IBPP1/4512-95/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług outsourcingowych świadczonych przez Wnioskodawcę
IBPP1/4512-95/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. outsourcing
 3. umowa
 4. umowa nienazwana
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku usług outsourcingowych świadczonych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku usług outsourcingowych świadczonych przez Wnioskodawcę.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), stanowiącymi odpowiedź na wezwanie tut. organu z 15 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowy o świadczenie usług i o współpracy pracodawców, tzw. umowy outsourcingowe. Na podstawie umowy Wnioskodawca jako Usługodawca na zlecenie Usługodawcy zobowiązał się do świadczenia usług polegających na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy. Strony zgodnie z umową ustaliły, że przez obsługę sklepów spożywczych rozumieją kompleksowe prowadzenie i zarządzanie takimi jednostkami poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kierowniczej oraz osób posiadających kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy kasjera, sprzedawcy w tym również na stoisku mięsnym, magazyniera oraz wszystkich innych osób, których kwalifikacje umożliwiają zapewnienie spełnienia warunków niniejszego paragrafu, jak np. pracownicy działów, administracji, kadr, księgowości, marketingu, handlowego zaopatrzenia, inwestycji. Natomiast przez usługę zarządu nieruchomościami strony umowy rozumieją zapewnienie ciągłości w zarządzaniu nieruchomościami przez wykwalifikowaną kadrę świadczącą przedmiotową usługę, w tym kadrę kierowniczą oraz osoby posiadające kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy w zakresie fakturowania, dozorowania, administrowania, kadr, księgowości, marketingu, komercjalizacji, inwestycji. Strony ustaliły, że wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie miesięcznie na podstawie wystawionych przez Usługodawcę (Wnioskodawcę) faktur VAT. Strony ustaliły, że Usługobiorca z tytułu realizacji usług zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości poniesionych udokumentowanych przez Usługodawcę kosztów związanych z realizacją umowy, z zastrzeżeniem, że przez okres pierwszych 3 lat obowiązywania umowy Usługodawca (Wnioskodawca) zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy rabatu w wysokości 40% całkowitych kosztów związanych z wynagrodzeniem Wykonawców obejmujących składki ZUS pracownika, zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy, ZUS pracodawcy, FP i FGŚP. Na mocy tej umowy Usługobiorca zobowiązał się zapewnić odzież roboczą, wypłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także dostarczyć wodę i napoje pracownikom. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Usługobiorcy kosztów poniesionych przez Usługobiorcę wydawanej pracownikom odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, kosztów wody i napojów. Wnioskodawca zgodnie z wystawionymi fakturami rozlicza podatek VAT. Podkreślić trzeba, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową. Wnioskodawca i kontrahent są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od początku prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu dokonywanej przez nich sprzedaży towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z 27 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.

 1. Zakres czynności, do wykonywania których zobowiązany jest Wnioskodawca w związku z zapewnieniem prawidłowej obsługi sklepów spożywczych Usługobiorcy wynika wprost z umowy. Wnioskodawca jako Usługodawca zobowiązał się świadczyć usługi polegające na prowadzeniu prawidłowej obsługi sklepów spożywczych Usługobiorcy, przez którą zgodnie z umową rozumie się kompleksowe prowadzenie i zarządzanie takimi jednostkami poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kadry kierowniczej oraz osób posiadających kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy kasjera, sprzedawcy (w tym na stoisku mięsnym), magazyniera oraz wszystkich innych osób, np. pracowników działów: administracji, kadr, księgowości, marketingu, zaopatrzenia (handlowego), inwestycji.
 2. Zakres czynności, do wykonywania których zobowiązany jest Wnioskodawca w związku z zarządem nieruchomościami Usługobiorcy wynika wprost z umowy. Wnioskodawca jako Usługodawca zobowiązał się świadczyć usługi polegające na zarządzie nieruchomościami Usługobiorcy, przez którą zgodnie z umową rozumie się zapewnienie ciągłości w zarządzaniu nieruchomościami przez wykwalifikowaną kadrę świadczącą przedmiotową usługę, w tym kadrę kierowniczą oraz osoby posiadające kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy w zakresie fakturowania, dozorowania, administrowania, kadr, księgowości, marketingu, komercjalizacji, inwestycji.
 3. Ww. czynności, tj. zarząd nieruchomościami oraz obsługa sklepów spożywczych Usługobiorcy wykonywana jest na podstawie jednej umowy i na rzecz tego samego Usługobiorcy.
 4. Obsługa sklepów spożywczych oraz zarząd nieruchomościami Usługobiorcy dotyczy tych samych obiektów Usługobiorcy.
 5. Tak, wszystkie czynności związane z prawidłową obsługą sklepów spożywczych oraz zarządem nieruchomościami Usługobiorcy są ze sobą ściśle powiązane i ich niewykonanie lub rozdzielenie spowodowałoby, że Usługobiorca nie mógłby korzystać z czynności głównej. Nieruchomości, nad którymi został powierzony zarząd są sklepami spożywczymi, których obsługę Wnioskodawca ma zapewnić.
 6. Jest to jedno kompleksowe świadczenie obsługa sklepów spożywczych i zarząd nieruchomościami, którymi są te sklepy. Trudno tu wyodrębnić czynność wiodącą.
 7. Z zawartej umowy wynika, że przedmiotem nabycia przez Usługobiorcę jest jedno świadczenie kompleksowe.
 8. Z zawartej umowy wynika, że cena określona w umowie jest ceną łączną za wszystkie wskazane w umowie czynności jako świadczenie kompleksowe.
 9. W umowie Usługodawca oświadczył, że dysponuje zasobami kadrowymi posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Usługodawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się w wykonywaniu Umowy.

2.Usługi opisane we wniosku stanowią jedno kompleksowe świadczenie.

3.

 1. Tak obie czynności, tj. prawidłowa obsługa sklepów spożywczych oraz zarząd nieruchomościami świadczone są przez pracowników Wnioskodawcy.
 2. Pracodawcą jest Wnioskodawca na podstawie przepisów kodeksu pracy.
 3. Wnioskodawca zatrudnia osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu Umowy na umowy o pracę oraz na umowy zlecenia.
 4. Wynagrodzenie za wykonane czynności w ramach usługi zgodnie z umową płaci Wnioskodawca czyli Usługodawca.
 5. Wnioskodawca jest pracodawcą dla ww. osób.

4.Wnioskodawca świadczy opisaną we wniosku usługę na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

5.Obie usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wedle stawki podstawowej 23%. Symbol PKWiU 78.10.1.

6.Nieruchomości, którymi zgodnie z umową zarządza Wnioskodawca mają charakter niemieszkalny, symbole PKOB 1220 Budynki biurowe, 1230 Budynki handlowo-usługowe, 1251 Budynki przemysłowe (prawidłową odpowiedź na pytanie nr 6 zadane w wezwaniu Wnioskodawca wskazał w piśmie z 29 kwietnia 2015 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT ma zastosować spółka do opisanych w stanie faktycznym czynności, tj. świadczenia usług outsourcingowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zawarcie umowy outsourcingu, co do zasady, ma na celu wydzielenie i przekazanie określonych zadań i funkcji, wykonywanych dotychczas przez dane przedsiębiorstwo, do firmy zewnętrznej — usługodawcy. Jest to umowa nienazwana, nieuregulowana przepisami Kodeksu cywilnego, która w praktyce zawierać może w sobie elementy umowy zlecenia, umowy o dzieło lub wybrane elementy obu tych umów — strony takiej umowy mają swobodę w określeniu elementów istotnych takiej umowy. Umowa outsourcingu ma charakter umowy o świadczenia usług. Co do zasady umowa taka określa zakres powierzonych czynności (zadań) i zasady ich świadczenia przez usługodawcę. Z perspektywy usługobiorcy umowa może precyzować sposób wykonywania określonych funkcji przez usługodawcę oraz zawierać określone gwarancje prawidłowego ich wykonywania. Zwykle określa ona zasady i zakres odpowiedzialności usługodawcy. Umowa na świadczenie usług outsourcingowych określa również szczegółowe zasady wynagrodzenia należnego usługodawcy za prawidłowe wykonanie usług (powierzonych zadań). Zawarcie umowy outsourcingu, podobnie jak każdej innej umowy usługowej, w której nie określono żadnych świadczeń (pieniężnych, rzeczowych, itd.) wynikających wyłącznie z samego tytułu zawarcia umowy jest neutralne w VAT.

Zdaniem Spółki, samo zawarcie z Kontrahentem umowy outsourcingu personalnego nie spowoduje bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek skutków podatkowych po stronie Spółki w podatku od towarów i usług. Zawarcie umowy outsourcingu będzie neutralne dla Spółki z perspektywy podatku VAT. Dopiero wykonywanie tej umowy przez Strony, tj. świadczenie przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usług opisanych w umowie i wypłata przez Kontrahenta Spółce uzgodnionego wynagrodzenia, będzie podlegało opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych i właściwych dla tego rodzaju umów. Z zasady usługi nienazwane podlegają opodatkowaniu stawką podstawową VAT w wysokości 23%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach dotyczących tego podatku określono inną stawkę. Do najczęściej występujących usług nienazwanych należy m.in. outsourcing. Dla nich wszystkich właściwą stawką VAT jest więc stawka podstawowa. W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zatem stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi należy opodatkować stawką VAT w wysokości 23% albowiem ani w ustawie, ani też w aktach wykonawczych do tej ustawy nie przewidziano stawki preferencyjnych do ww. usług.

Obecnie wobec spółki prowadzona jest kontrola podatkowa dotycząca prawidłowości rozliczania podatku VAT za okres od listopada 2012 r. do grudnia 2012 r. Kontrola ta jednak dotyczy innej kwestii, aniżeli zdarzenie przedstawione we niniejszym wniosku. Kontroli podlega inny okres, inne umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę).

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowy o świadczenie usług i o współpracy pracodawców, tzw. umowy outsourcingowe. Na podstawie umowy Wnioskodawca jako Usługodawca na zlecenie Usługodawcy zobowiązał się do świadczenia usług polegających na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy. Strony zgodnie z umową ustaliły, że przez obsługę sklepów spożywczych rozumieją kompleksowe prowadzenie i zarządzanie takimi jednostkami poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kierowniczej oraz osób posiadających kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy kasjera, sprzedawcy w tym również na stoisku mięsnym, magazyniera oraz wszystkich innych osób, których kwalifikacje umożliwiają zapewnienie spełnienia warunków niniejszego paragrafu, jak np. pracownicy działów, administracji, kadr, księgowości, marketingu, handlowego zaopatrzenia, inwestycji. Natomiast przez usługę zarządu nieruchomościami strony umowy rozumieją zapewnienie ciągłości w zarządzaniu nieruchomościami przez wykwalifikowaną kadrę świadczącą przedmiotową usługę, w tym kadrę kierowniczą oraz osoby posiadające kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy w zakresie fakturowania, dozorowania, administrowania, kadr, księgowości, marketingu, komercjalizacji, inwestycji. Strony ustaliły, że wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie miesięcznie na podstawie wystawionych przez Usługodawcę (Wnioskodawcę) faktur VAT.

Wnioskodawca zgodnie z wystawionymi fakturami rozlicza podatek VAT. Podkreślić trzeba, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową. Wnioskodawca i kontrahent są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od początku prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu dokonywanej przez nich sprzedaży towarów i usług.

Ww. czynności, tj. zarząd nieruchomościami oraz obsługa sklepów spożywczych Usługobiorcy wykonywana jest na podstawie jednej umowy i na rzecz tego samego Usługobiorcy. Obsługa sklepów spożywczych oraz zarząd nieruchomościami Usługobiorcy dotyczy tych samych obiektów Usługobiorcy.

Wszystkie czynności związane z prawidłową obsługą sklepów spożywczych oraz zarządem nieruchomościami Usługobiorcy są ze sobą ściśle powiązane i ich niewykonanie lub rozdzielenie spowodowałoby, że Usługobiorca nie mógłby korzystać z czynności głównej. Nieruchomości, nad którymi został powierzony zarząd są sklepami spożywczymi, których obsługę Wnioskodawca ma zapewnić.

Z zawartej umowy wynika, że przedmiotem nabycia przez Usługobiorcę jest jedno świadczenie kompleksowe. Z zawartej umowy wynika, że cena określona w umowie jest ceną łączną za wszystkie wskazane w umowie czynności jako świadczenie kompleksowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania właściwej stawki podatku VAT do opisanych w stanie faktycznym czynności, tj. świadczenia usług outsourcingowych.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że outsourcing jest umową nienazwaną, a więc strony mogą wypełnić jej postanowienia dowolną treścią, kształtowaną postanowieniami art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Treść (cel) umowy nie może sprzeciwiać się jednak jej właściwościom ani zasadom współżycia społecznego. Zawarcie umowy outsourcingu oznacza przekazanie funkcji wykonywanej przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli usługodawcy. Zleceniodawca w outsourcingu oczekuje określonych wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w gestii wykonawcy. Decyzja o outsourcingu nie jest ani powierzchowna ani pochopna bowiem jest poprzedzona wszechstronnymi i wnikliwymi analizami obejmującymi wszystkie istotne aspekty problemu. Outsourcing opiera się na określonych zasadach, które muszą być przestrzegane przez obie strony umowy outsourcingowej od początku jej trwania. Jedną z tych zasad jest określenie zakresu usług oraz jakości ich wykonania zgodnych z oczekiwaniami zleceniodawcy. Gwarancją powodzenia umowy outsourcingowej polegającej na powierzeniu firmie outsourcingowej całości zadań związanych z daną sferą działalności firmy zleceniodawcy jest maksymalnie precyzyjne określenie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług jakie ma świadczyć przedsiębiorstwo outsourcingowe. Biorąc pod uwagę powiązania zakładu macierzystego z partnerami outsourcingowymi wyróżnia się dwa typy outsourcingu: kontraktowy i kapitałowy. Wydzielenie pewnej funkcji, bądź działalności ze struktury własnego zakładu i przekazanie jej do realizacji przez niezależny podmiot gospodarczy określane jest jako outsourcing kontraktowy. Natomiast outsourcingiem kapitałowym nazwane jest wydzielenie funkcji ze struktury firmy i przekazanie jej do realizacji przez podmiot powiązany z zakładem macierzystym. Podstawą kontroli wydzielonej działalności jest w tym przypadku zarówno umowa outsourcingowa, jak też nadzór właścicielski wynikający z powiązań kapitałowych. Partnerami outsourcingowymi mogą być zarówno istniejące już podmioty, jak też podmioty tworzone specjalnie dla realizacji wydzielonych funkcji. Zaletą tego typu outsourcingu jest unikanie zwolnień pracowników.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, na podstawie umowy Wnioskodawca na zlecenie Usługodawcy zobowiązał się do świadczenia usług polegających na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy. Zakres czynności, do wykonywania których zobowiązany jest Wnioskodawca wynika wprost z umowy.

W umowie Usługodawca oświadczył, że dysponuje zasobami kadrowymi posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Usługodawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się w wykonywaniu Umowy.

Wnioskodawca zatrudnia osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu Umowy na umowy o pracę oraz na umowy zlecenia. Pracodawcą jest Wnioskodawca na podstawie przepisów kodeksu pracy. Wynagrodzenie za wykonane czynności w ramach usługi zgodnie z umową płaci Wnioskodawca czyli Usługodawca.

Wnioskodawca świadczy opisaną we wniosku usługę na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Odnosząc się zatem do kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy outsourcingowej, polegających na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy, przytoczyć należy przepis art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla wykonywanych przez Wnioskodawcę w oparciu o zawartą umowę outsourcingową usług polegających na prawidłowej obsłudze sklepów spożywczych Usługobiorcy oraz zarządu nieruchomościami Usługobiorcy z wykorzystaniem kadr Usługodawcy, stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku.

Tak więc świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT.

Jednocześnie należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że samo zawarcie z Kontrahentem umowy outsourcingu personalnego nie spowoduje bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek skutków podatkowych po stronie Spółki w podatku od towarów i usług. Dopiero świadczenie przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usług opisanych w umowie będzie podlegało opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych i właściwych dla tego rodzaju umów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez niego usługi należy opodatkować stawką VAT w wysokości 23%, jak również że dopiero świadczenie przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usług opisanych w umowie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie świadczonych usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Zatem niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 4 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.