencie dostawy lub fakturze.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2704 00.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy).

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego (art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy).

Stosownie do art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych ze względu na przeznaczenie jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, które może być dokonane na dokumencie dostawy, fakturze lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że umowa w prawie cywilnym jest zgodnym porozumieniem dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Stosownie do art. 3531 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W tym miejscu należy zatem jednoznacznie wskazać, że z treści podpisanej umowy powinno jasno wynikać, że złożony podpis kontrahenta stanowi również potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych.

W świetle powyższego należy zauważyć, że Wnioskodawca wraz z kontrahentem jak najbardziej są uprawnieni do sporządzenia takiej umowy która będzie również stanowiła potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza skonstruować oraz zawrzeć z kontrahentami będącymi finalnymi nabywcami węglowymi umowy, w których finalny nabywca węgla potwierdza, że zakupiony od Spółki węgiel zostanie przeznaczony na cel/cele określone w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem w sytuacji gdy, z woli stron umowy, będzie ona stanowiła potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę to podpis złożony w umowie przez finalnego nabywcę wyrobów węglowych stanowi potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych warunkujące zwolnienie z podatku akcyzowego wyrobów węglowych.

Stosownie do powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że podpis złożony przez finalnego nabywcę węglowego lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji w umowie zawierającej dodatkowe postanowienia wynikające ze zmian w ustawie obowiązujących od dnia 20 września 2013 r. będzie spełniać warunki uznania go za podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy.

Tym samym również stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku w którym podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych złożony jest w umowie, zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym, celem zachowania warunków zwolnienia nie jest konieczne uzyskiwanie podpisów na każdej fakturze lub dokumencie dostawy dokumentujących sprzedaż wyrobów węglowych - należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego. Wniosek w zakresie stanu faktycznego zostanie rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.