IBPP2/443-803/14/WN | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość opisanego we wniosku sposobu akceptacji faktur przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur
IBPP2/443-803/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. umowa
 2. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2015 r., znak: IBPP4/4433-8/14/PK uchylającym postanowienie organu I instancji z 13 listopada 2014 r., znak: IBPP2/443-803/14/WN, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014r. (data wpływu 13 sierpnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opisanego we wniosku sposobu akceptacji faktur przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opisanego we wniosku sposobu akceptacji faktur przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) działa w branży dystrybucji bezadresowej. Specjalizuje się w dostarczaniu materiałów marketingowych, takich jak gazetki firmowe i ulotki, bezpośrednio do grup odbiorców na wybranych obszarach. Oferuje także inne usługi związane z marketingiem bezpośrednim, między innymi kolportaż punktowy czy adresowy.

Wnioskodawca posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca postanowił skorzystać z instytucji „samofakturowania”, opisanej w art. 106d ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz swoich klientów współpracuje bowiem z wieloma dostawcami i podwykonawcami, przy czym ze względu na charakter tej współpracy najczęściej to Wnioskodawca jest w posiadaniu najbardziej dokładnych danych niezbędnych do poprawnego ewidencjonowania dokonywanej na jego rzecz sprzedaży.

W związku z powyższym, Wnioskodawca rozpoczął niedawno proces zawierania z kontrahentami porozumień w sprawie „samofakturowania”, o których mowa w przepisie art. 106d ustawy o VAT.

W treści porozumień zawarto wyraźnie upoważnienie Wnioskodawcy („Nabywcy”) do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych w imieniu i na rachunek kontrahentów („Dostawcy”) w okresie obowiązywania porozumienia, w zakresie towarów i usług określonych w jego treści, a także oświadczenie Nabywcy w przedmiocie akceptacji upoważnienia.

Celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu fakturowania Dostawcy udzielają współpracownikowi Nabywcy pełnomocnictwa do dokonywania w ich imieniu akceptacji wystawianych przez Nabywcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.

Pełnomocnik świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie umowy prawa cywilnego - nie wiąże go z Wnioskodawcą stosunek pracy.

W treści porozumień zawarto następującą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę:

Nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rachunek Dostawcy, a następnie będzie przedstawiał je pełnomocnikowi Dostawcy do zapoznania się z ich treścią i do akceptacji. Akceptacja faktur będzie następowała na oddzielnie sporządzonym wykazie (liście) przedstawionych faktur i będzie odnosiła się do każdej faktury z osobna. Dodatkowo wykaz faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika Dostawcy będzie przekazywany pocztą email do samego Dostawcy.

Proces zatwierdzania polega na zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona jest osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze uniemożliwiającego jej zaakceptowanie, pełnomocnik Dostawcy powiadomi o tym Nabywcę wskazując równocześnie informacje o fakturze i rodzaju stwierdzonych błędów.

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone są wzmianką „samofakturowanie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany w stanie faktycznym sposób akceptacji przez kontrahentów Wnioskodawcy faktur przez niego wystawianych jest dopuszczalny na gruncie art. 106d ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1. jest twierdząca - czy dopuszczalne jest dokonywanie akceptacji, w sposób wyżej opisany, faktur wystawionych przez Wnioskodawcę przez pełnomocnika będącego jego współpracownikiem na podstawie umowy prawa cywilnego...
 3. Jeśli odpowiedzi na pytania 1 i 2. jest twierdząca - czy zaakceptowane przez kontrahentów Wnioskodawcy w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego faktury, faktury korygujące, faktury zaliczkowe stanowią dla Wnioskodawcy, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w odrębnych przepisach, podstawę do odliczenia wskazanego w nich podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

1.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawiony w opisie zaistniałego stanu faktycznego sposób akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz dostawców faktur jest dopuszczalny na gruncie art. 106d ustawy o VAT.

Zgodnie z ww. przepisem, podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
 2. o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b ustawy o VAT - jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Przepisy ustawy o VAT, w tym w szczególności cytowany wyżej art. 106d, nie zawierają żadnych regulacji w przedmiocie określenia kształtu procedury zatwierdzania faktur, gdyż określenie to jest zadaniem stron umowy.

Z cytowanego przepisu wywodzić można jedynie nakaz takiego uregulowania procedury zatwierdzania faktur, które pozwalać będzie na wyraźne zatwierdzenie przez sprzedawcę każdej faktury z osobna, na co wskazuje użycie w tymże przepisie sformułowania „poszczególne faktury”.

W opisanym stanie faktycznym akceptacja faktur wystawianych przez Wnioskodawcę dokonywana jest na podstawie zawartych wcześniej porozumień (umów) pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcami.

W treści porozumień określono procedurę zatwierdzania przez Dostawców wystawionych faktur.

Proces zatwierdzania polega na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona jest osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika dostawcy.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawiona procedura spełnia w związku z tym ustawowy wymóg dokonania przez podatnika dokonującego czynności opodatkowanych akceptacji „poszczególnych” faktur.

2.

Zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest dokonywanie akceptacji (w sposób wyżej opisany) wystawionych przez Wnioskodawcę faktur przez pełnomocnika Dostawców będącego współpracownikiem Wnioskodawcy na podstawie umowy prawa cywilnego.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych regulacji dotyczących osób uprawnionych do akceptacji w imieniu podatnika faktur wystawionych w trybie opisanym w art. 106d tejże ustawy. Uznać należy zatem, że akceptacji może dokonać także pełnomocnik podatnika.

W przedstawionym stanie faktycznym osoba dokonująca pisemnej akceptacji faktur działa w imieniu Dostawców na podstawie pisemnego, szczególnego pełnomocnictwa, a zatem zgodnie z art. 95 § 2 w zw. z art. 98 Kodeksu cywilnego czynność prawna przez nią dokonana w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego podatnika.

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dopuszcza się taką formę akceptacji faktur wystawionych w trybie „samofakturowania” nawet wtedy, gdy pełnomocnikiem podatnika dokonującego sprzedaży (dostawy towarów, świadczenia usług) ustanowiono pracownika nabywcy towarów lub usług, wystawiającego faktury w imieniu i na rzecz dostawcy (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011r. sygn. akt III SA/Wa 2494/10, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2011r. sygn. PPP1-443-1046/11-2/AS).

Skoro zatem na gruncie przepisów obowiązującego prawa nie istnieją przeszkody do dokonywania akceptacji faktur wystawianych w trybie „samofakturowania” przez pełnomocników, również będących bezpośrednio zależnych służbowo od nabywcy towarów lub usług wystawiającego faktury w imieniu i na rzecz swoich dostawców, to tym bardziej dopuszczalnym wydaje się dokonywanie akceptacji przez pełnomocnika będącego współpracownikiem nabywcy, związanym z nim umową cywilnoprawną.

3.

W ocenie Wnioskodawcy zaakceptowane w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego faktury, faktury korygujące i zaliczkowe stanowią dla Wnioskodawcy, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków wskazanych w odrębnych przepisach, podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w tych fakturach.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Ustawa o VAT przewiduje szereg wyjątków od tej zasady. W szczególności, w odniesieniu do problemu „samofakturowania” wskazać należy na przepis art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

Jednak w ocenie Wnioskodawcy wyjątek ten nie znajdzie w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania, gdyż jak już wykazano wyżej, akceptacja wystawianych przez nabywcę faktur następuje w sposób skuteczny i wiążący dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Zatem na gruncie opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy że sposób dokonywania akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę faktur, a także fakt, iż aktu akceptacji dokonuje pełnomocnik Dostawców będący jednocześnie współpracownikiem Wnioskodawcy, nie wpływają w żaden sposób na prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w tych fakturach.

Prawo to zależne będzie w każdym wypadku wyłącznie od spełnienia przesłanek wymienionych we właściwych przepisach, analogicznie jak w sytuacji, w której odliczenie podatku następować ma na zasadach ogólnych, na podstawie faktur wystawianych przez dokonującego sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Według art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Na mocy art. 106a ustawy – przepisy Działu XI Rozdziału 1 zatytułowanego „Faktury” stosuje się do:

1.sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Przepis art. 106b ust. 2 ustawy stanowi, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Według art. 106b ust. 3 ustawy – na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy – podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
 2. o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b

-jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Na mocy art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy – faktura powinna zawierać w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka działa w branży dystrybucji bezadresowej. Specjalizuje się w dostarczaniu materiałów marketingowych, takich jak gazetki firmowe i ulotki, bezpośrednio do grup odbiorców na wybranych obszarach. Oferuje także inne usługi związane z marketingiem bezpośrednim, między innymi kolportaż punktowy czy adresowy.

Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca postanowił skorzystać z instytucji „samofakturowania”, opisanej w art. 106d ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz swoich klientów współpracuje bowiem z wieloma dostawcami i podwykonawcami, przy czym ze względu na charakter tej współpracy najczęściej to Wnioskodawca jest w posiadaniu najbardziej dokładnych danych niezbędnych do poprawnego ewidencjonowania dokonywanej na jego rzecz sprzedaży.

W związku z powyższym, Wnioskodawca rozpoczął niedawno proces zawierania z kontrahentami porozumień w sprawie „samofakturowania”, o których mowa w przepisie art. 106d ustawy o VAT.

W treści porozumień zawarto wyraźnie upoważnienie Wnioskodawcy („Nabywcy”) do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych w imieniu i na rachunek kontrahentów („Dostawcy”) w okresie obowiązywania porozumienia, w zakresie towarów i usług określonych w jego treści, a także oświadczenie Nabywcy w przedmiocie akceptacji upoważnienia.

Celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu fakturowania Dostawcy udzielają współpracownikowi Nabywcy pełnomocnictwa do dokonywania w ich imieniu akceptacji wystawianych przez Nabywcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.

Pełnomocnik świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie umowy prawa cywilnego - nie wiąże go z Wnioskodawcą stosunek pracy.

W treści porozumień zawarto następującą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę:

Nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rachunek Dostawcy, a następnie będzie przedstawiał je pełnomocnikowi Dostawcy do zapoznania się z ich treścią i do akceptacji. Akceptacja faktur będzie następowała na oddzielnie sporządzonym wykazie (liście) przedstawionych faktur i będzie odnosiła się do każdej faktury z osobna. Dodatkowo wykaz faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika Dostawcy będzie przekazywany pocztą email do samego Dostawcy.

Proces zatwierdzania polega na zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona jest osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze uniemożliwiającego jej zaakceptowanie, pełnomocnik Dostawcy powiadomi o tym Nabywcę wskazując równocześnie informacje o fakturze i rodzaju stwierdzonych błędów.

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone są wzmianką „samofakturowanie”.

Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu akceptacji przez kontrahentów Wnioskodawcy faktur przez niego wystawianych jest dopuszczalny na gruncie art. 106d ust. 1 ustawy o VAT.

Z treści art. 106d ust. 1 ustawy wynika, że faktury VAT dokumentujące czynności, o których mowa w tym przepisie można wystawić w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży. Przepisy Działu XI Rozdziału 1, dotyczącego dokumentowania transakcji dla potrzeba podatku od towarów i usług nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem „podatnik”. W tym celu należy odwołać się do definicji podatnika zawartej w art. 15 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy (art. 15 ust. 2 ustawy).

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają jedynie, aby zawarta między stronami umowa dotycząca samofakturowania określała procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego czynności udokumentowanych fakturą, nie narzucając przy tym sposobu, w jaki ta akceptacja ma się odbywać.

Zatem w świetle braku ustawowych ograniczeń, czy też dodatkowych wymogów w zakresie sposobu akceptacji poszczególnych faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, opisana we wniosku procedura samofakturowania spełnia warunki określone w art. 106d ustawy o VAT. Istotne aby procedura ta była wynikiem obustronnej zgody wyrażonej w umowie. Jednocześnie, proces akceptacji poszczególnych faktur będzie umożliwiał podatnikowi dokonującemu dostawy towarów lub świadczącemu usługę weryfikację treści wystawionej faktury oraz zgłoszenie ewentualnych uwag i poprawek. Proces zatwierdzania faktur opisany w porozumieniu z Dostawcami polega na zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona jest osobno adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika. W przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze, pełnomocnik Dostawcy powiadomi o tym Nabywcę wskazując jednocześnie informację o fakturze i rodzaju stwierdzonych błędów. Skoro obie strony zgodnie przyjmą i potwierdzą swoje intencje oraz sposób akceptacji w drodze opisanego we wniosku porozumienia, to należy uznać, że forma akceptacji opisana we wniosku poszczególnych faktur jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT.

W konsekwencji należy wskazać, że opisana we wniosku procedura samofakturowania spełnia wymogi art. 106d ust. 1 ustawy o VAT.

Spółka ma również wątpliwości, czy dopuszczalne jest dokonywanie akceptacji, w sposób wyżej opisany, faktur wystawionych przez Wnioskodawcę przez pełnomocnika Dostawcy będącego jednocześnie współpracownikiem Nabywcy na podstawie umowy prawa cywilnego.

Samofakturowanie może zostać zastosowane pod warunkiem istnienia wcześniej zawartej (a zatem zawartej przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży) umowy. Ustawodawca nie określa żadnych – poza jednym – elementów, które umowa ta powinna zawierać. Tym jedynym określonym przez ustawodawcę elementem, który powinien zostać ujęty w przedmiotowej umowie jest określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane.

Należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają wyłączenia możliwości udzielenia odrębnego pełnomocnictwa do dokonywania akceptacji faktur VAT przez pełnomocnika dostawcy towarów i usług. W związku z tym do oceny dopuszczalności takich czynności należy stosować przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Kwestia udzielenia pełnomocnictw uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.). Stosownie do art. 98 pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Zgodnie z art. 99 § 1, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. W myśl § 2 powołanego przepisu pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Jednakże w myśl art. 108 Kodeksu cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z treści pełnomocnictwa albo jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Należy uznać, że obie powyższe przesłanki w przedmiotowej sprawie zostały spełnione. Dostawcy udzielają współpracownikowi Nabywcy pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu akceptacji wystawionych przez Nabywcę faktur, faktur korygujących, duplikatów i faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika. Powyższe wskazuje, że pełnomocnictwo udzielone przez Dostawcę upoważnia pełnomocnika będącego równocześnie współpracownikiem Nabywcy na podstawie umowy cywilnej, do podpisywania faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów oraz faktur zaliczkowych.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że akceptacja faktur VAT, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych przez współpracownika Spółki nabywającej usługi lub towary od Dostawcy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dostawcę, wypełnia dyspozycje art. 106d ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Wątpliwości Spółki budzi również kwestia czy zaakceptowane przez kontrahentów Wnioskodawcy w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego faktury, faktury korygujące, faktury zaliczkowe stanowią dla Wnioskodawcy, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w odrębnych przepisach, podstawę do odliczenia wskazanego w nich podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca umożliwił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych tj. faktu, iż zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z ograniczeń wskazano w art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

Skoro proces akceptacji faktur VAT, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych opisany we wniosku oraz akceptacja faktur przez pełnomocnika Dostawcy, będącego równocześnie współpracownikiem Wnioskodawcy (Nabywcy) na podstawie umowy cywilnej, wypełnia dyspozycje art. 106d ustawy o VAT, w konsekwencji, faktury VAT, faktury korygujące oraz faktury zaliczkowe wystawione przez Spółkę w ramach umowy o samofakturowanie i zaakceptowane przez współpracownika Spółki na podstawie udzielonego mu przez Dostawcę pełnomocnictwa do akceptowania ww. faktur, stanowią podstawę do odliczania podatku naliczonego przez Spółkę w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy założeniu, że pozostałe warunki wynikające z art. 86 ustawy są spełnione.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Spółki należało uznać je za prawidłowe.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Spółki. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. W szczególności dotyczy to terminu wystawiania przez Wnioskodawcę faktur VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

umowa
IBPBI/2/423-1263/14/IZ | Interpretacja indywidualna

wystawienie faktury
IPPP2/443-257/13-2/JW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-803/14/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.